Vacature: Lid Raad van Toezicht

Vanwege het vertrek van twee leden wegens het aflopen van de statutaire termijn respectievelijk per 1 januari en per 1 maart 2019, ontstaan twee vacatures in de raad. Ten aanzien van één vacature heeft de centrale cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen.

Het bestuur

's Heeren Loo wordt geleid door een driehoofdige raad van bestuur bestaande uit: Jan Fidder (voorzitter raad van bestuur), Kees Erends (lid raad van bestuur, portefeuille zorg) en Ernst Klunder (lid raad van bestuur, portefeuille bedrijfsvoering). Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken van 's Heeren Loo. De raad van bestuur stuurt de 15 regiodirecteuren,  7 concerndirecteuren en de onderwijsdirecteur aan en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en treedt op als diens werkgever en staat hem of haar met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde en werkt volgens de regels van de Governancecode Zorg. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden. De personele samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat alle deskundigheid- en aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd. De CCR heeft het recht een lid voor de zetel met het financiële profiel voor te dragen en laat zich daarbij begeleiden door Het Nationaal Register.

De huidige leden van de raad van toezicht zijn:

 • dhr.Rien Meijerink (voorzitter)
 • dhr. drs. J.M. Bleichrodt (vicevoorzitter)
 • dhr. ing. R.A. Adolfsen MBA
 • mw. prof. dr. C. Wagner
 • mw. drs. M.J.T. Martens
 • mw. mr. S. Tiems
 • dhr. ir. J.W. Buyser
   

De auditcommissies Care, Financiën en Vastgoed ondersteunen en adviseren de raad van toezicht in het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden. De remuneratiecommissie vervult de werkgeversrol voor zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur.

De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van toezicht. De statutaire benoemingstermijn is vier jaar, met een maximale lidmaatschapstermijn van 8 jaar. De raad van toezicht volgt voor het vaststellen van de honorering hetgeen hierover is bepaald in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De raad van toezicht heeft ‑ gelet op de daartoe gestelde criteria in de Regeling Zorg 2018 – vastgesteld dat klasse V op de ’s Heeren Loo Zorggroep van toepassing is.

Twee vacatures lid raad van toezicht

Vanwege het vertrek van twee leden wegens het aflopen van de statutaire termijn respectievelijk per 1 januari en per 1 maart 2019, ontstaan twee vacatures in de raad. Ten aanzien van één vacature heeft de centrale cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen.

Profiel raad van toezicht

Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, commerciële, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur kritisch en onafhankelijk opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur;
 • er voldoende diversiteit naar geslacht en leeftijd wordt bereikt.

Profiel lid van de raad van toezicht

Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • voldoende inzicht over taken en rollen tussen de raad van toezicht en de raad van  bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • beschikking over een voor de Stichting relevant netwerk;
 • voldoende beschikbaarheid.

Van de afzonderlijke leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Specifieke deskundigheid en aandachtsgebieden vacature 1

 • Brede bestuurlijke ervaring in een grote complexe organisatie, met onder meer kennis van en ervaring met de HR-portefeuille
 • Remuneratie
 • Maatschappelijk actief

Specifieke deskundigheden en aandachtsgebieden vacature 2

Beoogd als lid benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad.

 • Brede bestuurlijke ervaring in een grote complexe organisatie, met onder meer kennis van en ervaring met de portefeuilles financiën en ict (met name in relatie tot het zorgdomein)
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Maatschappelijk actief

Belangstelling?

Wij ontvangen graag uw reactie uiterlijk 31 oktober 2018 via [email protected]

Wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact op met de heer R. Meijerink (voorzitter raad van toezicht) of de heer R. Collenteur (bestuurssecretaris), beiden via telefoon 088 0371000 of via [email protected].