Expertisecentrum MVG

Zorg en ondersteuning aan mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Dat is wat ’s Heeren Loo van oudsher doet. We hebben veel specifieke kennis opgebouwd over deze doelgroep. Kennis over integraal en methodisch werken, vastgoed en de afbouw van onvrijwillige zorg. Bij complexe vragen gaan wij verder waar anderen stoppen.

Onder de doelgroep MVG vallen ook mensen met EVB+. Zij hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking in combinatie met bijkomend probleemgedrag. In ons expertisecentrum MVG verzamelen, ontwikkelen en delen we kennis over mensen met MVG. We helpen hen bijvoorbeeld via het landelijke Kennisplatform EVB+ waar we als ’s Heeren Loo bij betrokken zijn. En in de academische werkplaatsen Viveon en VB&GG.

Praktische hulpmiddelen voor begeleiding en behandeling

Hier vind je praktische hulpmiddelen voor de begeleiding en behandeling van mensen met MVG.

Uitgelichte onderzoeken

Hoe zorgen we dat het leven voor mensen met een verstandelijke beperking steeds beter wordt? Daar doen we veel onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, kun je ook doen wat werkt.

Meer over het expertisecentrum MVG

Onze ambitie

Kennisontwikkeling en kennisdeling voor mensen met een verstandelijke beperking en MVG zorgt voor een goede begeleiding en behandeling, die aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van deze cliënten. Onze ambitie is om binnen en buiten ’s Heeren Loo bij te dragen aan de kwaliteit van begeleiding en behandeling van cliënten met MVG.

Speerpunten

De komende jaren richten we ons op deze 5 speerpunten:

 • De definitie MVG staat in ons zorgprogramma. We gaan de definitie vernieuwen. Zodat deze beter aansluit op de andere beschrijvingen van cliëntgroepen. Een paar jaar geleden zij we meer vanuit cliëntgroepen gaan denken en organiseren. Dit heeft veel expertise opgeleverd. Het was de basis voor de huidige kennisketens binnen ‘s Heeren Loo. 

  In de loop der jaren is gebleken dat de definitie MVG niet altijd duidelijk is. Zeker niet gezien de keuze van de andere cliëntroepen. Die zijn gericht op leeftijd en/of niveau van de verstandelijke beperking. Hierdoor is er veel overlap en vallen er mogelijk doelgroepen buiten de beschrijvingen. Denk bijvoorbeeld aan een kind met een licht verstandelijke beperking en een ingewikkeld te lezen hulpvraag. Deze cliënt kan zowel onder ‘Kind en jeugd’ als ‘LVB’ en ‘MVG’ vallen.

  Ook buiten ‘s Heeren Loo is er onduidelijkheid op het begrip MVG. Als reactie hierop is er landelijk opnieuw gekeken en gewerkt aan de definitie van de doelgroep. Onder andere in het kader van het ontwikkelen van een landelijke kennisinfrastructuur voor de cliëntgroep EVB+ en de te ontwikkelen leidraad persoonsgerichte zorg voor EVB+. Bij EVB+ is er sprake van bijkomende ernstig probleemgedrag. Ook binnen ‘s Heeren Loo willen we hier opnieuw naar kijken. We hebben daarbij aandacht voor wetenschappelijke onderbouwing en een goede aansluiting met landelijke ontwikkelingen. Zodat we de praktijk niet uit het oog verliezen.

 • We leveren een bijdrage aan de onderbouwing en implementatie van Triple-C. En aan de aanvullende interventies/ methoden die zijn gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen in de praktijk.

  Voor de begeleiding en behandeling van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag maakt ’s Heeren Loo gebruik van het orthopedagogisch behandelmodel Triple-C. Dit behandelmodel hanteert de constructionele benadering. Dat betekent dat de persoon met een beperking of stoornis in de eerste plaats wordt gezien als mens, met zijn eigen behoeften. Het accent in de behandeling ligt op de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Triple-C is gericht op het gewone leven waarin alle menselijke behoeften tot hun recht komen. 

   ’s Heeren Loo is al enige jaren geleden gestart met de implementatie van Triple-C. Medewerkers zijn doordrongen van de visie. Om de implementatie in de praktijk te vergemakkelijk, zou wat je precies doet bij Triple-C concreter uitgewerkt moeten worden. Net als de werkzame elementen ervan. Met name als we kijken naar de hele context. Daarnaast speelt de vraag of werkzame elementen uit interventies zoals IBIS aanvullend kunnen zijn op het werken met Triple-C.

 • We willen zicht krijgen op de oorzaken van uitval en het verloop van medewerkers die werken met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. We onderzoeken ook hoe de context waarbinnen de medewerker werkt van invloed is op behoud en binden en boeien van medewerkers. Om tenslotte te komen tot onderbouwde interventies (gericht op medewerkers en context) die zorgen voor behoud van medewerkers.

  Er is een hoog verloop onder medewerkers die werken met MVG. Dit is een urgent thema. Want het heeft direct invloed op het welbevinden van cliënten als de vertrouwensrelatie onderbroken wordt. Aan de andere kant speelt moeilijk verstaanbaar gedrag ook een rol in het uitvallen van medewerkers. Het blijkt dat er een verband is tussen moeilijk verstaanbaar gedrag en emotionele belasting, ervaren stress, burn-out en werk toewijding. Stress bij medewerkers kan leiden tot een verminderde kwaliteit van interactie tussen cliënten en medewerkers. dit kan het moeilijk verstaanbare gedrag van de cliënt versterken en wat weer kan leiden tot stress bij de medewerker. Daarnaast gaat er veel kennis en ervaring verloren.

  Werkstress is de grootste factor bij het verloop van begeleiders die werken met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. De mate van ervaren stress is afhankelijk van een aantal factoren. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Het verloop van personeel kan niet los worden gezien van de context. Bij de aanpak van dit speerpunt kijken we daarom goed naar de context waarbinnen de medewerker werkzaam is.

 • We ontwikkelen een richtlijn voor het inzetten van biosensoren in de praktijk. Biosensoren zijn gericht op herkennen, vergroten van bewustwording en het monitoren van stress en spanning bij cliënten en/of medewerkers. Dit speerpunt is van belang omdat biofeedback de mogelijkheid biedt om stress/ spanning te objectiveren en ons meer tools geeft om spanning te signaleren. ​​​​​​

  Biofeedback is de verzamelterm voor de behandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van technische hulpmiddelen om vormen van (over)spanning in/aan het lichaam aan te tonen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende biosensoren in de vorm van slimme ‘horloges’. Er kunnen verschillende lichaamssignalen worden gemeten. Zoals huidgeleiding, beweging, hartslag, hartfrequentie, temperatuur, zweten.

  Het idee is dat door het meten van deze gegevens we eerder en beter een beeld krijgen van de emotionele toestand en gedrag van de cliënt. Er kan enkel een verschil/verandering in emotionele toestand gemeten worden. Maar dit zegt nog niets over de kleur van de emotie. Die kan zowel positief als negatief zijn. De verwachting is dat mensen door de biofeedback zich meer bewust worden  van patronen van oplopende en dalende spanning. Zodat ze beter hun eigen spanningsniveau kunnen reguleren. Als laatste kunnen de slimme ‘horloges’ meer informatie geven over de hoeveelheid stress die wordt ervaren.

 • Trauma en PTSS hebben grote invloed op het welzijn van mensen. En daarmee ook op de ondersteuningsbehoefte van mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen namelijk vaker PTSS. Dit komt doordat zij een grotere kans hebben op het meemaken van een potentieel traumatische ervaring, dan mensen zonder verstandelijke beperking. Daarnaast is het voor hen moeilijker om deze ervaringen op een natuurlijke manier te verwerken. 

  PTSS herkennen
  Ook weten we uit onderzoek dat we PTSS vaak niet goed herkennen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor loopt een grote groep cliënten onterecht te lang rond met PTSS-klachten en lopen zij regelmatig goede behandeling mis. Daarom is PTSS en trauma een speerpunt bij het expertiseteam MVG.

  Kennis ontwikkelen en delen
  Wij zullen de onderzoeken rondom diagnostiek en behandeling van trauma en PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking nauw volgen en ons best doen de kennis hierover te delen en waar mogelijk implementeren binnen ’s Heeren Loo. Daarnaast werken we mee aan een 's Heeren Loo overstijgende richtlijn ‘Trauma/PTSS voor mensen met een verstandelijke beperking’.

In deze infographic vind je beknopte informatie over de kennisketen MVG. 

Met wie werken we samen?

Hoe en waar helpen we mensen met MVG?

Verwijzen

Wil je een cliënt verwijzen, dan helpen we je op de pagina voor verwijzers graag verder.

Hoe?

We helpen mensen met MVG op veel manieren. Bekijk het overzicht met de mogelijkheden van begeleiding en behandeling.

Waar?

Wil je weten waar we mensen met MVG begeleiden of behandelen? Vul dan hieronder plaatsnaam of postcode en type locatie in, dan zie je de mogelijkheden bij jou in de buurt.

Type locatie

Contact

Hoe kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het expertisecentrum MVG? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar Expertisecentrum.MVG@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op

Laatste nieuws