Crisisopvang voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of andere beperking

Gaat het helemaal niet goed met een cliënt? Loopt hij of zij thuis vast? Of wordt het zelfs gevaarlijk voor de cliënt zelf of voor anderen? Als er echt geen andere mogelijkheden zijn, kan iemand tijdelijk wonen bij de crisisopvang van ’s Heeren Loo. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de indicatie van de cliënt en van de beschikbaarheid van een passende plek.

Wet langdurige zorg (Wlz)

’s Heeren Loo heeft in een aantal regio’s crisisplaatsen voor cliënten met een Wlz-indicatie. Een hulpverlener (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan bij een crisissituatie contact opnemen met de crisisregisseur in de regio. Deze crisisregisseur is aangesteld door het zorgkantoor. Hij of zij bepaalt of een cliënt in crisis is en kan een crisisplaats regelen bij een crisiszorgaanbieder. De contactgegevens van de crisisregisseur zijn bekend bij het zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.

Sociaal domein

In een aantal regio’s heeft ‘s Heeren Loo ook crisisopvang voor cliënten vanuit het sociaal domein (Jeugdwet). De verwijzing naar deze crisiszorg verschilt per gemeente. Vaak moet een crisissituatie worden gemeld bij een regionaal meldpunt of coördinatiepunt. Dit meldpunt beoordeelt de situatie, kan een eerste interventie inzetten en regelt de toeleiding naar verdere crisishulp, zoals een opname bij een zorgaanbieder.

Meer weten?

Wil je meer weten over de crisisregeling in een bepaalde regio? Vraag het aan je gemeente, verwijzer (huisarts, MEE, wijkteam) of zorgkantoor. Op deze website van Zorgverzekeraars Nederland kun je vinden welk zorgkantoor voor jou gemeente is.