Netwerkgids

Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is onvoldoende passende zorg voorhanden. Daarom is vanuit het programma Volwaardig leven het project ‘Netwerkgids’ gestart. Hierbij gaan netwerkgidsen (gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. We voeren dit project uit samen met MEE NL en Ieder(in) kijkt mee.

Een groeiende groep mensen met complexe problematiek loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek. Het uitblijven van passende zorg leidt bij hen tot verergering van hun problemen. Dit heeft grote impact op hen, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

Lees de verhalen van Marieke, Leanne en Mehmet.

  • Het gaat onder andere om Marieke, een jonge vrouw van 29. Ze heeft een verstandelijke beperking en gedragsproblemen (VG7). Ze heeft een prikkelarme omgeving nodig met begeleiders die met haar mee kunnen bewegen. In een groep raakt Marieke snel van slag en wordt ze kwaad. Dan vormt ze een gevaar voor anderen. Daarom is ze al twee keer weggestuurd bij haar dagbesteding. Ze heeft nu een logeerplek, waar ze niet kan blijven omdat ze haar onvoldoende kunnen ondersteunen. Maar een andere plek is vooralsnog niet gevonden.

  • Ook Leanne valt hieronder, een jonge vrouw van 29 met een licht verstandelijke beperking en borderline (VG6). Ze heeft 24 uur nabijheid nodig. De groepen waar dit geboden wordt, zijn qua deskundigheid vaak niet toegerust op de GGZ problematiek van Leanne. Hier vindt Leanne geen enkele aansluiting en verergert haar gedragsproblematiek. Alternatieven zijn vooralsnog niet beschikbaar.

  • Michel (23 jaar) heeft een matige verstandelijke beperking, maar praat als een normale jongere, waardoor hij snel wordt overvraagd. Hij heeft veel mee gemaakt in zijn jonge leven en daarbij hechtingsproblematiek opgelopen. Michel is erg bang voor afwijzing en zet vanuit die angst de aanval in richting begeleiders. Hij heeft in diverse instellingen gewoond en de afgelopen jaren geen stabiele woonplek meer gehad.

De netwerkgids

Het project ‘Netwerkgids’ voeren we uit samen met MEE NL. Ieder(in) steunt en toetst het project. Tijdens het project krijgen cliënten en hun naasten ondersteuning van een netwerkgids. De netwerkgids is gespecialiseerd in complexe problematiek en ondersteunt intensiever en langduriger dan een reguliere cliëntondersteuner. De gids gaat in gesprek met zorgaanbieders en zoekt oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Ook kan de netwerkgids een ervaringsdeskundige betrekken bij de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.

Volwaardig leven

‘Netwerkgids’ is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. De pilot loopt tot maart 2021 en start met vijftig cliënten van ’s Heeren Loo. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer brengt de resultaten van deze pilot in kaart.

De Bondgenoot

Een andere pilot is de pilot Bondgenoot. In deze pilot werken we samen met CZ, Menzis en MEE Groningen. Het doel van de pilot Bondgenoot is om 150 naasten in Nederland beter te kunnen ondersteunen en daarin leerervaringen op te doen om in de toekomst de cliëntondersteuning hierop aan te passen.

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter
Marloes de Ruiter houdt zich met deze onderwerpen bezig:
  • Incidenten en meldingen Inspecties
  • PRISMA-onderzoek
  • Meldcode HKS
  • Samenhangend melden en verbeteren
  • Ondersteuning medisch- en paramedisch beraad