Onvrijwillige zorg: goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid

We willen elke dag de best mogelijke zorg voor onze cliënten. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Daar zijn we bij ’s Heeren Loo al een aantal jaren hard mee bezig. ’s Heeren Loo past daarom geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. Deze wet helpt cliënten, verwanten en zorgprofessionals bij het geven van goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid.

Beleidsnotitie Wet zorg en dwang

Samen zoeken

Voor goede zorg zoeken we steeds naar een balans tussen zorg op maat, bescherming, vrijheid, veiligheid en ontwikkeling. Deze zoektocht komt nooit ten einde. Want alles blijft veranderen. Zoals de ontwikkeling en omgeving van een cliënt of de samenstelling van het team. Het is dus van belang dat we hierover met elkaar in gesprek blijven. Dat doen we samen met cliënten, verwanten en zorgprofessionals. De hele driehoek dus. 

Kennis delen 

Goede zorg met zoveel mogelijk vrijheid vinden we belangrijk. Dat kunnen we als ’s Heeren Loo niet alleen en de kennis die we erover hebben, delen we ook graag. Zoals de resultaten van het Onderzoek Baukje Schippers bijvoorbeeld. Ook hebben we een handige communicatiemiddelen gemaakt. Die delen we graag ter inspiratie.

Meer maatwerk in stappenplan bij onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in het bestuurlijk akkoord Wet zorg en dwang (Wzd). ’s Heeren Loo zal haar werkwijzen hierop gaan aanpassen en in de loop van 2024 deze bestuurlijke afspraken gaan volgen.

De afspraken zijn een eerste stap in het vereenvoudigen van het stappenplan Wzd. En daarmee in het verminderen van de administratielast voor medewerkers. Dat is hard nodig, ’s Heeren Loo maakt zich zorgen over de regeldruk in de zorg. Met de nieuwe afspraken is een begin gemaakt om dit te verbeteren, maar ze gaan nog niet ver genoeg. Zie de brief van de VGN voor nadere toelichting die door 's Heeren Loo wordt ondersteund.

Wat gaat er veranderen?

De afspraken maken het mogelijk om meer maatwerk toe te passen. Zo kunnen we, in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger, bepalen op welke termijn we de onvrijwillige zorg evalueren. En welke deskundige we daarbij betrekken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt die de rechtspositie van cliënten versterken. Zoals het beter betrekken van cliënten of vertegenwoordigers bij de besluitvorming over onvrijwillige zorg. Hierbij hoort ook het informeren van cliënten over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (cvp) en de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen.

Terug naar de bedoeling van de wet

Uitgangspunt voor ’s Heeren Loo is dat de cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Onze visie op onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij …’. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. Maar in de praktijk blijkt dat de uitvoering van de letter van de wet knelt. We hopen dat de toekomstige wetswijziging hier fundamentele veranderingen in brengt. Zodat medewerkers op basis van vertrouwen en professionele richtlijnen de ruimte krijgen om professionele afwegingen te maken. Uiteraard in dialoog met cliënten en vertegenwoordigers.

Meer weten? 

Heb je vragen over de Wet zorg en dwang? En hoe we daar bij ’s Heeren Loo mee omgaan? Neem dan contact met ons op. Dan kan via wzd@sheerenloo.nl