Wachttijden

We willen u altijd de beste oplossing bieden. Daarbij proberen wij de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld als er veel vraag is, omdat er tijd nodig is om vast stellen wat er precies nodig is, of doordat het bijvoorbeeld tijd kost om de financiering te regelen. Ook kan het zijn er veel belangstelling is voor de dagbesteding of de woning van uw keuze. Altijd laten we u weten wat de wachttijd is en of er andere oplossingen zijn. Dan weet u waarmee u rekening moet houden.

Afspraken over wachttijden

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid hebben afspraken gemaakt over de wachttijden. Die afspraken heten de Treeknormen. 's Heeren Loo Zorggroep volgt deze normen. Heeft u specifieke wensen, bijvoorbeeld voor een bepaalde woning, dan kan het zijn dat de wachttijd langer is dan de norm.

Type aanbod Wachttijd (Treeknorm)
Dagactiviteiten 6 weken
Ambulant 6 weken
Behandeling 13 weken
Verblijf 13 weken
Acuut (crisis) 24 uur
Sub-acuut 7 dagen

Overbruggingszorg

Wachttijd is de tijd vanaf de datum van afgifte van de indicatie tot de datum dat de dienstverlening start. Soms is wachten niet mogelijk, bijvoorbeeld bij een risico op gezondheidsschade of als iemand onnodig lang niet kan werken. In die gevallen kijken we naar overbruggingszorg. Deze vorm van zorg wordt (tijdelijk) ingezet om de wachttijd te overbruggen. De overbruggingszorg komt niet volledig overeen met de zorg die we volgens de indicatie moeten leveren. Overbruggingszorg mag maximaal drie maanden worden ingezet, en alleen als de klant het wil. Soms wijken we tijdelijk uit naar een collega-instelling. Alles altijd in overleg met u natuurlijk.

Wilt u meer weten?

Vraag het uw zorgbemiddelaar of kijk op de website van Nationaal Kompas Volksgezondheid