Aanvragen of veranderen van een Zorgprofiel

Wie bepaalt welke profiel een cliënt krijgt?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welk zorgprofiel iemand krijgt. Het CIZ is onafhankelijk en deskundig. De beslissing van het CIZ staat in het indicatiebesluit. Met dat besluit kunnen cliënten of hun vertegenwoordigers naar een zorgkantoor of rechtstreeks naar een instelling, zoals 's Heeren Loo. Een zorgkantoor sluit een overeenkomst af met de gekozen instelling.

Hoe lang is de indicatie geldig?

In de Wet langdurige zorg (Wlz), die sinds 1 januari 2015 van kracht is, zijn indicatiebesluiten in principe voor onbepaalde tijd geldig. Het is dus alleen nog nodig om een nieuwe indicatie aan te vragen als de zorgvraag van de cliënt is veranderd. Uitzondering hierop zijn indicaties voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (SGLVG, LVG), een GGZ-B of een VV 9B indicatie. De VV 9B indicatie is maximaal 6 maanden geldig. De (SG)LVG en GGZ-B indicaties zijn maximaal 3 jaar geldig. Er kan 2 maanden voor het aflopen van de indicatie voor deze indicaties een herindicatie aangevraagd worden.

Wanneer kan ik bij het CIZ een indicatie aanvragen?

Sinds begin 2015 is het CIZ verantwoordelijk voor het afgeven van indicatiebesluiten aan cliënten die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het grootste deel zullen dit cliënten zijn met een blijvende behoefte aan 24 uur zorg in nabijheid vanwege fysieke of zware regieproblemen of cliënten met behoefte aan permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel. Deze groep cliënten komt in aanmerking voor een zorgprofiel.

Naast zorgprofielen indiceert het CIZ ook (tijdelijk) de behandeling voor extramurale cliënten (dus zonder ZZP of zorgprofiel), ADL-assistentie en, tot 1 januari 2016, het eerstelijns verblijf. Bij eerstelijns verblijf gaat het om geneeskundige zorg zonder dat daar verplicht een medische diagnose voor nodig is.

Hoe bepaalt het CIZ welke profiel het best bij iemand past?

Alles begint met onderzoek door een gedragsdeskundige of arts, bijvoorbeeld bij 's Heeren Loo. Het CIZ bepaalt op basis van dat onderzoek en op basis van persoonlijk contact met de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger welk profiel het beste past. Een eerlijk en volledig beeld van de cliënt, met al zijn mogelijkheden én zijn beperkingen, is daarom heel belangrijk. Het CIZ gaat er bij de indicatie vanuit dat iemand de zorg krijgt die nodig is om op een sociaal aanvaardbaar niveau te kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij uw persoonlijk begeleider.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen het indicatiebesluit?

Ja, dat kan. Wilt u weten hoe dat gaat? Kijkt u dan op de site van het CIZ: www.ciz.nl.

De situatie is gewijzigd, er is meer ondersteuning nodig, wat nu?

Als de zorgvraag van een cliënt zwaarder wordt, kunt u in overleg met begeleiders, altijd een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Er geldt een uitzondering voor cliënten met een ZZP 7, 8 VG, ZZP 4 of 5 LVG of het bijpassende zorgprofiel. Zij hebben al het zwaarst mogelijke pakket. Als deze pakketen niet voldoen, kan een toeslag extreme zorgzwaarte (meer zorg) worden aangevraagd. De situatie of de vraag van de cliënt moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen en er moet een goed plan zijn om de situatie te verbeteren.

Wordt een indicatie geëvalueerd?

Tijdens de ondersteuningsplanbespreking kunnen we de zorgvraag van de cliënt in relatie tot zijn zorgprofiel bekijken. Mocht er blijken verwachten dat een lichtere of zwaardere indicatie nodig is, dan kan bij het CIZ een herindicatie en dus een nieuw zorgprofiel worden aangevraagd.