Meer maatwerk in stappenplan bij onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in het bestuurlijk akkoord Wet zorg en dwang (Wzd). ’s Heeren Loo zal haar werkwijzen hierop gaan aanpassen en in de loop van 2024 deze bestuurlijke afspraken gaan volgen.

De afspraken zijn een eerste stap in het vereenvoudigen van het stappenplan Wzd. En daarmee in het verminderen van de administratielast voor medewerkers. Dat is hard nodig, ’s Heeren Loo maakt zich zorgen over de regeldruk in de zorg. Met de nieuwe afspraken is een begin gemaakt om dit te verbeteren, maar ze gaan nog niet ver genoeg. Zie de brief van de VGN voor nadere toelichting die door 's Heeren Loo wordt ondersteund.

Wat gaat er veranderen?

De afspraken maken het mogelijk om meer maatwerk toe te passen. Zo kunnen we, in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger, bepalen op welke termijn we de onvrijwillige zorg evalueren. En welke deskundige we daarbij betrekken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt die de rechtspositie van cliënten versterken. Zoals het beter betrekken van cliënten of vertegenwoordigers bij de besluitvorming over onvrijwillige zorg. Hierbij hoort ook het informeren van cliënten over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (cvp) en de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen.

Terug naar de bedoeling van de wet

Uitgangspunt voor ’s Heeren Loo is dat de cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Onze visie op onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij …’. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. Maar in de praktijk blijkt dat de uitvoering van de letter van de wet knelt. We hopen dat de toekomstige wetswijziging hier fundamentele veranderingen in brengt. Zodat medewerkers op basis van vertrouwen en professionele richtlijnen de ruimte krijgen om professionele afwegingen te maken. Uiteraard in dialoog met cliënten en vertegenwoordigers.