Duurzaam gezonde organisatie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

’s Heeren Loo staat midden in de samenleving en draagt graag bij aan de wereld om haar heen. Zo werken we voortdurend aan de duurzaamheid van onze organisatie en willen we tegelijkertijd de aarde niet slechter achterlaten voor volgende generaties. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, passend bij de cliënt, verwanten, medewerkers en de omgeving.

We rapporteren over een duurzaam gezonde organisatie aan de hand van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met de drie aandachtsgebieden Milieu (environment), Sociaal (social) en Bestuur (governance).

 • Vanaf boekjaar 2024 zijn grotere bedrijven verplicht om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu volgens de Europese standaard voor duurzaamheids-verslaggeving (ESRS). Deze standaard is gebaseerd op Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

  Deze vorm van verslagleggen kijkt naar risico’s en kansen voor organisatie van buitenaf, zoals water- en droogteschade, reputatierisico’s, personeelstekorten of CO2-heffingen. En zij kijkt ook naar de mogelijke invloed, positief of negatief, die de organisatie heeft op mensen en milieu. Denk aan biodiversiteit of mensenrechten.

  Milieu (Environment), Sociaal (Social) en Bestuur (Governance) (ESG)

  CSRD omschrijft duurzaamheid met 3 begrippen: Sociaal (Social), Milieu (Environment) en Bestuur (Governance). Daarbij wordt steeds gezocht naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu (of in het Engels: profit, people, planet). Deze indeling gebruiken we ook op onze website om meer te vertellen over duurzaamheid binnen ’s Heeren Loo. 

  Onze belangrijkste materiële thema's:

  • betaalbare, toegankelijke en passende zorg
  • welzijn van eigen medewerkers en medewerkers in de keten
  • opleiden en ontwikkelen van medewerkers
  • CO2-uitstoot en energieverbruik.

  Sustainable Development Goals (SDGs)
  Bij onze rapportage maken we gebruik van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Dit zijn duurzame doelstellingen om onze wereld te transformeren. Deze doelstellingen zijn primair op landen gericht, maar ook goed toepasbaar op organisaties en mensen. Bekijk de 17 SDGs.

 • In 2018 ondertekende ’s Heeren Loo de Green Deal Zorg; een samenwerkingsverband tussen Nederlandse zorgorganisaties en het Ministerie van VWS. Deze is in 2022 doorontwikkeld tot de Green Deal ‘Samenwerken aan Duurzame Zorg’ (3.0). De nieuwe Green Deal is meer gericht op het behalen van resultaten: de doelstellingen zijn concreter en de afspraken en acties zijn helder geformuleerd. Ook is er aandacht voor preventie en kennis & bewustwording. Dit maakt de aandacht voor duurzame zorg binnen organisaties meer zichtbaar.

 • In ons meerjarenplan hebben we beschreven wat we willen bereiken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen effect bereiken op 4 gebieden: gedrag, gezond, gelijkwaardig en groen. Natuurlijk kost het tijd om al onze duurzame plannen uit te voeren. Daarom hebben we een meerjarenplan opgesteld, waarin we stapsgewijs benoemen wanneer we welk doel willen behalen. Dit plan publiceren we binnenkort op deze pagina.

  Huidige doelen

  CO2-reductie

  • een leefbare gezonde aarde voor huidige en toekomstige generaties
  • 55% CO2-reductie in 2023
  • 100% CO2-reductie in 2050

  Circulariteit

  • Circulariteit is een vast criterium bij de inkoop van producten en diensten
  • Per 2030 een reductie van >80% kg restafval t.o.v. 2024; restafval is maximaal 100 kg per cliënt.

  Medicijnresten in  afvalwater

  • Inzicht krijgen in de hoeveelheid medicijnresten die in het riool terechtkomen en vervolgens een plan opstellen en uitvoeren om dit te voorkomen en te verminderen. 

  Gezondheidsbevorderende leefomgeving

  • Een leef- en werkomgeving creëren die positief bijdraagt aan de gezondheid en productiviteit van cliënten en medewerkers.

  Vitale cliënten en medewerkers

  • Medewerkers voelen zich fitter en blijer.

  Eerlijke arbeid en dagbesteding

  • Eerlijke arbeidsomstandigheden: we respecteren de internationale verdragen met betrekking tot mensenrechten, eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden.
  • SROI en participatie: cliënten en medewerkers (met afstand tot de arbeidsmarkt) intern of extern een baan bieden, waarbij (minimaal) wordt voldaan aan gemaakte afspraken en wettelijke eisen.
  • Duurzame dagbesteding: dagbesteding creëren in alle regio's die bijdraagt aan een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie.