Klokkenluidersregeling

In de Klokkenluidersregeling is geborgd dat medewerkers en anderen die door hun werk met 's Heeren Loo in aanraking komen op een veilige en adequate wijze een (vermoeden van een) misstand binnen 's Heeren Loo kunnen melden. Een (vermoeden van een) misstand wordt intern gemeld. Slechts in uitzonderlijke situatie wordt extern melding gedaan, het zogenaamde 'klokkenluiden'.

Er is een externe onafhankelijke Vertrouwenspersoon Integriteit die in relatie tot de Klokkenluidersregeling kan worden benaderd als klankbord en vraagbaak. Hij kan worden verzocht om informatie, advies en ondersteuning alvorens te beslissen om al dan niet tot melding over te gaan. Er kan contact met de externe onafhankelijke Vertrouwenspersoon worden opgenomen via het volgende e-mailadres: vpishl.extern@gmail.com.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de klokkenluidersregeling en op de website van het Huis voor klokkenluiders.