Manager bedrijfsvoering

 • Druten
 • 4525 tot 6821 euro
 • nr. 8089

De organisatie

's Heeren Loo is één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en vierde dit jaar haar 130-jarig bestaan. 's Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot complexe intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24-uurs opvang op woonlocaties.

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking hun persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor 'echte' ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met 'hoofd', 'hart' en 'handen' en dit vertaalt zich in haar kernwaarden 'betrokkenheid' (naar cliënten), 'passie' (als grondslag), 'samen' (met cliënten, verwanten en collega's) en 'ontwikkeling' (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie).

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt 's Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland. Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van complexe zorgvragen waaronder ernstige meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C (Cliënt-Competentie-Coach) methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met 'moeilijk verstaanbaar' gedrag. Hierbij wordt, zo veel als mogelijk, het normale leven met de daarbij horende dagelijkse routine opgepakt en ligt de focus minder op het 'moeilijke' gedrag. Dit helpt voorkomen dat cliënten in een uitzichtloze situatie terechtkomen als gevolg van te veel vrijheidsbeperkende maatregelen en een ernstig verstoord levensritme door het ontbreken van een vast dagprogramma.

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling. Met circa 17.000 medewerkers wordt aan circa 16.000 cliënten zorg geboden verspreid over 224 gemeenten en 16 regio's. De organisatie telt vier scholen, een Shared Service Center, een Expertisecentrum en een werkmaatschappij Vastgoed en een omzet van circa € 1 miljard. Daarnaast behandelen zij via een landelijk netwerk van poliklinieken nog eens ruim 2.000 extramurale cliënten. 's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten waaronder de Academie voor Zelfstandigheid alsmede het Expertise Centrum Advisium waaraan ruim 1.100 medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten verbonden zijn.

Veranderopgave

De Koers concentreert zich rondom drie beloften: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde duurzame organisatie. De samenwerking in de driehoek cliënten - verwanten - zorgprofessionals vormt het kloppende hart van de organisatie. Vanuit dit ankerpunt werkt 's Heeren Loo verder toe naar haar eigenlijke bedoeling; het leveren van goede zorg (de 'leefwereld'). 

De 'systeemwereld' met al haar (vernieuwde) wetten, regels en afspraken stelt andere en hogere eisen aan de medewerkers van 's Heeren Loo en vraagt ook om een aanpassing van houding en gedrag. Om zich beter tot deze snel veranderende omgeving te kunnen verhouden en haar verdere ambities te kunnen verwezenlijken werkt de organisatie hard aan een omvangrijke professionaliseringsslag ('de vertaalwereld' en een zogenaamd 'hitteschild’). Omdat je samen veel verder komt dan alleen is sterk ingezet op het 'samen' leren en ontwikkelen en is nader geïnvesteerd in een sterke communicatie- en overheadstructuur. In lijn met de toenemende kwaliteitseisen en arbeidsmarktkrapte zal 's Heeren Loo ook zwaarder inzetten op het versterken van een onderscheidende arbeidsmarktpositie onder andere door nader te investeren in een inspirerend HRM-beleid en verdere leiderschapsontwikkeling.

De komende jaren zullen verder in het teken staan van het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, het optimaliseren van complexe zorg, het vormen van (jeugd)ketens, het aanbieden van kennis en kunde in het sociale domein en het nader versterken van interne en externe samenwerking(en). Daarnaast zal COVID-19 (blijvende) gevolgen hebben voor de organisatie en nadere aanpassingen vragen van onder andere bedrijfsprocessen en communicatiemiddelen. Om zorg centraal te kunnen blijven stellen zal daarnaast verder ingezet worden op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en verdere domoticatoepassingen.

's Heeren Loo kent 15 regio's. Voor de regio Zuidoost-Nederland wordt gezocht naar een manager bedrijfsvoering.

Regio

De regio Zuidoost-Nederland (ZON) biedt met 660 medewerkers zorg aan circa 820 cliënten met een zeer uiteenlopende zorgvraag: van ambulante begeleiding op afstand tot intensieve en (zeer) complexe begeleidings- en verpleegzorg met een leeftijdsopbouw van 5 tot 93 jaar. Dit zijn hoofdzakelijk de volgende cliëntdoelgroepen: Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG), Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB), Licht Verstandelijk Beperkt (LVB), Jeugd, Ouderen en Cliënten in het Sociaal Domein. De locaties van de regio concentreren zich rondom Druten (20 km westelijk van Nijmegen) en de regio-omzet bedraagt  € 40 miljoen.

De manager bedrijfsvoering maakt deel uit van het regionale kernteam (bestaande uit de regiodirecteur (Tessy Geurink) en de manager Advisium (Chantal te Lintelo), rapporteert rechtstreeks aan de regiodirecteur en treedt op als haar strategisch adviseur en businesspartner. Als lid van het regionale kernteam draagt de manager bedrijfsvoering bij aan het realiseren van de regio en organisatiebrede doelstellingen op tactisch en strategisch niveau.

Daarnaast is de manager bedrijfsvoering lid van het regionale managementteam (MT) waaraan naast de regiodirecteur en de manager Advisium ook de managers Zorg en een vertegenwoordiging vanuit de Concerndiensten deelnemen. Samen met het MT werkt de manager bedrijfsvoering aan het vertalen van de systeemwereld naar de leefwereld.

De manager bedrijfsvoering stuurt de volgende afdelingen aan: het Bedrijfsbureau, de Cliëntenadministratie, Zorgbemiddeling, het Plan-Flex bureau, de teamcoaches, het secretariaat, afdeling Kwaliteit, Veiligheid & Preventie, alsmede het team van vrijwilligers. Op de afdelingen zijn in totaal circa 30 medewerkers (waarvan een aantal managers en coördinatoren) werkzaam.

De manager bedrijfsvoering initieert relevante interne en externe samenwerkingsmogelijkheden en een vernieuwend en toekomstbestendig beleid voor organisatiebrede bedrijfsvoering. Hij of zij is samen met de collega’s manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de landelijke implementatie, uitvoering en borging van het bedrijfsvoeringsbeleid en de strategische en tactische doorontwikkeling hiervan in de regio.

De manager bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de werkprocessen goed afgestemd zijn op de organisatie en zo zijn ingericht dat de werkzaamheden optimaal uitgevoerd kunnen worden, de organisatie zich uiterst ondersteund voelt en de professionals zich vooral kunnen richten op het verlenen van goede kwaliteit van zorg. Daarnaast weet hij of zij zorg te dragen voor een gezonde bedrijfsvoering die leidt tot een efficiënte(re) aanwending van mensen, materialen en middelen, die voldoet aan actuele wet- en regelgeving (en vereisten van gemeenten en zorgkantoren) en bijdraagt aan een optimale afstemming tussen instroom van cliënten en beschikbare plekken.

De manager bedrijfsvoering kent het zorgstelsel en volgt de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen op de voet en weet deze te vertalen naar mogelijke scenario's, (financiële) impact, prioriteiten en marktkansen. Hij of zij weet de afdelingsmanagers en medewerkers te motiveren en uit te dagen de lat steeds iets hoger te leggen en stelt de integrale (organisatie)opgave voorop. Hij of zij helpt de teams regie te krijgen zonder zaken te (willen) overnemen en bevordert hiermee de teamspirit en het probleemoplossend vermogen. Hij of zij is een coachend en verbindend leider die weet bij te dragen aan een transparant en prettig werkklimaat met erkenning en waardering voor ieders bijdrage. De manager functioneert als professioneel klankbord, stimuleert ‘de dienstverleningsgedachte’ en integraliteit (het samenspel en de samenhang) van de regio, handelt multidisciplinair en laat in zijn/haar denken en handelen consequent voorbeeldgedrag zien.

Hij of zij weet noodzakelijke organisatieveranderingen op positieve wijze aan te jagen, het belang van (nieuwe) processen of een nieuwe werkwijze juist te belichten en stimuleert eigenaarschap en financiële bewustwording.

De manager bedrijfsvoering overziet het grotere geheel en weet daarbij de verschillende perspectieven en belangen goed te balanceren en het leer- en werkklimaat van de medewerkers te stimuleren en faciliteren. Hij of zij heeft een heldere kijk op een efficiënt en effectief ingericht primair proces en draagt zorg voor betrouwbare managementrapportages, de inrichting van het kwaliteitskader en bewaakt naleving. Hij of zij werkt vanuit een nauw samenspel met onder andere de HR-adviseur, de controller, beleidsadviseur en de vastgoedadviseur. Daarnaast begeleidt de manager aanbestedingstrajecten en effectieve en efficiënte contractbesprekingen met externen.

Naast de lijnfunctie wordt van de manager bedrijfsvoering verwacht dat hij of zij regiooverstijgende, brede en landelijke werkgroepen, werktafels en/of projecten kan aansturen en hiertoe initiatief neemt.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg FWG 70 (gebaseerd op ervaring en opleiding). Daarnaast kent 's Heeren Loo een vaste eindejaarsuitkering, een vakantietoeslag van 8%, een uitstekend pensioen en een studiekostenregeling. Het betreft een contract voor onbepaalde tijd. De standplaats betreft Druten.

De manager bedrijfsvoering

 • heeft een bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding afgerond op academisch niveau en/of beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • beschikt over ruime, meerzijdige ervaring in een leidinggevende positie opgedaan in een omvangrijke en complexe zorg(gerelateerde) omgeving;
 • is bedrijfskundig sterk onderlegd en heeft ervaring met bedrijfsvoeringsvraagstukken, complexe financieringsstromen opgedaan in een zorg (gerelateerde) omgeving en heeft een sterk cijfermatig inzicht; 
 • beschikt over een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen (overziet het grotere geheel) en bewaakt prioriteitsstelling; 
 • heeft ervaring met het aansturen van meerdere professionele teams en het vormgeven en implementeren van businesscasussen; 
 • is breed maatschappelijk onderlegd en heeft affiniteit met het sociale domein; 
 • heeft een scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, weet inzichtelijkheid te vergroten en bewaakt voortgang;
 • heeft ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen, is authentiek, transparant, respectvol, verbindend en bewaakt draagvlak;
 • is een strategisch en integraal denker en doorziet complexe zorgvraagstukken en mogelijke (financiële) scenario's; 
 • beschikt over sterke projectmatige vaardigheden, stelt heldere kaders en is resultaatgericht, daadkrachtig en proactief;
 • is een stevige gespreks- en adviespartner voor de regiodirecteur en de MT leden, beschikt over inlevingsvermogen en tact, snapt belangen, overbrugt tegenstellingen en gelooft in de kracht van 'samen'; 
 • bezit overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden ten behoeve van contractenbesprekingen en aanbestedingstrajecten; 
 • kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.

Contact

's Heeren Loo laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk en Mathijs Kramer van Holtrop Ravesloot Executive Search (tel: 020-6470201). Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken vóór maandag 17 januari 2022 door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl

Wil je meer weten?

Mail recruiter Iris de Rijk.

Foto van Iris de Rijk

Mis nooit meer een vacature!

Als je een mooie baan zoekt, wil je natuurlijk geen vacature missen. Hoeft ook niet. Laat je gegevens en voorkeuren achter en je ontvangt steeds de nieuwste vacatures.

Maak jouw jobalert