Informatiemap voor vakantiemedewerkers

In de items hieronder vind je belangrijke informatie met betrekking tot jouw vakantiewerk bij 's Heeren Loo.


 • Je hebt van onze afdeling Recruitment een uitnodiging ontvangen voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Tijdens dit gesprek maak je afspraken over jouw vakantiewerk, salaris en periode.

  Wat neem je mee naar jouw arbeidsvoorwaardengesprek:

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart).
  • originele relevante diploma(‘s).
  • bankpas waarop jouw salaris gestort gaat worden.
  • Heb je je VOG-aanvraag al geregeld? Neem dan het aanvraagbewijs mee dat je via de mail hebt ontvangen van dienst Justis. 
  • Formulier Opgaaf gegevens voor de Loonheffingen.
   Er zijn twee formulieren voor de loonheffing beschikbaar. Welk formulier je het beste kunt gebruiken als vakantiemedewerker lees je hier.
   Download hier het formulier loonheffing.
   Download hier het formulier loonheffing studenten/scholierenregeling.
   Heb je meerdere werkgevers? Dan moet je kiezen welke werkgever met de loonheffingskorting rekening moet houden. Dit doe je over het algemeen bij de werkgever waar je het meeste salaris verdient.
  • Eigen Verklaring
   Omdat medewerkers bij ‘s Heeren Loo (direct of indirect) werken met cliënten die tot een kwetsbare doelgroep behoren, dient elke nieuwe medewerker ongeacht zijn functie een eigen verklaring te ondertekenen. Jouw vorige werkgever vult ook een deel van jouw eigen verklaring in. Je bent zelf verantwoordelijk voor de schriftelijke bevestiging van jouw eigen verklaring door jouw vorige werkgever. Je levert de volledige verklaring (inclusief de verklaring van jouw vorige werkgever) in tijdens het geplande arbeidsvoorwaardengesprek of uiterlijk met het retourneren van jouw ondertekende arbeidsovereenkomst aan de Personeel- en Salarisadministratie binnen de overeengekomen (proeftijd-)periode. Het niet tijdig retourontvangen van jouw verklaring door
   ’s Heeren Loo kan gevolgen hebben voor (het voortduren van) jouw arbeidsovereenkomst.
   Download hier jouw eigen verklaring.
 • Bij ‘s Heeren Loo werk je, direct of indirect, met kwetsbare personen. Omdat wij onze cliënten zo goed mogelijk willen beschermen willen wij van onze (potentiële) medewerkers weten of zij ooit schuldig zijn geweest aan diefstal, alcohol-, drugs- of seksueel misbruik, fraude of fysieke mishandeling.

  Hiervoor werkt 's Heeren Loo, naast de eigen verklaring (voor nieuwe medewerkers, begeleiders in opleiding, vakantiekrachten en stagiairs) en een ex-werkgeverscheck (voor nieuwe medewerkers) ook met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

  Een VOG is een verklaring van goed gedrag en een ontbindende voorwaarde in jouw arbeidsovereenkomst. Je moet de VOG voor het einde van de overeengekomen (proeftijd-)periode inleveren. De kosten voor het aanvragen van de VOG krijg je vergoed.

  VOG aanvragen
  ’s Heeren Loo start als werkgever de VOG-aanvraag op. In dit document lees je alles over het verder voltooien van jouw VOG-aanvraag en declareren van de aanvraagkosten.

  Lees hier meer over de VOG op de site van Dienst Justis.nl.


 • Jouw arbeidsovereenkomst ontvang en onderteken je digitaal. Als jouw arbeidsovereenkomst, na verwerking van jouw indiensttredingsmutatie, door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie is opgemaakt en door ’s Heeren Loo ondertekend, ontvang je hierover een mail op jouw privé e-mailadres. 

  In deze mail lees je precies wat je dan moet doen en vind je ook een link naar deze handige instructievideo.

 • Via MyApps krijg je in principe standaard toegang tot applicaties als Mijn HR Online, SDB Planning, Mijn Leeromgeving en Office 365. Toegang tot andere applicaties die je eventueel nodig hebt voor jouw vakantiewerk worden aangevraagd door jouw leidinggevende. Je kunt gebruik maken van MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Mis je toegang tot programma's die wel nodig zijn voor je vakantiewerk? Overleg dan met je leidinggevende? De Servicedesk ICT kan je vervolgens informeren over de status van de aanvraag (088 037 00 00, keuze 1 of automatisering@sheerenloo.nl.

  Welke inloggegevens ontvang je al direct?

  Zodra jouw indiensttredingsmutatie is verwerkt, ontvang je automatisch op jouw privé e-mailadres jouw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding van SDB Planning. Toegang tot SDB Planning is dus al mogelijk voor je 1e werkdag.

  In SDB Planning kun je jouw beschikbaarheid opgeven en aanpassen, geplande diensten inzien en wijzigen, urenmanagement inzien en verlof aanvragen. Vanaf dat moment kun je inloggen, ook vanuit huis. Het kan zijn dat het e-mailbericht in de spam map van jouw privé e-mailadres terecht komt. Voeg ’s Heeren Loo daarom toe aan jouw adresboek en lijst met veilige afzenders.

  Declaratie indienen
  Eventuele declaraties dien je in via MyAppsMijn HR Online. tabblad Declaraties/Voorschot.

 • Je salaris wordt maandelijks uitbetaald en op de 26ste aan je overgemaakt. Valt de 26ste op een zaterdag of zondag? Dan wordt het salaris de vrijdag ervoor overgemaakt. In geval van een feestdag, is er ook een eerdere uitbetaling zoals in december. Hier vind je het overzicht van de betaaldata.

  Wanneer en hoe laat het geld precies op jouw bankrekening staat, is niet te zeggen. ‘s Heeren Loo is daarbij afhankelijk van de bank. Het geld staat meestal in de loop van de dag, waarop we het geld overmaken, op je bankrekening.

  Je salarisstrook ontvang je digitaal. In Mijn HR Online worden jouw salarisstroken en jaaropgaven opgeslagen in Mijn Dossier. De digitale salarisstrook is zichtbaar vanaf de betaaldatum. Een uitleg over de salarisstrook vind je hier.

  Is er sprake van onregelmatigheidstoeslag, overwerk of extra uren gewerkt? Dan wordt dit een maand later uitbetaald. Overwerk en extra uren worden in SDB Planning geregistreerd door de (expert-)planner van jouw werkplek.

  Heb je een oproepovereenkomst of min-max-overeenkomst? 
  Bij een oproepovereenkomst wordt je salaris altijd achteraf maandelijks uitbetaald. Dit geldt ook voor eventuele onregelmatigheidstoeslag. De opbouw van vakantie- en PBL-uren is op basis van het aantal gewerkte uren. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt en hoeveel vakantie- en PBL-uren je dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris.

  Bij een min-max-overeenkomst worden de de standaarduren die je werkt in het minimale percentage maandelijks uitbetaald en de uren die je werkt in het maximale percentage achteraf maandelijks uitbetaald. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt in het maximale percentage en hoeveel vakantie- en PBL-uren je dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris.

 • De CAO Gehandicaptenzorg is conform artikel 1:1.b CAO Gehandicaptenzorg niet op vakantiemedewerkers van toepassing. Bij ’s Heeren Loo worden de onderstaande artikelen uit de CAO Gehandicaptenzorg wel toegepast op de vakantiemedewerker:

  • artikel 7:9 en 7:10 met betrekking tot vergoeding onregelmatige dienst (ORT).
  • artikel 8:1 met betrekking tot vakantierechten.
  • artikel 9:1 met betrekking tot reiskosten woon-werkverkeer.

  Looptijd CAO
  In artikel 17:3 van de CAO (Looptijd en opzegging) staat de looptijd vermeld waarin de CAO wordt aangegaan. Partijen kunnen overeenkomen de CAO tijdens de looptijd te wijzigen. Indien geen van de partijen uiterlijk één maand voor de datum waarop de CAO eindigt de CAO schriftelijk opzegt, wordt de duur telkens met een jaar verlengd.

 • Elk bedrijf heeft een strategie. Strategie is eigenlijk een ander woord voor beleid voor de lange termijn. De strategie geeft antwoord op de vraag “Hoe gaan wij op de lange termijn onze beloftes waarmaken en onze doelen realiseren?” Bij 's Heeren Loo noemen we onze strategie de Koers. Hieronder geven we kort weer welke koers we varen. 


  Dit is onze koers

  De samenwerking in de driehoek cliënt - verwant – zorgprofessional is de basis van onze koers: het is het kloppende hart van onze organisatie. Vanuit dit ankerpunt bouwen we onze zorg en ondersteuning op. Iedereen binnen ’s Heeren Loo draagt hier op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij. De koers is belangrijk voor iedereen binnen ’s Heeren Loo. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen hebben gezegd: zo willen ze zijn, zo willen we ondersteuning bieden en zo willen we met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In de koers doen wij drie beloftes:

  • Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken.
  • Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen.
  • Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken.

  In ons koersboekje staan onze vertrekpunten en visies beschreven en ook hoe we onze beloftes waarmaken.

  Je kunt deze informatie inzien zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Vraag ernaar bij je leidinggevende.

 • ’s Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen.

  Wij hanteren de volgende uitgangspunten/principes over privacy:

  • 's Heeren Loo hecht waarde aan de bescherming van de privacy van al haar betrokkenen en speelt daarom actief in op de invoering van scherpere privacyregels. ’s Heeren Loo spant zich in dat zij nu en in de toekomst voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.
  • ’s Heeren Loo begrijpt dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen en handelt daar ook naar.
  • ’s Heeren Loo gebruikt aan haar verstrekte gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze aan haar zijn gegeven.
  • In de samenwerking met (keten)partners zorgt ’s Heeren Loo ervoor dat persoonsgegevens van betrokkenen op een zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt.

  Als zorgorganisatie heeft ’s Heeren Loo gegevens nodig van onze cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. In het privacybeleid van ’s Heeren Loo is uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en delen, hoe dat gebeurt, welk doel ermee wordt gediend en op basis van welke wetgeving beslissingen worden genomen. Ook staat in ons privacybeleid beschreven welke rechten betrokkenen hebben.

  Meer informatie over privacy vind je op Mijn.sHL.Intranet
  Je kunt Mijn sHL Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Vraag ernaar bij je leidinggevende.


 • We hebben een gedragscode om te beschrijven wat medewerkers van elkaar en van hun leidinggevende mogen verwachten. De afspraken geven duidelijkheid over wat wel en niet kan. En over hoe we met elkaar en met cliënten omgaan. Vertrekpunt voor ons doen en laten zijn de visie en kernwaarden van de 's Heeren Loo. De gedragscode gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en staat voor professioneel gedrag, gastvrijheid en goede samenwerking.


  Voor wie?

  De code geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en voor uitzendkrachten. Van aannemers, dienstverleners en adviseurs, die 's Heeren Loo vertegenwoordigen of voor of namens 's Heeren Loo werken, wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de gedragscode handelen wanneer zij namens 's Heeren Loo optreden. Het is belangrijk dat iedereen de code kent en zich eraan houdt. Dat maakt het gemakkelijk om met elkaar afspraken te maken en op één lijn te zitten. De afspraken in de gedragscode heb je nodig als je elkaar wilt aanspreken op gedrag en houding of als je jezelf afvraagt of je wel juist handelt. Ze bieden ons houvast bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. We verwachten van iedereen binnen onze organisatie respect, integriteit en professionaliteit. De cliënt weet door deze gedragscode wat onze manieren zijn en dat we hier ook op mogen worden aangesproken.

  De gedragscode is niet vrijblijvend: iedereen die bij ons werkt is verplicht om zich hieraan te houden.
  En dat niet alleen: we verwachten ook dat je anderen erop aanspreekt wanneer je merkt dat ze zich niet aan de gedragscode houden. We verwachten van je dat je altijd kunt uitleggen waarom je op een bepaalde manier hebt gehandeld of gecommuniceerd. Uiteraard ga je zorgvuldig om met eigendommen van anderen.

  De gedragscode betekent ook dat je zorgvuldig bent over de manier waarop je communiceert. Niet alleen is er de geheimhoudingsplicht over privacygevoelige informatie, maar ook op de manier waarop je over je werk schrijft in de sociale media als Facebook en Twitter. Je mag 's Heeren Loo niet bewust in diskrediet brengen. En bedenk: één compliment motiveert meer dan tien aanmerkingen.

  De gedragscode ontvang je gelijktijdig met je arbeidsovereenkomst en is opgenomen in je personeelsdossier.

 • We hebben allemaal met informatiebeveiliging te maken. Bijvoorbeeld omdat je op je werkplek inlogt met een wachtwoord. Bij ’s Heeren Loo kennen we allerlei maatregelen om veilig met informatie om te gaan. Zo zorgen we technisch én organisatorisch dat (gevoelige) informatie niet op straat komt te liggen.

  In dit document lees je waar het in de basis om gaat.

 • Een datalek is het onbedoeld vrijkomen (lekken) van gegevens over personen, onrechtmatige verwerking van gegevens door ‘s Heeren Loo of het onbedoeld vernietigen van persoonsgegevens. Voorbeelden zijn een agenda of USB-stick die is kwijtgeraakt, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand door een hacker of een mail met persoonsgegevens naar een verkeerde geadresseerde. Maar ook toegang tot cliëntdossiers door onbevoegden is een datalek. Het maakt niet uit of de informatie digitaal is of op papier!

  In dit document lees je meer over deze procedure.

 • Meer informatie vind je op Mijn.sHL.Intranet. Daar vind je allerlei informatie met betrekking tot het ’s Heeren Loo beleid, jij als medewerker en jouw dienstverband. 

  Werk je in de zorg? Dan vind je de pagina Alles over Zorg allerlei informatie, protocollen, richtlijnen en werkinstructies met betrekking tot de zorg voor onze cliënten. 

  Je kunt Mijn sHL Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

 • Voor vragen en ondersteuning op je werkplek staat het Shared Service Center (SSC) voor je klaar!

  De afdelingen Automatisering (ICT), Facilitair, Personeelsservices en Financiële Administratie werken op de achtergrond om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

  Heb je een vraag of kunnen we je helpen? Het SSC staat voor je klaar!

  SSC Servicedesk 088 037 0000

  • Optie 1 | Automatisering
  • Optie 2 | Facilitair en vervoer
  • Optie 3 | Personeel en Salaris/ e-HRM
  • Optie 4 | Financiële administratie
  • Optie 5 | Verzuimdesk
  • Optie 6 | Academie

Contactgegevens

Servicedesk Personeel en Salaris
088 - 037 00 00 (keuze 3)
psa@sheerenloo.nl

Bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Terug naar boven