Informatiemap voor stagairs

In de items hieronder vind je belangrijke informatie met betrekking tot jouw stageperiode binnen 's Heeren Loo.

Ga je jouw stage starten in de zorg? Dan kun je hier alvast wat meer lezen over  'Zo werken wij'.

 • Elk bedrijf heeft een strategie. Strategie is eigenlijk een ander woord voor beleid voor de lange termijn. De strategie geeft antwoord op de vraag “Hoe gaan wij op de lange termijn onze beloftes waarmaken en onze doelen realiseren?” Bij 's Heeren Loo noemen we onze strategie de Koers. Hieronder geven we kort weer welke koers we varen. 


  Dit is onze koers

  De samenwerking in de driehoek cliënt - verwant – zorgprofessional is de basis van onze koers: het is het kloppende hart van onze organisatie. Vanuit dit ankerpunt bouwen we onze zorg en ondersteuning op. Iedereen binnen ’s Heeren Loo draagt hier op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij. De koers is belangrijk voor iedereen binnen ’s Heeren Loo. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen hebben gezegd: zo willen ze zijn, zo willen we ondersteuning bieden en zo willen we met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In de koers doen wij drie beloftes:

  • Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken.
  • Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen.
  • Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken.

  In ons koersboekje staan onze vertrekpunten en visies beschreven en ook hoe we onze beloftes waarmaken.

  Je kunt deze informatie inzien zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Vraag ernaar bij je leidinggevende.

 • ’s Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen.

  Wij hanteren de volgende uitgangspunten/principes over privacy:

  • 's Heeren Loo hecht waarde aan de bescherming van de privacy van al haar betrokkenen en speelt daarom actief in op de invoering van scherpere privacyregels. ’s Heeren Loo spant zich in dat zij nu en in de toekomst voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.
  • ’s Heeren Loo begrijpt dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen en handelt daar ook naar.
  • ’s Heeren Loo gebruikt aan haar verstrekte gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze aan haar zijn gegeven.
  • In de samenwerking met (keten)partners zorgt ’s Heeren Loo ervoor dat persoonsgegevens van betrokkenen op een zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt.

  Als zorgorganisatie heeft ’s Heeren Loo gegevens nodig van onze cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. In het privacybeleid van ’s Heeren Loo is uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en delen, hoe dat gebeurt, welk doel ermee wordt gediend en op basis van welke wetgeving beslissingen worden genomen. Ook staat in ons privacybeleid beschreven welke rechten betrokkenen hebben.

  Meer informatie over privacy vind je op Mijn.sHL.Intranet
  Je kunt Mijn sHL Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Vraag ernaar bij je leidinggevende.


 • Bij ‘s Heeren Loo werk je, direct of indirect, met kwetsbare personen. Omdat wij onze cliënten zo goed mogelijk willen beschermen willen wij van onze (potentiële) medewerkers weten of zij ooit schuldig zijn geweest aan diefstal, alcohol-, drugs- of seksueel misbruik, fraude of fysieke mishandeling. Hiervoor werkt 's Heeren Loo, met een VOG en een eigen verklaring. Voor nieuwe medewerkers en personeel niet in loondienst bevat de eigen verklaring ook een schriftelijke verklaring van de vorige werkgever/opdrachtgever en kan een referentie-inwinning worden gedaan.

  Hoe vraag je de VOG aan?

  Kom je stage lopen bij ‘s Heeren Loo? Dan heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Je tekent hiervoor in je stageovereenkomst. Een VOG is een verklaring van goed gedrag. Je moet de VOG binnen één maand na aanvang van je stageovereenkomst laten zien aan je leidinggevende. De kosten voor het aanvragen van de VOG krijg je vergoed.

  • Je coördinator Praktijkleren informeert je hoe je het aanvragen van de VOG in gang moet zetten.
  • De VOG-aanvraag wordt vervolgens altijd opgestart door ’s Heeren Loo als werkgever. Dit wordt geregeld door onze afdeling Personeels- en Salarisadministratie. Zodra dat is gedaan ontvang je van deze afdeling een mail ter informatie.
  • Het is belangrijk dat je eerst deze informatie leest voordat je jouw VOG-aanvraag digitaal kunt voltooien. Hierin lees je wat je nodig hebt om de VOG-aanvraag te kunnen voltooien, betalen en digitaal ontvangen in jouw Berichtenbox in MijnOverheid.nl.
  • Je ontvangt daarna op het door jou opgegeven e-mailadres een e-mail van de Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) met een verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag. Met de link in deze mail kun je de aanvraag verder afronden en betalen. Hier lees je meer over de VOG op de website van Dienst Justis.

  Heb je geen mail van de Dienst Justis ontvangen? Neem dan direct telefonisch contact met onze Servicedesk Personeel & Salaris (088 – 037 0000 optie 3).

  Heb je jouw VOG-aanvraag afgerond?

  • Na het afronden en betalen van de aanvraag VOG ontvang je van Dienst Justis een e-mail ter bevestiging dat je de VOG hebt aangevraagd. 
  • Deze laat je zien aan of neem je mee naar het gesprek met de coördinator Praktijkleren.
  • Heb je je digitale VOG ontvangen van Dienst Justis in jouw Berichtenbox in MijnOverheid.nl? Laat de originele VOG dan binnen een maand na aanvang van je stageovereenkomst aan je leidinggevende zien. Gebeurt dit niet of later? Dan is dit reden om de stageovereenkomst te beëindigen.

   Declareren kosten VOG
   De kosten van de VOG worden vergoed conform de CAO Gehandicaptenzorg artikel 9:11.

   Heb je toegang tot MyApps?

   • Dan declareer je de kosten in Mijn HR Online.
   • Ga hiervoor naar het tabblad Declaratie/Voorschot in Self Service (tegel 14).
   • Als bijlagen sluit je de ingescande VOG en het betalingsbewijs bij.

   Heb je geen toegang tot MyApps?
   Dan maak je gebruik van het declaratieformulier in ons e-mailbericht dat je ontvangt zodra we jouw VOG hebben opgestart bij Dienst Justis. Hierin staat uitgelegd wat je moet doen om de kosten vergoed te krijgen.

  • Je stageovereenkomst wordt door ons opgemaakt zodra de indiensttredingsmutatie door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie is ontvangen en verwerkt. Hoe je ondertekend is afhankelijk van de omvang van jouw stageperiode.

   Omvat jouw stageperiode meer dan 150 uur?  Dan ontvang en onderteken je je stageovereenkomst digitaal. Als jouw stageovereenkomst is opgemaakt en door ’s Heeren Loo ondertekend, ontvang je hierover een mail op jouw privé e-mailadres met een uitleg over hoe je het document digitaal ondertekend. Je stageovereenkomst wordt daarna automatisch opgeslagen in jouw personeelsdossier.

   Omvat jouw stageperiode minder dan 150 uur? Dan heb je geen toegang tot applicaties en ontvang je je stageovereenkomst in tweevoud per post op je privé-adres. Je ondertekend beide exemplaren en stuurt er één aan ons terug met de antwoordenveloppe die we hebben meegestuurd. De afdeling Personeels- en Salarisadministratie zorgt er dan voor dat je stageovereenkomst wordt opgeslagen in jouw personeelsdossier.

  • We hebben een gedragscode om te beschrijven wat medewerkers van elkaar en van hun leidinggevende mogen verwachten. De afspraken geven duidelijkheid over wat wel en niet kan. En over hoe we met elkaar en met cliënten omgaan. Vertrekpunt voor ons doen en laten zijn de visie en kernwaarden van de 's Heeren Loo. De gedragscode gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en staat voor professioneel gedrag, gastvrijheid en goede samenwerking.


   Voor wie?

   De code geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en voor uitzendkrachten. Van aannemers, dienstverleners en adviseurs, die 's Heeren Loo vertegenwoordigen of voor of namens 's Heeren Loo werken, wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de gedragscode handelen wanneer zij namens 's Heeren Loo optreden. Het is belangrijk dat iedereen de code kent en zich eraan houdt. Dat maakt het gemakkelijk om met elkaar afspraken te maken en op één lijn te zitten. De afspraken in de gedragscode heb je nodig als je elkaar wilt aanspreken op gedrag en houding of als je jezelf afvraagt of je wel juist handelt. Ze bieden ons houvast bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. We verwachten van iedereen binnen onze organisatie respect, integriteit en professionaliteit. De cliënt weet door deze gedragscode wat onze manieren zijn en dat we hier ook op mogen worden aangesproken.

   De gedragscode is niet vrijblijvend: iedereen die bij ons werkt is verplicht om zich hieraan te houden.
   En dat niet alleen: we verwachten ook dat je anderen erop aanspreekt wanneer je merkt dat ze zich niet aan de gedragscode houden. We verwachten van je dat je altijd kunt uitleggen waarom je op een bepaalde manier hebt gehandeld of gecommuniceerd. Uiteraard ga je zorgvuldig om met eigendommen van anderen.

   De gedragscode betekent ook dat je zorgvuldig bent over de manier waarop je communiceert. Niet alleen is er de geheimhoudingsplicht over privacygevoelige informatie, maar ook op de manier waarop je over je werk schrijft in de sociale media als Facebook en Twitter. Je mag 's Heeren Loo niet bewust in diskrediet brengen. En bedenk: één compliment motiveert meer dan tien aanmerkingen.

   De gedragscode ontvang je gelijktijdig met je arbeidsovereenkomst en is opgenomen in je personeelsdossier.

  • We hebben allemaal met informatiebeveiliging te maken. Bijvoorbeeld omdat je op je werkplek inlogt met een wachtwoord. Bij ’s Heeren Loo kennen we allerlei maatregelen om veilig met informatie om te gaan. Zo zorgen we technisch én organisatorisch dat (gevoelige) informatie niet op straat komt te liggen.

   In dit document lees je waar het in de basis om gaat.

  • Een datalek is het onbedoeld vrijkomen (lekken) van gegevens over personen, onrechtmatige verwerking van gegevens door ‘s Heeren Loo of het onbedoeld vernietigen van persoonsgegevens. Voorbeelden zijn een agenda of USB-stick die is kwijtgeraakt, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand door een hacker of een mail met persoonsgegevens naar een verkeerde geadresseerde. Maar ook toegang tot cliëntdossiers door onbevoegden is een datalek. Het maakt niet uit of de informatie digitaal is of op papier!

   In dit document lees je meer over deze procedure.

  • De arbeidsvoorwaarden die voor jou als stagiair gelden, komen voort uit verschillende bronnen. Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaarden in de stageovereenkomst. Maar ook om wettelijke bepalingen en arbeidsvoorwaarden in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Gehandicaptenzorg. De CAO legt bijvoorbeeld vast wat goed werkgever- en werknemerschap is. En welke regels gelden voor functiewaardering, salariëring, vakantie en verlof.

   Wat is een CAO?

   Een CAO is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers (VGN) en medewerkers (vakbonden) in een bepaalde bedrijfstak. De CAO Gehandicaptenzorg is een integraal onderdeel van je arbeidsovereenkomst en regelt een aantal belangrijke onderwerpen zoals:

   • Aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
   • Functiewaardering en salariëring.
   • Arbeidsduur en werktijden.
   • Vakantie en verlof.
   • Persoonlijk Budget Levensfase (PBL).

   's Heeren Loo is lid van de werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Daarom gelden de afspraken in de CAO Gehandicaptenzorg voor alle medewerkers van 's Heeren Loo: zowel vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers, oproepkrachten als leerlingen. De CAO Gehandicaptenzorg geldt niet voor vakantiekrachten en medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. En slechts deels voor stagiairs.

   Looptijd CAO

   In artikel 17:3 van de CAO (Looptijd en opzegging) staat de looptijd vermeld waarin de CAO wordt aangegaan. Partijen kunnen overeenkomen de CAO tijdens de looptijd te wijzigen. Indien geen van de partijen uiterlijk één maand voor de datum waarop de CAO eindigt de CAO schriftelijk opzegt, wordt de duur telkens met een jaar verlengd.

  • Via MyApps krijg je in principe standaard toegang tot applicaties als Mijn HR Online, SDB Planning, Mijn Leeromgeving en Office 365. Maar dit is wel afhankelijk van de omvang van je stageperiode. Deze moet 150 uur of meer omvatten. Vraag er eventueel naar bij je leidinggevende.

   Toegang tot andere applicaties die je nodig hebt voor jouw stageperiode worden aangevraagd door jouw leidinggevende. Je kunt gebruik maken van MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Mis je toegang tot programma's die wel nodig zijn voor je stage? Overleg dan met je leidinggevende of deze zijn aangevraagd en vraag naar het aanvraagnummer. De Servicedesk ICT kan je vervolgens informeren over de status van de aanvraag (088 037 00 00, keuze 1 of automatisering@sheerenloo.nl.

   Welke inloggegevens ontvang je al direct?

   Zodra jouw indiensttredingsmutatie is ontvangen via jouw leidinggevende en verwerkt, ontvang je automatisch op jouw privé e-mailadres jouw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding van SDB Planning. Toegang tot SDB Planning is dus al mogelijk voor je 1e werkdag.

   In SDB Planning kun je jouw beschikbaarheid opgeven en aanpassen, geplande diensten inzien en wijzigen, urenmanagement inzien en verlof aanvragen. Vanaf dat moment kun je inloggen, ook vanuit huis. Het kan zijn dat het e-mailbericht in de spam map van jouw privé e-mailadres terecht komt. Voeg ’s Heeren Loo daarom toe aan jouw adresboek en lijst met veilige afzenders.

  • Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren aan onze cliënten, is het belangrijk dat jij als stagiair je maximaal ontwikkelt. Om je hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen krijg je in toegang tot Mijn Leeromgeving. Je hebt dan zelf de regie over jouw leer- en ontwikkelpad.

   In Mijn Leeromgeving kun jij jezelf aanmelden voor een leeractiviteit en tref je lesmateriaal aan. Werk je in de zorg? Dan geeft Mijn Leeromgeving jou en je leidinggevende een betrouwbaar inzicht in jouw benodigde en behaalde kwalificaties en wanneer certificaten verlopen. Met elkaar waarborgen we zo de kwaliteit van onze zorg.

   Inloggen in Mijn Leeromgeving

   Inloggen in Mijn Leeromgeving regel je zelf met jouw eigen e-mailadres (je ontvangt geen aparte inloggegevens). Je mag hiervoor jouw privé e-mailadres gebruiken maar ook jouw ’s Heeren Loo e-mailadres (zolang dit geen groeps-e-mailadres is).

   Vanaf het moment dat je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo kun je via MyApps inloggen in MLO of vanaf huis of een andere locatie via https://shl.capp.nl/. Je hoeft dan niet te wachten tot je 1e werkdag.

   • Bij de 1e keer inloggen klik je direct op: ‘wachtwoord vergeten’.
   • Vul in het volgende scherm je voornaam, achternaam en privé e-mailadres in.
   • Je ontvangt daarna een e-mail met een link om een wachtwoord aan te maken en kun je gebruik maken van Mijn Leeromgeving.

   Heb je een vraag over Mijn Leeromgeving dan kun je contact opnemen met:
   ICT Servicedesk: 088 - 037 00 00: voor systeemvragen (inloggen, wachtwoorden etc.).
   Servicedesk Academie: 088 – 037 00 40 voor vragen over leeractiviteiten, data etc..

   In Mijn Leeromgeving vind je ook een groot aanbod van online trainingen van GoodHabitz. Met onderwerpen variërend van Lekker in je vel, Persoonlijke Effectiviteit, Office tot aan Klantgerichtheid of Positieve psychologie, is GoodHabitz onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Het trainingsaanbod wordt maandelijks uitgebreid met één of twee nieuwe titels, waardoor het fris en vernieuwend blijft en jij jezelf permanent kunt blijven ontwikkelen. De trainingen zijn kort, to-the-point en praktijkgericht en sluiten daarom goed aan bij je dagelijkse leven en de dagelijkse praktijk binnen 's Heeren Loo.

   Meer informatie over Mijn Leeromgeving vind je op Mijn sHL Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Vraag ernaar bij je leidinggevende.

  • Voor vragen en ondersteuning op je werkplek staat het Shared Service Center (SSC) voor je klaar!

   De afdelingen Automatisering (ICT), Facilitair, Personeelsservices en Financiële Administratie werken op de achtergrond om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

   Heb je een vraag of kunnen we je helpen? Het SSC staat voor je klaar!

   SSC Servicedesk 088 037 0000

   • Optie 1 | Automatisering
   • Optie 2 | Facilitair en vervoer
   • Optie 3 | Personeel en Salaris/ e-HRM
   • Optie 4 | Financiële administratie
   • Optie 5 | Verzuimdesk
   • Optie 6 | Academie

  Contactgegevens

  Servicedesk Personeel en Salaris
  088 - 037 00 00 (keuze 3)
  psa@sheerenloo.nl

  Bereikbaarheid:
  maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

  Terug naar boven