ANBI

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Meer informatie over de missie en visie.

Beleidsplan

Bekijk ons actuele beleidsplan.

Bestuur

De Raad van Bestuur van Stichting 's Heeren Loo Zorggroep is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeughulp.

Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg 2017-2019.

Jaardocument

Een actueel verslag van de activiteiten en de jaarrekening vindt u in het Jaardocument maatschappelijke verantwoording van 's Heeren Loo Zorggroep.

De 's Heeren Loo Zorggroep is lid van het Instituut Fondsenwerving

Overige gegevens

Ing Bank

NL06INGB0652880916

Kamer van Koophandel Utrecht

41190166

RSIN

802232152

Bezoekadres

http://www.sheerenloo.nl/contact