Sturen op kwaliteit

Wij willen transparant zijn als het gaat om de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze medewerkers maken in hun werk samen met cliënten en verwanten telkens de afweging: wat draagt bij aan kwaliteit voor onze cliënten? Door inzichten vast te leggen en er op te reflecteren, kunnen we ervan leren en onze zorg en dienstverlening steeds verder verbeteren.

Nieuw kwaliteitskader

’s Heeren Loo heeft actief bijgedragen aan het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg dat in mei 2017 is opgenomen in het Zorgregister.

’s Heeren Loo heeft een aanpak ontwikkeld waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan:

  • We sluiten aan bij de leefwereld van de cliënt en diens verwant, en betrekken hen actiever op locatie
  • Dit vraagt om dialoog, maatwerk en focus op “leren en verbeteren”
  • Dat doen we op basis van inzicht in prestaties, in plaats van af te rekenen
  • We hechten waarde aan het principe zelf zien = laten zien

Vanaf 2018 publiceert ’s Heeren Loo jaarlijks een kwaliteitsrapport dat laat zien wat goed gaat en wat beter kan. Dit kwaliteitsrapport bespreken wij met onze cliëntenraad en is de basis voor onze in- en externe verantwoording. Lees het eindrapport proeftuin Naar een vernieuwd kwaliteitskader Gehandicaptenzorg voor meer informatie.

Dit Vind Ik Ervan

Wij toetsen cliëntervaringen met Dit Vind Ik Ervan. Dit is een aanpak die cliënten helpt om te vertellen wat zij belangrijk vinden en wat zij graag anders zien. Hierbij is het belangrijk dat persoonlijk begeleiders in open dialoog met de cliënt echt aandacht hebben voor het verhaal van de cliënt en zijn ervaring met onze zorg- en dienstverlening. Elk jaar voeren onze persoonlijke begeleiders met hun cliënten zo’n gesprek. De uitkomsten van “Dit vind ik ervan” gebruiken we om de zorg en dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren.

Klanttevredenheid

Tijdens het jaarlijkse gesprek over het ondersteuningsplan, vragen we cliënten om onze dienstverlening een cijfer te geven. Op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde cijfer dat cliënten van ’s Heeren Loo geven, is een 7,6. Dit cijfer helpt ons om doorlopend onze dienstverlening te verbeteren.

Luisterpanel

Het past ‘sturen op kwaliteit’ dat we cliënten bevragen over onze dienstverlening. Naast het cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan en de tevredenheidscore die we jaarlijks aan onze cliënten vragen, bevragen we ook onze verwanten via een luisterpanel. In het panel komen aan thema’s aan bod die cliënten en hun familie zelf belangrijk vinden.

Zorgkaart

’s Heeren Loo wil graag weten wat cliënten en verwanten vinden van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. ’s Heeren Loo voert daarom regelmatig gesprekken cliënten en verwanten en stakeholders (zorgkantoren) over wat goed gaat en wat beter kan en moet. Dit gebeurt binnen de werkwijze van het nieuwe kwaliteitskader, de aanpak Dit vind ik ervan om cliëntervaringen in beeld te brengen en het luisterpanel.

Om cliënten en verwanten ook individueel uit te nodigen om onafhankelijk hun oordeel te geven over de kwaliteit van zorg en dienstverlening, stimuleert ’s Heeren Loo het gebruik van zorgkaart.

Dit past ook goed in de maatschappelijke tendens dat burgers steeds meer zelf participeren in het zorgproces en hun ervaringen delen met anderen.

Deel uw ervaring

IGZ rapporten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking. Hiervoor gelden wettelijke regels en beroepsnormen waaraan 's Heeren Loo en haar medewerkers zich moeten houden. Hoe de cliënt de zorg ervaart, weegt ook mee als het om kwaliteit van zorg gaat. De inspectie brengt toezichtbezoeken om hierop toe te zien. Rapporten van deze toezichtbezoeken aan 's Heeren Loo zijn te vinden op de website van de IGZ.

ISO certificaat

Heel 's Heeren Loo is ISO gecertificeerd. Dat betekent dat alle regio's werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen. 

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER
 
Deel uw ervaring