Vacatures 12 nieuw

24-uurs zorg in de wijk

Deze vorm van 24-uurs zorg is bedoeld voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking die zelfstandig met anderen kunnen wonen in een gewone woonwijk, maar die niet alles alleen kunnen. De ondersteuning is gericht op het vormgeven van het eigen leven door vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid en door het deelnemen aan allerlei sociale en maatschappelijke verbanden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 18 en ouder;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: IQ tussen de 35 en 85, ontwikkelingsleeftijd tussen 4 en 12 jaar (bovengrens 14 jaar);
  • problematiek: 
   • moeite met structureren van dagelijks leven;
   • enige gedragsproblemen;
   • moeite met ADL/HDL;
   • risico op overvraging/ discrepantie kunnen en aankunnen;
   • beperkingen in de sociale redzaamheid;
   • problemen met abstractere vaardigheden (omgaan met geld);
    moeite met opbouwen/ onderhouden sociaal netwerk.
  • hulpvraag: 24-uurs nabijheid nodig van begeleiding en van anderen, ondersteuning op deelgebieden: bijvoorbeeld het structureren van het dagelijks leven, praktische problemen zoals omgaan met geld en problemen in het sociale verkeer.

  Contra-indicaties:

  • sprake van ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag;
  • nauwelijks sprake van emotieregulatie en agressieregulatie; 
  • behoefte aan intensieve verzorging en/of verpleging;
  • ernstige verslavingsproblematiek. 

  De contra-indicaties kunnen per locatie verschillend zijn, afhankelijk van de woonwijk.
  Voor cliënten met een matige verstandelijke beperking en voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problematiek is directe nabijheid een vereiste: begeleiders moeten kunnen zien hoe het met de cliënten gaat en hierop kunnen inspelen. Deze cliënten zijn zelf vaak niet in staat te verwoorden wat er bij hen speelt en een gerichte vraag aan begeleiding te stellen. Uitstromen naar een nog zelfstandiger vorm van wonen is vaak niet haalbaar voor deze cliënten.

 • Hoofddoel: cliënten kunnen hun eigen leven vormgeven door vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid en door het deelnemen aan allerlei sociale en maatschappelijke verbanden.
  Subdoelen:

  • de cliënt heeft een sociaal netwerk, bestaande uit familie, vrienden en kennissen; 
  • het psychisch welbevinden is vergroot;
  • deelname aan de samenleving is bevorderd;
  • cliënt vertoont minder gedragsproblemen/ heeft geleerd hoe gedragsproblemen te hanteren/ heeft geleerd zijn problemen te accepteren;
  • de eigen regie en invloed op het eigen leven is versterkt;
  • toename van de zelfredzaamheid (praktische en sociale vaardigheden);
  • de cliënt heeft passend en zinvol werk en heeft betekenisvolle vrijetijdsactiviteiten;
  • waar mogelijk afname in de intensiteit van de ondersteuning en doorstromen naar lichtere vormen van zorg.
 • Aard werkzaamheden

  De cliënt woont over het algemeen zelfstandig in een eigen studio en deelt met gemiddeld 7 anderen een woning in een dorp of een wijk. De ondersteuning richt zich op verschillende leefgebieden en is individueel en op maat. Samen met de cliënt en/of diens verwanten kijkt de begeleider naar wensen en mogelijkheden. En samen stellen ze doelen op en maken ze begeleidingsafspraken. Dit wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan. Indien nodig worden andere disciplines betrokken bij de ondersteuning van de cliënt.
  De begeleiding gebeurt vanuit een vast begeleidingsteam. Er is 24 uur per dag begeleiding in de nabijheid. Soms is er slaapdienst op afstand. Er wordt dan gebruikt gemaakt van domotica en/of uitluistersystemen.
  De cliënten hebben een eigen studio met een toilet en badkamer en met de mogelijkheid om zelf te koken. In of in de nabijheid van de woning bevindt zich een gezamenlijke ontmoetingsruimte of steunpunt. Daar kunnen cliënten andere cliënten ontmoeten en bijvoorbeeld samen eten of tv kijken.

  Werkzame elementen

  Kenmerken van groepswoningen voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de wijk:

  • een zo gewoon mogelijk huis in een wijk of dorp; 
  • een huiselijke setting, met warmte, sfeer en gezelligheid;
  • zoveel mogelijk een vast begeleidings- en behandelteam;
  • multidisciplinaire begeleiding en behandeling.

  Werkzame elementen:

  • Matching van woongroep met de cliënt en zijn ouders/gezin van herkomst: de woongroep kan de zorgvraag beantwoorden, de cliënt past in de woongroep qua beperking en problematiek, werk/dagbesteding en woonplek ouders zijn goed bereisbaar. 
  • Handelingsgerichte/verklarende diagnostiek om de cliënt en zijn systeem te volgen in de ontwikkeling en om de zorg zo optimaal mogelijk te laten aansluiten.
  • Basisklimaat als fundament: het basisklimaat is het vertrekpunt in de begeleiding voor cliënten. Wanneer de basis goed is, dan komen aanvullende interventies, zoals de therapie en behandeling, beter tot hun recht. Het basisklimaat bestaat uit 6 kenmerken, die met elkaar samenhangen: 
   • 1) steun en responsiviteit: het garanderen van veiligheid en acceptatie als basis voor het aangaan van een veilige en onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie; 
   • 2) groei en ontwikkeling: scheppen van voorwaarden voor een optimaal ontwikkelklimaat, accepteren van de persoon achter het gedrag, veel geduld hebben om te leren en positieve ervaringen op te doen. Zo min mogelijk vrijheidsbeperkingen toepassen en zoeken naar probeerruimte. Stimuleren van de ontwikkeling door aan te sluiten bij de cliënt, altijd zoeken naar het juiste moment en de juiste manier;
   • 3) structuur en leefregels: een bepaalde mate van voorspelbaarheid creëren als basis voor ontwikkeling. Op een respectvolle manier kaders bieden, in gezamenlijkheid met cliënten/verwanten leefregels opstellen; 
   • 4) onderlinge interactie en atmosfeer: creëren van een goede atmosfeer in groepen en stimuleren van onderling interacties. 
   • 5) fysieke omgeving: wonen in een prettige omgeving leidt tot emotioneel welbevinden. Huiselijke sfeer door gebruik van licht, warme kleuren, (duurzaam) meubilair en persoonlijke spullen. Aandacht voor het opruimen, schoonhouden en het onderhouden van de leefruimte, zo veel mogelijk samen met cliënten. Regulatie van prikkels: niet te veel en niet te weinig geluid, licht en andere sensorische prikkels. Ruimte voor beweging en activiteiten. Ruimte voor privacy; 
   • 6) stimuleren van interactie: ondersteuning bieden bij het aangaan en onderhouden van contacten en relaties. 
  • Systeemgericht werken (ouders/ verwanten en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden):
   • continue investering in een zo optimaal mogelijke samenwerkingsrelatie met het verwanten van de cliënt;
   • ‘meerzijdige partijdigheid’: oog voor de menselijke kant van alle partijen, niet veroordelen en geen partij kiezen, maar iedereen erkenning geven voor de positie die hij/zij in het systeem heeft;
   • ouders/verwanten wijzen op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden om voldoende veiligheid voor hun kind/broer/zus te garanderen;
   • zoveel mogelijk samen met ouders/verwanten beslissingen nemen;
   • systeemanalyse, genogram, levensboek (levensverhaal van de cliënt), VIP-kaarten.
  • Doelgericht en systematisch handelen: afhankelijk van de ondersteuningsvraag kunnen werkzame elementen uit verschillende methodieken worden ingezet, zoals Triple C, competentiegericht werken en Op Eigen Benen. 
  • Inzet van andere behandelmodules/interventies: afhankelijk van de individuele ondersteuningsvragen van de cliënt.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt geïnvesteerd in het zoveel mogelijk bevorderen van een samenwerking met de ouders en andere verwanten. De ouders zijn in eerste plaats ouders van het kind, zij kennen hun kind over het algemeen heel goed en hebben veel ervaring en deskundigheid opgebouwd in de omgang met hun kind. Dit geldt ook voor andere verwanten. Ten tweede verlenen zij zelf een belangrijk deel van de zorg. Dat maakt dat het essentieel is om met hen samen te werken en de zorg af te stemmen. Samen worden afspraken gemaakt over begeleiding, behandeling, doelen en de wijze waarop en frequentie waarmee men elkaar informeert.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Geen, de interventie is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie 

  Het aantal cliënten dat in een groepswoning woont is gemiddeld 8 en maximaal 12 cliënten. De groepswoning maakt meestal deel uit van een cluster van woningen in de wijk.De ondersteuning is zoveel mogelijk individueel en op vraag van de cliënt. Voor een deel van de cliënten is het perspectief dat zij doorstromen naar een meer op zelfstandigheid gerichte woonvorm (trainingshuis, begeleid zelfstandig wonen). Dit is niet altijd haalbaar en mogelijk.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De zorg van de begeleiders is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het begeleidingsteam bestaat uit persoonlijk begeleiders, begeleiders en assistent-begeleiders. Dit begeleidingsteam wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de manager zorg, de gedragswetenschapper en de AVG (afhankelijk van de indicatie van de cliënten). Zij kunnen een beroep doen op een fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, logopedist, diëtist en eventueel andere expertise zoals een behandelaar uit de GGZ.

 • Setting

  De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de studio van de cliënt of in de ontmoetingsruimte/ het steunpunt. Begeleiders kunnen cliënten ook vergezellen naar bijvoorbeeld de arts in de wijk.

  Professional

  Het begeleidingsteam bestaat uit vakbekwame begeleiders met kennis van en affiniteit met het begeleiden van cliënten met een (licht) verstandelijke beperking in de wijk. Afhankelijk van de ondersteuningsvragen van cliënten wordt gekeken wat de ideale teamsamenstelling is.
  Het behandelteam betreft gedragswetenschappelijke, medische en paramedische diagnostiek en behandeling. Inzet is afhankelijk van de ondersteuningsvraag/indicatie van de cliënten.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Enkele algemene aspecten waarmee bij de bouw, indeling en inrichting van de groepsruimte rekening gehouden moet worden, zijn (Slot en Spanjaard, 2016):

  • veiligheid;
  • warmte en gezelligheid;
  • mogelijkheden voor cliënten zich terug te trekken;
  • mogelijkheden cliënten te betrekken bij taken (schoonmaken, helpen bij koken en afwas, zelf koken, enzovoort);
  • openheid voor de buitenwereld; dat wil zeggen een aankleding waarin bezoek zich welkom en prettig voelt.

  Voor het eigen appartement van de cliënt is het belangrijk dat cliënten er een eigen huishouden kunnen voeren en het naar eigen inzicht in kunnen richten.

 • Gebaseerd op / bewerking van

  Het basisklimaat is gebaseerd op het pedagogisch basisklimaat zoals dat ontwikkeld wordt binnen de residentiële jeugdzorg (https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Praktijk-Richtlijnen) en op het Basisklimaat LVB dat is opgesteld voor de begeleiding van jongeren van Groot Emaus.

  Effectiviteit

  Deze interventies is nog niet onderzocht op effectiviteit.

 • Begeleid wonen in Nunspeet Zoomweg 68

  Aan de Zoomweg 68 in Nunspeet zijn 16 appartementen gevestigd voor mensen met een verstandelijke beperking. In de appartementen wonen jongvolwassenen voor wie het niet mogelijk is om zelfstandig te wonen.

  Meer

 • Het Hermes Huis Bosch en Duin

  Het Hermes Huis is een woonlocatie in het bosrijke Bosch en Duin. Het huis biedt ruimte aan 14 bewoners met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

  Meer

 • Wonen en werken op boerderij Kraaiveld in Woudrichem De Roef 4

  Bij Woon-Werkboerderij Kraaiveld heb jij je eigen ruime studio en kun je dagbesteding doen op en rond de boerderij. Zoals hout kappen, in de moestuin werken of bierbrouwen.

  Meer

 • Zorgwoning voor ouderen met een verstandelijke beperking Van Bergenhenegouwenlaan 2

  De Van Bergenhenegouwenlaan 2a-b-c is een adres van ’s Heeren Loo, in het gebouw van Woonzorgcentrum de Terwebloem in Poeldijk van de Pieter van Foreest stichting. WIj werken hier nauw met hen samen.

  Meer

 • Begeleid wonen voor verstandelijk beperkte jongeren in Voorhout Bleihof 1-3-5-7

  Woningen voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren en volwassenen in Voorhout Dirck Verhagenstraat 5-7

  Begeleid wonen in een groep samen met anderen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Voorhout Dirck Verhagenstraat 33-35

  Woningen voor mensen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Hoofddorp Goudplaat 35-37-39

  Op Goudplaat vind je studio's en appartementen voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Hillegom Henri Dunantplein 49, 51, 53, 69, 71, 73

  Twee groepswoningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Leiderdorp Hoogmadeseweg 56 E/G

  Twee groepswoningen voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Groepswoning en studio’s voor jongeren in Hillegom Julianastraat 2-4-6 / Meerstraat 24-26

  Julianastraat 2-4-6 zijn woningen, geschikt voor jonge mensen tot dertig jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Oegstgeest J.P. Thijsselaan 52/Lobeliuslaan 39-41

  Jac P. Thijsselaan 56-58 en A. van Royenlaan 1 zijn woningen voor volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Oegstgeest J.P. Thijsselaan 56-58/A. van Royenlaan 1

  Op J.P. Thijsselaan 56-58/A. van Royenlaan 1 in Oegstgeest vind je woningen voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Rijnsburg Van der Natstraat 1-2-3-4

  Op deze twee groepswoningen zijn jongvolwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking welkom.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Noordwijk Lijnbaanweg 40

  Aan de Lijnbaanweg 40 in Noordwijk bevindt zich een woning waar in totaal vier volwassenen wonen. De bewoners hebben een lichte verstandelijke beperking en zijn vrijwel geheel zelfstandig.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning met studio’s in Katwijk Nieuwstraat 1

  Nieuwstraat 1 is een groepswoning met studio's voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning vlakbij het strand in Katwijk Rijnstraat 20

  Rijnstraat 20 is een groepswoning voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Katwijk Steenbok 10-12

  Steenbok 10 t/m 16 bestaat uit twee woningen: één voor mensen met een verstandelijke beperking en één voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Vijfhuizen Zijweer 6-8

  In deze woning wonen zes (jong)volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking begeleid.

  Meer

 • Wonen in een woongroep met begeleiding in Noordwijk Uitvaltij 9-11-13-15

  Dit is een groepswoning voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Soms komt daar ook moeilijk verstaanbaar gedrag bij kijken.

  Meer

 • Steunpunt in het centrum van Noordwijk Van Limburg Stirumstraat 1-1a

  Op deze locatie in Noordwijk bevindt zich een steunpunt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het steunpunt is onderdeel van een aantal studio’s en groepswoningen.

  Meer

 • Groepswoning in het centrum van Noordwijk Van Limburg Stirumstraat 3-3a

  Midden in het centrum van Noordwijk is een groepswoning gevestigd voor mensen met een matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor kinderen en jongeren in Katwijk Waterman 26-28-30-32

  Woongroep de Waterman biedt 24-uursbegeleiding voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Katwijk Zandhaver 1-3-7-5

  Zandhaver 1-7 zijn twee groepswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking van diverse niveaus.

  Meer

 • Begeleid wonen Noordwijk Zeewinde 1-3

  Aan de Zeewinde 1-3 zitten twee geschakelde woningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een nieuwbouwwijk aan de rand van Noordwijk Biezenland 24-26

  Biezenland 24-26 is een woning voor zowel jongeren als ouderen met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid (zelfstandig) wonen in Noordwijk Zuidbroek 93-103

  De Zuidbroek bestaat uit groepswoningen en appartementen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Nieuw-Vennep Remmersteinpark 5

  Remmersteinpark 5 biedt appartementen en dagbesteding voor volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Nieuw-Vennep Sandestein 44

  Sandestein 44 is een groepswoning voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Groepswoning voor ouderen in Sassenheim Hein Baderstraat 3-9

  Wonen in een rustige omgeving met goede aansluiting met het openbaar vervoer. De begeleiding die jij nodig hebt met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Dat krijg jij op de Hein Baderstraat.

  Meer

 • Begeleid wonen in Sassenheim Vooruitgangsdreef 2-4-6-8

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen vlakbij het strand in Katwijk Voorstraat 119

  Voorstraat 119 is een groepswoning voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Appartement voor jongeren met en zonder beperking in Leiden Diamantlaan 172, 176 t/m 184, 198 t/m 206, 220

  Diamantlaan is een appartementencomplex voor jongvolwassenen met en zonder (lichte) verstandelijke beperking. Het appartement of de trainingswoning zorgt ervoor dat jij steeds zelfstandiger kunt wonen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Monster Goudenregenstraat 119-121-123-125-127

  Op Goudenregenstraat vind je groepswoningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Poeldijk Julianastraat 7

  Op de sociowoning aan de Julianastraat wonen 9 mensen. We hebben een gezamenlijke woonkamer en keuken. Je kunt hier wonen als volwassene met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een rustige wijk in Monster Het Veld 42-44-46-48

  Een groepswoning voor volwassenen met een matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Monster Het Veld 34-36-38-40

  Begeleid wonen in een groepshuis voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid gemengd wonen met een beperking Het Veld 14-20

  Het Veld 14 en 20 zijn woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, op het woonzorgpark Het Westerhonk. Tussen deze woningen in staan particulierenwoningen (nummers 16 en 18).

  Meer

 • Begeleid wonen in Den Haag Reykjavikweg 7-9-11-13-15-17-19

  Geschakelde woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in De Lier (gemeente Westland) Koningin Beatrixstraat 3-9-11-13

  Op de Koningin Beatrixstraat wonen mensen met een licht verstandelijke beperking. Op nummer 9 wonen mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Den Haag Vaillantlaan

  Een woon- en werklocatie voor Hindoestaans Surinaams verstandelijk beperkten.

  Meer

 • Begeleid wonen in Den Haag David Blesstraat 29

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking en een Hindoestaanse afkomst.

  Meer

 • Woning in Schipluiden voor ouderen met verstandelijke of lichamelijke beperking Veldvreugd 16-17

  Veldvreugd 16-17 zijn woningen voor ouderen met een ernstige (meervoudige) beperking

  Meer

 • Begeleid wonen in Schagen Christoffelhof 8-10-12

  Twee groepswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Logeerhuis in Julianadorp, Den Helder Doorzwin 2817-2818

  In het logeerhuis op Doorzwin kunnen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking terecht.

  Meer

 • Wonen in een groepswoning in Schagen De Miede 211-212

  Groepswoningen voor volwassenen en senioren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op zorgboerderij Franciscushoeve in Julianadorp Callantsogervaart 7a-b

  De Franciscushoeve is een grote zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid of begeleid zelfstandig wonen in Bovenkarspel Hertog Albrechtstraat 465-471

  Begeleid wonen in een groepswoning of appartement voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Bovenkarspel Hertog Albrechtstraat 261-265

  Begeleid wonen in een groepswoning of appartement voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid (zelfstandig) wonen in Den Burg op woongroep Texelse Reede Haffelderweg 28-30

  De Texelse Reede is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking van verschillende niveaus.

  Meer

 • Begeleid wonen in Koedijk Kanaaldijk 211-211a-211b

  Begeleid wonen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Koedijk Kerkelaan 1a t/m l

  Begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Sportlaan 21-31

  Meer

 • Begeleid wonen in Schagen De Spreng 37-39-41

  Drie geschakelde woningen met 24-uurs begeleiding.

  Meer

 • Begeleid wonen in Den Helder Statenhoff 17-19

  Een groepswoning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wieringerwerf Werfstraat 19-21-23

  Begeleid wonen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Den Helder 2e Molendwarsstraat 1 t/m 29

  Appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Den Helder Sportlaan 12-14d/e-16d/e-20d/e-22d/e

  De appartementen aan de Sportlaan zijn bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Breezand Pastoor Verhoeffpark 25 t/m 38

  Woningen voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Alkmaar Krelagestraat 21-23-25-29-31-35

  Krelagestraat 21 t/m 35 is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Den Helder Vechtstraat 252 t/m 276

  Een woning voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Boterzwin 3433-3434

  Een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Woongroep Villa in Purmerend Saarland 11

  Een woning voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Bedum Merel 36-38

  Merel 36-38 is een groepswoning voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Bedum ten noorden van Groningen Merel 40-42

  Merel 40-42 is een groepswoning voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Een huis voor jezelf met begeleiding in Bedum Almastraat / Mensemastraat 72 t/m 98 / 2 t/m 28, 57, 63

  Op de Almastraat / Mensemastraat kun je begeleid op jezelf wonen als je een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebt.

  Meer

 • Zorgboerderij ’n Goudstee in Noordwolde Noordwolderweg 10

  ’N Goudstee is een zorgboerderij in Noordwolde. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier wonen en werken.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren in Harlingen Nicolaas Beetsstraat 9-11

  Op Nicolaas Beetsstraat 9-11 wonen jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op woonzorgpark Ermelo Horsterweg 240

  Een woning voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en een auditieve beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in Ermelo Fokko Kortlanglaan 11-15

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Horsterweg 242

  Een vrijstaande woning voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Horsterweg 248-250

  Een woning geschikt voor twaalf personen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Harderwijk Drielanden Chopindreef 67-77

  Zes appartementen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Harderwijk Drielanden Drielandendreef 60-78, 86

  Appartementen. Twee woningen met 24-uurs begeleiding voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Harderwijk Drielanden Trombonedreef 2-4-6

  Wonen in een groep. Drie woningen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Lelystad Graafschap 6-8-10-12

  Wonen in een rustige wijk samen met anderen.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Lelystad Twente 12-14-16-18

  Twee groepswoningen voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in woonwijk Corlaer in Nijkerk Botter 3-5-7-9

  Aan de Botter wonen (jong)volwassenen met een matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid (zelfstandig) wonen in Nijkerk Jol 4-6-8-10

  Op locatie de Jol wonen mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Utrecht Leidsche Rijn Slingerraklaan 136-138-140-142-144-146

  Appartementen voor mensen met een matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Utrecht Leidsche Rijn, De Meern Zijpenberg 15-17-19

  Deze woning in De Meern is geschikt voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig wonen in Utrecht Leidsche Rijn - De Meern Gulperberg 18-20-22

  Op Gulperberg 18-20-22 vind je zelfstandige woningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Harderwijk Julianalaan 8-12

  Wonen in een groep. Een twee-onder-één-kap woning voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een woongroep in Bunschoten-Spakenburg Plevier 81-87

  Plevier 81-87 is een groepswoning voor elf volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Bunschoten-Spakenburg Kwikstaart 64

  Kwikstaart 64 bestaat uit appartementen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in een woonwijk in Ermelo Herderlaan 45a t/m k

  Een woning voor jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig wonen met begeleiding in Emmeloord Bossulaan 37-39

  Op de appartementen aan de Bossulaan 37-39 wonen negen jongeren met een verstandelijke beperking tussen de 14 en 25 jaar. De meeste jongeren gaan naar school of doen dagbesteding of werk.

  Meer

 • Begeleid wonen in Elburg Luttekenstraat 3-5-7-9

  Op de Luttekenstraat is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar voor elf mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Bunschoten-Spakenburg Kwikstaart 56

  Kwikstaart 56 bestaat uit appartementen voor volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Harderwijk Drielandendreef 96-102

  Appartementen voor volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Bunschoten-Spakenburg Scholekster 54-58

  Scholekster 54-58 is een woning voor vier volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Bunschoten-Spakenburg Kluut 20

  Kluut 20 is een woning voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Utrecht Leidsche Rijn Trévouxperenlaan 3-5

  Voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Utrecht Leidsche Rein Trévouxperenlaan 1-1a

  Voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Swifterbant Koraalstraat 22-26-30

  Woningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Almere Lucas Cranachplantsoen 5-7-9-11

  Wonen in een groepswoning voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Utrecht Leidsche Rijn - Vleuten Trévouxperenlaan 48-50

  Een woning geschikt voor zes personen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Je woont zelfstandig maar je kunt terugvallen op begeleiding.

  Meer

 • Begeleid wonen in Utrecht Leidsche Rijn Verlengde Houtrakgracht, de Meern

  Begeleid wonen voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Ermelo Horsterweg 254-256

  Een woning geschikt voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Je woont zelfstandig maar je kunt terugvallen op begeleiding.

  Meer

 • Woning ‘het Adelaarsnest’ in Oosterwolde Zwarteweg 1

  In het Adelaarsnest in Oosterwolde wonen veertien mensen. Het is oorspronkelijk een ouderinitiatief van de Hervormde kerk in Oosterwolde.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in een gedeeld appartement in Baarn Noorderlicht 7

  Noorderlicht 7 is een appartement voor twee mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in Harderwijk Drielanden Bazuindreef 107

  Wonen in een groep. Een groot appartement voor zeven volwassenen en senioren.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Bunschoten-Spakenburg Kluut 16

  Kluut 16 is een woning met appartementen voor volwassenen vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Dagbesteding en begeleid zelfstandig wonen in ‘t Harde Schouwenburg 3

  Heb jij een verstandelijke beperking en wil jij zelfstandig leren wonen, in een landelijke omgeving met veel groen en boerderijen? Wij helpen jou groeien, zodat jij binnenkort in huis alles zelf kunt!

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Bunschoten-Spakenburg Kramsvogel 5

  Kramsvogel 5 is een woning met appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking vanaf 18 jaar.

  Meer

 • Kleinschalig appartement in Oosterwolde Zwarteweg 1a-b-c-d-e-f

  In het Adelaarsnest in Oosterwolde wonen veertien mensen. Het is oorspronkelijk een ouderinitiatief van de Hervormde kerk in Oosterwolde.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Ermelo Dr. van Dalelaan 12/Schoolpad 17 t/m 41

  Een wooncomplex met appartementen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen dichtbij het centrum Smutslaan 35

  Appartementencomplex ‘Drieluik’ voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen op Urk Kotter 34-64

  Appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Urk: Het 8-terDek Het Dek 9-11-13-15-17-19-21-23

  Op Het 8-terdek kun je als jongere met een matige tot licht verstandelijke beperking begeleid wonen

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Emmeloord Jeanne d'Arclaan 109-151

  20 appartementen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen dichtbij het centrum van Ermelo Horsterweg 171

  Wonen in een vrijstaande woning voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Bunschoten-Spakenburg Kwikstaart 60

  Kwikstaart 60 bestaat uit appartementen voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid (zelfstandig) wonen in Nijkerk Callenbachstraat 13

  Voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonboerderij De Eikenzoom in Anerveen Anerveenseweg 33

  Woonboerderij de Eikenzoom is een werk-, woon- en vakantieboerderij voor verstandelijk beperkte jongeren.

  Meer

 • Begeleid (zelfstandig) wonen in Nijkerk Callenbachstraat 13a-b

  Een woning voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Almere Thérèse Schwartzestraat 2

  Een woning met gebedsruimte voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen op Urk Waakhoogte 33 t/m 67

  Appartementencomplex De Parelhof.

  Meer

 • Wonen en dagbesteding in Laren: het Papageno Huis Naarderstraat 77

  In het Papageno Huis kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een licht verstandelijke beperking wonen en deelnemen aan dagbesteding.

  Meer

 • Zorgboerderij Westbroek in ‘t Harde Eperweg 3

  Op zorgboerderij Westbroek kun je komen wonen en werken als je een verstandelijke beperking hebt. Op het terrein van de boerderij hebben we een groentetuin en schuren met allerlei dieren.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Dr. Scheurerlaan 36

  Een woning gevestigd voor twee bewoners met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in de groene omgeving van Putten Korenlaan 2

  Op Puttensteyn wonen twaalf volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in het centrum Torenstraat 2-2z

  Appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking die onder begeleiding graag op zichzelf willen wonen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Amersfoort Meetpuntlaan 1-33

  Een wooncomplex voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Rustoordlaan 47

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Abrikozenweg 30

  Marie Koenenstraat is een groepswoning voor acht volwassenen met een matige tot lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Apeldoorn Ledaplantsoen 2 / Fortunalaan 86

  Het Ledaplantsoen/Fortunalaan is een doorstroomwoning voor meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB) tussen de 16 en 25 jaar.

  Meer

 • Groepswoning dichtbij het centrum van Apeldoorn Marie Koenenstraat 1

  Marie Koenenstraat is een groepswoning voor acht volwassenen met een matige tot lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Meibloem 28-30

  Meibloem 30 is een geschakelde groepswoning voor volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Pomonalaan 23-25-27

  Een woning voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Schopenhauerstraat 107-111

  Voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Schuylenhof 47 a-b

  Een groepswoning voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Schuylenhof 49

  Een groepswoning voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Voorst Tuinstraat 51

  Appartementen voor volwassenen en senioren met een (lichte) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Apeldoorn Ugchelseweg 35-37

  Op Ugchelseweg 35-37 is 24 uur per dag begeleiding voor senioren met diverse beperkingen, waaronder niet-aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Apeldoorn Koolmeesweg 1a-b-3

  Koolmeesweg 1a-b en 3 zijn woningen voor jongvolwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in een groepswoning in Apeldoorn Graanhof 22 t/m 42, 54 t/m 88, 96, 98

  Appartementen voor senioren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Apeldoorn Sparrenbos 1a-b

  Op Sparrenbos 1a-b wonen jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Lariksbos 10-12

  Op Lariksbos 10 en 12 wonen jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in Voorst Windvang 23-25

  Een groepswoning voor volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Wonen met begeleiding in Vaassen Deventerstraat 94a-b-c-96a-b-c-d-e-f-g-h

  Wil jij wonen aan de rand van Vaassen, met begeleiding die jou helpt met wonen en leven? Je kunt hier zowel op een woongroep wonen, als zelfstandig in een appartement. Net wat jij wilt en aankunt.

  Meer

 • Begeleid wonen in een appartement in Hengelo Steintjesweide 67a-b-c-97 t/m 103-133 t/m 137

  Op Steintjesweide in Hengelo vind je 9 appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Lupineweg 102-104

  Een woonvoorziening voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zutphensestraat 129/Schuylenhof 45 Begeleid wonen in Apeldoorn

  Een gesloten woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren in een appartement in Apeldoorn Dubbelbeek 40-42

  Dubbelbeek is een appartement voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de wijk Malkenschoten in Apeldoorn.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in de buurt van Elburg Sportlaan 51-87

  Deze gloednieuwe woonlocatie bestaat uit 22 appartementen. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen hier bijna zelfstandig wonen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Sparrenbos 29-31

  Appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ede Bertrand Russellstate 2/Erasmusstate 79

  In de twee-onder-een-kapwoning op Bertrand Russellstate 2/Erasmusstate 79 wonen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ede Bertrand Russellstate 4

  Op Bertrand Russellstate 4 wonen acht volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking onder begeleiding.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Ede Bertrand Russellstate 8-10

  Bertrand Russellstate 8-10 is een twee-onder-een-kap woning voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ede Erasmusstate 81-83

  Aan de Erasmusstate 81-83 in Ede zit een twee-onder-een-kapwoning voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die begeleiding nodig hebben.

  Meer

 • Begeleid wonen op woongroep de Hermelijn in Lunteren vlakbij Ede Hermelijnlaan 1

  De Hermelijn is een woongroep met 24-uurs begeleiding voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Wageningen Mondriaanlaan 48-54

  Mondriaanlaan 48 en 54 zijn groepswoningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Bennekom Heelsumseweg 31a

  Een groepswoning voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor (jong)volwassenen in Ede Waarderhout 18-20

  Aan de Waarderhout 18-20 in Ede wonen (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Ede Molenstraat 109

  Aan de Molenstraat 109 wonen (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking begeleid zelfstandig.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ede Dirkeweideweg 1-3

  Dirkeweideweg 1-3 is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren in Arnhem Orpheusstraat 15-17

  Orpheusstraat 15-17 is een groepswoning voor vijf jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in je eigen appartement in Arnhem Orpheusstraat 19-21-23-25-27

  Orpheusstraat 19 t/m 27 bestaat uit negen trainingsappartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij leren hier zo zelfstandig mogelijk te worden.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Arnhem Boreasplantsoen 23-23 1-23 2

  Studio's voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Arnhem Huissensestraat 155

  Appartementen voor jongvolwassenen die zo zelfstandig mogelijk willen wonen.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Druten Kriekveld 1a-b en 3a-b-c-d-e-f

  Zelfstandig begeleid wonen in een appartement voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Druten Kriekveld 5a-b-c-d-e-f en 7a-b

  Begeleid zelfstandig wonen in een eigen appartement voor (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 2-4

  Begeleid wonen voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 6-8

  Begeleid wonen in een groepswoning in Geldermalsen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 14-16

  Begeleid wonen in een appartement in Geldermalsen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Tiel Haagwinde 7-9

  Begeleid wonen in een twee-onder-één-kap woning. De woning is geschikt voor kinderen en volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Kerk Avezaath Thedingsweert 5-7

  Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Kerk Avezaath Thedingsweert 17-19

  Voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Tiel Haagwinde 33

  Een eigen studio of appartement voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Steenakker 27-27a-29-29a-31

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking

  Meer

 • Begeleid wonen Wijchen - Pleinzicht Hoefblad 13-15-17

  Op Pleinzicht wonen 18 mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. Wij begeleiden en ondersteunen jou bij jouw dagelijkse dingen, of juist bij sociale activiteiten.

  Meer

 • Begeleid wonen in een eigen appartement of studio Marga Klompéstraat 60 t/m 78

  Voor volwassenen vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid (zelfstandig) wonen in een wooncomplex in Almelo Winkelsteeg 73-75-77-79-81-83

  Winkelsteeg 73 t/m 83 vormen samen een wooncomplex waar mensen met een licht verstandelijke beperking begeleid (zelfstandig) kunnen wonen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Soldeniersveld 309-310

  Een groepswoning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een rustige woonwijk Vrijheidslaan 119-121

  Woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • De Horst - Wonen met behandeling in Ermelo Horsterweg 37

  De Horst is een 1-milieus behandelafdeling van ’s Heeren Loo Midden Nederland.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Schuylenhof 51

  Een groepswoning voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven