Vacatures 12 nieuw

24-uurs zorg Jeugd

24-uurszorg Jeugd is bedoeld voor jeugdigen van 6-23 jaar met een (ernstige) verstandelijke beperking, (ernstige) gedragsproblemen en/of intensieve zorgbehoefte. 24-uurszorg Jeugd biedt residentiële hulp in een woon-/behandelgroep met als doel de ontwikkeling van de jeugdige te stabiliseren en weer op gang te brengen en het welzijn en de veiligheid te bevorderen, waardoor persoonlijkheids­ontwikkeling, sociale aanpassing en maatschappelijke integratie bevorderd worden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 6 – 23 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
  • problematiek: een opeenstapeling van risicofactoren en problemen m.b.t. de ontwikkeling van de jeugdige, de opvoeding en/of gezin/omgeving. De balans tussen draagkracht en draaglast in het gezin is ernstig verstoord en de ontwikkeling van de jeugdige wordt ernstig belemmerd.
   Voorbeelden van problemen bij de jeugdige:
   • gedragsproblemen;
   • autismespectrumstoornis;
   • traumatische ervaringen;
   • ernstige gehechtheidproblematiek;
   • loyaliteitsproblemen;
   • syndroom van down;
   • middelengebruik;
   • zeer intensieve lichamelijke verzorgende ondersteuningsvraag. vaak in combinatie met (ernstige) gezinsproblemen:
   • (v)echtscheiding;
   • mishandeling/seksueel misbruik;
   • psychiatrische problematiek van (een van) de ouders;
   • verstandelijke beperking ouders;
   • financiële problemen.
  • De combinatie van de problematiek van de jeugdigen en een belast gezinssysteem maakt dat de ouders onvoldoende in staat zijn om hun kind voldoende ondersteuning te bieden.

  Contra-indicaties:

  Deze zijn per woon-/behandelgroep verschillend. Mogelijke contra-indicaties zijn:

  • (ernstige) verslavingsproblematiek;
  • (acute) ernstige psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld psychoses);
  • fors (onbehandeld) seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Alleen jeugdigen die niet kunnen profiteren van een gezinssituatie worden op een woon-/behandelgroep opgenomen. Meestal hebben deze jeugdigen en hun gezinnen complexe vraagstukken en is er sprake van chronische problematiek.

  Als plaatsing in een (netwerk)pleeggezin of gezinshuis niet mogelijk is, wordt gekeken of wonen in de wijk zo dicht mogelijk bij het sociale netwerk van de jeugdige mogelijk is. Als dit door specifieke zorgvragen niet kan, komt een woon-/behandelgroep op een instellingsterrein in beeld.

  Woon-/behandelgroepen richten zich qua leeftijd, beperking, problematiek en ontwikkelings-doelen vaak op een specifieke groep jeugdigen, bijvoorbeeld LVB-jeugdigen vanaf 12 jaar, of kinderen met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag in de leeftijd van 7-14 en een ernstige, matige en licht verstandelijke beperking, of kinderen met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking in de leeftijd van 12-23.

  Bij voorkeur worden broertjes/zusjes bij aanmelding van meerdere jeugdigen uit één gezin in dezelfde woon-/behandelgroep geplaatst, mits dit past in het profiel van de woon-/behandelgroep en plaatsing op één groep gezien de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdigen mogelijk is.

 • Het doel is de ontwikkeling van de jeugdige te stabiliseren en weer op gang te brengen en het welzijn en de veiligheid te bevorderen, waardoor persoonlijkheidsontwikkeling, sociale aanpassing en maatschappelijke integratie bevorderd worden.
  Subdoelen:

  • jeugdige ervaart stabiliteit en geborgenheid;
  • vermindering van de gedragsproblematiek van de jeugdige;
  • toename zelfredzaamheid (praktische en sociale vaardigheden);
  • terugkeer naar huis mogelijk houden/maken;
  • uitbreiding van het sociale netwerk; 
  • jeugdige participeert in onderwijs of heeft een andere zinvolle dagbesteding.
 • Aard werkzaamheden

  Groepsleiders verzorgen, begeleiden en behandelen de jeugdigen en voeden hen op. Dit gebeurt 24 uur per dag en 7 dagen in de week in een woon-/behandelgroep van minimaal 4 en maximaal 9 jeugdigen.
  Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk continuïteit, aandacht en steun voor elke individuele jeugdige. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de ouders (ouders en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden). Hierbij is aandacht voor herstel van de balans tussen opvoedingscapaciteiten van de ouders en ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige.
  Met regelmaat wordt het perspectief van de jeugdige met alle betrokkenen besproken en vastgelegd in een ondersteuningsplan.
  In een woon-/behandelgroep speelt een belangrijk deel van het leven zich af in een grote huiskamer met een of twee eettafels en een zithoek met een tv. Afhankelijk van de ruimte en de leeftijd van de jeugdigen is er eventueel nog een aparte hoek voor spel en hobby. Hier kan een computer, game-apparatuur, een tafelvoetbalspel en/of een tafeltennistafel staan. Er zijn woon-/behandelgroepen die behalve een huiskamer ook nog een aparte spel- en hobbyruimte hebben. Daarnaast is er een (al dan niet open) keuken. Bij voorkeur wordt er zelf gekookt door de begeleiders evt. met hulp van jeugdigen.
  De jeugdigen hebben een eigen slaapkamer bij voorkeur met eigen sanitair. Vaak is er een aparte kamer voor de groepsleiding, al dan niet met een bed voor de slaapdienst. Indien de woon-/behandelgroep zich op een terrein/zorgpark bevindt is de slaapdienst soms op afstand. Er wordt dan gebruikt gemaakt van domotica.
  De meeste woon-/behandelgroepen hebben een extra kamer voor het voeren van gesprekken en overleg. Sommige woon-/behandelgroepen beschikken over een ‘stille kamer’: een prikkelarme ruimte waar een jeugdige voor korte tijd tot rust kan komen en waar een minimum aan spullen aanwezig is. Bij de indeling en inrichting van een woon-/behandelgroep en de huiskamer wordt rekening gehouden met de leeftijd, het niveau en de problematiek van de jeugdigen.
  Jeugdigen met een LVB stromen na het wonen op de woon-/behandelgroep dikwijls door naar een trainingshuis. Daar hebben zij doorgaans de beschikking over een studio (gecomineerde woon-/slaapkamer met keukenblok en eigen sanitair) of over een appartement (gecombineerde woonkamer/keuken, een badkamer met ruimte voor een wasmachine en een kleine slaapkamer). Hier ligt het accent minder op de groep en meer op het individueel of in tweetallen wonen (zie interventiebeschrijving traininghuis).

  Werkzame elementen

  Kenmerken van woon-/behandelgroepen van ’s Heeren Loo:

  • een ‘gewoon’ huis in een ‘gewone’ straat of een woon-/behandelgroep op een zorgpark; 
  • een huiselijke setting, met warmte, sfeer en gezelligheid;
  • een vast begeleidings- en behandelteam met daaromheen flexmedewerkers;
  • multidisciplinaire begeleiding en behandeling.

  Werkzame elementen:

  • Matching van woon/behandelgroep met de jeugdige en zijn ouders/gezin van herkomst: de woon/behandelgroep kan de zorgvraag beantwoorden, de jeugdige past in de woon/behandelgroep qua leeftijd, beperking en problematiek, afstand tot woonplek ouders en school is goed bereisbaar. 
  • Handelingsgerichte diagnostiek om de jeugdige en zijn systeem te volgen in de ontwikkeling en om de zorg zo optimaal mogelijk te laten aansluiten.
  • Pedagogisch behandelklimaat als fundament: 1) veiligheid en ondersteuning bieden, 2) ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen en 3) regels en grenzen stellen. Deze ‘drie basale pedagogische principes’ worden gerealiseerd middels: 
   • emotionele steun en sensitieve responsiviteit: basale verzorging, het garanderen van veiligheid en het bieden van emotionele warmte, ondersteunende aanwezigheid en continuïteit; 
   • autonomie en ruimte om te groeien en ontwikkelen: stimulans, aanmoediging en communicatie, creëren van voorwaarden en het bieden van ondersteuning om waar mogelijk dingen zelf te doen en zelf problemen op te lossen (respect voor oplossingen en ideeën van de jeugdige). Accepteren van de persoon achter het gedrag, veel geduld hebben en kansen bieden om gedrag te leren en positieve ervaringen op te doen. Jeugdigen ervaren vrijheid en keuze bij de uitvoering van activiteiten;
   • structuur en regels: duidelijk maken wat van de jeugdige wordt verwacht; situaties, activiteiten en taken waar nodig (voor)structureren om houvast te bieden bij de ontwikkeling;
    informatie geven en uitleggen: informatie geven en uitleggen, zodat de jeugdige leert begrijpen wat er gebeurt. Waar nodig vaker en beter uitleggen hoe het komt dat iets goed of niet goed gaat en wat het gevolg is als je je op een bepaalde manier gedraagt. Inlevingsvermogen en een positieve benadering zijn hierbij essentieel;
   • positieve communicatie-interactie: aandacht voor positieve interacties en prosociaal gedrag door te stimuleren naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en samen te werken en positief voorbeeldgedrag te laten zien; 
   • inrichten fysieke omgeving: jeugdigen voelen zich prettig en veilig en groeien zo normaal als mogelijk op. Huiselijke sfeer door gebruik van licht, warme kleuren, (duurzaam) meubilair en persoonlijke spullen (verjaardagskalender en tekeningen van de jeugdigen). Aandacht voor het opruimen, schoonhouden en het onderhouden van de leefruimte, zo veel mogelijk samen met de jeugdigen. Regulatie van prikkels (niet te veel en niet te weinig geluid, licht en andere sensorische prikkels). Ruimte voor beweging en spel. Ruimte voor privacy en makkelijk overzicht voor groepsleiders over alle ruimtes; 
   • stimuleren en ondersteunen van interacties tussen jeugdige en ouders: band en loyaliteit tussen jeugdige en ouders erkennen en contacten tussen jeugdige en ouders stimuleren. 
   • competentie: jeugdige krijgt haalbare uitdagingen aangeboden (adaptief leren) zodat hij zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te zetten;
   • sociale verbondenheid: de jeugdige ervaart warme relaties met anderen en voelt zich opgenomen in een breder sociaal netwerk. Werkrelatie opbouwen met begeleider.
    begeleiding en behandeling gericht op verlaging van de stress die jeugdigen ervaren.
  • Systeemgericht werken (ouders en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden):
   • continue investering in een zo optimaal mogelijke samenwerkingsrelatie met het gezinssysteem van de jeugdige (de maatschappelijk werker kan hierbij ondersteunen);
   • langdurig inspannen en bewerkstelligen van een goede verbinding om samen te kunnen werken in het belang van de jeugdige;
   • ‘meerzijdige partijdigheid’: oog voor de menselijke kant van alle partijen, niet veroordelen en geen partij kiezen, maar iedereen erkenning geven voor de positie die hij in het systeem heeft;
   • ouders (het gezin van herkomst) wijzen op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden om voldoende veiligheid voor het kind te garanderen;
   • zoveel mogelijk samen met ouders beslissingen nemen;
   • motiverende/oplossingsgerichte gesprekstechnieken;
   • systeemanalyse, genogram, levensboek (levensverhaal van het kind), VIP-kaarten.
  • Inzet van specifieke behandelmodules/interventies: afhankelijk van de individuele emotionele en gedragsproblematiek van het kind. Denk aan PMT, CGT, EMDR, Theraplay, speltherapie, Sherborne-therapie en psycho-educatie.
  • Tijdig anticiperen op uitstroom (de plek waar de jeugdige vervolgens gaat wonen).

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijn Residentiële jeugdhulp (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevat nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen binnen de 24-uurs zorg.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt geïnvesteerd in het zoveel mogelijk bevorderen van een samenwerking met de ouders. Hierbij is aandacht voor herstel van de balans tussen opvoedingscapaciteiten van de ouders en ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige. Groepsleiders onderhouden contacten met het gezin (en familie) van herkomst en laten deze waar mogelijk een rol vervullen voor de jeugdige. Dit geeft ruimte en mogelijkheden voor de jeugdige en zijn ouders om contact met elkaar te onderhouden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De werkwijze is afgestemd op de specifieke doelgroep van de betreffende woon-/behandelgroep.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het aantal jeugdigen dat in een woon-/behandelgroep kan worden opgenomen is minimaal 4 en maximaal 9.
  Verblijfsduur is heel wisselend. Het perspectief bij sommige jeugdigen is dat zij terug gaan naar ouders of doorstromen naar een pleeggezin; voor sommige andere jeugdigen is het perspectief dat zij langdurig in een 24-uursvoorziening opgroeien.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De zorg van de groepsleiders is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. De inzet van andere disciplines (diagnostici, maatschappelijk werk, therapeuten) en de ondersteuning/begeleiding (gedragswetenschapper en manager) is verschillend per woon-/behandelgroep en afhankelijk van de indicatie van de jeugdige.

 • Setting

  Een woon-/behandelgroep in een 'gewoon' huis in een 'gewone' straat betreft een groot huis, vaak twee aan elkaar geschakelde en verbouwde eengezinswoningen, waardoor er voldoende leefruimte is voor alle jeugdigen.
  Een woon-/behandelgroep op een instellingsterrein is een gebouw dat speciaal voor deze functie gebouwd is.
  Er is een grote centrale groepsruimte (huiskamer) en een open keuken en eethoek. Soms zijn er twee huiskamers waar de jeugdigen kunnen verblijven. Daarnaast zijn er individuele slaapkamers, afhankelijk van de doelgroep al dan niet geschikt voor jeugdigen met een meervoudige beperking. Er is afhankelijk van de doelgroep een aangepaste badkamer met een tilliftsysteem.
  Er is een tuin.

  Professional

  Groepsleiders stellen zich als professional op richting de jeugdige en het gezin van herkomst. Groepsleiders stemmen hun verwachtingen af op de jeugdige en passen deze aan op basis van het gedrag dat de jeugdige laat zien.
  Groepsleiders worden bijgestaan door een gedragswetenschapper, maatschappelijk werker en manager zorg.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):
  Enkele aspecten waarmee bij de bouw, indeling en inrichting van de ruimte rekening gehouden moet worden, zijn (Slot en Spanjaard, 2016):

  • veiligheid;
  • warmte en gezelligheid;
  • mogelijkheden tot activiteit en ontwikkeling, zoals bewegingsvrijheid ten behoeve van spel;
  • de mate waarin gangen, douches, toiletten en dergelijke (in één oogopslag) te overzien zijn door de groepsleiding en cliënten; 
  • mogelijkheden voor jeugdigen zich terug te trekken;
  • mogelijkheden jeugdigen taken te laten uitvoeren (schoonmaken, helpen bij koken en afwas, zelf koken, enzovoort);
  • openheid voor de buitenwereld; dat wil zeggen een aankleding waarin bezoek zich welkom en prettig voelt.

  Voor jeugdigen met EMB zijn speciale hulpmiddelen nodig zoals tilliften/plafond systemen en speciale badkamers.

 • Gebaseerd op / bewerking van

  Een veilig en stabiel pedagogisch klimaat is een fundamentele voorwaarde voor het bieden van effectieve begeleiding en behandeling (Jongepier, Struijk, & van der Helm, 2010; Van den Born & De Bruin, 2016). Op basis van literatuuronderzoek formuleren Boendermaker, Van Rooijen, Berg & Bartelink (2013) de volgende kenmerken van goede orthopedagogische basiszorg

  • stimuleren van de normale ontwikkeling van jeugdigen (een zo normaal mogelijk dagelijks leven met onderwijs, vrijetijdsbesteding, sport en werk);
  • oog voor de fysieke gezondheid van jeugdigen (ontmoedigen van roken en alcohol- of druggebruik en het helpen bij gezond internetgebruik);
  • aandacht voor jeugdigen als individu in plaats van alleen als groepslid;
  • een veilige omgeving (voorkomen van pesten en onderling verbaal en fysiek geweld);
  • aandacht voor het gezin van herkomst en voor de relatie tussen jeugdigen en hun ouders;
  • zorgen voor screening van het personeel en vrijwilligers op misbruik; 
  • garanderen vertrouwelijkheid van informatie en toegang tot informatie.
  • Boendermaker, L., Rooijen K., Berg, T. & Bartelink, C. Residentiële jeugdzorg: wat werkt? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
  • Born, J. van den & Bruin, K. de (2016). Basisklimaat LVB - Belangrijk voor de jongeren van Groot Emaus ... Amersfoort: ’s Heeren Loo.
  • Jongepier, N, Struijk, M. & Helm, P. van der (2010). Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat. Pedagogisch handelen in de residentiële zorg. Jeugd en Co Kennis, 2, 9-18.

  Effectiviteit

  Kenmerken van effectieve zorg zijn (Boendermaker et al, 2013):

  • mogelijkheid tot volgen van individuele en groepstherapie naast het verblijf in leefgroepen. Dit zijn (vaak cognitief gedragstherapeutische)
   • interventies gericht op het verbeteren van sociale en probleemoplossende vaardigheden en het verminderen van gedragsproblemen en –stoornissen 
   • interventies voor het verminderen van internaliserende problemen; 
  • onderwijs dat bij past niveau van de jeugdige;
  • werken met ouders en gezinnen en hen behandeling bieden afhankelijk van de specifieke situatie van de jeugdige en de ouders;
  • zorgvuldige overgang van instelling naar samenleving en nazorg;
  • werken met kleinschalige (gezins)huizen met verzorgers of gezinshuisouders die grondig getraind zijn in een gedragsmatige aanpak, volgens de formule van de ‘Teaching Family Home’ (In Nederland bekend onder de naam ‘Kursushuizen’ en de basis van competentievergroting in de residentiële jeugdzorg; Slot en Spanjaard, 2016).

  • Boendermaker, L., Rooijen K., Berg, T. & Bartelink, C. Residentiële jeugdzorg: wat werkt? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
  • Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2016). Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Vierde, geheel herziene druk).
 • Begeleid wonen in Driehuis 7 en 8 Duin- en Kruidbergerweg 1

  Woonvoorzieningen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Het Hermes Huis Bosch en Duin

  Het Hermes Huis is een woonlocatie in het bosrijke Bosch en Duin. Het huis biedt ruimte aan 14 bewoners met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in Noordwijk Tamboerijnlaan 5-7

  Een groepswoning voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren in Noordwijk Trommelhof 1-2

  Trommelhof 1-2 is een woning met 24-uurs begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen. Zij hebben een autismespectrumstoornis en/of gedragsproblematiek.

  Meer

 • Woongroep voor jongeren en volwassenen in Noordwijk Wintertuinplein 8-9-10-11

  Vier woningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor verstandelijk beperkte jongeren in Voorhout Bleihof 1-3-5-7

  Woningen voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor kinderen in Rijnsburg Korte Voorhouterweg 4

  De woning op de Korte Voorhouterweg is een groepswoning voor kinderen met een verstandelijke beperking. Omdat ieder kind anders is, houden zoveel mogelijk rekening met zijn of haar persoonlijke wensen.

  Meer

 • Begeleid wonen voor kinderen en jongeren in Katwijk Waterman 26-28-30-32

  Woongroep de Waterman biedt 24-uursbegeleiding voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen.

  Meer

 • Appartement voor jongeren met en zonder beperking in Leiden Diamantlaan 172, 176 t/m 184, 198 t/m 206, 220

  Diamantlaan is een appartementencomplex voor jongvolwassenen met en zonder (lichte) verstandelijke beperking. Het appartement of de trainingswoning zorgt ervoor dat jij steeds zelfstandiger kunt wonen.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Het Westerhonk in Monster Groenendaal 10-12-14-16

  Vier groepswoningen voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar.

  Meer

 • Begeleid wonen in complex De Boog in Monster Bosweg 30-38

  De Boog bestaat uit negen groepswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking van uiteenlopende niveaus.

  Meer

 • Begeleid gemengd wonen met een beperking Het Veld 14-20

  Het Veld 14 en 20 zijn woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, op het woonzorgpark Het Westerhonk. Tussen deze woningen in staan particulierenwoningen (nummers 16 en 18).

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Notenhout 24

  Notenhout 24 is een ontwikkelingsgroep met plek voor zes verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen. We helpen jou bij je ontwikkeling door een persoonlijk doel op te stellen.

  Meer

 • Begeleid wonen voor kinderen en jongeren in Groningen Fazant 1-3

  Fazant 1-3 is een groepswoning voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Paardenkamp 1-3-5-7

  Woningen voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Molenkamp 64-66

  Een woning voor kinderen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Klaverkamp 1-3-5-7-9-11

  Woningen voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Ermelo Enckerkamp 31k-l

  Begeleid zelfstandig wonen in een eigen studio in Ermelo. Voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een woonwijk in Ermelo Herderlaan 45a t/m k

  Een woning voor jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Almere Lucas Cranachplantsoen 5-7-9-11

  Wonen in een groepswoning voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Urk: Het 8-terDek Het Dek 9-11-13-15-17-19-21-23

  Op Het 8-terdek kun je als jongere met een matige tot licht verstandelijke beperking begeleid wonen

  Meer

 • Begeleid wonen in Almere Thérèse Schwartzestraat 2

  Een woning met gebedsruimte voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Wonen en dagbesteding in Laren: het Papageno Huis Naarderstraat 77

  In het Papageno Huis kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een licht verstandelijke beperking wonen en deelnemen aan dagbesteding.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Rustoordlaan 47

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Laan Van Groot Schuylenburg 420-430

  Laan van Groot Schuylenburg 420-430 is een woning waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Apeldoorn Ledaplantsoen 2 / Fortunalaan 86

  Het Ledaplantsoen/Fortunalaan is een doorstroomwoning voor meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB) tussen de 16 en 25 jaar.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Vedelaarshoeve 30

  Een groepswoning voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Apeldoorn Koolmeesweg 1a-b-3

  Koolmeesweg 1a-b en 3 zijn woningen voor jongvolwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor (jong)volwassenen in Ede Waarderhout 18-20

  Aan de Waarderhout 18-20 in Ede wonen (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren in Arnhem Orpheusstraat 15-17

  Orpheusstraat 15-17 is een groepswoning voor vijf jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Arnhem Boreasplantsoen 23-23 1-23 2

  Studio's voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Druten Kriekveld 1a-b en 3a-b-c-d-e-f

  Zelfstandig begeleid wonen in een appartement voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Druten Kriekveld 5a-b-c-d-e-f en 7a-b

  Begeleid zelfstandig wonen in een eigen appartement voor (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Tiel Haagwinde 7-9

  Begeleid wonen in een twee-onder-één-kap woning. De woning is geschikt voor kinderen en volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 7

  Voor kinderen en jongvolwassenen met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Woonboerderij voor kinderen en jongeren in Boven-Leeuwen Populierenstraat 8

  Populierenstraat 8 is een gezellige woonboerderij voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Woongroep met JeugdzorgPlus in Groot Emaus in Ermelo Keulenkamp 6-8

  Op de Keulenkamp 6-8 van Groot Emaus in Ermelo zit de behandelgroep JeugdZorgPlus. Hier woon je met acht jongeren, met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

  Meer

 • Jeugdzorg in Ermelo voor jongeren met licht verstandelijke beperking

  Op de behandelgroepen bij Groot Emaus Ermelo krijg jij de zorg die het meest geschikt is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

  Meer

 • Behandelgroep voor jongeren met beperking bij Groot Emaus in Ermelo Groene Allee 100-102-104

  Op de behandelgroep bij Groot Emaus Ermelo krijg jij de zorg en opvang die jij nodig hebt als jij gedragsproblemen hebt en een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Behandelen en wonen voor jongeren met gedragsproblemen Groene Allee 110-112-114

  Op de Groene Alle 110-112-114 behandelen wij jongeren met gedragsproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een trauma of moeilijke situatie thuis.

  Meer

 • Orthopedagogische behandeling voor jongeren Groene Allee 40-42-44

  Bij Groot Emaus Ermelo krijg jij orthopedagogische behandeling. Een moeilijk woord, maar deze behandeling helpt jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen

  Meer

 • Zorg voor LVB-jongeren met gedragsproblemen in Ermelo Groene Allee 28-30

  De behandelgroep bij Groot Emaus Ermelo is een huis voor 8 of maximaal 9 jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen heeft zijn eigen slaapkamer.

  Meer

 • Orthopedagogische behandeling en wonen in Ermelo voor jongeren

  Op de Groene Allee woon je en krijg je ondersteuning als je gedragsproblemen hebt. We begeleiden wij je met je vrije tijd en school op één plek.

  Meer

 • Wonen in een studio bij Groot Emaus in Ermelo Groene Allee 20

  Op Groene Allee 20 bij Groot Emaus in Ermelo zijn 10 studio’s voor jongeren met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen.

  Meer

 • Studio’s in Ermelo met behandeling voor jongeren Groene Allee 20A

  Op de Groene Allee 20A bij Groot Emaus in Ermelo zijn 10 studio’s waar we jongeren met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen behandelen.

  Meer

 • Emaus College voor voortgezet speciaal onderwijs in Ermelo Groene Allee 120

  Het Emaus College is één van de vier scholen van ’s Heeren Loo onderwijs. Wij bieden onderwijs aan kinderen die zijn uitgevallen op het reguliere of speciaal onderwijs.

  Meer

 • Behandelgroep voor jongeren in Ermelo Groene Allee 2

  Op de behandelgroepen bij Groot Emaus Ermelo krijg jij de zorg die het meest geschikt is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

  Meer

 • Begeleid wonen in een behandelgroep voor jongeren in Soest Hellingweg 1a

  Aan de Hellingweg 1a in Soest wonen jongeren met een lichte verstandelijke beperking. De meeste jongeren gaan overdag naar school. Binnen de woning wordt er gewerkt met behandelgroepen.

  Meer

 • Behandelgroep voor jongvolwassenen in Soest Hellingweg 1b

  Aan de Hellingweg 1b zijn appartementen gevestigd voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. De meeste jongeren gaan overdag naar school. Binnen de woning wordt er gewerkt met behandelgroepen.

  Meer

 • Wonen en behandelen in Soest voor kinderen en jongeren met beperking Hellingweg 1c

  Aan de Hellingweg 1c in Soest wonen kinderen/jongeren met gedragsproblemen. De meeste kinderen/jongeren gaan overdag naar school. Binnen de woning wordt er gewerkt met behandelgroepen van vier.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren in Arkemeyde Hellingweg 1d

  Aan de Hellingweg 1c in Soest wonen kinderen/jongeren met gedragsproblemen. De meesten van hen gaan overdag naar school. We werken op deze woning met behandelgroepen van vier.

  Meer

 • Wonen met groepsbehandeling voor jongeren in Soest Hellingweg 1e

  Op deze woning aan de Hellingweg 1e wonen jongeren tussen de 12 en 16, met verstandelijke beperking en bijkomende problemen, zoals gedrags- en leerproblemen. Zij wonen hier in een behandelgroep.

  Meer

 • Begeleid wonen in Soest voor kinderen met gedragsproblemen Hellingweg 1f

  In Soest is op de Hellingweg 1f een woning voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Wij begeleiden hen intensief en zij gaan meestal ook naar school.

  Meer

 • Begeleid wonen in Amersfoort Drentsestraat 16-18

  Het Perspectief in Amersfoort: een woonhuis ingericht als leergroep.

  Meer

 • Begeleid wonen aan de rand van het centrum Bagijnenstraat 3a

  Een tijdelijk verblijf waar jongeren aan de slag gaan met persoonlijke doelen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Soldeniersveld 309-310

  Een groepswoning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning voor jongvolwassenen in Dordrecht Chico Mendesring 413-415

  Chico Mendesring 413-415 is een groepswoning voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren in Dordrecht Chico Mendesring 411

  Chico Mendesring 411 is een groepswoning voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning voor jongvolwassenen in Dordrecht Chico Mendesring 258

  Chico Mendesring 258 is een groepswoning voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven