24-uurs zorg MVG

Deze vorm van 24-uurs zorg is bedoeld voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag die (zeer) intensieve zorg, begeleiding en behandeling nodig hebben. 24-uurs zorg biedt residentiële hulp in een woongroep met als doel herstel van het gewone leven of het ervaren van het gewone leven: herstellen van normale ritmes, patronen, relaties, daginvulling, enzovoorts.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: alle;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: moeilijk verstaanbaar gedrag komt voor bij verschillende cliëntgroepen, onafhankelijk van de mate van de verstandelijke beperking;
  • problematiek: verschillende belemmeringen kunnen bijdragen aan moeilijk verstaanbaar gedrag. Veel voorkomende belemmeringen:
   • disharmonisch ontwikkelingsprofiel;
   • problemen in gehechtheid;
   • problemen in de communicatie;
   • moeite met reguleren van stress;
   • problemen met (sociale) informatieverwerking;
   • problemen in de sociale interactie.
  • Soms is er ook sprake van:
   • traumatische ervaringen;
   • extra beperking zoals een genetisch syndroom, een stoornis in het autistisch spectrum, een zintuiglijke en/of neurologische beperking;
   • psychiatrische stoornis, zoals angststoornis, psychose, depressie, persoonlijkheids-stoornis of een stoornis die het seksuele gedrag beïnvloedt;
  • hulpvraag: zeer intensieve 24-uurs zorg (behandeling en begeleiding) gericht op alle gebieden van het leven in een beschermde omgeving voor cliënten die vanwege hun moeilijk verstaanbare gedrag zijn vastgelopen. In de begeleiding van cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag en moeilijk verstaanbaar gedrag is de grootste uitdaging om samen met de cliënt en zijn verwanten het gewone leven voor de cliënt voor ogen te houden en daar invulling aan te geven.

  Contra-indicaties:

  • Acute fysieke verslaving kan een mogelijke contra-indicatie zijn;
  • Ernstige psychiatrische problematiek waarbij de psychiatrische behandeling op de voorgrond staat.
 • Het doel van 24-uurs zorg is dat cliënten een prettig leven leiden, zich kunnen ontwikkelen en relaties aan kunnen gaan. Bij situaties waar de cliënt en zijn systeem zijn vastgelopen is herstel van het gewone leven het overkoepelende behandeldoel. Orthopedagogische behandelinterventies worden op vraag ingezet.

  Voorbeelden van subdoelen:

  • de cliënt heeft een sociaal netwerk, bestaande uit familie, vrienden en kennissen;
  • de cliënt woont en werkt samen met anderen en heeft een volwaardige plek in de maatschappij;
  • de cliënt heeft een menswaardige omgeving;
  • de eigen regie en invloed op het eigen leven is versterkt;
  • toename zelfredzaamheid (praktische en sociale vaardigheden);
  • de cliënt heeft passend en betekenisvol(le) werk/school en vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de zorg voor de eigen omgeving;
  • waar mogelijk vermindering van de intensiteit van de ondersteuning en doorstroming naar lichtere vormen van zorg.
  • ouders/verwanten van de cliënt wordt ondersteund waar nodig en mogelijk in het omgaan en ondersteunen van hun kind/verwant.
 • Aard werkzaamheden

  Een begeleidingsteam ondersteunt de cliënten 24 uur per dag en 7 dagen in de week. De cliënten wonen in een woongroep van vier tot acht cliënten, afhankelijk van de begeleidingsintensiteit.

  Gedurende de gehele dag (tijdens zelfzorg, wonen, werk en vrije tijd) worden de cliënten intensief begeleid door een team vaste begeleiders. Uitgangspunten zijn samenwerken, zelf doen wat je zelf kunt en het ontwikkelen van competenties. Onduidelijke overgangen worden zo goed mogelijk begeleid en waar nodig voorkomen.

  Cliënten worden vanuit nabijheid ondersteund, zowel overdag als gedurende de avond en nacht. Op de momenten dat ze het moeilijk hebben en er sprake is van moeilijk verstaanbaar gedrag blijft de begeleiding nabij en richt de ondersteuning zich op het achterhalen van de vraag achter het gedrag, het aansluiten bij de basisbehoeften van de cliënt en het bieden van gedragsalternatieven. Ze worden niet vastgebonden, gesedeerd of afgezonderd. Fysieke sturing kan soms nodig zijn maar altijd zo kort als mogelijk en gericht op herstel van het dagelijkse leven. Er wordt niet gewerkt met straffen bij moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Vrijheidsbeperkingen worden zo min mogelijk toegepast en alleen als dit noodzakelijk is vanuit veiligheid of de behoefte van de cliënt. Vrijheidsbeperkingen zijn altijd vastgelegd in het persoonlijk plan van de cliënt en worden regelmatig geëvalueerd. Woon- en werklocatie zijn zoveel mogelijk vrij toegankelijk voor de cliënten die er wonen en werken. In specifieke situaties kan het zijn dat locaties besloten zijn, waarbij cliënten niet zonder begeleiding het pand kunnen verlaten.

  Het perspectief van de cliënt en de behandelstrategie wordt regelmatig met de cliënt en alle betrokkenen besproken en vastgelegd in een ondersteuningsplan. Interdisciplinaire samenwerking is van cruciaal belang en maakt het mogelijk om vanuit de verschillende expertises complexe zorg te bieden afgestemd op de ondersteuningsvraag van de cliënt. Samenwerking met de ouders/verwanten is van groot belang om samen een goede basis te vormen voor de cliënt waarop hij kan vertrouwen en bouwen.

  In een woongroep speelt een belangrijk deel van het leven zich af in een grote huiskamer met een of twee eettafels en een zithoek. Daarnaast is er een (al dan niet open) keuken waar gezamenlijk gekookt wordt. Deze keuken is groot genoeg om samen met cliënten te koken en volledig ingericht. Ook de rest van de woning is zodanig ingericht dat het mogelijk is vanuit nabijheid te ondersteunen en de cliënt in te schakelen bij alle huishoudelijke taken op de woning. Er zijn woongroepen die een aparte snoezelruimte en/of ruimte voor dagbesteding hebben.

  De cliënten hebben een eigen studio, meestal met een eigen (aangepast) toilet en badkamer.

  Werkactiviteiten hebben doorgaans een fysieke component om energie kwijt te kunnen en vinden het liefst plaats in de buitenlucht. Daarnaast zijn het werkzaamheden die betekenisvol zijn voor de cliënt en zijn omgeving. De werkzaamheden zijn voorspelbaar en routinematig maar bieden ook voldoende uitdaging zodat er veel mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van competenties en het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen.

  Gedurende de nacht is er een slapende of wakkere wacht. Dit gebeurt door begeleiders die ook overdag werken zodat zij bekend en vertrouwd zijn voor de cliënten. De begeleiders worden daarbij ondersteund door beluisteren op afstand en eventuele andere domotica.

  Werkzame elementen

  Kenmerken van woongroepen voor mensen met een zeer intensieve begeleidingsvraag:

  • een zo ‘gewoon’ mogelijk huis in een zorgpark;
  • een huiselijke setting, met warmte, sfeer en gezelligheid;
  • een vast begeleidings- en behandelteam dat integraal werkt;
  • multidisciplinaire begeleiding en behandeling.

  Werkzame elementen:

  • Matching van woongroep met de cliënt en zijn ouders/gezin van herkomst: de woongroep kan de zorgvraag beantwoorden, de cliënt past in de woongroep qua beperking en problematiek, dagbesteding en woonplek ouders zijn goed bereisbaar.
  • Handelingsgerichte diagnostiek om de cliënt en zijn systeem te volgen in de ontwikkeling en om de zorg zo optimaal mogelijk te laten aansluiten.
  • Basisuitgangspunten ’s Heeren Loo die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning als vertrekpunt in de begeleiding van cliënten. Wanneer de basis goed is, dan komen eventuele aanvullende interventies, zoals therapie en behandeling, beter tot hun recht. De basisuitgangspunten luiden als volgt:
   • betrouwbare en veilige ondersteuningsrelatie: de cliënt als persoon waarderen om wie hij is en accepteren zoals hij is als basis voor het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Oog hebben voor de (veranderende) behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de cliënt en daar vervolgens op inspelen (sensitiviteit en responsiviteit). Indien nodig kaders bieden vanwege veiligheid van anderen of de cliënt zelf, soms in de vorm van vrijheidsbeperkingen. Streven is zo min mogelijk vrijheidsbeperkingen toe te passen;
   • groei en ontwikkeling: scheppen van voorwaarden voor een optimaal ontwikkelklimaat, accepteren van de persoon achter het gedrag, veel geduld hebben om te leren en positieve ervaringen op te doen. Stimuleren van de ontwikkeling door aan te sluiten bij de cliënt en diens levensfase, altijd zoeken naar het juiste moment en de juiste manier;
   • zo gewoon als mogelijk: ondersteuning van de cliënt bij het vormgeven van een zo gewoon als mogelijk leven, zo veel mogelijk middenin de maatschappij, rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen. Begeleiding van de cliënt bij het vinden van zinvolle daginvulling;
   • samen met cliënt en verwanten werken in de driehoek (ouders/ verwanten en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden): continue investering in een zo optimaal mogelijke samenwerkingsrelatie met het verwanten van de cliënt. Iedereen erkenning geven voor de positie die hij/zij in het systeem heeft. Zoveel mogelijk samen met ouders/verwanten beslissingen nemen;
  • eigen regie: voorwaarden creëren waardoor de cliënt invloed kan ervaren, leert keuzes te maken en daarbij te ondervinden wat goed gaat en wat niet. Aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Afspraken maken met de cliënt, in plaats van over de cliënt. Zoeken naar probeerruimte en op een verantwoorde manier risico’s durven nemen.
  • Werken volgens een specifiek behandelmodel: het behandelmodel Triple-C is uitgangspunt binnen de 24-uurs zorg voor mensen met een zeer intensieve begeleidingsvraag.
  • Inzet van aanvullende behandelmodules/interventies: afhankelijk van de individuele ondersteuningsvraag van de cliënt. Denk aan EMDR, weerbaarheidstraining, speltherapie en mindfulness.

  Aanvullend voor jeugdigen:

  De richtlijnen Residentiële jeugdhulp, Problematische gehechtheid, Stemmingsproblemen en de in ontwikkeling zijnde richtlijn Trauma (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen binnen de 24-uurs zorg met moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt geïnvesteerd in het zoveel mogelijk bevorderen van een samenwerking met de ouders en betekenisvolle anderen. Een belangrijk onderdeel van het basisklimaat zijn de relaties met huisgenoten, collega’s, verwanten, vrienden en kennissen. Het streven is een zo gewoon mogelijk leven voor cliënten. Dit gebeurt door samen te leven en samen te werken en door in de vrije tijd activiteiten te ondernemen met verwanten en vrienden.
  Een belangrijk uitgangspunt is het werken in een driehoek: cliënt, ouders en professionals hebben alle drie een positie en rol in deze driehoek.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De interventie is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het aantal cliënten dat in een woongroep woont is 4 tot 8 cliënten, afhankelijk van de begeleidingsintensiteit. Er worden drie varianten/settingen onderscheiden:

  VIC Workhome
  : zeer intensive 2 op 4 begeleiding en behandeling waarbij de cliënt bij wonen en werken door dezelfde begeleider ondersteund wordt. De behandeling is gericht op herstel van het gewone leven. Veel activiteiten zijn groepsgericht zodat cliënten weer te leren samen met anderen te leven. 1 op 1 begeleiding wordt alleen op tijdelijke basis geboden, waarbij het perspectief altijd is om zo snel mogelijk weer onderdeel uit te maken van de woongroep.

  IC+
  : intensieve 2 op 6 begeleiding en vaak ook behandeling waarbij cliënten bij wonen en werken door andere begeleiders ondersteund worden. De behandeling is gericht op (verder) herstel van het gewone leven. Veel activiteiten zijn groepsgericht, maar daarnaast is er ook aandacht voor individuele activiteiten die ertoe bijdragen dat de cliënt zich verder kan ontwikkelen.

  IC
  : intensieve 2 op 8 begeleiding gericht op het leven van het gewone leven. Behandeling is geen vast onderdeel van de ondersteuning maar vindt waar nodig wel plaats. Er zijn groepsgerichte en individuele activiteiten waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de individuele wensen en behoeften van de cliënt.

  (Verhouding aantal begeleiders per cliëntgroep is indicatief.)

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De zorg van de begeleiders is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Binnen dit begeleidingsteam zijn persoonlijk begeleiders, begeleiders, assistent-begeleiders en coach –begeleiders werkzaam. Dit begeleidingsteam wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de manager zorg, de gedragswetenschapper en de AVG-arts. Zij kunnen een beroep doen op een fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, logopedist, diëtist en eventueel andere expertise zoals een behandelaar uit het ziekenhuis of (intern) therapeut (denk aan haptotherapeut, creatief therapeut, bewegingsagoog of psychomotore therapeut).

 • Setting

  Ondersteuning

  De zorginterventie wordt geboden in een groepswoning voor 4 tot 8 cliënten. Er zijn groepen van 4, 6 en 8 cliënten. Er is sprake van een clustering van minimaal 2 woningen. De zichtlijnen in de woning zijn kort. Cliënt en begeleider kunnen elkaar binnen de woonkamer altijd horen of zien. De afstand van de studio’s tot de woonkamer is minimaal; de woonkamer en de verst gelegen studio liggen op gehoorafstand van elkaar. Uitgangspunt in de begeleiding is samenwerking; zelf doen wat je zelf kunt, en samendoen wanneer het zelf niet lukt. Dit betekent dat gangen, wasruimte en keuken voldoende breed moeten zijn voor 2 personen.

  Voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag heeft ’s Heeren Loo drie oplossingen op basis van begeleidingsbehoefte:

  VIC Workhome woongroep op een woonzorgpark: zeer intensieve 2 op 4 begeleiding en behandeling.
  IC+ woongroep op een woonzorgpark: intensieve 2 op 6 begeleiding en vaak ook behandeling.
  IC woongroep op een woonzorgpark: intensieve 2 op 8 begeleiding.

  Daarnaast is er in een enkel geval sprake van een cliënt die niet in groepsverband kan functioneren. De cliënt ontvangt begeleiding in zijn eigen zelfstandige woonunit. De zelfstandige woonunit is een extra woonunit, die gebouwd is tegen de groepswoning aan. Deze zelfstandig woonunit (studio) is voorzien van een eigen voordeur, en een eigen woon- en slaapkamer. Daarnaast is er vanuit het de zelfstandige woonunit toegang tot een eigen terras/ tuin.

  Omgeving


  De woning ligt in een rustige en beschutte woonomgeving, meestal op een woonzorgpark. Voorzieningen als een dagbesteding, winkels en medische dienst zijn dichtbij. Daarnaast ligt de woning in een natuurlijke omgeving en zijn faciliteiten als een gymzaal en zwembad bij voorkeur in de buurt.
  De woning beschikt over een buitenruimte, die toegankelijk is vanuit de woonkamer.

  Mobiliteit


  Het grootste deel van de MVG-cliënten is mobiel. Dit betekent dat cliënten zich veelal zonder hulpmiddelen door de woning begeven. Gangen dienen echter breed te zijn zodat cliënten elkaar kunnen passeren zonder lichamelijk contact. Trappen en liften in een woning dienen vermeden te worden in verband met het risico op probleemgedrag en de veiligheid van begeleider en cliënt.

  Inrichting en afwerking


  Bij de inrichting van zowel de studio als de gemeenschappelijke woonkamer wordt rekening gehouden met de akoestiek door bijvoorbeeld het gebruik van geluiddempende materialen of door afgebakende hoeken te creëren. Cliënten vinden het erg vervelend wanneer zij elkaar kunnen horen door bijvoorbeeld gillen en bonken.
  De badkamerdeur in de studio is een draaideur.

  Afhankelijk van de clientgroep en de zorgvisie (Triple C) wordt voor de afwerking en inrichting gebruik gemaakt van robuuste materialen die tegen een stootje kunnen, maar nog wel een ‘normale’ uitstraling hebben. Denk aan massieve deuren, wandafwerking die niet is af te scheuren, robuuste keukens (denk aan bv peuteraars). Materialen/ spullen die kapot gaan worden altijd hersteld. Bij veelvuldig herstel wordt nagedacht over extra maatregelen (bv glas sterker laten uitvoeren, kogelwerend, om kapot gooien te voorkomen en evt. bescherming van wanden met een zachte bekleding om zelfverwonding te voorkomen)

  Gebruik per ruimte


  Studio


  Cliënten beschikken over een eigen studio. Cliënten kunnen in de eigen studio naast slapen, ook familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers ontvangen, maar de ruimte ook gebruiken om zich terug te trekken. De studio is voorzien van een individuele badkamer. De badkamer is vanuit de studio bereikbaar via een draaideur. De badkamer bestaat uit een toilet, douche en wastafel. In de badkamer is voldoende ruimte voor de begeleider om de cliënt in de ruimte te begeleiden bij het douchen en de toiletgang.
  De studio’s liggen aan een korte gang nabij de centrale woonkamer.

  In de studio is minimaal ruimte voor een bed, een kledingkast, 2 stoelen, tafel en een pantry bestaand uit een klein keukenblokje met een wasbak, koelkast en een aanrechtblad.
  Bij VIC-cliënten en cliënten met een laag ontwikkelingsniveau wordt veelal geen pantry geplaatst.

  Als ondersteuning aan de slapende of wakende wacht wordt er gebruik gemaakt van domotica en/of uitluistersystemen.

  Cliënten hebben zoveel als mogelijk eigen regie over bijvoorbeeld de bediening van verlichting en verwarming.

  Woonkamer


  In een woongroep speelt een belangrijk deel van het leven zich af in een grote huiskamer met veel bewegingsvrijheid. In de woonkamer is het mogelijk één of twee eettafels te plaatsen. Daarnaast zijn er één of meerdere zithoeken. De gezamenlijke woonkamer met open keuken zorgt voor onderlinge ontmoeting en contact. Cliënten kunnen meehelpen in de keuken of genieten van de geur van de bereiding van het eten. Goede zichtlijnen dragen bij aan het contact tussen bewoners en medewerkers.

  Keuken


  In de open keuken kan zelf of samen met de cliënten worden gekookt en de afwas worden gedaan. Tijdens het bereiden van de maaltijd staat de begeleider met het gezicht richting de woonkamer zodat er altijd contact mogelijk is met, en zicht is op de cliënten.

  Entree


  Het is van buitenaf duidelijk waar de entree van de woning is. De buitendeur komt altijd eerst uit in een gang. Niet direct in de woonkamer, dit zorgt voor minder prikkels in de woonkamer.

  Personeel/ bezoekerstoilet


  Voor personeel en bezoekers is er een toilet aanwezig.

  Bijkeuken


  De woning beschikt over bijkeuken voor bijvoorbeeld boodschappen (tenminste voorraad voor 2 dagen), de kerstspullen en medische benodigdheden. Voor de opslag van medicatie is een aparte afsluitbare ruimte beschikbaar. Deze ruimte is verbonden met de keuken.
  Voor fietsen van cliënten is een berging in de tuin aanwezig.

  Kantoor/ slaapwacht/ overlegruimte


  Gedurende de nacht is er een slapende of wakkere wacht aanwezig in het woongebouw. De slaapdienst heeft de beschikking over een bed en een douche en toilet. Als back-up fungeert de centrale nachtdienst van het woonzorgpark.

  Een overlegruimte of kantoorruimte bij de woning kan noodzakelijk zijn. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande overlegruimte, maar het kan nodig zijn voor een cluster woningen een overlegruimte in de nabijheid van de woningen te realiseren.

  Wasruimte

  Uitgangspunt is dat elke woning een eigen huishouding kan draaien. Dit betekent dat de woning beschikt over een aparte wasruimte voor wasmachine en droger. Cliënten worden betrokken bij de huishoudelijke taken.

  Overige ruimten

  Er is geen eenduidig beeld mbt dagbesteding. Per situatie wordt bekeken wat de meest passende dagbesteding is.

  Werk/ dagbesteding is doorgaans fysiek en bij voorkeur in de buitenlucht. De dagbestedingslocatie is op loopafstand van de woning. De dagbestedingsvoorziening moet minimaal bestaan uit toiletvoorziening, een keukenblok en een ruimte om te kunnen lunchen en voor koffiegebruik.

  Er zijn ook cliënten (bv oudere cliënten (65+) met moeilijk verstaanbaar gedrag) die voorkeur geven aan dagbesteding binnen de woning. Dagbesteding vindt dan plaats in een aparte ruimte (dus niet in de woonkamer). De grootte van de benodigde ruimte is mede afhankelijk van het aantal gebruikers en het type dagbesteding.

  Professional

  Het begeleidingsteam bestaat uit vakbekwame (integrale) begeleiders met kennis van en affiniteit met het werken met cliënten met MVG. Het team heeft een goede mix van mensen met een (ped)agogische achtergrond en medewerkers met een verzorgende/verpleegkundige achtergrond. Afhankelijk van de zorgvragen van cliënten wordt gekeken wat de ideale teamsamenstelling is.
  Het behandelteam betreft gedragswetenschappelijke, medische en paramedische diagnostiek en behandeling. Inzet is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Enkele algemene aspecten waarmee bij de bouw, indeling en inrichting van de ruimte rekening gehouden moet worden, zijn:

  • veiligheid;
  • warmte en gezelligheid;
  • mogelijkheden tot activiteit en ontwikkeling, zoals bewegingsvrijheid;
  • de mate waarin gangen, douches, toiletten en dergelijke (in één oogopslag) te overzien zijn door de begeleiders en cliënten;
  • mogelijkheden voor cliënten zich terug te trekken;
  • mogelijkheden cliënten te betrekken bij taken (schoonmaken, helpen bij koken en afwas, zelf koken, enzovoort);
  • openheid voor de buitenwereld; dat wil zeggen een aankleding waarin bezoek zich welkom en prettig voelt.

  Voor mensen met een intensieve begeleidingsvraag vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen daarnaast speciale aandachtspunten gelden zoals:

  • herkenbare en voorspelbare ruimtes afgestemd op de prikkelverwerking;
  • goede verlichting: niet in het licht kijken en rekening houden met eventuele visuele beperkingen;
  • rekening houden met de akoestiek, bijvoorbeeld door het gebruik van geluiddempende materialen of door afgebakende hoeken te creëren;
  • belang van buiten kunnen zijn in een veilige omgeving;
  • beschikbaarheid (in de nabije omgeving) van faciliteiten zoals een gymzaal, een zwembad en natuur.
 • Gebaseerd op / bewerking van

  De basisuitgangspunten die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning zijn gebaseerd op het pedagogisch basisklimaat zoals dat ontwikkeld wordt binnen de residentiële jeugdzorg (https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Praktijk-Richtlijnen) en op het Basisklimaat LVB dat is opgesteld voor de begeleiding van jongeren van Groot Emaus.

  Bij het ondersteunen en behandelen van cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag wordt gebruik gemaakt van het behandelmodel Triple-C (Van Wouwe & Van de Weerd, 2015). Triple-C ziet de cliënt met een beperking of stoornis in de eerste plaats als mens en werkt daarom vanuit de behoeften die ieder mens heeft. De focus in de behandeling ligt op de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Triple-C is daarbij in navolging van ter Horst (1994) gericht op het gewone leven, waarin alle menselijke behoeften tot hun recht komen. Daarnaast bevat het model bevat elementen van methoden waarvan de effectiviteit eerder is aangetoond, namelijk gedragstherapeutische interventies, met name extinctie en competentievermeerdering (Emerson, 2001) en interventies uit de hechtingstheorie (Schuengel en Sterkenburg, 2004). De synergie tussen beide elementen is bestudeerd door Sterkenburg, Jansen en Schuengel (2008).

  • Emerson, P. (2001). Challenging Behaviour. Analysis and intervention in people with severe intellectual disabilities. Cambridge: University Press.
  • Horst, W. ter (1994). Het herstel van het gewone leven. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  • Schuengel, C. & Sterkenburg, P. (2004). Gehechtheid als gemeenschappelijk terrein voor psychotherapie en orthopedagogiek. Kinder- & Jeugdpsychiatrie, 31, 40-58.
  • Sterkenburg, P.S., Janssen, C.G.C., & Schuengel, C. (2008). Developing e therapeutic relationship with a blind client with a severe intellectual disability and persistent challenging behaviour. Disability & Rehabilitation, 17, 1318-1327.
  • Wouwe, H. van & Weerd, D. van de (2015). Het gewone leven ervaren. Sliedrecht: ASVZ.

  Effectiviteit

  Triple C is in de praktijk onstaan bij zorgorganisatie ASVZ. In 2000 heeft evaluatieonderzoek plaatsgevonden door Dijkxhoorn et al.

  In 2014 is een promovendus gestart vanuit ASVZ die wetenschappelijk onderzoek doet naar de effectiviteit van Triple-C.

  • Brouwer, A. (2013). Effectiviteit van de Triple-C methode. Effecten van Triple-C op de mate van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking, de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en de visie van begeleiders op agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Utrecht: Universiteit Utrecht (Masterthesis).
  • Dijkxhoorn, Y.M., Buysse, W.H. en Berckelaer-Onnes, I.A. van (2000). Werken aan herstel van het gewone leven. Evaluatierapport Universiteit Leiden.
 • Begeleid groepswonen in een studio in Delfzijl De Brug

  Begeleid wonen in Delfzijl voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Meer

 • Leeuwerik 11

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Rustoordlaan 55

  Meer

 • Ambulante zorg Den Helder e.o.

  Ambulante zorg Den Helder e.o.

  Meer

 • VIC Workhomes Monster Tuinlaan 17-19

  VIC staat voor very intensive care. Je kunt hier terecht als je uit een lastige leefsituatie komt en psychische problemen hebt. In een VIC workhome werken wij eraan om jouw leven weer zo normaal mogelijk te maken.

  Meer

 • Begeleid wonen in Noordwijk Tamboerijnlaan 5-7

  Een groepswoning voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een woongroep in Noordwijk

  In de woongroepen Trommelhof 9 en 10 in Noordwijk, locatie Noordwijkerduin / Willem van den Bergh wonen mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding.

  Meer

 • Groepswoning in Noordwijk voor mensen met een beperking Trommelhof 11-12-13

  Trommelhof 11, 12 en 13 zijn woningen waar wij mensen met een beperking begeleiden. De woningen liggen aan de rand van de duinen bij Noordwijk.

  Meer

 • Begeleid wonen in Noordwijk Wintertuinlaan 11-13

  Woningen voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Groepswoningen voor volwassenen in Noordwijkerduin Wintertuinplein 16-17-18-19-20

  Begeleid wonen op het woonzorgpark Willem van den Bergh

  Meer

 • Wonen in een woongroep met begeleiding in Noordwijk Uitvaltij 9-11-13-15

  Dit is een groepswoning voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Soms komt daar ook moeilijk verstaanbaar gedrag bij kijken.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Monster Groenendaal 2-4-6-8

  Op Groenendaal 2-8 wonen volwassenen met autisme en/of moeilijk verstaanbaar gedrag met 24-uurs zorg.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Het Westerhonk in Monster Groenendaal 18-20-22-24

  Vier groepswoningen voor mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Monster Landweg 1-3-5-7-9-11-13

  Landweg 1 t/m 13 is een woongroep voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Meer

 • Wonen met een ernstig verstandelijke beperking in Monster Landweg 19-21-23-25-27

  Landweg 19, 21, 23 en 25 zijn groepswoningen met 24-uursbegeleiding voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleiding en verzorging voor mensen met een beperking in Monster Landweg 2-4-6-8-10-12-14

  Op Landweg 2 tot en met 14 in Monster hebben wonen mensen met een ernstige verstandelijke beperking met verschillende culturele achtergronden en leeftijden.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Perenhout 2-3-4

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Perenhout 5-6-7

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Perenhout 24-25-26

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen en dagbesteding in Julianadorp Perenhout 8-9-10

  En woning met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Cederhout 30 t/m 34

  Woningen voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Cederhout 10 t/m 15

  Woningen voor ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Noorderhaven Cederhout 20 t/m 25

  Woningen voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Perenhout 14-15-16-17-18

  Woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Notenhout 39-40

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kastanjehout 17-18

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Bedum ten noorden van Groningen Fazant 5-7

  Fazant 5-7 is een woongroep voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Bedum ten noorden van Groningen Fazant 9-11

  Fazant 9-11 is een woning met 24-uursbegeleiding voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Bedum Kwartel 4-6

  Kwartel 4-6 is een groepswoning voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Bedum vlakbij Groningen Kwartel 12-14

  Kwartel 12-14 is een groepswoning voor een diverse groep mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Rodeland 4-6-8-10-12

  Woningen voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Paardenkamp 1-3-5-7

  Woningen voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Paardenkamp 2-4-6-8-10

  Voor mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Groepswoningen 'Haver' op het woonzorgpark in Ermelo Ganzenkamp 11-13-15-17-19

  Beschermd wonen in Ermelo voor senioren met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Groepswoningen 'Rogge' op het woonzorgpark in Ermelo Ganzenkamp 2-4-6-8/Rodeland 2

  Beschermd wonen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Horsterweg 246

  Een woning voor volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Horsterweg 248-250

  Een woning voor twaalf personen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Klaverkamp 6-8

  Een groepswoning voor (jong)volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in Ermelo Molenkamp 30

  Een woning met 24-uurs begeleiding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Molenkamp 2-4-6-8-10-12

  Een woning met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Molenkamp 14-16-18-20-22-24

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Enckerkamp 7-9-11-13

  Appartementen voor mensen met een lichte tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen op het woonzorgpark in Ermelo Enckerkamp 15-17-19-21

  Appartementen/studio's voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Enckerkamp 23-25-27-29

  Appartementen/studio's voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Enckerkamp 33-33a

  Een groepswoning met 24-uurs begeleiding voor (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Enckerkamp 37-37a-37b-37c

  VIC-woningen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo voor auditief beperkten Enckerkamp 41

  Een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en auditieve beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Enckerkamp 43

  Een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en auditieve beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor auditief beperkten Enckerkamp 45

  Appartementen/studio's voor verstandelijk en auditief beperkten.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Enckerkamp 47

  Een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en auditieve beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Laan van Groot Schuylenburg 22-28

  Laan van Groot Schuylenburg 22-28 is een groepswoning waar 24 uur per dag begeleiding is voor mannen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een woonzorgpark in Apeldoorn Lemeilaan 14

  Woongroep Lemeilaan in Apeldoorn voor 24-uurs begeleiding aan volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Benjaminlaan 54a

  Een groepswoning voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg Benjaminlaan 60-64

  Een groepswoning voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in Wekerom Eekhoornstraat 5

  Op Giraffe 1-3-5 wonen (jong)volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Veldmuisstraat 7-9 (De Haven 2-4) Veldmuisstraat 7-9

  Veldmuisstraat 7-9 is een geschakelde woning voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in een bosrijke omgeving Fazantlaan 16-18

  Een woning met 24-uurs begeleiding voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking

  Meer

 • Trainen naar meer zelfstandigheid op woonzorgpark De Hartenberg Fazantlaan 30

  De Fazantlaan 30 biedt een thuis aan 5 (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende problematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wekerom Mezenhof 17-19

  Woningen voor volwassenen met diverse zorgvragen.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Wekerom Mezenhof 13-15

  De woningen zijn bestemd voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wekerom Mezenhof 7-11

  Woningen voor volwassenen met een matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op woonzorgpark De Hartenberg Edelhertlaan 36-38

  Studio's voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Druten Pa Hoeklaan 8-10

  Pa Hoeklaan 8-10 is zorgwoning met intensieve zorg (IC-workhome) voor volwassenen met een verstandelijke beperking en zeer moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Kloosterlaan 6

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Kloosterlaan 8

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een IC-home in Druten Kloosterlaan 12

  In het IC-home wordt intensieve zorg geboden aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 22-24

  Voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking,

  Meer

 • Begeleid wonen in de woonwijk Passewaaij Zonnedauw 6-8

  Zonnedauw 6-8 is een twee-onder-één-kapwoning gelegen in de rustige wijk Passewaaij waar plaats is voor maximaal acht bewoners.

  Meer

 • Begeleid wonen in Kerk Avezaath Thedingsweert 9-11

  Voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met een intensieve zorgbehoefte.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 51-53-53a

  Pa Hoeklan 51 tm 53a zijn een IC Workhome (Intensive Care) en een VIC Workhome longstay (Very Intensive Care) voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Meer

 • Begeleid wonen in een IC-home in Druten Pa Hoeklaan 55-55a-57

  Een IC home (Intensive Care) voor mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 59-59a-61

  Een woning voor volwassenen met een verstandelijke beperking in een mooie woonwijk in Druten.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Druivenhof 1-2

  Groepswoning/appartement voor volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Druivenhof 6-7

  Groepswoningen voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

  Meer

 • Begeleid wonen in een nieuwbouwwoning in Noordwijk Druivenhof 8-9-10

  Groepswoningen voor volwassenen en senioren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Druivenhof 11-12-13-14

  Een groepswoning en studio’s voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk Giraffelaan 8-10

  Op zoek naar een woonruimte met 24-uurs begeleiding? Dan zijn de woningen aan de Giraffenlaan 8 en 10 op woonzorgpark Willem van de Bergh in Noordwijk misschien iets voor jou.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Kersenhof 1-2

  Een groepswoning op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk voor intensieve zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk Kersenhof 3-5

  Op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk zijn twee groepswoningen gevestigd voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk Kersenhof 6-7

  Groepswoningen voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Wonen in een groep op woonzorgpark Willem van den Bergh Pianolaan 11-13

  Voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Pianolaan 3-5

  Pianolaan 3-5 is een geschakelde woning voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Pianolaan 7-9

  Op zoek naar een sfeervolle woning waar 24 uur per dag begeleiding is? Misschien is één van deze twee woningen op Pianolaan wat voor jou. Hier wonen jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en soms ook autisme.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Ermelo Molenkamp 20

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven