Vacatures 12 nieuw

24-uurs zorg NAH

Deze vorm van 24-uurs zorg is bedoeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in de chronische fase die gezien de complexiteit van hun hulpvragen gebaat zijn bij langdurige specialistische zorg en ondersteuning. Specialistische 24-uurszorg biedt residentiële hulp in een woongroep op een zorgpark of in de woonwijk, of één op één met als doel dat cliënten een prettig leven leiden waarin zij zo goed en veel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en waarin zij zich kunnen ontplooien.

 • Indicatiecriteria

  • leeftijd: alle;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
  • problematiek: mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben een beschadiging van het hersenweefsel door een hersenaandoening die op enig moment na de geboorte is ontstaan. Als gevolg van het hersenletsel kunnen meerdere problemen ontstaan op de volgende gebieden:
   • sensorische problemen (zien, voelen en ruiken);
   • motorische problemen (coördinatiestoornissen, verlamming, slik- en communicatieproblemen);
   • cognitieve problemen met daarbij beperkingen in bewustzijn, aandacht, geheugen en intellectuele functies;
   • ontremming of beperking in initiatiefname met verandering in temperament, persoonlijkheid, stemming e.d.;
    vaak disharmonisch profiel;
   • verwerkingsproblematiek of depressie. 
  • Deze problemen kunnen leiden tot:
   • (zeer) beperkte zelfredzaamheid en zelfzorg;
   • middelengebruik/ verslaving;
   • financiële problemen;
   • vereenzaming; 
   • moeite met vinden/ houden van passend werk;
   • aanpassingsproblemen (ontremming, agressie en dergelijke);
   • systeemgerelateerde problemen (andere rol verwanten, zorgbehoefte bij verwanten).
  • Daarnaast kan er problematiek zijn die is gerelateerd aan een al eerder aanwezige verstandelijke beperking.
  • hulpvraag: 24-uurs zorg en ondersteuning op alle levensgebieden. Veel mensen met NAH zijn erbij gebaat om als een aparte groep te worden gezien die om een eigen begeleidingsstijl vraagt. De diversiteit in oorzaken en vooral gevolgen is groot, waardoor de zorgbehoefte divers is. Dit vraagt om individueel afgestemde zorg.

  Contra-indicaties

  Deze kunnen per woongroep/ context verschillend zijn. Mogelijke contra-indicaties zijn:

  • (ernstige) verslavingsproblematiek;
  • (acute) ernstige psychiatrische problematiek;
  • fors (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 • Het doel van 24-uurs zorg is dat cliënten een prettig leven leiden waarin zij zo goed en veel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en waarin zij zich kunnen ontplooien.

  Subdoelen:

  • de cliënt heeft een sociaal netwerk, bestaande uit familie, vrienden en kennissen;
  • cliënt heeft een (sterker) gevoel van veiligheid;
  • verbetert lichamelijk en psychisch welzijn;
  • verbeterde/behoud van motorische vaardigheden;
  • cliënt vertoont minder gedragsproblemen;
  • om kunnen gaan met/ het een plek kunnen geven van verlies en achteruitgang;
  • de cliënt heeft een menswaardige omgeving;
  • de eigen regie en invloed op het eigen leven is versterkt;
  • toename zelfredzaamheid (praktische en sociale vaardigheden);
  • de cliënt heeft passend en zinvol werk en heeft betekenisvolle vrijetijdsactiviteiten.
 • Aard werkzaamheden

  Een (integraal) begeleidingsteam verzorgt en ondersteunt de cliënten 24 uur per dag en 7 dagen in de week. De cliënten wonen in een studio in een woongroep van gemiddeld acht cliënten of in een appartement, afhankelijk van de begeleidingsintensiteit en de behoefte aan groepgerichte of individuele begeleiding. Goede beeldvorming en een inschatting van het functioneren op de verschillende leefgebieden is van cruciaal belang voor personen met NAH. Zij worden hierbij ondersteund door een multidisciplinair team, waarbij minimaal een AVG en gedragswetenschapper betrokken zijn, en op vraag een paramedicus. Vanuit de beeldvorming wordt de zorgbehoefte van de persoon met NAH en van daaruit zijn perspectief per domein beschreven.
  Als duidelijk is met welke problemen de cliënt te kampen heeft en wat zijn mogelijkheden zijn, wordt gekeken welke zorg nodig is en hoe de omgeving kan worden aangepast. Op basis van het perspectief worden werkdoelen opgesteld, deze worden per kwartaal geëvalueerd. Interdisciplinaire samenwerking is van cruciaal belang en maakt het mogelijk om vanuit de verschillende expertises complete zorg te bieden afgestemd op de ondersteuningsvraag van de cliënt.
  Cliënten hebben een eigen studio of appartement, met de mogelijkheid om met begeleiding een eigen huishouding te voeren. Een eigen deurbel en brievenbus staan in het laatste geval symbool voor de eigen privacy. Er is eventueel een ontmoetingsruimte waar gekookt wordt voor degenen die dit zelf niet kunnen en waar cliënten de begeleiders kunnen vinden en medebewoners kunnen ontmoeten.
  In sommige gevallen is er een aparte kamer voor de begeleiding, al dan niet met een bed voor de slaapdienst. Soms is er slaapdienst op afstand. Er wordt dan gebruikt gemaakt van domotica en/of uitluistersystemen.

  Werkzame elementen

  Kenmerken van woongroepen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel:

  • een zo ‘gewoon’ mogelijk huis; 
  • een huiselijke setting, met warmte, sfeer en gezelligheid;
  • een vast begeleidings- en behandelteam aangevuld met flexmedewerkers;
  • multidisciplinaire begeleiding en behandeling.

  Werkzame elementen:

  • Matching van woongroep met de cliënt en zijn ouders/gezin: de woongroep kan de zorgvraag beantwoorden, de cliënt past in de woongroep qua beperkingen en mogelijkheden, de voor de cliënt relevante plekken zijn goed bereisbaar. 
  • Handelingsgerichte diagnostiek om de cliënt en zijn systeem te volgen in de ontwikkeling en om de zorg zo optimaal mogelijk te laten aansluiten.
  • Basisuitgangspunten ’s Heeren Loo die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning als vertrekpunt in de begeleiding van cliënten. Wanneer de basis goed is, dan komen eventuele aanvullende interventies, zoals therapie en behandeling, beter tot hun recht. De basisuitgangspunten luiden als volgt:
   • betrouwbare en veilige ondersteuningsrelatie: de cliënt als persoon waarderen om wie hij is en accepteren zoals hij is als basis voor het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Oog hebben voor de (veranderende) behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de cliënt en daar vervolgens op inspelen (sensitiviteit en responsiviteit). Indien nodig kaders bieden vanwege veiligheid van anderen of de cliënt zelf, soms in de vorm van vrijheidsbeperkingen. Streven is zo min mogelijk vrijheidsbeperkingen toe te passen;
   • groei en ontwikkeling: scheppen van voorwaarden voor een optimaal ontwikkelklimaat, accepteren van de persoon achter het gedrag, veel geduld hebben om te leren en positieve ervaringen op te doen. Stimuleren van de ontwikkeling door aan te sluiten bij de cliënt en diens levensfase, altijd zoeken naar het juiste moment en de juiste manier;
   • zo gewoon als mogelijk: ondersteuning van de cliënt bij het vormgeven van een zo gewoon als mogelijk leven, zo veel mogelijk middenin de maatschappij, rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen. Begeleiding van de cliënt bij het vinden van zinvolle daginvulling;
   • samen met cliënt en verwanten werken in de driehoek (verwanten en cliënt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden): continue investering in een zo optimaal mogelijke samenwerkingsrelatie met de verwanten van de cliënt. Iedereen erkenning geven voor de positie die hij/zij in het systeem heeft. Zoveel mogelijk samen met verwanten beslissingen nemen;
  • eigen regie: voorwaarden creëren waardoor de cliënt invloed kan ervaren en foutloos te leren. Aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Afspraken maken met de cliënt, in plaats van over de cliënt. Zoeken naar probeerruimte en op een verantwoorde manier risico’s durven nemen.
  • Doelgericht en systematisch handelen: afhankelijk van de ondersteuningsvraag kunnen werkzame elementen uit verschillende methodieken worden ingezet, zoals Triple C, competentiegericht werken en de methode Perspectief van Vlaskamp. 
  • Inzet van andere behandelmodules/interventies: afhankelijk van de individuele ondersteuningsvragen van de cliënt.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijn Residentiële jeugdhulp (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevat nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen binnen de 24-uurs zorg.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Niet aangeboren hersenletsel kan op ieder moment in het leven ontstaan. Het optreden van hersenletsel heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt, maar ook voor de verwanten. Verwanten maken een ingrijpend proces door. Na het ontstaan van het hersenletsel is ook hun rol veranderd. Ouders gaan weer zorgen voor hun (volwassen) kind, partners worden verzorgers en kinderen komen in een andere verhouding tot hun vader of moeder te staan.
  Er wordt geïnvesteerd in het zoveel mogelijk bevorderen van een samenwerking met de verwanten. Samen worden afspraken gemaakt over begeleiding, behandeling, doelen en de wijze waarop en frequentie waarmee men elkaar informeert.
  Soms is er verschil van mening over de invulling van de zorg en bejegening. Zorgverleners worden door de gevolgen van het hersenletsel geconfronteerd met thema’s als partnerschap, echtscheiding, loyaliteit en rouw. Dan kunnen systeemtherapeuten en/of maatschappelijk werkers behulpzaam zijn.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Geen, de interventie is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het aantal cliënten dat in een woongroep woont is gemiddeld 8. Dit kan per situatie echter verschillend zijn.
  Voor nagenoeg alle cliënten is het perspectief dat zij langdurig in een 24-uursvoorziening verblijven.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De zorg van de begeleiders is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het begeleidingsteam bestaat uit medewerkers van wonen, dagbesteding en nachtzorg. Binnen dit begeleidingsteam zijn persoonlijk begeleiders, begeleiders en assistent-begeleiders werkzaam. Dit begeleidingsteam wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de manager zorg, de gedragswetenschapper en de AVG. Zij kunnen een beroep doen op een fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, logopedist, diëtist en eventueel andere expertise zoals een behandelaar uit het ziekenhuis of (intern) therapeut (denk aan haptotherapeut, creatief therapeut, bewegingsagoog of psychomotore therapeut). Ook kan een beroep worden gedaan op systeemtherapeuten en maatschappelijk werkers. Omdat de zorgvragen van mensen met NAH in hun aard sectoroverstijgend zijn, zijn er samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders die in de regio op specifieke zorgvragen een antwoord hebben.
  Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ingezet. ‘Ervaringsdeskundigen’ zijn mensen die ook NAH hebben en cliënten met NAH ondersteunen bij onder andere zelfinzicht en acceptatie.

 • Setting

  Afhankelijk van de zorgbehoefte van de persoon met NAH en zijn naasten kan de context voor wonen en daginvulling verschillend zijn.

  Professional

  Het begeleidingsteam
  Dit team bestaat uit vakbekwame (integrale) begeleiders die kennis van en affiniteit hebben met het werken met mensen met niet aangeboden hersenletsel. Het team heeft een goede mix van mensen met een (ped)agogische achtergrond, medewerkers met een verzorgende/verpleegkundige achtergrond en eventueel medewerkers met een GGZ achtergrond. Afhankelijk van de zorgvragen van cliënten zal worden gekeken wat de ideale teamsamenstelling is.
  Het behandelteam
  Dit betreft zowel gedragwetenschappelijke, medische en paramedische diagnostiek en behandeling. Inzet is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Voor alle voorzieningen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel geldt dat in de woningen:

  • een huiselijke, uitnodigende, warme sfeer heerst;
  • tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke vraag van de cliënt;
  • voldoende fysieke ruimte aanwezig is om bezoek (ouders, partner en kinderen) te ontvangen;
  • voldoende fysieke ruimte aanwezig is voor de zorg in verband met eventuele lichamelijke beperkingen;
  • domotica (huisautomatisering) voor toezicht en ter ondersteuning van het meer zelfstandig functioneren in aanleg aanwezig zijn;
  • gelegenheid aanwezig is om naar buiten te gaan (tuin, balkon);
  • de mogelijkheid aanwezig is om centraal in te luisteren gedurende de nacht;
  • kleur, licht en indeling ondersteunend zijn aan oriëntatieproblemen;
  • aandacht voor overprikkeling/ isolatie;
  • de inrichting veilig is voor bijvoorbeeld mensen met epilepsie en/of visueel beperkte mensen.

  Afhankelijk van de context kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de bouw en inrichting.

 • De basisuitgangspunten die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning zijn gebaseerd op het pedagogisch basisklimaat zoals dat ontwikkeld wordt binnen de residentiële jeugdzorg (https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Praktijk-Richtlijnen) en op het Basisklimaat LVB dat is opgesteld voor de begeleiding van jongeren van Groot Emaus.

 • Begeleid wonen in Nieuw-Vennep Sandestein 44

  Sandestein 44 is een groepswoning voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Ermelo Slangenkamp 51 t/m 87

  Woningen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

  Meer

 • Groepswoningen 'Rogge' op het woonzorgpark in Ermelo Ganzenkamp 2-4-6-8/Rodeland 2

  Beschermd wonen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Klaverkamp 1-3-5-7-9-11

  Woningen voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen op het woonzorgpark in Ermelo Enckerkamp 15-17-19-21

  Appartementen/studio's voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen op het woonzorgpark in Ermelo Enckerkamp 31 a t/m g

  Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Enckerkamp 31 g t/m j

  Studio's voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

  Meer

 • Begeleid wonen in Utrecht Leidsche Rijn Verlengde Houtrakgracht, de Meern

  Begeleid wonen voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

  Meer

 • Begeleid wonen in Harderwijk Drielanden Bazuindreef 107

  Wonen in een groep. Een groot appartement voor zeven volwassenen en senioren.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Benjaminlaan 50-54

  Een groepswoning voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Apeldoorn Ugchelseweg 35-37

  Op Ugchelseweg 35-37 is 24 uur per dag begeleiding voor senioren met diverse beperkingen, waaronder niet-aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk Giraffelaan 8-10

  Op zoek naar een woonruimte met 24-uurs begeleiding? Dan zijn de geschakelde woningen Giraffenlaan 8 en 10 op het terrein van Noordwijkerduin misschien iets voor jou.

  Meer

Terug naar boven