Vacatures 12 nieuw

24-uurs zorg EMB

Specialistische 24-uurs zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen biedt residentiële hulp en specialistische zorg en ondersteuning in een woongroep. Doel is dat cliënten een prettig leven leiden waarin zij een actieve en sturende rol in relaties ervaren en waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: alle;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: IQ lager dan 25 en een geschatte ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden;
  • problematiek: een grote verscheidenheid aan problemen. De samenhang tussen de verschillende beperkingen en de gevolgen daarvan op verschillende levensgebieden maakt de zorg voor mensen met EMB intensief en complex. Veel voorkomende problemen zijn:
   • beperkte communicatiemogelijkheden;
   • beperkingen in de zintuigen (horen, zien, etc.);
   • beperkingen in de motorische vaardigheden;
   • verstoorde/vertraagde prikkelverwerking;
   • gezondheidsproblemen zoals epilepsie, vergroeiingen, spijsverteringsproblemen, slaapproblemen en pijn;
   • gedragsproblemen zoals zelfverwondend gedrag, stereotiep gedrag, teruggetrokken gedrag en agressief of destructief gedrag;
  • hulpvraag: er is sprake van een zeer intensieve zorg- en ondersteuningsvraag. Mensen met EMB hebben gedurende de gehele dag ondersteuning nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven en vragen complexe medische- en verpleegtechnische zorg. Om invloed uit te kunnen oefenen op hun omgeving zijn ze afhankelijk van (de relaties met) anderen. Belangrijk in de dagelijkse zorg en ondersteuning is het bieden van veiligheid en herkenbaarheid.

  Contra-indicaties:

  • bepaalde mate van gedragsproblematiek/agressie gezien grote mate van kwetsbaarheid van de medecliënten.
 • Hoofddoel: 

  cliënten leiden een prettig leven waarin zij een actieve en sturende rol ervaren in relaties en waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Ontplooiing wordt gezien als een toename van mogelijkheden in kennis en vaardigheden, verbreding van bestaande vaardigheden en voorkomen van achteruitgang.

  Subdoelen:

  • cliënt heeft sterker gevoel van veiligheid;
  • cliënt ervaart meer eigen regie;
  • cliënt is alerter en meer betrokken op de omgeving;
  • verbeterd lichamelijk welzijn;
  • verbeterde/behoud van motorische vaardigheden
  • cliënt vertoont minder gedragsproblemen;
  • de leefwereld van de cliënt is uitgebreid;
  • de communicatie is verbeterd;
  • participatie in zinvolle dagbesteding/daginvulling.
 • Aard werkzaamheden

  Een begeleidingsteam verzorgt en ondersteunt de cliënten 24 uur per dag en 7 dagen in de week, in een woongroep van gemiddeld 8 cliënten. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk continuïteit, aandacht en steun voor elke individuele cliënt. Het perspectief van de cliënt wordt regelmatig met alle betrokkenen besproken en vastgelegd in een ondersteuningsplan. Een intensieve interdisciplinaire samenwerking (ouders, medewerkers wonen, dagbesteding, nachtzorg en behandelaars) is van cruciaal belang en maakt het mogelijk om vanuit de verschillende expertises complete zorg te bieden afgestemd op de ondersteuningsvraag van de cliënt.

  In een woongroep speelt een belangrijk deel van het leven zich af in een grote huiskamer met verschillende zithoeken. Er zijn woongroepen die een aparte snoezelruimte en/of ruimte voor dagbesteding hebben. Daarnaast is er een keuken. Uitgangspunt is dat elke woning een eigen huishouding kan draaien.

  In de woongroepen hebben de cliënten een eigen studio, regelmatig met eigen (aangepaste) toilet en badkamer. Vaak is er een aparte kamer voor de begeleiding, al dan niet met een bed voor de slaapdienst. Als er een slaapdienst op afstand is, dan wordt er gebruikt gemaakt van domotica en/of uitluistersystemen.

  Werkzame elementen

  Kenmerken van woongroepen voor mensen met een ernstige meervoudige beperking:

  • een zo ‘gewoon’ mogelijk huis in een beschutte omgeving;
  • een huiselijke setting, met warmte, sfeer en gezelligheid;
  • een vast begeleidings- en behandelteam met vaste flexmedewerkers;
  • multidisciplinaire begeleiding en behandeling.

  Werkzame elementen:

  • Matching van woongroep met de cliënt en zijn ouders/gezin van herkomst: de woongroep kan de zorgvraag beantwoorden, de cliënt past in de woongroep qua beperking en problematiek; dagbesteding en woonplek ouders zijn goed bereisbaar.
  • Handelingsgerichte diagnostiek om de cliënt en zijn systeem te volgen in de ontwikkeling en om de zorg zo optimaal mogelijk te laten aansluiten.
  • Basisuitgangspunten ’s Heeren Loo die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning als vertrekpunt in de begeleiding van cliënten. Wanneer de basis goed is, dan komen eventuele aanvullende interventies, zoals therapie en behandeling, beter tot hun recht. De basisuitgangspunten luiden als volgt:
   • betrouwbare en veilige ondersteuningsrelatie: de cliënt als persoon waarderen om wie hij is en accepteren zoals hij is als basis voor het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Oog hebben voor de (veranderende) behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de cliënt en daar vervolgens op inspelen (sensitiviteit en responsiviteit);
   • groei en ontwikkeling: scheppen van voorwaarden voor een optimaal ontwikkelklimaat, veel geduld hebben om te leren en positieve ervaringen op te doen. Stimuleren van de ontwikkeling door aan te sluiten bij de cliënt en diens levensfase, altijd zoeken naar het juiste moment en de juiste manier;
   • zo gewoon als mogelijk: ondersteuning van de cliënt bij het vormgeven van een zo gewoon als mogelijk leven, indien mogelijk zoveel mogelijk middenin de maatschappij, rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen. Begeleiding van de cliënt bij het vinden van zinvolle daginvulling;
   • samen met cliënt en verwanten werken in de driehoek (ouders/ verwanten en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden): continue investering in een zo optimaal mogelijke samenwerkingsrelatie met het verwanten van de cliënt. Iedereen erkenning geven voor de positie die hij/zij in het systeem heeft. Zoveel mogelijk samen met ouders/verwanten beslissingen nemen;
  • eigen regie: voorwaarden creëren waardoor de cliënt invloed kan ervaren, en door methodisch te werken leert keuzes te maken en daarbij te ondervinden wat goed gaat en wat niet. Aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Zoeken naar probeerruimte en op een verantwoorde manier risico’s durven nemen.
  • Doelgericht en systematisch handelen:
  • de methode Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma zoals ontwikkeld door C. Vlaskamp, is uitgangspunt binnen de 24-uurs zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking;
  • daarnaast is er ruimte voor (elementen uit) andere interventies en methoden, zoals Ervaar het maar, Doedels, Kracht van eenvoud, houdings- en bewegingsprogramma’s, LACCS.
  • Inzet van andere behandelmodules/interventies: afhankelijk van de individuele ondersteuningsvragen van de cliënt.

  Aanvullend voor jeugdigen:

  De richtlijn Residentiële jeugdhulp (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevat nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen binnen de 24-uurs zorg.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt geïnvesteerd in het zoveel mogelijk bevorderen van een samenwerking met de ouders en andere verwanten. De ouders zijn in eerste plaats ouders van het kind, zij kennen hun kind over het algemeen heel goed en hebben veel ervaring en deskundigheid opgebouwd in de omgang met hun kind. Ten tweede verlenen zij zelf regelmatig een belangrijk deel van de zorg. Dat maakt dat het essentieel is om met hen samen te werken en de zorg af te stemmen. Samen worden afspraken gemaakt over begeleiding, behandeling, doelen en de wijze waarop en frequentie waarmee men elkaar informeert.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Geen, de interventie is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het aantal cliënten dat in een woongroep woont is gemiddeld 8. Voor nagenoeg alle cliënten is het perspectief dat zij langdurig in een 24-uursvoorziening verblijven.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De zorg van de begeleiders is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het begeleidingsteam bestaat uit medewerkers van wonen, dagbesteding en nachtzorg. Binnen dit begeleidingsteam zijn persoonlijk begeleiders, begeleiders en assistent-begeleiders werkzaam. Dit begeleidingsteam wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de manager zorg, de gedragswetenschapper en de AVG. Zij kunnen een beroep doen op een fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, logopedist, diëtist en eventueel andere expertise zoals een behandelaar uit het ziekenhuis of (intern) therapeut (denk aan haptotherapeut, creatief therapeut, bewegingsagoog of psychomotore therapeut).

 • Setting

  Nagenoeg alle cliënten met een ernstige meervoudige beperking wonen in een woning die speciaal voor deze functie gebouwd is, in een rustige en beschutte omgeving/zorgpark. Alle benodigde voorzieningen zijn dichtbij: dagbesteding, winkels en medische hulp.

  Professional

  Het begeleidingsteam
  Dit team bestaat uit vakbekwame (integrale) begeleiders die kennis van en affiniteit hebben met het werken met mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het team heeft een goede mix van mensen met een (ped)agogische achtergrond en medewerkers met een verzorgende/verpleegkundige achtergrond. Afhankelijk van de zorgvragen van cliënten zal worden gekeken wat de ideale teamsamenstelling is.
  Het behandelteam

  Dit betreft zowel gedragswetenschappelijke, medische en paramedische diagnostiek en behandeling. Inzet is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Enkele algemene aspecten waarmee bij de bouw, indeling en inrichting van de ruimte rekening gehouden moet worden, zijn (Slot en Spanjaard, 2016):

  • veiligheid;
  • warmte en gezelligheid;
  • mogelijkheden tot activiteit en ontwikkeling, zoals bewegingsvrijheid ten behoeve van spel;
  • de mate waarin gangen, douches, toiletten en dergelijke (in één oogopslag) te overzien zijn door de groepsleiding en cliënten; 
  • mogelijkheden voor cliënten zich terug te trekken;
  • mogelijkheden cliënten te betrekken bij taken (schoonmaken, helpen bij koken en afwas, zelf koken, enzovoort);
  • openheid voor de buitenwereld: een aankleding waarin bezoek zich welkom en prettig voelt.

  Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking gelden daarnaast speciale aandachtspunten:

  • ruimte en toegankelijkheid voor hulpmiddelen zoals rolstoelen, tilliften/plafond systemen
  • speciale toiletten en badkamers; 
  • herkenbare en voorspelbare ruimtes afgestemd op de prikkelverwerking; 
  • goede verlichting; niet in het licht kijken en rekening houden met eventuele visuele beperkingen; 
  • rekening houden met de akoestiek, bijvoorbeeld door het gebruik van geluiddempende materialen of door afgebakende hoeken te creëren voor spel en activering; 
  • belang van buiten kunnen zijn in een veilige omgeving;
  • beschikbaarheid (in de nabije omgeving) van faciliteiten als een gymzaal, een zwembad en natuur.
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De basisuitgangspunten die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning zijn gebaseerd op het pedagogisch basisklimaat zoals dat ontwikkeld wordt binnen de residentiële jeugdzorg (https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Praktijk-Richtlijnen) en op het Basisklimaat LVB dat is opgesteld voor de begeleiding van jongeren van Groot Emaus.
  De methode Perspectief is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby (1975). Deze theorie is vertaald naar een professionele opvoedings-of ondersteuningssituatie voor mensen met EMB door Vlaskamp (1993) en Vlaskamp, Poppes en Zijlstra (2015).

  • Vlaskamp, C. (1993). Een kwestie van perspectief. Methodiekontwikkeling in de zorg voor ernstig meervoudig gehandicapten. Academisch proefschrift. Assen: Van Gorcum.
  • Vlaskamp, C., Poppes, P., & Zijlstra, R. (2005a). Een programma van jezelf. Een opvoedingsprogramma voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: van Gorcum.
  • Vlaskamp, C., Poppes, P., & Zijlstra, R. (2005b). Levensloop in perspectief. Een ondersteuningsprogramma voor volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: van Gorcum.

  Effectiviteit

  De methode Perspectief is wetenschappelijk onderbouwd en gedetailleerd uitgewerkt voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (verschillende leeftijdsgroepen en settingen). Onderzoek wijst uit dat werken Perspectief leidt tot een betere interpretatie van het gedrag van de cliënt door de zorgprofessional en een betere aansluiting van de ondersteuning op de behoeften van de cliënt.
  Het programma is erkend als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’ door de Deelcommissie Gehandicaptenzorg van de Erkenningscommissie Interventies op 2-7-2015.
  - Vlaskamp, C., Poppes, P., & Putten, A.A.J. van der (2015). Databank interventies langdurende zorg: beschrijving Opvoedings-/ondersteuningsprogramma voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. http://www.vilans.nl/dei/Publi... Utrecht: Vilans.

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Trommelhof 3-4-5-6-7-8

  Op Trommelhof 3 t/m 8 bieden we 24-uurs begeleiding aan mensen met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking en dementerenden.

  Meer

 • Begeleid wonen in Noordwijk voor kinderen en jongeren Wintertuinplein 12-13-14-15

  Groepswoningen met 24-uurs begeleiding.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren en volwassenen in Voorhout Dirck Verhagenstraat 5-7

  Begeleid wonen in een groep samen met anderen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Voorhout Dirck Verhagenstraat 33-35

  Woningen voor mensen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Oegstgeest J.P. Thijsselaan 52/Lobeliuslaan 39-41

  Jac P. Thijsselaan 56-58 en A. van Royenlaan 1 zijn woningen voor volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Nieuw-Vennep Remmersteinpark 5

  Remmersteinpark 5 biedt appartementen en dagbesteding voor volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Aangepast wonen op woonzorgpark Het Westerhonk in Monster Schelpendaal 1-3-5-7

  Schelpendaal 1, 3, 5 en 7 zijn woningen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking of een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in gemengde wijk in Monster Vijverweg 6-8-10

  Vijverweg 6, 8 en 10 zijn drie woningen voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in complex De Boog in Monster Bosweg 30-38

  De Boog bestaat uit negen groepswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking van uiteenlopende niveaus.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in De Lier (gemeente Westland) Koningin Beatrixstraat 3-9-11-13

  Op de Koningin Beatrixstraat wonen mensen met een licht verstandelijke beperking. Op nummer 9 wonen mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Cederhout 30 t/m 34

  Een woonvoorziening voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Perenhout 19-20-21-22-23

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Notenhout 23

  Een woonvoorziening voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kastanjehout 35

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kastanjehout 36

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kersenhout 19

  Een woonvoorziening voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kersenhout 20

  Een woonvoorziening voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Bedum Fazant 20-22

  Een woonvoorziening voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Bedum Patrijs 2-4

  Een groepswoning voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Bedum ten noorden van Groningen Kwartel 8-10

  Op de groepswoning Kwartel 8-10 wonen volwassenen en senioren met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking

  Meer

 • Beschermd wonen in De Rank in Ermelo Enckerkamp 4-6-8-10-12

  De Rank is een woning met 24-uurs begeleiding voor mensen met een intensieve zorg- en verplegingsvraag.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Paardenkamp 1-3-5-7

  Woningen voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in Ermelo Ganzenkamp 1-3-5-7-9

  Geschakelde woningen voor mensen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Groepswoningen 'Rogge' op het woonzorgpark in Ermelo Ganzenkamp 2-4-6-8/Rodeland 2

  Beschermd wonen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Molenkamp 52-54-56-58-60

  Woningen voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Molenkamp 42-44-46-48-50

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor ouderen met een zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Molenkamp 32-34-36-38-40

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Molenkamp 29

  Een woning voor acht volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Hannahlaan 20-24-28-32

  Een groepswoning voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Laan van Groot Schuylenburg 71-75-79

  Op deze woning op Laan van Groot Schuylenburg bieden we 24 uur per dag zorg voor mensen met een ernstige meervoudige en/of visuele beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Achisomoglaan 101-107

  Een woning voor senioren met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Laan Van Groot Schuylenburg 400-410

  Laan van Groot Schuylenburg 400-410 is een woning met 24-uurs begeleiding voor jongeren met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wekerom Keverpad 3-5

  Een woning voor volwassenen en ouderen met een ernstige (meervoudig) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wekerom Fazantlaan 6-10

  Een sfeervolle woning voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wekerom Fazantlaan 17-19

  Een woning voor volwassenen met een ernstige (meervoudig) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark De Hartenberg Fazantlaan 7-11

  Woningen voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wekerom Mezenhof 21

  Een woning voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in Wekerom Eekhoornstraat 4-6

  Een woonvoorziening voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in Wekerom Eekhoornstraat 8-10

  Een geschakeld woning voor volwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Ede Bertrand Russellstate 6

  Aan Bertrand Russellstate 6 zit een vrijstaande woning voor volwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen met een ernstige meervoudige beperking in Ede Dr. den Uijlpark 48

  Aan Dr. den Uijlpark 48 zit een groepswoning voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen met een ernstige meervoudige beperking in Ede Dr. den Uijlpark 50

  Aan Dr. den Uijlpark 50 is een groepswoning gevestigd voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen met een ernstige meervoudige beperking in Ede Dr. den Uijlpark 52

  Dit is een groepswoning voor mensen met een ernstige meervoudige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 26

  Een woning voor zeven volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 26-28

  Begeleid wonen in Geldermalsen voor senioren met een ernstige/meervoudige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in de woonwijk Passewaaij Zonnedauw 2-4

  Zonnedauw 2-4 is een twee-onder-één-kapwoning gelegen in de rustige wijk Passewaaij waar plaats is voor maximaal acht bewoners.

  Meer

 • Begeleid wonen in de woonwijk Passewaaij Zonnedauw 6-8

  Zonnedauw 6-8 is een twee-onder-één-kapwoning gelegen in de rustige wijk Passewaaij waar plaats is voor maximaal acht bewoners.

  Meer

 • Begeleid wonen in Tiel Haagwinde 1-3

  Begeleid wonen in een twee-onder-één-kap woning. De woning is geschikt voor volwassenen en senioren met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pitershof 2-4-6-8

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking of een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op locatie Boldershof in Druten Van Hellemondtlaan 9-11-13-15

  Vier woningen voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren en senioren in Noordwijk Druivenhof 3-4-5

  Druivenhof 3, 4 en 5 vormen samen een wooncomplex voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en senioren met een ernstige (meervoudige) beperking.

  Meer

 • Woongroep voor volwassenen met EMB in Noordwijkerduin Giraffelaan 3/Paardenlaan 1

  Een geschakelde woning met drie woongroepen voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk Giraffelaan 8-10

  Op zoek naar een woonruimte met 24-uurs begeleiding? Dan zijn de geschakelde woningen Giraffenlaan 8 en 10 op het terrein van Noordwijkerduin misschien iets voor jou.

  Meer

 • Veldmuisstraat 3 (Vlinder) Veldmuisstraat 3

  Veldmuisstraat 3 is een groepswoning voor ouderen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking.

  Meer

Terug naar boven