Vacatures 12 nieuw

24-uurs zorg Ouderen

De Specialistische 24-uurs zorg voor oudere mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende somatische/psychogeriatrische problemen biedt residentiële hulp en specialistische zorg en ondersteuning in een woongroep. Doel is dat cliënten een prettige oude dag ervaren.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: > 50 jaar en > 40 jaar bij syndroom van Down en EVB/EMB;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
  • problematiek: verhoogde kwetsbaarheid op alle levensgebieden. Bijkomende problemen kunnen zijn:
   • psychogeriatrische/psychiatrische en problemen:
    • achteruitgang in functioneren als gevolg van dementeringsproces;
    • moeilijk verstaanbaar gedrag, angsten en onzekerheid;
    • afname zelfredzaamheid en zelfverzorging;
    • verminderde oriëntatie plaats en tijd (dwaalgedrag);
    • slaapproblemen;
   • somatische problemen:
    • visuele en auditieve beperkingen;
    • diabetes;
    • aandoeningen aan het bewegingsapparaat;
    • achteruitgang mobiliteit;
    • slikproblemen;
    • leeftijdsgerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten;
    • neurologische aandoeningen (effecten van medicatie, epilepsie);
  • hulpvraag: toenemende behoefte aan veiligheid en duidelijkheid in een overzichtelijke omgeving en aan ondersteuning en verzorging. Ook begeleiding in de palliatieve en terminale fase kan onderdeel uitmaken van de hulpvraag.

  Contra-indicaties:

  Deze zijn per woongroep verschillend. Mogelijke contra-indicaties zijn:

  • zeer ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek;
  • zorg in de terminale/ palliatieve fase.
 • Het doel van 24-uurs zorg is het ervaren van een prettige oude dag, afgestemd op de hulpvraag van de individuele cliënt.

  Subdoelen:

  • de cliënt ervaart dat tegemoet gekomen wordt aan zijn menselijke behoeften;
  • de cliënt voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd;
  • de cliënt ervaart dat hij samen is met anderen;
  • de cliënt heeft steun aan zijn levensverhaal;
  • de cliënt heeft een op hem afgestemd dagritme;
  • de cliënt heeft een op hem afgestemde omgeving;
  • de cliënt heeft een betekenisvolle daginvulling;
  • de cliënt heeft een optimale gezondheid en vitaliteit.
 • Aard werkzaamheden

  Een begeleidingsteam verzorgt en ondersteunt de cliënten 24 uur per dag en 7 dagen in de week in een woongroep van gemiddeld 8 cliënten. Bij het samenstellen van woongroepen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het niveau van de verstandelijke beperking, sociaal/emotioneel functioneren en (eventuele) aanvullende problematiek.
  Het streven is de ouder wordende cliënt een stabiele, veilige, vertrouwde en prettige woonomgeving te bieden. Veroudering gaat gepaard met lichamelijke achteruitgang en toename van somatische klachten. De begeleider in de dagelijkse zorg en ondersteuning is extra alert op veranderingen in het gedrag van de cliënt. Deze veranderingen kunnen met lichamelijke achteruitgang/somatische klachten te maken hebben. Gevoelens van verdriet, frustratie, angst en boosheid door het verliezen van vaardigheden, maar ook door het verliezen van familieleden en huisgenoten/vrienden vragen specifieke aandacht en ondersteuning. Het perspectief van de cliënt wordt regelmatig met alle betrokkenen besproken en vastgelegd in een ondersteuningsplan. Interdisciplinaire samenwerking is van cruciaal belang en maakt het mogelijk om vanuit de verschillende expertises complete zorg te bieden afgestemd op de ondersteuningsvraag van de cliënt.
  In een woongroep speelt een belangrijk deel van het leven zich af in een grote huiskamer met één of meerdere zithoeken. Er zijn woongroepen met een aparte snoezelruimte en/of ruimte voor dagbesteding. Daarnaast is er een open keuken. Uitgangspunt is dat elke woning een eigen huishouding kan draaien.
  In de woongroepen hebben cliënten een eigen studio, meestal met eigen (aangepast) toilet en badkamer. Vaak is er een aparte kamer voor de begeleiding, al dan niet met een bed voor de slaapdienst. Soms is er slaapdienst op afstand. Er wordt dan gebruikt gemaakt van domotica en/of uitluistersystemen.
  In de meeste woongroepen kan palliatieve zorg worden geboden. Soms is er een speciale palliatieve unit aanwezig.

  Werkzame elementen

  Kenmerken van woongroepen voor oudere mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende somatische/psychogeriatrische problemen:

  • een zo ‘gewoon’ mogelijk huis in een beschutte omgeving;
  • een huiselijke setting, met warmte, sfeer en gezelligheid;
  • een vast begeleidings- en behandelteam aangevuld met flexmedewerkers;
  • multidisciplinaire begeleiding en behandeling.

  Werkzame elementen:

  • Matching van woongroep met de cliënt: de woongroep kan de zorgvraag beantwoorden, de cliënt past in de woongroep qua beperking en problematiek: dagbesteding en woonplek ouders/verwanten zijn goed bereisbaar.
  • Handelingsgerichte diagnostiek om de cliënt en zijn systeem te volgen in de ontwikkeling en om de zorg zo optimaal mogelijk te laten aansluiten.
  • Basisuitgangspunten ’s Heeren Loo die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning als vertrekpunt in de begeleiding van cliënten. Wanneer de basis goed is, dan komen eventuele aanvullende interventies, zoals therapie en behandeling, beter tot hun recht. De basisuitgangspunten luiden als volgt:
   • betrouwbare en veilige ondersteuningsrelatie: de cliënt als persoon waarderen om wie hij is en accepteren zoals hij is als basis voor het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Oog hebben voor de (veranderende) behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de cliënt en daar vervolgens op inspelen (sensitiviteit en responsiviteit). Indien nodig kaders bieden vanwege veiligheid van anderen of de cliënt zelf, soms in de vorm van vrijheidsbeperkingen. Streven is zo min mogelijk vrijheidsbeperkingen toe te passen;
   • groei en ontwikkeling: scheppen van voorwaarden voor een optimaal ontwikkelklimaat, accepteren van de persoon achter het gedrag, veel geduld hebben om te leren en positieve ervaringen op te doen. Stimuleren van de ontwikkeling door aan te sluiten bij de cliënt en diens levensfase, altijd zoeken naar het juiste moment en de juiste manier
   • zo gewoon als mogelijk: ondersteuning van de cliënt bij het vormgeven van een zo gewoon als mogelijk leven, zo veel mogelijk middenin de maatschappij, rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen. Begeleiding van de cliënt bij het vinden van zinvolle daginvulling;
   • samen met cliënt en verwanten werken in de driehoek (ouders/ verwanten en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden): continue investering in een zo optimaal mogelijke samenwerkingsrelatie met het verwanten van de cliënt. Iedereen erkenning geven voor de positie die hij/zij in het systeem heeft. Zoveel mogelijk samen met ouders/verwanten beslissingen nemen;
   • eigen regie: voorwaarden creëren waardoor de cliënt invloed kan ervaren, leert keuzes te maken en daarbij te ondervinden wat goed gaat en wat niet. Aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Afspraken maken met de cliënt, in plaats van over de cliënt. Zoeken naar probeerruimte en op een verantwoorde manier risico’s durven nemen.
  • Doelgericht en systematisch handelen: afhankelijk van de ondersteuningsvraag kunnen werkzame elementen uit verschillende methodieken worden ingezet, zoals Triple C, de methode Perspectief van C. Vlaskamp en competentiegericht werken.
  • Behandelmodules/interventies/benaderingswijzen specifiek gericht op het ouder worden: afhankelijk van de individuele ondersteuningsvragen van de cliënt, bijvoorbeeld de Brein-Omgeving-Methodiek, Signaleringsbox Palliatieve Zorg, validation en belevingsgerichte zorg.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt geïnvesteerd in het zoveel mogelijk bevorderen van een samenwerking met verwanten. Gezien de leeftijd van de cliënten gaat dit vaker om broers, zussen, partners, nichten, neven of betekenisvolle anderen dan om ouders. Samen met de verwanten worden afspraken gemaakt over begeleiding, behandeling, doelen en de wijze waarop en frequentie waarmee men elkaar informeert.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Geen, de interventie is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De zorg van de begeleiders is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het begeleidingsteam bestaat uit medewerkers van wonen, dagbesteding en nachtzorg. Binnen dit begeleidingsteam zijn persoonlijk begeleiders, begeleiders en assistent-begeleiders werkzaam. Dit begeleidingsteam wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de manager zorg, de gedragswetenschapper en de AVG-arts. Zij kunnen een beroep doen op een fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, logopedist, diëtist en eventueel andere expertise zoals een geestelijk verzorgende of een zorgconsulent palliatieve zorg of een mobiel palliatief team (indien geïndiceerd).

 • Setting

  Nagenoeg alle oudere cliënten met bijkomende somatische/psychogeriatrische problemen wonen in een woning die speciaal voor deze functie gebouwd is in een rustige en beschutte omgeving /zorgpark. Veelal zijn alle benodigde voorzieningen dichtbij: dagbesteding, winkels en medische hulp.

  Professional

  Het begeleidingsteam
  Dit team bestaat uit vakbekwame (integrale) begeleiders met kennis van en affiniteit met het werken met oudere cliënten. Het team heeft een goede mix van mensen met een (ped)agogische achtergrond en medewerkers met een verzorgende/verpleegkundige achtergrond. Afhankelijk van de zorgvragen van cliënten wordt gekeken wat de ideale teamsamenstelling is.
  Het behandelteam betreft gedragswetenschappelijke, medische en paramedische diagnostiek en behandeling. Inzet is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Enkele algemene aspecten waarmee bij de bouw, indeling en inrichting van de ruimte rekening gehouden moet worden, zijn (Slot en Spanjaard, 2016):

  • veiligheid;
  • warmte en gezelligheid;
  • mogelijkheden tot activiteit en ontwikkeling, zoals bewegingsvrijheid ten behoeve van spel;
  • de mate waarin gangen, douches, toiletten en dergelijke (in één oogopslag) te overzien zijn door de groepsleiding en cliënten;
  • mogelijkheden voor cliënten om zich terug te trekken;
  • mogelijkheden cliënten te betrekken bij taken (schoonmaken, helpen bij koken en afwas, zelf koken, enzovoort);
  • openheid voor de buitenwereld; dat wil zeggen een aankleding waarin bezoek zich welkom en prettig voelt.

  Voor oudere mensen met een ernstige meervoudige beperking gelden daarnaast speciale aandachtspunten:

  • ruimte en toegankelijkheid voor hulpmiddelen zoals rolstoelen, tilliften/plafond systemen
  • speciale toiletten en badkamers;
  • aantrekkelijke loopcircuits met mogelijkheden tot het opdoen van prikkels;
  • goede verlichting; niet in het licht kijken en rekening houden met eventuele visuele beperkingen;
  • rekening houden met de akoestiek, bijvoorbeeld door het gebruik van geluiddempende materialen of door afgebakende hoeken te creëren;
  • belang van buiten kunnen zijn in een veilige omgeving;
  • beschikbaarheid (in de nabije omgeving) van faciliteiten als een gymzaal, een zwembad en natuur.
 • De basisuitgangspunten die leidend zijn voor het bieden van goede zorg en ondersteuning zijn gebaseerd op het pedagogisch basisklimaat zoals dat ontwikkeld is binnen de residentiële jeugdzorg (https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Praktijk-Richtlijnen) en op het Basisklimaat LVB dat is opgesteld voor de begeleiding van jongeren van Groot Emaus.

 • Begeleid wonen in Druten Kriekveld 21-23

  Een geschakelde woning voor volwassenen en senioren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zorgwoning voor ouderen met een verstandelijke beperking Van Bergenhenegouwenlaan 2

  De Van Bergenhenegouwenlaan 2a-b-c is een adres van ’s Heeren Loo, in het gebouw van Woonzorgcentrum de Terwebloem in Poeldijk van de Pieter van Foreest stichting. WIj werken hier nauw met hen samen.

  Meer

 • Begeleid wonen in een woongroep in Noordwijk

  Woongroepen Trommelhof 9 en 10 in Noordwijk, locatie Noordwijkerduin / Willem van den Bergh, bieden woonruimte met begeleiding. De woningen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Wintertuinlaan 3-5

  Op de Wintertuin 3-5 wonen volwassenen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Groepswoning voor ouderen in Sassenheim Hein Baderstraat 3-9

  Wonen in een rustige omgeving met goede aansluiting met het openbaar vervoer. De begeleiding die jij nodig hebt met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Dat krijg jij op de Hein Baderstraat.

  Meer

 • Begeleid wonen in Sassenheim Vooruitgangsdreef 2-4-6-8

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen en dagbesteding op het woonzorgpark in Monster Bosweg 2-4-6-8-10-12-14-16

  Voor senioren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in complex De Boog in Monster Bosweg 30-38

  De Boog bestaat uit negen groepswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking van uiteenlopende niveaus.

  Meer

 • Woning in Schipluiden voor ouderen met verstandelijke of lichamelijke beperking Veldvreugd 16-17

  Veldvreugd 16-17 zijn woningen voor ouderen met een ernstige (meervoudige) beperking

  Meer

 • Beschermd wonen in Julianadorp Cederhout 41

  Een beschutte woning voor ouderen met een verstandelijke beperking op terrein Noorderhaven.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Perenhout 19-20-21-22-23

  Een woning voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Beukenhout 35-36

  Een woning voor ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kersenhout 41-42

  Een woonvoorziening voor ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kersenhout 8-9

  Een woonvoorziening voor ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kersenhout 11 a t/m h en 13 a t/m h

  Een groepswoning voor ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Julianadorp Kersenhout 10 a t/m h en 12 a t/m h

  Een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid (zelfstandig) wonen in Den Burg op woongroep Texelse Reede Haffelderweg 28-30

  De Texelse Reede is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking van verschillende niveaus.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Alkmaar Krelagestraat 21-23-25-29-31-35

  Krelagestraat 21 t/m 35 is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Rodeland 4-6-8-10-12

  Woningen voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Paardenkamp 1-3-5-7

  Woningen voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Paardenkamp 2-4-6-8-10

  Voor mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op het woonzorgpark in Ermelo Ganzenkamp 10-12-14-16-18

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Groepswoningen 'Haver' op het woonzorgpark in Ermelo Ganzenkamp 11-13-15-17-19

  Beschermd wonen in Ermelo voor senioren met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ermelo Molenkamp 52-54-56-58-60

  Woningen voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen op het woonzorgpark in Ermelo Molenkamp 42-44-46-48-50

  Woningen met 24-uurs begeleiding voor ouderen met een zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Harderwijk Drielanden Bazuindreef 107

  Wonen in een groep. Een groot appartement voor zeven volwassenen en senioren.

  Meer

 • Groepswoning voor ouderen in Apeldoorn Hannahlaan 110-126 (Duinroos)

  In het gebouw aan de Hannahlaan zijn drie woongroepen gehuisvest die 24-uurs begeleiding en verzorging krijgen.

  Meer

 • Buitenschoolse opvang en logeerhuis op het woonzorgpark in Apeldoorn Hannahlaan 80-84-88-92-100

  Voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Rustoordlaan 21-25-29-33-37

  Een sfeervolle woning voor senioren met een (matig) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Achisomoglaan 101-107

  Een woning voor senioren met een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Achisomoglaan 310-320

  Een groepswoning voor ouderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Groot Schuylenburg Achisomoglaan 330-340

  Een groepswoning voor ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Apeldoorn Schuylenhof 53-55

  Een woonvoorziening voor ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Voorst Tuinstraat 51

  Appartementen voor volwassenen en senioren met een (lichte) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Apeldoorn Ugchelseweg 35-37

  Op Ugchelseweg 35-37 is 24 uur per dag begeleiding voor senioren met diverse beperkingen, waaronder niet-aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Begeleid wonen in Voorst Windvang 23-25

  Een groepswoning voor volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een appartement in Hengelo Steintjesweide 67a-b-c-97 t/m 103-133 t/m 137

  Op Steintjesweide in Hengelo vind je 9 appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Wekerom Keverpad 3-5

  Een woning voor volwassenen en ouderen met een ernstige (meervoudig) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Beschermd wonen in Wekerom Eekhoornstraat 4-6

  Een woonvoorziening voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Ede Dirkeweideweg 1-3

  Dirkeweideweg 1-3 is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Kloosterlaan 6

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Kloosterlaan 8

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 18-20

  Begeleid wonen voor senioren met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 26-28

  Begeleid wonen in Geldermalsen voor senioren met een ernstige/meervoudige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 30-32

  Begeleid wonen in een groepswoning in Geldermalsen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 34-36

  Begeleid wonen in een groepswoning in Geldermalsen.

  Meer

 • Begeleid wonen in Geldermalsen De Wieken 38-40

  Begeleid wonen in een groepswoning in Geldermalsen.

  Meer

 • Begeleid wonen in de woonwijk Passewaaij Zonnedauw 2-4

  Zonnedauw 2-4 is een twee-onder-één-kapwoning gelegen in de rustige wijk Passewaaij waar plaats is voor maximaal acht bewoners.

  Meer

 • Begeleid wonen in de woonwijk Passewaaij Zonnedauw 6-8

  Zonnedauw 6-8 is een twee-onder-één-kapwoning gelegen in de rustige wijk Passewaaij waar plaats is voor maximaal acht bewoners.

  Meer

 • Begeleid wonen in Tiel Haagwinde 1-3

  Begeleid wonen in een twee-onder-één-kap woning. De woning is geschikt voor volwassenen en senioren met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Tiel Haagwinde 25-27

  Een woning waar 15 ouderen met een ernstige verstandelijke beperking wonen. Er is 24-uurs begeleiding.

  Meer

 • Begeleid wonen in Tiel Haagwinde 29-31

  Een woning voor volwassenen en senioren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Er wordt 24 uur per dag begeleiding geboden.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Van Hellemondtlaan 1-3-5-7

  Woningen geschikt voor ouderen met een verstandelijke beperking

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk Dolfijnlaan 2-3

  Dolfijnlaan 2 en 3 zijn twee gekoppelde woningen op het woonzorgpark Willem van den Bergh. We bieden hier 24-uursondersteuning aan volwassenen en ouderen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen vlakbij het strand op woonzorgpark Noordwijkerduin Dolfijnlaan 4-5

  Graag begeleid wonen vlakbij het strand? In deze bungalows op woonzorgpark Noordwijkerduin wonen senioren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen voor jongeren en senioren in Noordwijk Druivenhof 3-4-5

  Druivenhof 3, 4 en 5 vormen samen een wooncomplex voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en senioren met een ernstige (meervoudige) beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning voor senioren in Noordwijk Giraffelaan 1/Olifantenlaan 2

  Giraffelaan 1 en Olifantenlaan 2 zijn geschakelde woningen waar we zorg bieden aan senioren met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk Kersenhof 3-5

  Op woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk zijn twee groepswoningen gevestigd voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Wonen in Noordwijkerduin Olifantenlaan 4-6

  Wonen in een groepswoning voor ouderen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning voor senioren in Noordwijk Tamboerijnlaan 1

  Tamboerijnlaan 1 is een woning voor acht ouderen met (afnemende) psychiatrische problematiek.

  Meer

 • Beschermd wonen in Noordwijk Tamboerijnlaan 2-8

  Woningen voor ouderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Veldmuisstraat 3 (Vlinder) Veldmuisstraat 3

  Veldmuisstraat 3 is een groepswoning voor ouderen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking.

  Meer

Terug naar boven