Ambulante spoedhulp

Ambulante Spoedhulp is bedoeld voor gezinnen (met kinderen 0-23 jaar; alle ontwikkelingsniveaus) met een crisis of een spoedeisende opvoedingssituatie en is gericht op oplossing van acute problemen en herstel van het evenwicht.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: jeugdigen van 0 tot 18 jaar en in geval van een (licht) verstandelijke beperking bij de jeugdige tot 23 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus;
   problematiek: jeugdigen en gezinnen waarbij er sprake is van een crisis en/of spoedeisende situatie. Veel voorkomende problemen zijn:
   • (vermoeden van) mishandeling/verwaarlozing van kinderen;
   • jeugdigen met faseproblematiek/ernstige gedragsproblemen/delinquentie;
   • psychiatrische problematiek jeugdige en/of ouders;
   • gebrekkige opvoedingssituatie vanwege multi-problem problematiek in het gezin;
  • hulpvraag: het waarborgen van de veiligheid van het kind en zijn/haar omgeving .

  Contra-indicaties:

  • beide ouders zijn niet bereid om mee te werken aan hulpverlening;
  • het gezin is niet bereid binnen 24 uur een spoedhulpmedewerker te ontmoeten (als er gewacht kan worden dan wordt het niet als een crisis gezien).
 • Hoofddoel:

  • de crisis in het gezin is opgeheven en de situatie is gestabiliseerd.

  Subdoelen:

  1. de basisroutines van jeugdige en ouders zijn voldoende hersteld (eten, slapen, naar school/werk gaan);
  2. de veiligheid van de gezinsleden is getaxeerd en hersteld, onder andere via het in kaart brengen en activeren van het netwerk rond het gezin;
  3. de problematiek, risicofactoren, krachten/kansen en wensen en verwachtingen van jeugdige en ouders zijn verkend;
  4. samen met jeugdige en ouders is vastgesteld wat er aan de hand is en een advies over wat er nodig is geformuleerd;
  5. waar vervolghulp gewenst/nodig blijkt heeft overdracht naar vervolghulp plaatsgevonden.
 • Aard werkzaamheden

  Ambulante Spoedhulp is een intensieve, outreachende, ambulante vorm van crisishulp. De hulp wordt geboden nadat er is vastgesteld dat er sprake is van crisis of een spoedeisende opvoedingssituatie (door SAVE of andere gecertificeerde instelling, Veilig Thuis, gemeente, artsen). Crisisinterventie is erop gericht om acute problemen op te lossen en het evenwicht te herstellen.

  Werkzame elementen

  • snelle start (binnen 24 uur);
  • kortdurend;
  • spoedhulpwerker is flexibel beschikbaar en biedt intensieve hulp (8 á 10 uur face-to-face per week);
  • één vaste hulpverlener;
  • doelgerichte en gefaseerde hulp;
  • oplossingsgerichte benadering, gericht op vergroten probleemoplossend vermogen van het gezin;
  • het samen met het gezin mobiliseren van het netwerk;
  • actief luisteren en concreet hulp bieden;
  • voortdurende veiligheidstaxatie;
  • werkrelatie spoedhulpwerker en gezin;
  • vertrouwen van de spoedhulpwerker in verandering van situatie (hoop);
  • mogelijkheid tot tijdelijke crisisopvang.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen met spoedeisende hulpvragen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Het netwerk rondom het gezin (familie, vrienden, buren, school, andere hulpverleners) wordt in kaart gebracht en actief betrokken.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De hulp wordt afgestemd op de verschillende subdoelgroepen en gebaseerd op what works principes uit relevante richtlijnen en effectief gebleken methoden. Aanbevelingen voor aanpassingen van de interventie voor jeugdige of ouders met een (l)vb (De Wit, Moonen & Douma, 2011):

  1. uitgebreidere diagnostiek (in beeld brengen van de sterkte-zwakte analyse);
  2. afstemmen van de communicatie (herhalen, vereenvoudigen, navragen of iemand het begrijpt en gebruik van visuele ondersteuning);
  3. concreet maken van de oefenstof;
  4. voorstructureren en vereenvoudigen (externe sturing, oefenstof vereenvoudigen, doseren en ordenen);
  5. netwerk en generalisatie (netwerk informeren en betrekken, versterken en vergroten);
  6. veilige en positieve leeromgeving (motiveren, vergroten zelfvertrouwen, positieve werkrelatie).

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Kortdurend: zo kort als mogelijk en maximaal 28 dagen.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Ambulante spoedhulp medewerker: 1 tot 3 keer contact per week voor maximaal 4 weken, 60 - 180 minuten per contact.
  Gedragswetenschapper: 60 minuten per week beschikbaar voor werkbegeleiding (1 á 2 gezinnen per keer).

 • Setting

  De hulp vindt plaats in de leefomgeving van de jeugdige en opvoeders: in het gezin, bij familie, in de buurt, op school en bij andere betrokken diensten.

  Professional

  De Ambulante Spoedhulp (ASH) medewerker is HBO+ opgeleid, SKJ geregistreerd en heeft de training Ambulante Spoedhulp gevolgd.

  Om vakbekwaam te blijven heeft de ASH-medewerker eenmaal per 2 weken gedurende 2 uur intercollegiaal overleg met andere gezinsbehandelaren/ ASH-medewerkers (max. 5 personen) en de gedragswetenschapper. Daarnaast volgt de ASH-medewerker periodiek bij- en nascholingsbijeenkomsten o.a. rondom inhoudelijke thema’s die hij/zij in het dagelijks werk tegenkomt. Voor individuele werkbegeleiding is een gedragswetenschapper 1 uur per week beschikbaar (1 a 2 gezinnen per keer).

  Indien beschikbaar en wenselijk kan een maatschappelijk werker (aanvullend) ingezet worden in de werkbegeleiding en/of het intercollegiaal overleg.

  De gedragswetenschapper is WO opgeleid en is BIG/SKJ geregistreerd. Hij/zij heeft kennis van ASH en/of de training ASG gevolgd. Daarnaast beschikt deze over kennis en/of ervaring met systeemgericht werken en jeugdigen en/of volwassenen met een ontwikkelingsachterstand.

  De maatschappelijk werker is HBO opgeleid en is SKJ geregistreerd. Daarnaast beschikt deze over kennis en/of ervaring met systeemgericht werken en jeugdigen en/of volwassenen met een ontwikkelingsachterstand.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen): Voor het werken in en met gezinnen moeten gezinsbehandelaren de beschikking hebben over een auto (reiskosten worden vergoed conform SHL brede regeling), mobiele telefoon en Ipad/ laptop. Indien mogelijk is het inzetten van e-health/ technologische toepassingen, zoals beeldbellen/beeldzorg gewenst.

  • Gebaseerd op / bewerking van:

   • Spanjaard, H., & Haspels, M. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Amsterdam, SWP.
   • Steege, M. van der, Eijgenraam, K., Vugt, M. van & Berger, M. (2015) Handleiding Ambulante Spoedhulp, herziene versie. Vereniging Spoedhulp Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut en expertisebureau VanMontfoort.

   Effectiviteit

   Onderzoek naar Ambulante Spoedhulp van Al (2012) laat zien dat deze interventie leidt tot vermindering van de crisis in het gezin en de veiligheid van de jeugdige in het gezin vergroot. Ook is de interactie tussen ouders en kinderen in het gezin verbeterd, is er sprake van minder stress bij ouders, voelen ouders zich competenter in de opvoeding en nemen de gedragsproblemen bij de jeugdige af. Wel bleken er bij afsluiting nog problemen aanwezig in het gezinsfunctioneren.

   • Al, C.M.W. (2012). Family crisis intervention. (Proefschrift). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • Hulp en begeleiding aan huis De Spreng 2 t/m 14

   Kantoor voor hulp en begeleiding thuis.

   Meer

  Terug naar boven