Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld voor cliënten vanaf 12 jaar. Doel is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 12 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: cliënt is cognitief en sociaal-emotioneel in staat om redelijk zelfstandig arbeidsgerichte activiteiten uit te voeren.
  • problematiek: cliënt kan als gevolg van zijn beperking(en) niet (volledig) deelnemen aan onderwijs of betaald werk (met of zonder ondersteuning);
  • hulpvraag: het zo zelfstandig mogelijk werken met begeleiding die meer coachend, op afstand en samenwerkend als ‘collega’ vormgegeven wordt.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel:

  • het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten.

  Subdoelen:

  • actief zijn;
  • vergroten en/of behouden van arbeidsvaardigheden;
  • behalen van (deel)certificaten;
  • stijgen op de participatieladder binnen eigen mogelijkheden.
 • Aard werkzaamheden

  Arbeidsmatige dagbesteding valt in trede 4 van de participatieladder. De participatieladder geeft aan in hoeverre iemand meedoet. De ladder is ontwikkeld als meetinstrument in het kader van het participatiebudget. De ladder meet het daadwerkelijke niveau van participatie van de klant. ’s Heeren Loo gebruikt de ladder om inzichtelijk te maken dat onze cliënten participeren. Ook diegenen die niet kunnen uitstromen naar betaald werk. Arbeidsmatige dagbesteding vindt meestal plaats in groepsverband. Het accent ligt op activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de cliënt en de markt. Er worden producten gemaakt die afgenomen worden door klanten. Werk staat centraal. De begeleiding die cliënten krijgen is coachend van karakter en gericht op samenwerken als ‘collega’s’. Ook een leer-werkplek valt onder trede 4 van de participatieladder. Dit is een plek binnen een regulier (extern) bedrijf waar iemand werkervaring kan opdoen: werkend leren, of combinatie van een opleiding en werkervaring opdoen in de praktijk. Het is mogelijk dat een externe werkgever een stagevergoeding biedt voor de gewerkte uren. Een leer-werkplek is opleiding in de praktijk en heeft een tijdelijk karakter. Na het afronden van de opleiding is de leerling in staat om in dat vakgebied te werken.

  Wanneer de cliënt voldoende vaardigheden heeft om een stap te zetten op de participatieladder is de volgende trede die van betaald werk met ondersteuning (trede 5). Het betreft hier beschut werk en een participatiebaan.

  Werkzame elementen

  • motiveren door middel van motiverende gesprekstechnieken;
  • het (samen) opdoen van succeservaringen;
  • begeleiden met ‘handen op de rug’ (Op Eigen Benen/INVRA);
  • inschakelen van de cliënten daar waar kan en daar waar nodig;
  • overname van de cliënt daar waar nodig;
  • werken vanuit de visie ‘samen 100 %’: cliënten doen altijd een succeservaring op, een activiteit kan niet mislukken;
  • in balans houden van de energie huishouding (inspanning-ontspanning);
  • activiteiten voorspelbaar maken en herhaaldelijk terug laten komen.
  • werken met taakanalyses;
  • werken met ondersteunende communicatiemiddelen (pictogrammen, visualisatie, voordoen);
  • het zichtbaar maken van de arbeidsvaardigheden en de ontwikkeling hierbinnen d.m.v. INVRA Arbeid.
  • het behalen van certificaten passend bij de werkzaamheden en de behaalde resultaten (het opbouwen van een werkportfolio);
  • het starten met werk binnen een beschutte omgeving (binnen de dagbesteding) en vandaaruit zo mogelijk uitbouwen naar een passende arbeidsplaats;
  • het bieden van scholing aan de hand van de training ‘Brug naar Werk’ (voorbereiding op stage en werk).

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders en/of begeleiders worden zo veel mogelijk betrokken. Er vindt een overdracht plaats van ouders/begeleiders naar de dagactiviteit en vice versa.
  Bij arbeidsmatige dagbesteding wordt er vaak samen met ouders/verwanten, werkbegeleider (activiteitenbegeleider) en eventueel een jobcoach een plan van aanpak gemaakt. Hiervoor kan de uitkomst van INVRA Arbeid benut worden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Arbeidsmatige dagbesteding is dagbesteding op maat van de cliënt. Op basis van zijn/ haar (on)mogelijkheden en interesses wordt gestreefd naar een zo passend mogelijke invulling van de ondersteuning en werksetting.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Arbeidsmatige dagbesteding kan in dagdelen afgenomen worden. Er kan maximaal gebruik gemaakt worden van 10 dagdelen, maandag tot en met vrijdag. Dit is afhankelijk van de indicatie van de cliënt. De groepsgrootte is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt (indicatie) en het type arbeidsactiviteit.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De begeleiders zijn aan het werk tussen 8.30/9.00 en 17.00 uur. Begeleiders hebben tijd om werkdoelen op te stellen, te rapporteren en te evalueren. Daarnaast maken zij deel uit van multidisciplinaire overleggen van de cliënt.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De werkwijze maakt gebruik van elementen uit Triple C, Op Eigen Benen en het Eigen Initiatief Model.

  • Scholten, G. & Schuurman, M. (2008). Eigenwaarde. Leermethodiek Op Eigen Benen. Achtergrond en toepassing. Wezep: INVRA.
  • Timmer, J.T. , Dekker, K.A. & Voortman H. (2003). Eigen Initiatief Model. Theorie en toepassing. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.
  • Wouwe, H. van & Weerd, D. van de (2015). Het gewone leven ervaren (Triple C in theorie en praktijk). Sliedrecht: ASVZ.

  Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van INVRA Arbeid en ‘Brug naar werk’.

  Effectiviteit

  Uit praktijkervaring blijkt dat het werken met arbeidsmatige activiteiten een goede en zinvolle invulling van de dag kan bieden. Cliënten worden gewaardeerd, ontwikkelen zich, krijgen of houden een goed zelfbeeld en eigenwaarde.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 42