Brug naar werk

Brug naar werk is een individuele of groepstraining voor cliënten vanaf 16 jaar met een arbeidsbeperking en gericht op toename van arbeidsvaardigheden waardoor de kans op verkrijgen en behouden van (meer) werk toeneemt.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 16 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: vanaf praktijkonderwijs
  • problematiek:
   • cliënt is vroegtijdig schoolverlater;
   • cliënt heeft arbeidsvermogen, maar heeft nog onvoldoende arbeidsvaardigheden;
   • cliënt heeft een baan, maar kan extra scholing gebruiken;
   • client volgt dagbesteding maar zou graag extra geschoold worden.
  • hulpvraag
   • cliënt wil na de praktijkschool verder leren / zich verder ontwikkelen;

  Brug naar Werk is speciaal ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking die graag goed voorbereid aan het werk willen.

  Contra-indicaties:

  • gebrek aan motivatie door deelnemer;
  • weinig of geen stimulans vanuit het systeem of netwerk;
  • geen werk of dagbesteding hebben (oefensituatie).
 • Hoofddoel:

  • deelnemers hebben (meer) vaardigheden waardoor zij een werkplek kunnen verkrijgen of behouden.

  Subdoelen:

  • deelnemers hebben inzicht in hun mogelijkheden;
  • deelnemer ontplooien hun mogelijkheden en benutten deze bij het verkrijgen en/of uitbreiden van hun werk;
  • deelnemers gaan in arbeidssituaties adequater om met anderen.
 • Aard werkzaamheden

  De training wordt verzorgd in een groep van 4 tot 10 deelnemers of wordt individueel aangeboden. De inhoud van de training wordt afgestemd op elke individuele deelnemer en zijn werkplek. Tijdens de lessen, maar ook thuis en eventueel op de werkplek worden allerlei praktijkgerichte oefeningen gedaan.

  Opbouw training en doelstelling per module:

  • Module 1 t/m 3: Sociale vaardigheden
   • Ik kan op een goede manier kennismaken en/of luisteren naar een ander
   • Ik kan op een goede manier iets vragen en/of bepraten
   • Ik kan op een goede manier kritiek geven en ontvangen
  • Module 4: Arbeidshouding
   • Ik kan een goede arbeidshouding laten zien
  • Module 5: Lichamelijke verzorging (in relatie tot werk)
   • Ik kan een goede lichamelijke verzorging laten zien (zes thema’s: 1) lichaam en gezicht wassen; 2) haren wassen; 3) tanden poetsen; 4) kleding en werkkleding; 5) scheren, sieraden en make-up; 6) nagelverzorging)
  • Module 6: Sterke en zwakke eigenschappen (in relatie tot werk)
   • Ik weet mijn sterke en zwakke eigenschappen (vier thema’s: 1) uiterlijke kenmerken; 2) innerlijke kenmerken; 3) sterke eigenschappen; 4) zwakke eigenschappen)
  • Module 7: Solliciteren

  Er kan een keuze gemaakt worden voor één of meerdere modules.
  Voor elke module wordt een certificaat of bewijs van deelname behaald. Als alle modules zijn behaald wordt er afgesloten met een Brug naar Werk eindexamen.

  Werkzame elementen

  • Kleine groepen van maximaal 8 personen, waardoor er veel individuele aandacht is (de training kan ook individueel gevolgd worden).
  • Communicatie afstemmen op de lvb-jeugdige: taalgebruik vereenvoudigen, navragen (nagaan of de jeugdige het begrijpt) en visuele ondersteuning te gebruiken.
  • Voorstructureren en vereenvoudigen: de lesstof wordt per module uitgereikt waardoor het overzichtelijk is. De training is aangepast op het leerniveau van de cliënt en de theorie wordt gedurende een aantal weken herhaald, waardoor de inhoud beter beklijft. Tijdens de lessen wordt er geoefend aan de hand van rollenspellen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de praktijksituatie van een cliënt.
  • De werkplek van de cliënt (dagbesteding of arbeid) is op de hoogte van de inhoud van opleiding, zodat in de praktijk situaties geoefend worden.
  • De modules kunnen ook los gevolgd worden wanneer er een specifieke vraag is over een van de thema’s.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/vertegenwoordigers worden vooraf altijd geïnformeerd over de inhoud van de training. Hiervoor is een folder ontwikkeld (https://trainingbrugnaarwerk.nl/download-folders) Voor de motivatie van de deelnemer is positieve stimulans van betrokkenen (ouders, verzorgers, docenten, jobcoaches, (traject-)begeleiders en werkgever) van groot belang.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  In de intake wordt vastgesteld op welke niveau de deelnemer kan instromen (A, B of C).
  Bij de A training (IQ 35-45) wordt gebruikt gemaakt van pictogrammen.
  Bij de B training (IQ 45-85) wordt meer gebruik gemaakt van tekst, maar nog wel met de ondersteuning van picto’s.
  Bij de C training (IQ >85) wordt gebruik gemaakt van tekst en heeft een extra module.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Een volledige training duurt ongeveer één jaar. Elke les duurt ongeveer 2,5 uur (inclusief een pauze). Er is een intensief en strak lesprogramma. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk lessen bezoeken.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De trainer heeft per week ongeveer 4,5 uur nodig. 2,5 uur training en 2 uur voorbereiding en administratie.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Training Brug naar Werk is een officieel erkende onderwijsinstelling.
  De training voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen en is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en is geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.
  De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

  Effectiviteit

  Er is geen evaluatie/effectonderzoek gedaan naar deze interventie.
  In de praktijk blijkt dat Brug naar werk in combinatie met (arbeidsmatige) dagbesteding of een arbeidsplek zorgt voor beter resultaat.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 3