Medisch consult

Het medisch consult (somatisch & psychiatrisch) is bedoeld voor kinderen, jongeren of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking waarbij sprake is van lichamelijke klachten en/of medische vragen en/of waarbij op basis van syndroom of andere (familiaire) kenmerken een risico bestaat op medische problemen samenhangend met de verstandelijke beperking, of vragen omtrent gedrag. Het consult is gericht op het duiden van de oorzaak van de klachten en het verminderen of verhelpen van klachten die de kwaliteit van het leven van de cliënt beïnvloeden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 0-99
  • jaarontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus
  • problematiek: er zijn vragen rondom de oorzaak van lichamelijke klachten en/of gedragsproblemen en hoe deze klachten te verminderen of te verhelpen;
  • hulpvraag: help mij mijn lichamelijke klachten en/of gedragsproblemen te duiden en geef advies voor behandeling en/of vervolgonderzoek.

  Voor de AVG-poli moet er een verwijzing zijn van een huisarts of specialist.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel:

  • Het hoofddoel is het oplossen of verlichten van de klachten, of de klachten voor te zijn van de cliënt door de risico’s, de klachten en oorzaken goed in kaart te brengen en een passend behandeladvies te geven.
 • Aard werkzaamheden

  De werkzaamheden zijn:

  • voorliggende rapportages lezen/beoordelen;
  • onderzoek cliënt (anamnese, hetero-anamnese en lichamelijk onderzoek);
  • eventueel aanvullend onderzoek of verwijzing;
  • consultatieverslag;
  • advies voor behandeling (non-medicamenteus en/of medicamenteus).

  Het medische consult levert een integraal behandeladvies op voor de aanvrager (huisarts), cliënt, verwanten en betrokken behandelaren.

  Werkzame elementen

  De werkzame elementen zijn:

  • aansluiten op juiste communicatieniveau van de cliënt en zijn systeem;
  • oplossingsgericht werken: aansluiten bij de belevingswereld, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt en zijn systeem;
  • iedereen op 1 lijn: alle betrokkenen dragen dezelfde boodschap uit en ondersteunen de cliënt bij het behalen van zijn doelen;
  • een advies op maat, zoveel mogelijk passend bij de omstandigheden, mogelijkheden en wensen van de cliënt. Soms gaat een advies tegen de wens van een cliënt in.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/netwerk zijn een belangrijke informatiebron bij de anamnese en spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van de cliënt bij het uitvoeren van de voorgestelde behandeling.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Het uitvoeren van een medisch consult vereist voor de doelgroep mensen met een (L)VB dikwijls het verrijken van het medisch perspectief met het paramedische en gedragsweten­schappelijke perspectief. Hiermee wordt de interventie multidisciplinair van karakter.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De duur, frequentie en vorm van het medisch consult is sterk afhankelijk van de klachten, de oorzaak van de klachten en eventuele andere aandoeningen.

  Het vraagt in ieder geval om een consult waarin anamnese, hetero-anamnese en lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierna volgt een consultrapport en behandeladvies.

  Afhankelijk van eventueel vervolgonderzoek en/of benodigde evaluatie van de behandeling zullen er aanvullende medisch consulten en overleggen met derden (zoals medisch specialist en gedragswetenschaper) plaatsvinden.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): minimaal 1.
  Aantal minuten per sessie: 1e consult 60 min, vervolgconsult 30 min.

  Aantal extra minuten per sessie: 30-60 min, afhankelijk van beschikbare informatie, rapportage, overleg en wel of geen overleg met derden.

  Tijdsinvestering bij interne cliënten is vaak groter: na verwijzing lezen dossier (HIS/Caress medisch kaart). Daarna kennismakingsgesprek en eerste consult. Bij vervolgonderzoeken vindt ook multidisciplinair overleg plaats. Na het consult het dossier op orde brengen en zorgen dat de eventuele medicatie goed geregeld is bij de apotheek.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  N.V.T.

  Effectiviteit:

  N.V.T.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 54