Ervarings- en ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Ervarings-/ontwikkelingsgerichte dagbesteding is bedoeld voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Het aanbod van betekenisvolle en gevarieerde activiteiten is gericht op verdere ontwikkeling van individuele mogelijkheden van de cliënt tot eigen regie in relatie met anderen.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: alle leeftijden; 
  • ontwikkelingsniveau/IQ: IQ < 20 (ontwikkelingsleeftijd: tot 24 maanden); 
  • problematiek: cliënt kan als gevolg van beperking(en) niet deelnemen aan school, gewoon werk, begeleid werk; 
  • hulpvraag: zinvolle, stimulerende dagactiviteiten.

  Contra-indicaties:

  • forse gedragsproblematiek met fysieke agressie richting anderen.
 • Hoofddoel:

  • Individuele mogelijkheden van de cliënt tot eigen regie in relatie met anderen verder ontwikkelen door de cliënt betekenisvolle en gevarieerde activiteiten aan te bieden.

  Subdoelen:

  • de cliënt is actief betrokken bij zijn omgeving;
  • de cliënt voelt zich begrepen;
  • de cliënt voert grofmotorische activiteiten uit; 
  • de cliënt heeft interacties met andere cliënten en begeleiders; 
  • de cliënt kan keuzes maken (afgestemd op zijn mogelijkheden);
  • de cliënt heeft plezier.
 • Aard werkzaamheden

  De ervarings-/ontwikkelingsgerichte dagbesteding vindt plaats in groepsverband. Gezien de veelheid aan bijkomende beperkingen (zowel zintuiglijke als gezondheidsproblemen) is een individueel afgestemd aanbod essentieel. De cliënt staat centraal: zijn haar vraag is leidend voor wat geboden wordt wat betreft (werk)activiteiten. Iedere cliënt heeft een individueel programma waarbinnen hij ervaringen op kan doen die bij hem passen en waarin hij zich kan ontwikkelen door middel van het opdoen van succeservaringen. Denk aan activiteiten als (samen) bewegen (bijvoorbeeld fietsen, wandelen, zwemmen en schommelen), creatieve activiteiten (bijvoorbeeld samen schilderen, muziek maken), koken, boodschappen doen, sensopathische activiteiten, snoezelen, massage, enzovoorts.

  De cliënt geeft zelf richting aan zijn werk/de activiteiten (eigen regie). Werk/activiteiten staan in het teken van ontwikkelen of ontplooien van individuele mogelijkheden in relatie met anderen. Het aanbod bestaat uit zinvolle en betekenisvolle (werk)activiteiten. De begeleiders dragen zorg voor variatie, uitdaging, taken en verantwoordelijkheden waarbinnen mee doen, samen doen en zelf doen centraal staan. Activiteiten zijn zintuiglijk, motorisch en/of mentaal van aard waardoor de cliënt op diverse vlakken aangesproken wordt op zijn mogelijkheden en ontwikkelingsbehoefte.

  Binnen het programma is ruimte voor keuzemomenten afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen, zoals schakelaars, Ipads, Toby, oogbestuurbare computers. Ook eet- en drinkmomenten worden gezien als activiteiten waarbinnen keuzemomenten van belang zijn. Verzorgingsmomenten (ADL) worden ook beschouwd als momenten waarin aan contact, actieve en sturende rol en keuzes gewerkt kan worden. Door al deze activiteiten in een dag/weekprogramma te combineren en variëren ontstaat er een aanbod waarmee de cliënt motorisch, zintuiglijk en mentaal uitgedaagd wordt. Mentale activiteiten sluiten aan bij de al bestaande mogelijkheden van de persoon en de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Per persoon kan een activiteit een andere insteek hebben. Bijvoorbeeld muziek maken is voor sommige mensen een meer mentale uitdaging (zelf iets bedienen/actie-reactie teweeg brengen), terwijl het voor anderen een meer zintuiglijke ervaring is.

  Werkzame elementen

  Werkzame elementen zijn:

  • het dagprogramma op een gestructureerde manier aanbieden zodat de activiteiten herkenbaar worden, vervolgens voorspelbaar en uiteindelijk beïnvloedbaar voor de cliënt;
  • vanuit een relationele visie op een methodische wijze werken aan het perspectief en hoofddoel van de cliënt. Hierdoor wordt de cliënt steeds beter gekend en raakt het aanbod steeds beter afgestemd op de behoeften van de cliënt. De cliënt wordt een stem gegeven in wat er met en voor hem gebeurt. 
  • aandacht hebben voor de signalen van de cliënt, deze van betekenis voorzien, bijvoorbeeld door video-analyses (‘kijk naar wat we zeggen’, video interactie begeleiding, communicatie­paspoort).
  • veilige sfeer, geborgenheid; 
  • individuele aandacht; 
  • lichaamsgerichte en sensopathische activiteiten gericht op de zintuigen en het lichaam waardoor een cliënt zichzelf en de wereld om zich heen kan ervaren en kan ordenen; 
  • begeleiden volgens een vaste, herkenbare begeleidingsstijl, waarmee continuïteit geborgd wordt;
  • begeleiders hebben voldoende kennis van:
   • sensorische integratie en alertheidsfases;
   • basale stimulatie;
   • gezondheidsproblemen die veel voorkomen;
   • pijnsignalering bij deze cliënten;
   • uitnodigende materialen (denk aan kleur, vorm, textuur, ergonomisch, makkelijk bedienbaar).

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/verwanten bepalen samen met professionals het perspectief en hoofddoel voor de cliënt. Zij leveren ook informatie aan t.b.v. de beeldvorming van de cliënt. Er is regelmatig overleg tussen dagbesteding/ouders en verwanten over de voortgang van de doelen. Wanneer een cliënt niet thuis woont, is er ook regelmatig overleg met de persoonlijk begeleider van de woning over de voortgang van de doelen. Ook kunnen ouders/verwanten actief betrokken zijn bij de uitvoering van dagbestedingsactiviteiten.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De doelgroep die deze vorm van dagbesteding volgt is vaak extra kwetsbaar gezien de vele, op elkaar van invloed zijnde, beperkingen. Er is vaak sprake van diverse (geestelijke) gezondheidsproblemen (epilepsie, obstipatie, internaliserende gedragsproblemen, vergroeiingen, eet- en drink problemen etc.). Het is daarom van belang dat er interdisciplinair gewerkt wordt (betrokkenheid medische en paramedische diensten).

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De ervarings-/ontwikkelingsgerichte dagbesteding kan in dagdelen afgenomen worden. Er kan maximaal gebruik gemaakt worden van 10 dagdelen, maandag tot en met vrijdag. Afhankelijk van de zorg- en begeleidingsvraag bestaat een dagbestedingsgroep gemiddeld uit 6 á 7 jeugdigen of 8 á 10 volwassenen (met 2 begeleiders). Per dag(deel) kan het aantal aanwezige personen variëren.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De begeleiders zijn aan het werk tussen 8.30/9.00 en 17.00 uur. Begeleiders hebben tijd om werkdoelen op te stellen, te rapporteren en te evalueren. Daarnaast maken zij deel uit van MDO’s.

 • Setting

  De dagactiviteiten vinden overdag plaats, binnen of buiten de woonsituatie van de cliënt. Dit kan op of buiten een zorgpark van ’s Heeren Loo zijn.

  Professional

  Begeleider A, B of C. Minimaal opleidingsniveau: zorg 3.
  Begeleider A kan ook opleidingsniveau MBO 2 hebben.
  Begeleider B en C hebben opleidingsniveau MBO 3, C soms 4.
  Persoonlijk begeleider heeft opleidingsniveau MBO 4+.
  Begeleider A mag gezien de benodigde bevoegdheden de dagbestedinggroep niet alleen draaien. Er is dus sprake van een medewerker A en B of van een medewerker B of C. Per locatie zal dit verschillen.

  Bij EMB cliënten is er vaak sprake van bijkomende lichamelijke problematiek. Medewerkers zijn, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt, bevoegd en bekwaam op het gebied van medicatie, sondevoeding, epilepsie, enzovoorts.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Er is een fysieke ruimte nodig waar plaats is voor tafels/stoelen en meerdere rolstoelen met voldoende bewegingsruimte voor een ieder om zich vrij door de ruimte te kunnen verplaatsen/bewegen.
  Er moet ruimte zijn voor het plaatsen van bedboxen en waterbedden.
  Er moet een lichtplan zijn i.v.m. de veelvoorkomende visusproblemen.
  De ruimte moet wat betreft de akoestiek in orde zijn wegens de veelvoorkomende auditieve problemen.
  Er moeten materialen en ruimtes zijn ten behoeve van snoezelen en voldoende kasten waarin materialen opgeborgen kunnen worden.
  Er moeten uitdagende materialen aanwezig zijn die vrij toegankelijk zijn voor de cliënt en hem stimuleren om samen of zelfstandig op ontdekking uit te gaan.
  Er moeten ruimtes zijn waar de verzorging met in achtneming van de privacy uitgevoerd kan worden.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De dagbesteding wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van Perspectief (ondersteuningsprogramma van Vlaskamp) of het PACT. Daarnaast kan men gebruik maken van elementen uit onder andere Ervaar het Maar en LACCS.

  • Hiemstra, S., Wiersma, L. & Vlaskamp, C. (2005). Het Persoonlijk ActiveringsProgramma. http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Product-PAct-Het-Persoonlijk-Activeringsprogramma.html
  • Vlaskamp, C., Poppes, P., & Zijlstra, R. (2005). Levensloop in perspectief. Over volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum. 
  • Zijlstra, R., Vlaskamp, C., & Poppes, P. (2005). Met zorg vernieuwen. Handreiking voor een succesvolle implementatie van het opvoedings-/ondersteuningsprogramma. Assen: Van Gorcum.
  • Koeleman, T. (2001). ‘Ervaar het maar’. Een methodische werkwijze voor stimulering van motoriek, zintuigen en communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstig meervoudige handicap. Zutphen: Koeleman, 2001.
  • van der Putten, A. A., Bossink, L. W., Frans, N., Houwen, S., & Vlaskamp, C. (2017). Motor activation in people with profound intellectual and multiple disabilities in daily practice. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 42(1), 1-11.
  • van Alphen, L., Waninge, A., & van der Putten, A. (2016). Promoting physical activity participation among people with profound intellectual and multiple disabilities: An overview of practice-based knowledge. Journal of Intellectual Disability Research, 60(7), 755.

  Effectiviteit

  Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het volgen van ervarings-/ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Wel is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van perspectief (opvoedings-/ondersteuningsprogramma) en deze werkwijze is effectief bevonden (http://www.vilans.nl/dei/Publicatie-beschrijving-site-opvoedings-ondersteuningsprogramma-OOP.pdf.). Door het werken met Perspectief is het mogelijk om N=1 studies uit te voeren op cliënt niveau naar de effecten van het aanbod en zien we in de praktijk dat dit type dagbesteding leidt tot het beter kennen van de cliënt en meer regie van de cliënt.

  • Vlaskamp, Poppes en Van der Putten (2015), Databank interventies langdurende zorg: beschrijving Opvoedings-/ondersteuningsprogramma voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Utrecht: Vilans. 
  • Vlaskamp, C. & Putten, van der, A. (2009). Focus on interaction: the effectiveness of an Individualized Support program for persons with profound intellectual and multiple disabilities. Research in Developmental Disabilities, 30, 873-883.
 • Dagbesteding Veldbries in Monster Binnenhof 2

  Ontwikkel je talent bij Veldbries met zinvolle activitieiten binnen en buiten.

  Meer

 • Groepswonen: een fijne oude dag in Bedum

  De Leeuwerik 12 in Bedum is een groepswoning voor ouderen die veel zorg en verpleging nodig hebben. Zij hebben allemaal een verstandelijke beperking en sommigen hebben dementie.

  Meer

 • Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd 't Klooster 5

  Heerlijkheid Mariënwaerdt is een schitterend uitgestrekt familielandgoed in de Betuwe. Mensen met een verstandelijke beperking komen hier voor dagbesteding.

  Meer

 • Dagbesteding inloophuis

  Heb je zin in een praatje en gezelligheid? Heb je zin om creatief bezig te zijn met anderen? Of vind je het gewoon fijn om de krant te lezen op een gezellige plek? Het kan allemaal bij ons! Iedereen is welkom.

  Meer

 • Duinboerderij Willemshoeve in Monster Hoevelaan 17

  De boerderij is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.

  Meer

 • Buitenzwembad Willem van den Bergh Zonnelaan 5

  Het buitenzwembad van woonzorgpark Willem van den Bergh.

  Meer

 • Dagbesteding Het Berghjournaal in Noordwijk Appelhof 9

  Meer

 • Dagbesteding De Zeester in Noordwijk Dolfijnlaan 1

  Dagbesteding De Zeester heeft een scala aan activiteiten voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding Zonnelaan in Noordwijk Zonnelaan 4

  Dagbesteding in Dagcentrum Zonnelaan voormensen met een ernstige meervoudige beperking. Doe mee met creatieve activiteiten en een speciale Shantala-massage.

  Meer

 • Dagbesteding De Woeste Hoeve in Noordwijk Hertenlaan 9

  Bij manege De Woeste Hoeve kunnen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking deelnemen aan dagbesteding. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de dieren of rijden zelf paard.

  Meer

 • Begeleid wonen in Nieuw-Vennep Remmersteinpark 5

  Remmersteinpark 5 heeft appartementen en dagbesteding voor volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagcentrum Poelgeest in Oegstgeest Clusiushof 164

  Dagcentrum Poelgeest voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt bij ons bijvoorbeeld terecht voor creatieve activiteiten of om te snoezelen.

  Meer

 • Belevingstuin de Bosroos in Monster Bosweg 18

  De Bosroos is een belevingstuin waar je de natuur kunt beleven en bijzondere ervaringen kunt opdoen.

  Meer

 • Bewegingscentrum Boei in Monster Sportlaan 2

  Bewegen is gezond en geeft plezier. Kom naar bewegingscentrum Boei.

  Meer

 • Dagbesteding De Vuurtoren in Monster Parklaan 1

  De Vuurtoren is een dagbesteding met 6 groepen.

  Meer

 • Kinderboerderij op woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp Essenhout 30

  Op woonzorgpark Noorderhaven vind je een kinderboerderij met onder andere paarden, varkens, herten en kleinvee.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum in Bedum Kwartel 2

  Het dagactiviteitencentrum op Kwartel 2 is een ontspannen omgeving waar senioren en mensen met een ernstige meervoudige beperking terecht kunnen voor verschillende activiteiten.

  Meer

 • Kinderboerderij Maatjeshonk in Bedum Leeuwerik 14

  Maatjeshonk is een kinderboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking deel kunnen nemen aan dagbesteding.

  Meer

 • Dagbesteding De Ervaring in Ermelo Watertoren 4-6

  Bij dagbesteding De Ervaring kun je beleven, ontdekken en leren.

  Meer

 • Werken en dagbesteding in het Papageno Huis Naarderstraat 77

  Het Papageno Huis voor werken en dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Met begeleiding zelfstandig leren wonen in het prachtige Papageno Huis Naarderstraat 77

  Het Papageno Huis voor wonen en dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding op boerderij Tinteler in Putten Tintelersteeg 21

  Boerderij Tinteler is een leuke en leerzame werk- en dagbestedingsplek, waar mensen met diverse beperkingen terecht kunnen. Dankzij jouw hulp zorgen wij ervoor dat het boerenbedrijf goed draaiende blijft!

  Meer

 • Zorgboerderij Westbroek in ‘t Harde Eperweg 3

  Wonen en werken op zorgboerderij Westbroek voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een groentetuin en schuren met dieren.

  Meer

 • Sporthal op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Bewegingsagogie, Achisomoglaan 55

  Op deze locatie bevindt zich een zwembad, een grote en een kleine gymzaal en de vakgroep bewegingsagogie.

  Meer

 • Kinderboerderij De Kakelhoeve in Apeldoorn Lobsteinlaan 15

  De Kakelhoeve is een kinderboerderij met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding DoeKom in Apeldoorn Achisomoglaan 69

  DoeKom voor dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding OnderDac in Apeldoorn Hannahlaan 21-31

  Op deze dagbesteding ondersteunen wij mensen met een ernstige meervoudige beperking of ouder wordende mensen.

  Meer

 • Dagbesteding Vakgroep Ambachten locatie WSV Voorwaarts 450

  Vakgroep Ambachten is een mooie werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum Doedac Hazenpad 11

  Doedac is een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking gevestigd in Wekerom.

  Meer

 • Kansrijk in Wekerom Bosuillaan 23

  Kansrijk geeft jongeren dagbesteding en onderwijs dat bij hen past.

  Meer

 • Boerderij De Hartenberg in Wekerom Roeklaan 21

  Konijnen, cavia’s, geiten, varkens, pony’s en nog veel meer. Op de kinderboerderij is van alles te zien en te doen. Zeven dagen per week vrij toegankelijk.

  Meer

 • Dagbesteding op boerderij Makandra in Ede Kalverkampweg 1

  Boerderij Makandra is dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

  Meer

 • Zorgboerderij De Elsenhoek in Lunteren Molenweg 24-26

  De Elsenhoek is een zorgboerderij voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 26

  Een woning voor 7 volwassenen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Wielewaal in Druten Pa Hoeklaan 65

  De Wielewaal organiseert evenementen voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Kopiegroep Kleurrijk Pa Hoeklaan 14

  Voor mensen met een verstandelijke beperking die graag overdag willen werken of beleven. Van jongvolwassen tot senior.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum Passewaay in Tiel Haagwinde 5a

  Een dagactiviteitencentrum voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking of een meervoudige beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Loods in Tiel Thedingsweert 13

  Bij De Loods aan Thedingsweert 13 nemen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking deel aan dagbesteding.

  Meer

 • Activiteitencentrum Mazzeltov in Apeldoorn Regenboogbrink 6

  Een activiteitencentrum voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven