Gezinsopname

Bij een gezinsopname wordt het gezin in zijn geheel opgenomen voor begeleiding en behandeling. Een gezinsopname kan ingezet worden om uithuisplaatsing van jeugdigen die onderdeel uitmaken van het gezin te voorkomen en is erop gericht het gezin in zijn totaliteit weer te laten functioneren.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: gezinnen (minimaal één opvoeder) met kinderen in de leeftijd 0-18 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: (L)VB, leerbaarheid van de ouders;
  • problematiek: opvoedingsproblematiek/ multiprobleem gezinnen;
  • hulpvraag: help ons om een goed functionerend gezin te worden waar de basiszorg voor de kinderen gegarandeerd is en ouders hun opvoedingstaken naar behoren kunnen uitvoeren zodat kinderen tot ontwikkeling komen.

  Contra-indicaties:

  • ouder(s) is/ zijn onvoldoende leerbaar;
  • aanhoudend gezinsgeweld;
  • verslavingsproblematiek van opvoeder die zodanig op de voorgrond staat waardoor hulpverlening aan het gezin onvoldoende tot zijn stand komt;
  • het gezin beheerst de Nederlandse taal onvoldoende.
 • Hoofddoel:

  • ontdekken wat de mogelijkheden en de voorwaarden zijn om het gezin in zijn totaliteit samen te laten leven. Daarnaast wordt een start gemaakt in de begeleiding en behandeling van het systeem. Deze zal in de eigen woonsituatie worden doorgezet.

  Subdoelen zijn:

  • inzicht krijgen in en vlot trekken en verstevigen van het ouderschap;
  • versterken van inter-relationele banden tussen de verschillende gezinsleden; 
  • balans herstellen tussen draaglast en draagkrach binnen het gezin;
  • verstevigen van het netwerk en andere (sociale) hulpbronnen zodat het gezin steviger komt te staan in de maatschappij; 
  • accepteren van verdere hulpverlening indien noodzakelijk
 • Aard werkzaamheden

  Gedurende een bepaalde periode wordt het hele gezin opgenomen in een eengezinswoning van ’s Heeren Loo. tijdens het verblijf wordt er zo min mogelijk overgenomen. Het gezin doet zelf boodschappen, kookt zelf en doet zelf de was. Waar nodig wordt het gezin hierin ondersteund en gecoacht naar zelfstandigheid.
  Tijdens de interventie wordt er achter de voordeur intensief gewerkt aan begeleidings- en behandeldoelen. Dit kan zowel individueel niveau, als op partnerrelatieniveau of gezinsniveau. De nadruk zal liggen op de interacties tussen gezinsleden en het versterken van onderlinge banden. Er wordt gewerkt vanuit drie fases die gelijk zijn aan het IAG model, te weten:

  • fase van kennismaking en observatie;
  • fase van begeleiding en behandeling;
  • fase van afronding en overdracht.

  Werkzame elementen

  • Psycho-educatie aan opvoeder over de dynamiek achter de symptomen: beïnvloeden van het gedrag en attitude van opvoeder/begeleider.
  • Communicatietechnieken ‘benoemen’ en non-verbaal ‘spiegelen’: verbeteren van de sensitiviteit en responsiviteit van de opvoeder. De jeugdige(n) voelt/ voelen zich gezien en gehoord (het ervaren van bestaansrecht), waardoor veilige gehechtheid toeneemt en externaliserende en internaliserende problemen afnemen.
  • Communicatietechniek ‘benoemen’ gevolgd door de ‘tweede stap’: verbeteren zelfregulatie van gezinsleden en het leren mentaliseren (nadenken over de eigen innerlijke wereld en die van anderen); 
  • Bij de interventie wordt gebruik gemaakt van camera’s die in de woning hangen. Indien nodig kan hier 24 uur per dag gebruik van worden gemaakt. Video-opnames worden gebruikt op microniveau, waarbij er bekrachtiging is van gezonde elementen in de interactie (empowerment): het aanboren van het zelfoplossend vermogen van opvoeders, bevordert motivatie, zelfbewustzijn, gedragsrepertoire, kennis en doelgerichtheid;
  • Videofeedback: verbetering van het opvoedingsgedrag en positieve beleving door de opvoeder van zowel zichzelf als van de jeugdige. Opvoeders zijn hun eigen voorbeeld en worden vaardiger in interactie met de jeugdige, ervaren meer plezier en minder problemen na afloop van het programma;
  • De behandeling van het gezin gebeurt achter de voordeur. Vaak zijn er al diverse ambulante hulpverleningstrajecten achter de rug met onvoldoende resultaat. Door achter de voordeur te begeleiden en behandelen zien de begeleiders / behandelaren daadwerkelijk wat er in het gezin gebeurt en kunnen daarmee vervolgens aan de slag.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders worden, als onderdeel van het systeem, mede begeleid en behandeld. Tijdens het verblijf wordt participatie van het netwerk gestimuleerd. Waar mogelijk wordt het netwerk uitgenodigd om langs te komen en te participeren.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De behandeling wordt aangepast aan het niveau van het gezin door gebruik te maken van hulpmiddelen als poppetjes, symbolen, plaatsje en tekeningen.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het traject duurt 4-6 maanden. De eerste 4-6 weken zijn gericht op observatie en inventarisatie. Daarna volgt de behandelperiode van circa 3 maanden en vervolgens de transfer terug naar huis.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De minimale inzet is 24 uur per week begeleiding en 10 uur per week behandeling:

  • inzet sociaal pedagogisch begeleider: 24 uur per week;
  • inzet maatschappelijk werker: 4 uur per week;
  • inzet gedragswetenschapper/sociaal pedagogisch behandelaar/therapeut: 6 uur per week.

  De maximale inzet wordt bepaald op basis van de observatieperiode.

 • Setting

  De gezinsopname vindt plaats in een intramurale setting.

  Professional

  • Sociaal pedagogisch begeleider: HBO niveau.
  • Maatschappelijk werker: HBO niveau.
  • Gedragswetenschapper/sociaal pedagogisch behandelaar/therapeut: HBO niveau/universitair opgeleid.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Het gezin verblijft in een eengezinswoning van ’s Heeren Loo, met een keuken, badkamer en vier slaapkamers. Er zijn twee gezinswoningen naast elkaar, waardoor twee gezinnen tegelijk opgenomen kunnen worden.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De interventie die bij ’s Heeren Loo wordt ingezet is gebaseerd op:

  • Jong, P. de & Berg, I.K. (2015). De kracht van oplossingen. Amsterdam: Pearson Benelux B.V. 
  • Pas, A. van der (2013). Opvoedproblemen nader verklaard. Handboek Methodiek Ouderbegeleiding. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Steege, M. van der, Ligtermoet, I., Lekkerkerker, L., Vliet, E. van der (2013). Methodiekhandleiding IAG. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
  • Turnell, A., Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Effectiviteit

  Binnen de reguliere Jeugdzorg en de GGZ wordt gezinsopname al gedurende enkele jaren succesvol toegepast. De ervaringen van gezinnen zijn positief, ook als er sprake is van een LVB: ca. 80% sluit de interventie positief afsluit. Bij een gezin waar geen sprake is van een LVB kan het percentage nog hoger liggen.

Terug naar boven