Girls Talk Plus

Girls’ Talk plus is een groepscounselingsprogramma voor meiden met een lichte verstandelijke beperking tussen de 14 en 21 jaar met enige relationele en/of seksuele ervaring of interesse.
Het programma is gericht op het verstevigen van de seksuele weerbaarheid en het verbeteren van de seksuele gezondheid en welzijn.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd en sekse: meiden van 14 – 21 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: LVB;
  • problematiek: (beginnend) seksueel actief, zeer beïnvloedbaar en niet seksueel weerbaar:
   • geneigd eigen seksuele behoeften ondergeschikt te maken aan de wensen van de ander;
   • minder communicatief vaardig in de interactie met een partner
   • niet adequaat seksueel voorgelicht en onbekend met de risico’s van onveilig vrijen
   • (risico op) onveilige seks, seksuele grensoverschrijdingen en de nadelige gevolgen daarvan.
  • motivatie voor deelname.

  Contra-indicaties:

  • niet in een groep kunnen functioneren;
  • uitgesproken kinderwens / zwanger;
  • ernstig (onverwerkt) seksueel trauma;
  • enkele psychische of psychiatrische problemen (bv. dissociatieve klachten, PTSS, agressieproblematiek, suïcidaliteit).
 • Hoofdoelen:

  • de meiden zijn seksueel weerbaar: ze hebben meer regie over (seksuele) relaties, dragen zorg voor eigen seksuele gezondheid en welzijn en maken hierin verantwoorde keuzes;
  • betere seksuele gezondheid en welzijn: positieve seksualiteitsbeleving, met prettige, gewenste en veilige seks; 
  • voorkomen van seksuele grensoverschrijding (zowel online als real life), ongeplande zwangerschap en soa’s.

  Subdoelen:

  • meiden hebben meer eigenwaarde en een positiever zelfbeeld;
  • meiden hebben kennis over anticonceptie, veilige en prettige seks;
  • meiden hebben meer vertrouwen in hun eigen kunnen op het gebied van anticonceptie en veilige seks;
  • meiden hebben positieve attitudes ten aanzien van vrijwillige en gelijkwaardige seks;
  • meiden hebben inzicht in hun grenzen. Ze weten wat ze wel en niet oké vinden;
  • meiden zijn beter in staat om op het gebied van relaties en seks hun wensen en grenzen aan te geven; 
  • meiden kunnen om hulp vragen.

  Subdoel ouders / (professionele) opvoeders:

  • Ouders/ (professionele) opvoeders ondersteunen hun dochter/cliënt op het gebied van relaties en seksualiteit.
 • Aard werkzaamheden

  Girls’ Talk plus is een intensief groepscounselingsprogramma voor meiden en bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. De groep wordt in ieder geval begeleid door één vrouwelijke trainer. Bij voorkeur door twee vrouwelijke trainers. Aan de hand van verschillende (interactieve) opdrachten, discussies en begeleidend beeldmateriaal wordt de kennis van meiden over seksuele gezondheid vergroot en leren zij hun wensen en grenzen beter aan te geven.

  De werkzaamheden zijn:

  1. werving; 
  2. groepssamenstelling; 
  3. introductiegesprek tussen trainer en deelnemer; 
  4. uitvoering programma.

  Werkzame elementen

  • een zorgvuldig onderbouwd, opgebouwd en uitgewerkt programma met verschillende werkvormen die de eigen-effectiviteit vergroten (actief leren, reflectie, modelleren); 
  • up-to-date en aansprekend beeldmateriaal; 
  • een veilige setting waarin begeleid geoefend kan worden met lastige situaties en vaardigheden; 
  • twee getrainde, bij voorkeur vrouwelijke, trainers die de doelen van het programma onderschrijven, de uitvoering goed voorbereiden en het programma zo veel mogelijk volgen en die de meiden intensief kunnen begeleiden (veiligheid en respect, rust en persoonlijke aandacht, sfeer, aansluiten bij behoeften, vragen en ervaringen van de meiden, respect voor diversiteit, enzovoorts); 
  • een zorgvuldig geselecteerde en samengestelde groep meiden (zo homogeen mogelijk op relevante criteria, zoals leeftijd en seksuele ervaring), die weten wat zij kunnen verwachten (introductiegesprek noodzakelijk);
  • regelmatige sessies binnen een duidelijk afgebakende periode van twee maanden; 
  • mogelijkheid tot doorverwijzen en nazorg;
  • er wordt gebruik gemaakt van persuasief leren om de eigenwaarde te vergroten. Meiden worden begeleid (middels positieve bekrachtiging) bij het aannemen van een positiever zelfbeeld en positievere attitude van prettige seks. Het gaat hierbij om het vergoten van bewustwording dat de meiden trots mogen zijn op zichzelf en op hun lichaam;
  • informatie wordt concreet en geclusterd per bijeenkomst aangeboden. Daarnaast is er gedurende het programma regelmatig herhaling van de stof;
  • meiden leren hoe zijn om hulp kunnen vragen bij hun steunpersonen.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De in ontwikkeling zijnde richtlijn Seksuele ontwikkeling (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen (meisjes) met enige relationele en/of seksuele ervaring of interesse.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Halverwege het programma wordt een ouder/ begeleiderbijeenkomst aangeboden. Zij worden geïnformeerd over achtergrond, aanleiding, belang, doelen en werkvormen van het programma. Ook wordt een werkvorm met ouders gedaan en wordt besproken hoe ouders hun dochter thuis kunnen ondersteunen. Ouders krijgen een top 10 voor praten met hun dochter en een overzicht met informatiebronnen mee.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Girls’ Talk Plus is ontwikkeld door Rutgers (Kenniscentrum Seksualiteit) en een bewerking van het algemene programma Girls’ Talk. Het programma is aangepast voor meiden met een LVB zodat deze aangepaste versie beter aansluit bij de ontwikkeling, vaardigheden en de leefwereld van deze meiden.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  8 bijeenkomsten van 90 minuten, met minimaal 5 en maximaal 8 meiden.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): 8.
  Aantal minuten per sessie: 90 minuten.
  Voor de uitvoering van Girls’ Talk plus moet per groep worden uitgegaan van:

  • werving, selectie en introductiegesprekken: 2.5 uur per deelnemer;
  • bijeenkomsten: 8 x 90 minuten = 12 uur;
  • voorbereiding in trainersduo per bijeenkomst 90 minuten, totaal : 8 x 90 minuten = 12 uur.

  Totale ureninzet twee trainers = 8 x 2,5 (deelnemers) + 2 x 12 (bijeenkomsten) + 2 x 12 (voorbereiding) = 68 uur.

 • Setting

  Girls Talk+ kan zowel intramuraal als extramuraal worden uitgevoerd.

  Professional

  Twee professionals: HBO niveau, ervaring en werkend met de doelgroep en opgeleid in dit programma. Zij zijn in staat:

  • seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar te maken;
  • meiden in groepen te stimuleren om eigen ervaringen met seksualiteit in te brengen
  • aan te sluiten bij vragen en belevingswereld van de meiden;
  • verschillende werkvormen in te zetten en meiden te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling zonder betuttelend of normatief te zijn;
  • de groepsdynamiek te begeleiden.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):

  • Girls’ Talk Plus-handleiding voor de trainers met bijbehorende DVD of USB-stick. Dit is de ruggengraat van het programma en bevat de werkbladen bij de opdrachten. De opdrachten worden in de groep en interactief uitgevoerd op de werkbladen of op materiaal in de ruimte, zoals flip-overs;
   flip-over, stiften en pennen en een vragenenvelop waarin deelnemers anoniem onderwerpen kunnen aandragen;
  • een laptop en beamer met zo mogelijk toegang tot internet. Indien het niet mogelijk is om online materiaal te bekijken, kan gebruik gemaakt worden van de DVD Girls’ Talk. Hierop staat al het beeldmateriaal, maar het interactieve element hierbij dan weg.
  • een ruimte waar de groepsactiviteit ongestoord en zonder inkijk van buiten plaats kan vinden. De trainingsruimte heeft bij voorkeur een zitgedeelte (om een tafel) en een speelvlak waar verschillende opdrachten zoals lichamelijke oefeningen en rollenspel uitgevoerd kunnen worden.
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Girls’ Talk Plus is ontwikkeld door Rutgers (Kenniscentrum Seksualiteit) en een bewerking van het algemene programma Girls’ Talk.

  Effectiviteit

  Girls’ Talk Plus is op 14 april 2016 door de Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering) erkend als ‘goed onderbouwd’.
  Om informatie te krijgen over het effect en de bruikbaarheid van Girls’ Talk Plus in de praktijk, heeft Rutgers in 2014 onderzoek gedaan onder meiden die het programma volgden. 18 groepen met in totaal 144 meiden zijn vergeleken met 12 controlegroepen met 137 meiden die het programma niet volgden. Uit het onderzoekt blijkt dat trainers en deelnemende meiden tevreden zijn met de inhoud, de opzet en het nut van Girls’ Talk Plus. Gemiddeld krijgt het programma een 8.8 van de deelnemers. Daarnaast blijkt dat Girls’ Talk Plus niet alleen nuttig en leuk is, maar dat het ook duidelijk effect heeft. Meteen na het volgen van Girls’ Talk Plus en bij een follow-up 3 maanden later hebben meiden meer kennis van anticonceptie en hun lichaam. Ook hebben ze een positievere attitude t.a.v. gelijkwaardige en vrijwillige seks en hebben ze meer vertrouwen in hun eigen kunnen om anticonceptie op de juiste manier te gebruiken.

  Santen, L. van, Dalmijn, E., Toren, S. van den, Goenee, M., Haas, S. de & Feenstra H. (2016) Effectiviteit van Girls’ Talk+: een mixed-methodsaanpak. Onderzoeksrapport. Utrecht: Rutgers.

Terug naar boven