Vacatures 15 nieuw

In control! LVB

In Control! LVB is een groepstraining voor jongens van 12 t/m 21 jaar (IQ tussen 55 en 85) met agressieproblemen en gericht op het versterken van woedebeheersing, de mate van sociale perceptie en perspectiefname en sociale- en probleemoplossingvaardigheden.

 • Indicatiecriteria:

  • Leeftijd en sekse: 12 t/m 21 jaar van het mannelijke geslacht;
  • IQ tussen 70 en 85 (in de dagelijkse praktijk van ’s HL wordt In Control! ook ingezet bij jongeren met een IQ tussen de 55-70), gecombineerd met problemen in de sociale aanpassing/zelfredzaamheid;
  • geplaatst in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) als gevolg van strafrechtelijk vonnis, een Orthopedagogisch Behandel Centrum (OBC) of een JeugdzorgPlus-instelling; 
  • middelgroot of groot recidiverisico (risico op gewelddadig gedrag);
   agressief gedrags- en/of delictpatroon, waaronder geweldsdelicten jegens personen en/of objecten en/of dreiging met geweld en/of vernieling.

  Contra-indicaties:

  • sterk psychopathische trekken;
  • niet geschikt zijn voor groepstraining;
  • agressie van jongere is uitsluitend op zichzelf gericht;
  • jongere is verslaafd, hetgeen hoge impact heeft op zijn gedrag;
  • onvoldoende gemotiveerd zijn voor deelname aan In Control!;
  • fysiek niet in staat zijn om in teamverband aan (bal)sporten deel te nemen;
  • acute psychose.

 • Hoofddoelen:

  • vergroten van woedebeheersing: door de oorzaken van de eigen woede te kennen, door de eigen lichaamssignalen te herkennen en door beheersing van technieken om woede te kunnen controleren;
  • bevorderen van de mate van sociale perceptie en perspectiefname: door meer begrip te hebben van relevante sociale cues en zich beter te kunnen verplaatsen in gedachten en gevoelens van anderen;
  • vergroten van sociale- en probleemoplossingvaardigheden; dit doel valt uiteen in drie

  Subdoelen: 

  • vergroten inzicht in de eigen interpretatiefouten en eigen interpretatiefouten omzetten naar helpende gedachten;
  • uitbreiden van het repertoire aan assertieve oplossingsstrategieën;
  • verbeteren van de assertieve sociale vaardigheden en het self-efficacy gevoel.
 • Aard werkzaamheden

  In de groepstherapie met maximaal 6 jongens wordt gebruik gemaakt van een gecombineerd aanbod van cognitief gedragstherapeutische technieken en strategieën (waaronder metacognitieve zelfinstructie), gedragsmatige training, lichaamsgerichte interventies, sociale probleemoplossing, videofeedback en sport- en spelvormen.

  Werkzame elementen

  (Cognitief) gedragstherapeutische behandeltechnieken:

  • SODA als rode draad van de training (Stop, Ontspan, Denk, Actie)
  • psycho-educatie;
  • in kaart brengen agressie-uitlokkende situaties, gedachten en gevoelens;
  • metacognitieve zelfinstructie;
  • zelfmonitoring (m.b.v. biofeedback; herkenning arousal);
  • relaxatietraining (ontspanning; zelfbeheersing);
  • rollenspel (waarin deelnemer ook andermans perspectief inneemt);
  • cognitieve herstructurering;
   sociale probleemoplossingstraining met aandacht voor zelfbeheersing;
  • sociale vaardigheidstraining;
  • lichaamsgerichte interventies;
  • sport- en spelvormen;
  • visuele en concrete ondersteuning, waaronder videofeedback;
  • oefenen in concrete herkenbare situaties;
  • huiswerkopdrachten ter bevordering van de transfer;
  • herhalen van dezelfde onderwerpen in meerdere bijeenkomsten
  • de persoonlijk begeleider als belangrijke linking pin.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijn Ernstige gedragsproblemen (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevat nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen met agressie en andere gedragsproblemen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/verzorgers en/of andere belangrijke steunfiguren uit het netwerk van de jongere, zoals de persoonlijk begeleider, groepsleiding en leerkrachten, worden bij het programma betrokken. Samen wordt gekeken naar de aard van de gedragsproblemen, de doelen waaraan wordt gewerkt en hoe zij de jongere kunnen ondersteunen bij het werken aan deze doelen, om zo behoud en generalisatie van geleerde vaardigheden te bewerkstelligen. 

  Tijdens de training zijn er drie groepsbijeenkomsten voor de ouders/verzorgers en/of overige steunfiguren uit het netwerk van de jongere (oudermodule). Bij de oudermodule staan psycho-educatie, het verwerven van begrip en ondersteuning bij de ouders/verzorgers voor de visie en de werkwijze van de training en het eventueel aan te passen ouderlijk gezag centraal.

   Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De beschreven In Control! variant is specifiek voor jongeren met een LVB ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De interventie kent de volgende onderdelen:

  • een bijeenkomst voor persoonlijk begeleiders (120 min);
  • een introductiebijeenkomst voor groepsleiders en leerkrachten (60 min);
  • twee individuele gesprekken per jongere voor aanvang van de training (2x 45 min);
  • een bijeenkomst met tweetallen (60 min);
  • 21 groepsbijeenkomsten (90 min);
  • 3 individuele bijeenkomsten (60 min);
  • 3 bijeenkomsten voor ouders/verzorgers (90 min)

  Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 jongens.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Totale tijdsinvestering per jongere per professional (exclusief eventueel aanvullend individueel natraject):

  • voortraject: 90 min.
  • trainingsprogramma: 2560 min.
  • standaard natraject: 180 min

  Vooralsnog uitsluitend ontwikkeld voor de intramurale zorg, dus voor de OBC’s betaald vanuit de ZZP’s.

 • Setting

  Intramuraal: JJI,OBC of JeugdzorgPlus.

  Professional

  Door interventiecoach In Control! opgeleide gedragswetenschapper in combinatie met een PMT’er /bewegingstherapeut/iemand met opleiding LO (CIOS, ALO).

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):
  De ruimte:

  • sport/gymzaal binnen een intramurale locatie;
  • mogelijkheid om te werken in een groep met 6 deelnemers en 2 trainers en in twee subgroepen van 3 deelnemers en 1 trainer;
  • is vrij van geluidshinder en privacyschending van buitenaf en is goed geventileerd.

  Benodigde materialen:

  • flap-over/whiteboard en stiften
  • digitale videocamera (voor videofeedback en videomonitoring)
  • laptop (voor afspelen videobeelden)
  • overige benodigde materialen, aangegeven per bijeenkomst (zoals sport- en spelmaterialen, biofeedback instrumenten en puzzelmateriaal);
  • veilige opslag voor videomateriaal (laptop en DVD’s/USB).
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  In Control! werkt met een aantal cognitief gedragstherapeutische technieken en strategieën waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze effectief zijn of effectieve bestanddelen bevatten: anger management (Taylor & Novaco, 2005), metacognitieve zelfinstructie, relaxatietraining, biofeedback, rolwisseling, cognitieve herstructurering, sociale probleemoplossingtraining, sociale vaardigheidstraining en videofeedback.

  Taylor, J.L. & Novaco, R.W. (2005). Anger treatment for people with developmental disabilities: A theory, evidence and manual based approach. Chichester: Wiley.

  Effectiviteit

  In Control! – LVB is door de Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Justitiële interventies) erkend als ‘goed onderbouwd’ (erkenningsdatum: 1-7-2013). Er heeft nog geen effectonderzoek plaatsgevonden.

Terug naar boven