Vacatures 12 nieuw

Logopedie GEHOOR

Logopedie-GEHOOR is bedoeld voor cliënten met problemen in de hoorfunctie en voor het preventief opsporen van hoorproblemen. Diagnostiek is gericht op onderzoek van de hoorfunctie en onderzoek naar communicatiemogelijkheden bij beperkingen in de hoorfunctie. Behandeling is gericht op hoorrevalidatie, ondersteuning bij onderhoud van hoorhulpmiddelen en advisering en behandeling op het gebied van omgevingsfactoren en communicatie bij slechthorendheid.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 1 jaar; 
  • ontwikkelingsniveau / IQ: alle niveaus;
  • problematiek: 
   • problemen in de hoorfunctie (zowel perceptief als conductief/geleidingsverlies);
   • problemen in de communicatie als gevolg van beperkte hoorfunctie;
   • risico op lawaaischade;
   • ouderdomsslechthorendheid;
  • hulpvragen:
   • Is het gehoor voldoende voor de dagelijkse communicatie?
   • Help mij goed te horen.
   • Help mij bij tinnitus/oorsuizen.
   • Help mij tot ‘spraakverstaan’ te komen.
   • Help mij bij verminderde tot afwezige hoorfunctie tot een goede communicatie te komen.
  • Hoe bieden wij een veilig geluidsklimaat?

  Contra-indicaties:

  • Geen.
 • Hoofddoelen:

  • de cliënt heeft (indien mogelijk) in alle contexten een goed gehoor; 
  • de cliënt komt in alle contexten tot een geslaagde communicatie; 
  • de cliënt beschermt zijn gehoor tegen lawaaischade.

  Subdoelen:

  • de cliënt heeft in alle gewenste contexten hoorrevalidatie met een luisterhulp (hoortoestel, Cochleair Implantaat, ringleiding, soloapperatuur);
  • de cliënt kan zijn behoeften en wensen duidelijk maken;
  • de cliënt kan communicatie van anderen verstaan;
  • de klachten van tinnitus/oorsuizen worden voorkomen of behandeld;
  • het geluidsniveau in huis, op het werk of andere contexten blijft onder de gestelde geluidnorm, zodat lawaaischade aan het oor voorkomen wordt. 
  • het betrokken netwerk biedt een veilig geluidsklimaat.

 • Aard werkzaamheden

  Diagnostiek:

  Gehoorscreening of -onderzoek: preventief of op verwijzing van de huisarts/AVG. Het onderzoek geschiedt m.b.v. vragenlijst, observatie, vrije veldonderzoek, toonaudiometrie, spraakaudiometrie, tympanometrie en/of otoscopie. Volgens de richtlijnen wordt bij elke cliënt bij 5, 10 en 15 jaar en een 5 jaarlijkse screening vanaf het 50ste levensjaar verricht, zodat ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis) vroegtijdig opgespoord kan worden. 

  Bij cliënten met syndromen waarbij veelvuldig oorproblemen kunnen voorkomen, wordt een driejaarlijkse screening geadviseerd, ongeacht leeftijd. Bij gevonden gehoorverliezen boven 35 dB wordt doorverwezen voor nader onderzoek naar het Audiologisch Centrum. 

  De cliënten waar onvoldoende objectief beeld van de hoorfunctie verkregen kan worden, worden verwezen naar het Audiologisch Centrum (EMB / ZEVB). Bij gevonden middenoorproblemen of medische problemen, wordt verwezen naar de huisarts en/of KNO-arts.

  Behandeling:

  • instructie en advisering aan omgeving;
  • hoorrevalidatie met hoortoestellen of andere vormen van luisterhulp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de audicien en het audiologisch centrum;
  • assistentie bij en coördinatie van het onderhoud van hoortoestellen;
  • communicatieadviezen aan de cliënt en/of omgeving;
  • directe behandeling gericht op het trainen van communicatie en -ondersteuning (bijvoorbeeld gebaren of hulpmiddelen).

  Werkzame elementen

  • vroegtijdige opsporing van gehoorproblemen om communicatieproblemen te voorkomen en/of vroegtijdige (medische) behandeling mogelijk te maken;
  • strategieën in de behandeling van gehoor- en communicatieproblemen zijn psycho-educatie, inzet hulpmiddelen (hoortoestel, luisterhulp), gewenning en training en advisering aan cliënten en gesprekspartners over communicatie bij slechthorendheid en omgevingsaanpassingen;
  • individuele ondersteuning op maat;
  • psycho-educatie.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Cliënt en ouders, en indien van toepassing begeleiders, worden altijd betrokken bij onderzoek, behandeling en advisering: de doelen hebben betrekking op alle contexten van de cliënt.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Diagnostiek:

  • diagnostiek wordt afgestemd op de cognitieve vaardigheden van de cliënt: bij EMB- en EVB-cliënten waarbij geen actieve reactie gevraagd kan worden, zal vaker door observatie en een reactiemeting een onderzoek plaatsvinden. Bij MVB- en NAH-cliënten wordt vaak spelaudiometrie toegepast, waarbij op basis van conditionering een reactie uitgelokt wordt. Bij LVB- en NAH-cliënten wordt audiometrie en spraakaudiometrie toegepast. 
  • Gezien de draagkracht van de cliënten (concentratie, reactie op doorbreken van bekende structuur, beperkte informatieverwerking) zijn soms meerdere sessies nodig.

  Behandeling:

  • meer tijd en langere duur nodig om nieuw gedrag te trainen;
  • meer tijd om voor overdracht aan ouders/begeleiders en hen waar nodig te trainen; 
  • soms extra reistijd omdat onderzoek en behandeling gezien de mogelijkheden van de cliënt op locatie woning/school wordt uitgevoerd.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De interventie wordt altijd individueel uitgevoerd. Duur en frequentie zijn afhankelijk van doelstelling en problematiek.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De duur en frequentie hangen af van de doelstelling, de mogelijkheden van cliënt en omgeving, en de mate van complexiteit en multidisciplinariteit.

  • algemeen gehooronderzoek: 30-60 minuten;
  • verslaglegging gehooronderzoek: 30 minuten; 
  • hoortoestelgewenningstraject: 90-120 minuten; 
  • technische ondersteuning bij onderhoud hoortoestel: 30 minuten op jaarbasis;
  • advisering aan omgeving, overleg, overhead: 60 minuten;
  • behandeling: duur is afhankelijk van doel en mogelijkheden cliënt: 30 minuten per keer;
  • training gebarentaal omgeving: 3x 3 uur;
  • reistijd: variabel.

  NB: er zijn meerdere locaties op ’s Heeren Loo waar deze interventie uitbesteed wordt aan een externe zorgverlener (Audiologisch Centrum, Kentalis, Radboud).

 • Setting

  Onderzoek vindt bij voorkeur plaats in een audiometrieruimte (hiervoor gelden specifieke vereisten). Indien dit niet mogelijk is, zal onderzoek met draagbare apparatuur op gewenste locatie plaatsvinden (werk, school, polikliniek, thuissituatie).

  Professional

  Logopedist met erkend diploma (HBO logopedie) en relevantie nascholing (specialisatie gehoor bij Verstandelijke Beperking) en ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  • Locatie van ’s Heeren Loo: een audiometrieruimte moet aan de gestelde eisen voldoen.

   Andere benodigdheden (bv. materialen):
  • meetapparatuur: vaste audiometer (jaarlijkse ijking noodzakelijk), portable audiometer (jaarlijkse ijking noodzakelijk), tympanometer (jaarlijkse ijking noodzakelijk), otoscoop, speakers, laptop, muziekinstrumenten, geluidsmeter; 
  • Test Nederlandse Gebarentaal (overige communicatietesten: zie interventiebeschrijving logopedie communicatie en logopedie spraak/taal);
  • een geluidsarme kamer met tafel en stoelen voor diagnostiek en individuele behandeling;
   behandelmaterialen: mogelijkheden tot visualisatie (laptop, printer, pictoprogramma, lamineerapparaat).
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Effectiviteit

  Na afloop van de interventie wordt elk individueel zorgtraject geëvalueerd en beoordeeld of de zorgvraag voldoende beantwoord is. Jaarlijks vindt er steekproefsgewijs een cliënttevredenheidstoets plaats.

 • Polikliniek Leeuwarden

  Meer

 • Polikliniek Monster

  Meer

 • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

  Meer

 • Polikliniek Geldermalsen

  Meer

 • Polikliniek Zwolle

  Meer

 • Polikliniek Harderwijk

  Meer

 • Polikliniek Urk

  Meer

 • Polikliniek Hillegom

  Meer

 • Polikliniek Apeldoorn

  Meer

 • Polikliniek Julianadorp

  Meer

 • Polikliniek Ede Horalaan

  Meer

 • Polikliniek Tiel

  Meer

 • Naschoolse dagbehandeling De Kanjers in Amersfoort Bruispad 2

  Naschoolse dagbehandeling in Amersfoort voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven