Vacatures 12 nieuw

Logopedie SPRAAK EN TAAL

Logopedie-SPRAAK en TAAL is bedoeld voor alle cliënten met (dreigende) problemen in de taal en/of spraak. Diagnostiek is gericht op het in kaart brengen van taal- en spraakvaardigheden. Behandeling is gericht op het verbeteren van de taal- en spraakvaardigheden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: alle leeftijden;
  • ontwikkelingsniveau/ IQ: alle niveaus mits cliënt mogelijkheden heeft tot (het ontwikkelen van) spreken;
  • problematiek: 
   • taalontwikkelingsstoornis, fonologische stoornis, dyspraxie (stoornis bij het correct verwerken van informatie wat leidt tot motorische coördinatieproblemen), afasie (neurologische taalstoornis), dysartrie (neurologische spraakstoornis);
   • problemen in de communicatie, zowel receptief (begrijpen) als expressief (uiten);
   • niet of beperkt spreken;
   • onverstaanbaar spreken;
   • stotteren/broddelen;
   • ongepast reageren in de communicatie (bij NAH);
  • hulpvragen: 
   • hoe kan de cliënt zijn wensen of keuze duidelijk maken?
   • hoe kan de cliënt verstaanbaar spreken / articulatie verbeteren?
   • hoe kan de cliënt leren praten?
   • hoe kan de cliënt iets terug vertellen / een verhaal vertellen?
   • hoe kan ik (weer) leren praten?
   • hoe spreek je de cliënt op het juiste niveau aan?
   • hoe leg je informatie eenvoudig aan de cliënt uit?
   • hoe kom ik van mijn stotteren af?
   • Help mij de cliënt beter te begrijpen.

  Contra-indicaties:

  • Geen.
 • Hoofddoelen:

  • De cliënt heeft in alle situaties een geslaagde communicatie, zowel in het uiten als in het begrijpen. 
  • De cliënt heeft een taal- en/of spraakontwikkeling passend bij de ontwikkelingsleeftijd.

  Subdoelen:

  • de cliënt heeft een woordenschat en taalniveau passend bij zijn ontwikkelingsniveau;
  • de cliënt kan een onderwerp buiten het hier-en-nu van de situatie bespreken;
  • de cliënt kan zijn wensen of keuzes met taal kenbaar maken;
  • de cliënt spreekt in alle contexten verstaanbaar voor bekende en onbekende mensen;
  • de cliënt kan in alle contexten vloeiend spreken;
  • begeleiders/ouders/gesprekspartners kennen het taal-, spraak of communicatieniveau van de cliënt en stemmen hun communicatie of begeleidingsstijl hierop af.
 • Aard werkzaamheden

  Diagnostiek: onderzoek taalontwikkeling en taalvaardigheden met behulp van:

  • taalonderzoeken met o.a.
   • Schlichting Taalbegrip en Taalproductie (2;0-7;0 jaar);
   • Peabody Picture Vocabulary Test – III-NL (2;3-90;0 jaar);
   • CELF-4-NL: clinical evaluation of language fundamentals (5;0-18;0 jaar);
   • CELF Preschool-NL (3;0-6;11 jaar);
  • spraakonderzoeken:
   • Dyspraxieonderzoek (2;0-7;0 jaar);
   • Logo-art articulatieonderzoek (3;0-18;0 jaar);
   • Methaphon onderzoek: (3;6-5;0 jaar);
  • onderzoek taalproblemen bij neurologische aandoeningen (afasie, dysartrie):
   • Dysartrieonderzoek;
   • Akense Afasie Test;
   • PALPA Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia;
   • Rechter Hemisfeer Communicatie Onderzoek.

  Zie ook: http://taalexpert.nl/diagnostiek.aspx

  Behandeling:

  • het vergroten van receptieve en expressieve vaardigheden;
   • bij kinderen: de spraak- en/of taalontwikkeling op gang brengen;
   • bij afasie: opnieuw taalvaardigheden aanleren;
  • beeldvorming en talige communicatie verbeteren bij ouders/begeleiders (op het gebied van begrijpen en uiten).

  Bij 23- zal vaak ontwikkelingsgericht gewerkt worden. Bij 23+ vindt naast directe behandeling, veelal ook indirecte behandeling plaats. Deze is gericht op het in kaart brengen van spraak- en taalmogelijkheden en ondersteuning hierbij.

  Werkzame elementen

  • Bijdrage diagnostiek en beeldvorming: vroegtijdig opsporen van spraak- en taalproblemen. 
  • Directe behandeling volgens behandelplan en methodiek. 
  • Advisering en voorlichting.
  • Multidisciplinair werken.
  • Coaching on the job.
  • Integreren binnen de context / specifiek aandacht voor transfer.

  Tijdens de behandeling wordt:

  • rekening gehouden met het verloop van de normale spraak- en taalontwikkeling;
  • ingestoken op metalinguïstische vaardigheden
  • eerst perceptieve, dan productie spraak/taal verwacht;
  • ingestoken op inslijten / conditioneren;
  • gericht gewerkt aan functionaliteit;
  • de oefening ingebed in het dagelijkse leven;
  • ondersteund met visuele middelen;
  • individuele ondersteuning op maat geboden.

  Directe behandeling wordt o.a. vormgegeven met de methodieken:

  • Metaphon
  • Hodsen & Paden
  • Dyspraxieprogramma
  • PROMPT
  • Transparant 
  • Leespraat
  • ToP
  • DGM: Denk Stimulerende Gespreksmethodiek
  • Leren lezen om te leren praten
  • Taalachterstand en Taalverwerving (TenT)
  • Communicatieve Taal Therapie
  • Afasiebehandeling

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Cliënt en ouders, en indien van toepassing begeleiders, worden altijd betrokken bij onderzoek, behandeling en advisering omdat communicatie in alle contexten van de cliënt aan de orde is.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Diagnostiek:

  • onderzoek vindt via observatie plaats als de cliënt vanwege beperkte cognitieve vaardigheden niet instrueerbaar is; 
  • extra tijd vanwege mogelijkheden cliënt (concentratie, reactie op doorbreken bekende structuur, beperkte informatieverwerking); 
  • anamnese vindt vaak plaats via begeleiders/ouders omdat niet alle cliënten reflectieve vaardigheden hebben en hun eigen klachten kunnen verwoorden; 
  • omdat veel onderzoeken niet ontwikkeld en genormeerd zijn voor deze doelgroep of leeftijdsgroep, zal er bij de interpretatie en analyse vaak een vertaalslag gemaakt moeten worden. Bij de beeldvorming is vaak sprake van complexe comorbiditeit.

  Behandeling:

  • veel behandelingen vinden plaats binnen de context, omdat het maken van de transfer naar andere contexten niet altijd mogelijk is;
  • meer tijd en langere duur nodig om nieuw gedrag te trainen;
  • veel behandelingen zijn indirect (gericht op begeleiders/ouders) omdat de cliënt niet altijd leerbaar is;
  • meer overlegtijd om over te dragen aan ouders/begeleiders en hen waar nodig te trainen;
  • meer overlegtijd nodig omdat het netwerk rondom de cliënt vaak groter is en er meerdere personen betrokken zijn die geïnformeerd moeten worden;
  • veelal vindt behandeling multidisciplinair plaats;
  • materialen moeten op maat ontwikkeld of aangepast worden; 
  • soms extra reistijd omdat onderzoek en behandeling gezien de mogelijkheden van de cliënt alleen op locatie (woning/school) kan worden uitgevoerd.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Duur en frequentie zijn afhankelijk van doelstelling, problematiek en de mate van complexiteit en multidisciplinariteit.

  De interventie vindt altijd individueel plaats. Bij intake en anamnese zijn veelal verwanten of persoonlijk begeleider aanwezig. Onderzoek vindt plaats aan huis / op het werk, waar mogelijk in een behandelruimte.

  De directe (wekelijkse) behandeling beslaat 40 minuten laag intensieve behandeling, 75 minuten reguliere behandeling. Het aantal behandelingen is hierbij afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek (VG-behandeling stijgt in behandelduur vrijwel altijd uit boven ‘reguliere’ behandelingen).

  De gehele interventie advisering / indirecte behandeling bestaat uit 8 uur kortdurend advies, 20 uur regulier advies of 36 uur complex advies. Tijdsbesteding per week: laag intensief 40 minuten, regulier 75 minuten, intensief 150 minuten.
  Levering en/of inrichten hulpmiddelen

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Tijdsinvestering logopedist:

  • dossieronderzoek: 30-60 minuten;
  • directe behandeling: variërend tussen 40-75 minuten (behandeling + voorbereiding + rapportage);
  • onderzoek / observatie: 2 uur bij korte vraag tot 6 uur bij complexe vraag;
  • verslaglegging en dossiervorming: 2 uur tot 4 uur;
  • (multidisciplinair) overleg: bij eenvoudige vraag eenmalig 1 uur. Bij complexe vraag: aansluitend bij MDO cyclus waarbij uren variabel zijn;
  • instructie en implementatie: 2 uur tot 8 uur (afhankelijk van het advies);
  • evaluatie: 60-90 minuten; 
  • aanschaf hulpmiddelen: 30 minuten-4 uur (afhankelijk van het hulpmiddel);
  • cliëntgebonden scholing Gebaren: 6 uur uitvoering, 2 uur voorbereiding (deels afhankelijk van doel) 
  • reistijd: variabel.

  Bij complexe vragen op het gebied van spraak en/of taal zal multidisciplinair gewerkt worden met AVG, Fysiotherapie, Ergotherapie en Gedragswetenschapper. De tijdsinvestering zal op basis van zorgvraag per discipline kunnen variëren.

 • Setting

  • Directe behandeling: behandelruimte of aan huis / op het werk.
  • Onderzoek, advisering en overleg vinden ook plaats in een vertrouwde omgeving, veelal in de thuissituatie of op het werk.

  Professional

  Logopedist met erkend diploma (HBO logopedie), relevantie nascholing en ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Locatie van ’s Heeren Loo: behandelruimte met stromend warm water en een wachtruimte volgens de eisen van de zorgverzekeraar.
  Andere benodigdheden:

  • benodigde testen (zie diagnostiek);
  • behandelmaterialen / spelmateriaal;
  • iPad en app’s
  • behandelprogramma’s, zeer divers o.a.
   • Logo-art
   • Methaphon
   • Dyspraxieprogramma
   • TenT
   • Kinderen Beter leren Communiceren
   • Transparant

  (Bij complexe vragen wordt gebruik gemaakt van meerdere onderdelen tegelijkertijd. De vaak meervoudige hulpvraag rondom spraak/taal is hierbij leidend, niet de methode.)

  • camera en laptop;
  • behandelmaterialen: mogelijkheden tot visualisatie (laptop, printer, pictoprogramma, lamineerapparaat);
  • software voor verwerking pictogrammen.
  • laptop voor installatie software (spraakcomputers, visuele systemen);
  • abonnement gebarencentrum.
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  O.a:

  • Raaijmakers, M. F. & Van der Meulen, S. (2005). PROMPT: articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input. Logopedie en Foniatie, 3, 76-82.
  • Howell, J., & Dean, E. (1991). Treating phonological disorders in children: Metaphon, theory to practice. San Diego: Singular Publishing Group.
   Peters, H. F. M., Bastiaanse, R., Van Borsel, J., Jansonius-Schultheiss, K., Van der Meulen, S., & Mondelaers, B. J. E. (2014). Fonetische articulatiestoornissen. In Perifere articulatiestoornissen 7-21. 
  • Peters H., Bastiaanse R., Van Borsel J., Jansonius-Schultheiss K., Van der Meulen S., Mondelaers B. (2014) Fonetische articulatiestoornissen. In: Peters H., Bastiaanse R., Van Borsel J., Jansonius-Schultheiss K., Van der Meulen S., Mondelaers B. (eds) Perifere articulatiestoornissen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, pp 7-21.
  • Peters, H. F. M., Bastiaanse, R., Van Borsel, J., Dejonckere, P. H. O., Jansonius-Schultheiss, K., Van der Meulen, S., & Mondelaers, B. J. E. (2014). Dysartrie. In: Peters H. et al. (eds)
  • https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/vakgebied/vakinhoud/evidence-summaries.

  Effectiviteit

  Na afloop van de interventie wordt elk individueel zorgtraject geëvalueerd aan de hand van de doelen die samen met de hulpvrager zijn opgesteld en beoordeeld of de zorgvraag voldoende beantwoord is.

  Jaarlijks vindt er steekproefsgewijs een cliënttevredenheidstoets plaats.
  Bij poliklinische trajecten ontvangen alle cliënten na afronding van een traject een tevredenheidsonderzoek.

  • Terband, H., Coppens‐Hofman, M. C., Reffeltrath, M., & Maassen, B. A. (submitted). Effectiveness of speech therapy in adults with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.
  • Broomfield, J., & Dodd, B. (2011). Is speech and language therapy effective for children with primary speech and language impairment? Report of a randomized control trial. International journal of language & communication disorders, 46(6), 628-640.
  • Berden, C., & Kok, L. (2012). De waarde van logopedie: de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak-/taalstoornissen. SEO-rapport (2012-69).

 • Polikliniek Leeuwarden

  Meer

 • Polikliniek Monster

  Meer

 • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

  Meer

 • Polikliniek Geldermalsen

  Meer

 • Polikliniek Zwolle

  Meer

 • Polikliniek Harderwijk

  Meer

 • Polikliniek Urk

  Meer

 • Polikliniek Hillegom

  Meer

 • Polikliniek Apeldoorn

  Meer

 • Polikliniek Julianadorp

  Meer

 • Polikliniek Ede Horalaan

  Meer

 • Polikliniek Tiel

  Meer

 • Naschoolse dagbehandeling De Kanjers in Amersfoort Bruispad 2

  Naschoolse dagbehandeling in Amersfoort voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven