Make a move plus

Make a Move plus is een groepscounselingsprogramma voor jongens met een lichte verstandelijke beperking tussen de 12-21 jaar met enige relationele en/of seksuele ervaring of interesse. De training is gericht op het bevorderen van de seksuele gezondheid en ter preventie voor het meemaken of plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd en sekse: jongens van 12 t/m 21 jaar.
  • ontwikkelingsniveau/IQ: LVB (IQ tussen de 50-85)
  • problematiek: het programma is bedoeld voor jongens met enige relationele en/of seksuele ervaring of interesse. Het programma is geschikt voor jongens met verschillende achtergronden (migratie, religie, cultuur).
  • motivatie voor deelname

  Contra-indicaties:

  • niet in een groep kunnen functioneren;
  • ernstig (onverwerkt) seksueel trauma;
  • psychische of psychiatrische problemen kunnen een contra-indicatie vormen (dissociatieve klachten, PTSS, agressieproblematiek, suïcidaliteit).

 • Hoofddoel:

  • Het hoofddoel van Make a Move plus is om de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking te vergroten om hiermee seksuele grensoverschrijding, als slachtoffer en pleger te voorkomen. Daarbij richt het programma zich op drie aspecten van de seksuele weerbaarheid: prettig seksueel gedrag, aanvaardbaar seksueel gedrag en veilig seksueel gedrag.

  Subdoelen:

  Eigenwaarde

  • Jongens hebben na afloop van het programma meer eigenwaarde dan daarvoor.

  Kennis

  • Jongens weten wat prettig, aanvaardbaar en veilig seksueel gedrag inhoudt en wat er voor nodig is om dit te realiseren.

  Attitude

  • Jongens hebben een positieve houding ten aanzien prettig, aanvaardbaar en veilig seksueel gedrag

  Vaardigheden

  • Jongens reageren adequater in relationele en seksuele interacties
  • Jongens kunnen hun gedrag in relationele en seksuele interacties beter reguleren
  • Jongens kunnen beter weerstand bieden aan groepsdruk die aanzet tot seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Subdoel voor ouders/verzorgers:

  • Ouders weten hoe ze hun zoon kunnen ondersteunen op het gebied van relaties en seksualiteit.
 • Aard werkzaamheden

  Make a Move plus is een intensief groepscounselingsprogramma voor jongens en bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. De groep wordt begeleid door twee (daartoe opgeleide) trainers. In elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal. Veiligheid en vertrouwen binnen de groep is een voorwaarde voor het uitvoeren van het programma. 

  Er wordt aandacht besteed aan kennismaken en groepsvorming. Inhoudelijke onderwerpen worden stapsgewijs aangeboden, waarbij zwaardere thema’s in latere bijeenkomsten worden besproken. Er wordt gewerkt met verschillende interactieve opdrachten, discussies en begeleidend beeldmateriaal.

  De werkzaamheden zijn:

  1. werving; 
  2. groepssamenstelling; 
  3. introductiegesprek tussen trainer en deelnemer; 
  4. uitvoering programma.

  Werkzame elementen

  • een zorgvuldig onderbouwd, opgebouwd en uitgewerkt programma met verschillende werkvormen die de eigen-effectiviteit vergroten (actief leren, reflectie, modelleren); 
  • het gebruik van up-to-date en aansprekend beeldmateriaal; 
  • een veilige setting waarin begeleid geoefend kan worden met lastige situaties en vaardigheden;
  • twee getrainde trainers (tenminste één man), die de doelen van het programma onderschrijven, de uitvoering goed voorbereiden en het programma zo veel mogelijk volgen en die de jongens intensief kunnen begeleiden (veiligheid en respect, rust en persoonlijke aandacht, sfeer, aansluiten bij behoeften, vragen en ervaringen van de jongens, respect voor diversiteit) 
  • een zorgvuldig geselecteerde en samengestelde groep jongens (zo homogeen mogelijk op relevante criteria, zoals leeftijd en seksuele ervaring, niveau, vrienden/onbekenden in de groep, vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren, herkomst/religie), die weten wat zij kunnen verwachten (introductiegesprek noodzakelijk); 
  • regelmatige sessies binnen een duidelijk afgebakende periode van twee maanden; 
  • mogelijkheid tot doorverwijzen en nazorg.
  • er wordt gebruik gemaakt van persuasief leren. Jongens worden begeleid (middels positieve bekrachtiging) bij het aannemen van een positiever zelfbeeld en positievere attitude van meisjes en prettige en aanvaardbare seks. 
  • positieve bekrachtiging wordt ingezet doordat de trainer gewenst gedrag (verbaal) bekrachtigt en doordat de trainer positieve bekrachtiging op gewenst gedrag stimuleert vanuit de groep. 
  • informatie wordt concreet en geclusterd per bijeenkomst aangeboden. Daarnaast is er gedurende het programma regelmatig herhaling van de stof.
  • er wordt gewerkt met scenario’s en voorbeelden, zodat het inzicht van de jongens in eigen handelen wordt vergroot. 
  • leren hoe zijn om hulp kunnen vragen bij hun steunpersonen
  • in de bijeenkomst voor ouders wordt ingestoken psycho-educatie. Hierdoor krijgen zij meer kennis over de seksuele ontwikkeling van hun kind.

  Aanvullend voor jeugdigen:

  De in ontwikkeling zijnde richtlijn Seksuele ontwikkeling (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevat nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen (jongens) met enige relationele en/of seksuele ervaring of interesse.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  In Make a Move plus worden jongens aangemoedigd om, wanneer zij vragen hebben, ervaringen willen delen of problemen hebben op gebied van relaties en seksualiteit, deze te delen met iemand die zij vertrouwen. Om de kans te vergroten dat jongens het geleerde tijdens het Make a Move plus beter kunnen toepassen in andere situaties wordt ook de omgeving/ c.q de ouders bij het programma betrokken.

  Er is een folder voor ouders (verzorgers) met informatie over Make a Move plus. Ook is er een ouderbijeenkomst opgenomen in het programma. De ouderbijeenkomst vindt plaats halverwege het programma (na de vierde bijeenkomst). Het doel van de bijeenkomst is dat ouders inzicht krijgen in hoe het programma van Make a Move plus eruit ziet, wat hun zoon leert en hoe zij hun zoon thuis verder kunnen ondersteunen op het gebied van relaties en seksualiteit. De ouderbijeenkomst duurt een uur.

  In niet alle situaties is de ouder in beeld. Wanneer de jongens in een instelling verblijven is het nuttig om de begeleiding op de hoogte te stellen van het feit dat een jongen Make a Move plus volgt en informatie over het programma te geven. Begeleiding kan hier dan een actief ondersteunende rol spelen, bijvoorbeeld door tussendoor te vragen wat een jongen van het programma vindt of wat hij heeft geleerd.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  In 2017 heeft Rutgers Make a Move plus ontwikkeld voor jongens met een lichte verstandelijke beperking tussen de 14 en 21 jaar. Het bouwt voort op het al bestaande programma Make a Move voor normaal begaafde, laagopgeleide jongens. Make a Move plus is in nauwe samenwerking met professionals die werken met jongens met een lichte verstandelijke beperking tot stand gekomen.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  8 bijeenkomsten van 90 minuten, met minimaal 6 en maximaal 8 jongens.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): 8.
  Aantal minuten per sessie: 90 minuten.
  Voor de uitvoering van Make a Move plus moet per groep worden uitgegaan van:

  • werving, selectie en introductiegesprekken: 2.5 uur per deelnemer;
  • bijeenkomsten: 8 x 90 minuten = 12 uur;
  • voorbereiding in trainersduo per bijeenkomst 90 minuten, totaal : 8 x 90 minuten = 12 uur.

  Totale ureninzet twee trainers = 8 x 2,5 (deelnemers) plus 2 x 12 (bijeenkomsten) plus 2 x 12 (voorbereiding) = 68 uur.

 • Setting

  Make a Move plus kan zowel intramuraal als extramuraal worden uitgevoerd.

  Professional

  Twee professionals (ten minste 1 man): HBO niveau, ervaring en werkend met de doelgroep en opgeleid (2-daagse training) in dit programma. Zij kunnen:

  • een oordeel vellen over de geschiktheid van de jongens om deel te nemen.
  • seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar maken;
  • Jongens stimuleren om eigen ervaringen met seksualiteit in te brengen
  • aansluiten bij vragen en belevingswereld van de jongens;
  • verschillende werkvormen inzetten en begeleiden
  • jongens begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling zonder betuttelend of normatief te zijn.
  • De groepsdynamiek te begeleiden

  Daarnaast hebben de trainers:

  • ervaring of aantoonbare affiniteit met het geven van trainingen;
  • ervaring of aantoonbare affiniteit met het bespreekbaar maken van het onderwerp seksualiteit;

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):

  • Make a Move plus-handleiding voor de trainers met bijbehorende USB-stick. Dit is de ruggengraat van het programma en bevat de werkbladen bij de opdrachten. De opdrachten worden in de groep en interactief uitgevoerd op de werkbladen of op materiaal in de ruimte, zoals flip-overs;
  • flip-over, post-its, stiften (in minimaal 3 kleuren) en pennen en een vragenenvelop waarin deelnemers anoniem onderwerpen kunnen aandragen;
  • Een laptop/ beamer/whiteboard.
  • De mogelijkheid voor gebruik van internet tijdens de bijeenkomsten. Bij gebrek aan internet staan de filmpjes ook op de USB-stick.
  • Een besloten ruimte (ter bevordering van rust en veiligheid), bij voorkeur met zitgedeelte (om een tafel) en ruimte voor oefeningen en rollenspel.
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  In 2017 heeft Rutgers Make a Move plus ontwikkeld voor jongens met een lichte verstandelijke beperking tussen de 14 en 21 jaar. Het bouwt voort op het al bestaande programma Make a Move voor normaal begaafde, laagopgeleide jongens. Make a Move plus is in nauwe samenwerking met professionals die werken met jongens met een lichte verstandelijke beperking tot stand gekomen.

  Effectiviteit

  Over de effectiviteit van Make a Move plus zijn nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar. Effectiviteitsonderzoek gaat van start zodra financiële middelen beschikbaar zijn.

  Make a Move+ heeft in maart 2019 van Vilans (deelcommissie gehandicaptenzorg) de erkenning “theoretisch goed onderbouwd” gekregen.

Terug naar boven