Multi Sensory Story Telling (MSST)

Multi sensory storytelling (MSST) is een interventie voor kinderen en volwassenen met EMB. De interventie is gericht op het stimuleren van aandacht, alertheid en de fijne en grove motorische ontwikkeling van de cliënt door het bieden van een plezierige activiteit (met stimulering van meerdere zintuigen) voor zowel luisteraar als verteller.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 0-99 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: IQ<20, ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden;
  • problematiek: (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen;
  • hulpvraag: ondersteuning nodig bij alle activiteiten van het dagelijks leven.

  Contra-indicaties:

  • geen.

 • Hoofddoel:

  • het stimuleren van aandacht, alertheid en de fijne en grove motorische ontwikkeling van de cliënt door het bieden van een plezierige activiteit (met stimulering van meerdere zintuigen) voor zowel luisteraar als verteller.

  Subdoelen:

  • het bieden van herkenning en voorspelbaarheid door het herhalen van het gepersonaliseerde verhaal;
  • ontwikkeling van (vroeg)communicatieve functies zoals anticiperen, beurt afwachten en nemen, gedeelde aandacht;
  • verhoging van de alertheid en concentratie;
  • stimulering van de grof- en fijn motorische ontwikkeling middels het gebruik van verschillende stimuli in de verhalen.

 • Aard werkzaamheden

  Een MSST-boek bestaat uit zes tot zestien zinnen en zes tot acht stimuli die specifiek voor een individuele cliënt worden gemaakt. Het verhaal duurt relatief kort (vier tot zes minuten). Elke een of twee zinnen worden ondersteund door een visuele, auditieve of tactiele stimulus die hieraan inhoudelijk gerelateerd is. Stimuli worden aangeboden op een neutrale achtergrond (op A3 formaat), zodat ze door het contrast met deze achtergrond goed zichtbaar zijn voor de persoon met EMB. Het gaat om voorwerpen die bevestigd worden aan het A3 papier, bijvoorbeeld met klittenband. De stimuli worden op een dusdanige manier aan de luisteraar gepresenteerd dat deze de stimuli actief kan manipuleren en exploreren. 

  Indien nodig wordt hiervoor de stimulus van de achtergrond afgehaald en bijvoorbeeld in de handen gegeven van de luisteraar. Bij het MSST-boek is een verhaalscript aanwezig waarin de manier waarop de stimuli moeten worden aangeboden en de ideale voorleescontext beschreven staat. Er wordt tijdens het voorlezen niet afgeweken van het verhaalscript; het MSST-boek wordt herhaaldelijk op dezelfde manier voorgelezen.

  Werkzame elementen

  • Het boek moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. De boeken worden gemaakt door informatie over de wensen, voorkeuren en behoeften van de persoon op te halen bij ouders/wettelijk vertegenwoordigers of anderen die de persoon goed kennen zodat het uitvoeren van de activiteit kan leiden tot plezier bij de luisteraar. 
  • De boeken hebben allemaal een zelfde vorm om de herkenbaarheid te vergroten.
  • De gekozen stimuli passen bij de mogelijkheden van de persoon zodat deze hier optimaal van kan profiteren.
  • De stimuli behorend bij het verhaal worden op een manier aangeboden zodat de persoon met EMB deze actief kan manipuleren en exploreren: dit bevordert de alertheid en de aandacht van de luisteraar en stimuleert de fijne en grove motorische ontwikkeling.
  • Het boek wordt regelmatig herhaald en op eenzelfde wijze voorgelezen om de alertheid en de aandacht van de luisteraar te bevorderen en de herkenbaarheid te vergroten.
  • De voorlezer dient zelf ook alert te zijn om (veranderingen in) het gedrag van de luisteraar te observeren en hierop in te spelen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Bij het samenstellen van het MSST-boek zijn ouders, andere familieleden, vrienden, kennissen en professionals die de persoon goed kennen van groot belang.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Deze interventie is ontwikkeld voor mensen met EMB.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Deze activiteit kan individueel maar ook in groepsverband worden aangeboden wanneer de onderwerpen meerdere cliënten aanspreken. Uit onderzoek blijkt dat tijdens het voorlezen van MSST-boeken de meeste aandacht geobserveerd wordt tijdens de vijfde voorlees-sessie. Dat lijkt te betekenen dat het boek minimaal 5 keer moet worden voorgelezen.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Het maken van het boek: 5 uur.

  Aantal sessies (de gehele interventie): minimaal 5, er is geen maximum.

  Aantal minuten per sessie: 4-6 minuten.

  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): 10 minuten.

 • Setting

  Geen specifieke setting voorgeschreven, afhankelijk van de behoeften van de persoon.

  Professional

  Geen specifieke vooropleiding vereist. De maker van het boek moet persoon goed kennen. Er is een training voor het maken van een MSST-boek.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen): 6-8 A3 wit kartonnen bladen, blad met verhaal en vertelinstructies, 6 a 8 stimuli, doos waarin het boek past met verwijzer (plaatje of een voorwerp wat verwijst naar de inhoud van het verhaal) en titel zichtbaar op de voorkant.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De methodiek van multi-sensory storytelling werd uitgewerkt door PAMIS. PAMIS staat voor Promoting A More Inclusive Society en is een vrijwilligersorganisatie verbonden aan de universiteit van Dundee in Schotland, die samenwerkt met personen met ernstige meervoudige beperkingen, hun ouders en professionelen (http://www.dundee.ac.uk/pamis).


  PAMIS baseert zich op verschillende auteurs die stellen dat de toegang tot literatuur niet afhankelijk gesteld mag worden van het kunnen lezen, schrijven, of zelfs het kunnen spreken en begrijpen van taal (idee van ‘inclusive literacy’) (Lacey, 2006). ‘Apprehension comes before comprehension’ (Grove, 1998, in Park, 2001); het aanvoelen van een verhaal, van de sfeer en emoties die erin naar voor komen, gaat vooraf en mag voorafgaan aan het letterlijk of gedeeltelijk begrijpen ervan. PAMIS benoemde de vertelactiviteit als ‘multi-sensory’ omdat, en dat is meteen de essentie van deze methodiek, er verhalen verteld worden waarbij zoveel als mogelijk en ook op maat van de persoon alle zintuigen worden aangesproken om wat verteld wordt over te brengen en te laten ervaren. Daarbij worden zowel de inhoud, de vorm als de presentatie van het verhaal aangepast aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen in het algemeen en de individuele persoon aan wie het verhaal verteld wordt in het bijzonder.

  • Fenwick, M. (2005). Multisensory sensitive stories. Arena: Teenagers, 12-14.
   Lacey, P. (2006). Inclusive Literacy. PMLD-Link, 18, 11-13.
  • PAMIS (2002). Developing literacy skills through multi-sensory story-telling in children and young adults with profound & multiple learning disabilities. Final Report. Dundee, University of Dundee. 
  • Park, K. (2001). Oliver Twist: An exploration of interactive storytelling and object use in communication. British Journal of Special Education, 28(1), 18-23. 
  • Park, K. (2004). Interactive storytelling: From the Book of Genesis. British Journal of Special Education, 31(1), 16-23.

  Effectiviteit

  De effectiviteit van MSST is door de Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. de Katholieke Universiteit Leuven onderzocht door A. Ten Brug (promotie onderzoek). Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat MSST, naast een plezierige ook een effectieve activiteit is voor personen met EMB. Terwijl de luisteraar aandacht heeft voor het boek en de voorlezer, heeft de voorlezer de mogelijkheid om de luisteraar beter te leren kennen. Het herhalen van het boek en de actieve presentatie van stimuli blijken gerelateerd te zijn aan de aandacht van de luisteraar tijdens het voorlezen van MSST-boeken.

 • Begeleid wonen in Bedum ten noorden van Groningen Kwartel 8-10

  Op de groepswoning Kwartel 8-10 wonen volwassenen en senioren met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking

  Meer

Terug naar boven