Zorgonderwijsgroep

De zorgonderwijsgroep (schoolse dagactiviteiten) is bedoeld voor matig, ernstig en zeer ernstig verstandelijk beperkte jeugdigen (4-18 jaar) die door gedrag en/of niveau (nog) niet geplaatst kunnen worden op het reguliere speciaal (ZML) onderwijs en gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 4 – 18 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: matig, ernstig en zeer ernstig verstandelijk beperkt; soms ook LVB cogn. niveau maar door gedragsproblematiek lager functioneren en niet in regulier onderwijs te begeleiden
  • problematiek: door combinatie van niveau en gedrag niet in staat tot het volgen van regulier speciaal (ZML) onderwijs.

  Contra-indicaties:

  • met enkele aanpassingen kan ZML onderwijs passend gemaakt worden.
 • Hoofddoel:

  • het stimuleren van de totale ontwikkeling en beïnvloeden van het gedrag (als voorwaarde voor het weer deel kunnen nemen aan onderwijs in meer genormaliseerde setting).

  Subdoelen:

  • door aan te sluiten bij niveau en gedrag, kan het kind tot ontwikkeling komen op alle gebieden;
  • probleemgedrag zijn verminderd;
  • de voorwaarden voor schools leren (leervoorwaarden, taakbesef/taakhouding, basis executieve functies) zijn ontwikkeld;
  • het kind gaat met plezier naar school/dagcentrum.
 • Aard werkzaamheden

  In een klas van maximaal zes jeugdigen – de basisgroep – krijgt elke jeugdige een dagprogramma aangeboden met zoveel mogelijk onderwijsaspecten, passend en tegemoetkomend aan zijn behoeften en mogelijkheden. OP de groep werken 2 vaste begeleiders met expertise op gebied van dagactiviteiten en onderwijs bij deze doelgroep. Er wordt gewerkt aan elementaire schoolse vaardigheden op gebied van taal/spraak/communicatie, spel, handvaardigheid, motorische vaardigheden, lezen, rekenen, tellen, kennis van de wereld, enzovoorts. Er wordt hierbij gebruikt gemaakt van de Plancius Leerlijnen (uit ZML onderwijs). Activiteiten worden aangepast aan wat elke individuele jeugdige in de groep kan en aankan. De ontwikkelingsmaterialen (vormen, kleuren, enzovoorts) zijn aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige.

  De groep is kleinschalig en veilig. Vanuit de basisgroep gaan de jeugdigen, afhankelijk van hun kennen, kunnen en aankunnen, bepaalde momenten van de dag naar het onderwijs. Er is een leerkracht met expertise op ZML gebied beschikbaar die de jeugdigen individueel of in kleine groepjes ziet. Dit kan starten met een kwartiertje per dag en wordt opgebouwd naar aantal uren per dag. Uiteindelijk kan de overstap naar school overwogen worden.

  Er is voor elke jeugdige een individueel leerontwikkelplan met doelen op het gebied van leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De nadruk ligt op taakbesef, taakgerichtheid en probleemoplossend handelen. Er wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling: kinderen worden gestimuleerd elkaar te helpen, op hun beurt te wachten, te luisteren naar elkaar, enzovoorts. Er is ook aandacht voor het vergroten van de weerbaarheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

  Dit plan wordt gemaakt in samenwerking tussen onderwijs en zorg. Waarbij naast leren er voldoende aandacht is ook voor het reguleren/beïnvloeden van gedrag.

  De jeugdige kan daarnaast waar nodig individuele therapie krijgen om ontwikkeling te ondersteunen (logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, vaktherapie). Ook wordt er groepsgericht therapie aangeboden (bijvoorbeeld groepslogopedie) waarbij begeleiders, leerkrachten en indien mogelijk/gewenst ook ouders actief worden betrokken.

  Werkzame elementen

  • kleine groepen van maximaal 6 leerlingen, samengesteld op basis van leeftijd (SO en VSO);
  • vast basisprogramma vanuit een basisgroep met vaste begeleiding;
  • intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg;
  • ondersteuning Advisium voor onderwijs en zorg ter plekke aanwezig; multidisciplinair, waardoor zowel diagnostiek als therapie op maat mogelijk zijn
  • intensieve betrokkenheid ouders en/of begeleiders (als kind in 24 uurs zorg woont);
  • ontwikkelingsgericht behandelklimaat: kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen: wat heeft de jeugdige nodig om optimaal tot ontwikkeling te komen;
  • werken met een integraal behandelplan waarin perspectief en hoofddoelen staan verwoord: één kind, één gezin, één plan.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt intensief samengewerkt met de ouders en eventuele begeleiders van het kind. Ouders kunnen in overleg op de groep meedraaien en om elkaar en begeleiders/behandelaar te ontmoeten. Zo kunnen ouders zien wat er met hun kind gebeurt en kunnen zij op een laagdrempelige manier vragen stellen over de ontwikkeling van hun kind en activiteiten die zij thuis kunnen doen. De behandelaren kunnen ook aan huis komen, bijvoorbeeld om de geleerde vaardigheden thuis in praktijk te leren brengen, om te adviseren over mogelijke aanpassingen thuis, om familie en andere betrokkenen te informeren en om gebaren te leren.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De interventie is voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  10 dagdelen per week combinatie van zorg en onderwijs.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Groepje van maximaal 6 kinderen/jongeren op een orthopedagogisch dagcentrum met 2 begeleiders (niveau B tot C+).

  Daarnaast beschikbaarheid van een leerkracht voor 12 jongeren voor 10 dagdelen (kinderen moeten toelaatbaarheidsverklaring ‘Hoog’ hebben voor deze combinatie).

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  N.V.T.

  Effectiviteit

  Er is geen evaluatie/effectonderzoek gedaan naar deze interventie.Locaties

Filters

Aantal gevonden locaties: 2