Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleiding (PPG) is bedoeld voor gezinnen met kinderen (0-18 jaar; LVB, MVB, EVB, EMB en NAH) en gericht op het versterken van de opvoedkundige competenties van ouders, waardoor er een positief opvoedklimaat ontstaat waarin ouders de opvoeding zelfstandig en positief voort kunnen zetten.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 0-18 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
  • problematiek: opvoedingsproblemen:
   • ouders en/of het kind hebben een verstandelijke beperking en eventueel een ontwikkelingsstoornis (autisme, adhd, …);
    • ouders ervaren problemen in de opvoeding van hun kind(eren).
  • hulpvraag: “Help mij bij de vragen die ik heb over de opvoeding van mijn kind.”

  Contra-indicatie:

  • het kind woont niet thuis en er zijn geen contactmomenten tussen ouder(s) en kind.

 • Hoofddoel:

  • Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleiding (PPG) heeft tot doel de opvoedkundige competenties van ouders te versterken. Daardoor ontstaat er een positief opvoedklimaat waarin ouders zich gesterkt voelen om de opvoeding zelfstandig en positief voort te zetten.

   PPG wordt op maat ingezet; de doelen worden samen met de jeugdige en ouders opgesteld.

   PPG ondersteunt vaak bij het versterken van de structuur in het gezin. Daarnaast hebben ouders vaak als doel het begrijpen van het gedrag van hun kind. PPG biedt passende psycho-educatie en handvatten om om te gaan met het gedrag van het kind.
 • Aard werkzaamheden

  • intake met gezin;
  • observatieperiode (ongeveer 6 bezoeken);
  • behandelplan opstellen waarin opgenomen de doelen van jeugdige en ouders;
  • werken aan de doelen
  • driemaandelijkse tussenevaluatie.

  Werkzame elementen

  PPG is een vorm van Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) met de volgende werkzame elementen:

  • de methodiek PPG:
   • ouders in hun kracht zetten;
   • psycho-educatie geven;
   • elementen uit oplossingsgericht werken;
   • toepassing principes uit de sociale leertheorie / elementen uit competentiegericht werken;
   • bepaalde veranderingsstrategieën, bijvoorbeeld 
    • opbouwen werkrelatie door het bieden van praktische hulp; 
    • afstemmen op ontwikkeling van het kind; 
    • vaardigheden aanleren; 
    • aansluiten bij het wisselend functioneren van de ouder;
  • Geef me de Vijf: duidelijkheid, structuur, ritme bieden aan het kind;
  • systeemgericht werken: kijken naar het hele gezin en belangrijke personen en instanties, zoals school.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders zijn altijd bij de gesprekken aanwezig. Er wordt per keer gekeken of het nodig is om het kind aanwezig te laten zijn bij de gesprekken. Indien nodig worden personen uit het sociale netwerk betrokken.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  PPG is oorspronkelijk ontwikkeld voor gezinnen met kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De gezinsbegeleider komt 1 keer per week of twee weken 1 á 2 uur bij de ouders thuis.
  Duur van de interventie varieert van enkele maanden tot langer dan een jaar, afhankelijk van de hulpvraag en hoe het gezin de adviezen oppakt.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): wisselt sterk per gezin en is afhankelijk van de hulpvraag.
  Aantal minuten per sessie: gemiddeld 1 tot 2 uur per afspraak (vaak wekelijks tot tweewekelijks.)

 • Setting

  Begeleiding vindt plaats thuis in het gezin. Wanneer een kind in een gezinshuis woont vindt de begeleiding in het gezinshuis plaats.

  Professional

  De PPG’er heeft een (basis)opleiding tot PPG (Post-HBO opleiding) of anders minimaal passende opleiding op Post-HBO niveau of hoger. Er is naast kennis van systemisch werken, kennis nodig van verstandelijke beperkingen, psychiatrische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen.

  Om vakbekwaam te blijven heeft de PPG’er eenmaal per zes weken met regelmaat gedurende 2 uur contact met een team van collega’s (max. 6) voor intervisie en intercollegiaal overleg. Daarnaast volgt de PPG’er periodiek bij- en nascholingsbijeenkomsten o.a. rondom inhoudelijke thema’s die hij in het dagelijks werk tegenkomt. 

  Een gedragswetenschapper is op consultbasis te raadplegen voor inhoudelijk advies (thematisch en casuïstiek) en mogelijke opschaling van de ondersteuning.

  De gedragswetenschapper is WO opgeleid en indien het begeleiden van jeugdigen betreft BIG/SKJ geregistreerd. Daarnaast beschikt deze over kennis en/of ervaring met systeemgericht werken en jeugdigen en/of volwassenen met een ontwikkelingsachterstand.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):

  Voor het werken in en met gezinnen moeten gezinsbegeleiders en –behandelaren de beschikking hebben over een auto (reiskosten worden vergoed conform SHL brede regeling), mobiele telefoon en Ipad/ laptop. Indien mogelijk is het inzetten van e-health/ technische toepassingen, zoals beeldbellen/beeldzorg gewenst.

  Waarborgen van de veiligheid van de gezinsbegeleider is van belang, bijvoorbeeld door het hanteren van een gedragscode met regels over hoe te handelen in onveilige situaties, de omgang met sociale media en het afschermen van het eigen telefoonnummer en kenteken.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding is een op zichzelf staande behandeling. PPG maakt gebruik van elementen uit systeemgericht werken, oplossingsgericht werken en competentiegericht werken.

  Effectiviteit

  Er is geen effectonderzoek beschikbaar.

 • Polikliniek Harderwijk

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Urk

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Hulp en begeleiding aan huis De Spreng 2 t/m 14

  Kantoor voor hulp en begeleiding thuis.

  Meer

 • Steunpunt Rivierenland Ambulant-Jeugd-Gezin en Ontmoetingscentrum Tiel Jonge Schutskooilaan 13

  Steunpunt Rivierenland Ambulant-Jeugd-Gezin en Ontmoetingscentrum Tiel.

  Meer

 • Auriga (Dordrecht) Orthopedagogisch behandelcentrum

  In dit orthopedagogisch behandelcentrum kunnen kinderen en jongeren terecht met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

  Meer

Terug naar boven