Crisisopvang

Crisisopvang is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek die in hun huidige woonsituatie vastlopen en/of in een gevaarlijke situatie zitten. De crisisopvang creëert rust en veiligheid. Crisisopvang biedt cliënt en plaatser tijd om een nieuw perspectief te ontwikkelen (op de plaats van herkomst of elders).

  • Indicatiecriteria:
  • leeftijd: alle leeftijden (als bij kinderen onder de 16 een (L)VB is vastgesteld wordt allereerst gezocht naar een passende plek in een gezinshuis);
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus;
  • situaties waar onmiddellijke verlening van zorg noodzakelijk is, dat wil zeggen:
   a. Een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een cliënt in de thuissituatie of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg);
   b. die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg (waarbij de verzwaarde zorgbehoefte naar verwachting blijvend is);
   c. waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 48 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s of ander gevaar voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen. (Normen komen voort uit NZa beleidsregels).
   a), b) en c) cumulatief vormen de grondslag voor het gebruik maken van de crisisopvang.
  • hulpvraag: tijdelijke (6 tot, na overleg met zorgkantoor, maximaal 12 weken) opvang ter ontlasting van omgeving, ter observatie en/of als time-out voor cliënt (afwenden gevaar, tot rust komen).

  Contra-indicaties:

  • ernstige mate van drugsgebruik;
  • geen kader tot samenwerking: cliënt wil niet geplaatst worden én er is geen IBS of RM;
  • acute psychiatrie, bijvoorbeeld actuele psychose of suïcidaliteit;
  • ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • gesloten plaatsing.
 • Hoofddoel:

  • de cliënt heeft weer perspectief (thuis of elders).

  Subdoelen:

  • cliënt en cliëntsysteem komt tot rust;
  • de omgeving is ontlast;
  • gevaar is afgewend;
  • er is een behandel- en of begeleidingsadvies opgesteld.
 • Aard werkzaamheden

  Stabiliseren en observeren door het aanbieden van op cliënt afgestemd aanbod van wonen en daginvulling. Het aanbod wordt op moment van crisis zo veel mogelijk ‘op maat’ gemaakt waarbij er gebruik gemaakt wordt van een bestaande plek op een woongroep of in een gezinshuis en de bestaande daginvulling. Indien nodig en (financieel) mogelijk kan ook een dagprogramma op de woonplek van de cliënt worden aangeboden.

  Werkzame elementen

  • aanbieden van een andere omgeving, waardoor de bestaande interacties worden doorbroken.
  • de plek waar de crisisopvang plaatsvindt is afhankelijk van leeftijd, problematiek en hulpvraag van de cliënt. De setting kan verschillen van een behandelgroep waar met behandelmodel Triple C gewerkt wordt, tot een gezinshuis waarbij kinderen de veiligheid en affectie krijgen die ze nodig hebben. Op basis van de ondersteuning die in de context waar de crisisopvang plaatsvindt wordt geboden zijn aanvullende werkzame elementen te benoemen.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijn Crisisplaatsing (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevat nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen met een onmiddellijke zorgvraag.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er is waar mogelijk altijd een samenwerking met de belangrijke anderen uit het netwerk van de cliënt en de verwijzer.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Geen; voorzieningen waarvan gebruikt gemaakt wordt zijn afgestemd op de verschillende cliëntgroepen en hun ondersteuningsbehoeften.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Plaatsing in een reguliere behandelgroep of gezinshuis, binnen 48 uur na aanmelding, bij afwezigheid contra-indicaties.
  Duur: 6 tot 12 weken, daarna terugplaatsing naar de plek van herkomst of doorplaatsing naar een andere verblijfplek. Hiervoor is de verwijzer verantwoordelijk. De crisisplek zal bewaken of dit gebeurt en bij vastlopen in dit proces de regisseur van de crisisopvang betrekken.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De cliënt wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleid door een team van zorgprofessionals. Dit zijn begeleiders B en C of gezinshuisouders indien de crisisopvang in een gezinshuis plaatsvindt. Het begeleidingsteam/ gezinshuisouders worden ondersteund door behandelaren. Er is in ieder geval een gedragswetenschapper nauw betrokken. Daarnaast is er betrokkenheid van een AVG en/of paramedici/systeemdeskundige. De intensiteit is afhankelijk van de indicatie van de cliënt.
  De manager zorg is verantwoordelijk voor de aansturing/facilitering van het begeleidingsteam/ de gezinshuisouders.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  • Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoor en Menzis. WLZ-overeenkomst bijlage 6: Handboek crisiszorg in de WLZ,. Juni 2016
  • De Vries, B. (MEE ZHN)Crisisregeling (L)VB. Crisisregeling voor mensen met een verstandelijke beperking in de WLZ,in de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amstelveen, Ouderamstel en Uithoorn in de provincie Noord-Holland,eerste versie. Januari 2017

  Effectiviteit

  De inzet van crisishulpverlening is niet zozeer een behandeling, alswel een mogelijkheid om rust te creëren bij cliënt en in het bestaande (hulpverlenings)systeem rondom de cliënt, wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn. Een plaatsing op een crisisbed geeft geen recht op een plaatsing op een regulier bed.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 3