Observatiehuis voor jeugdigen

Het Observatiehuis is een tijdelijke woonplek (gemiddelde duur 6 maanden), in combinatie met school of dagbesteding, voor jeugdigen (0-23 jaar; alle ontwikkelingsniveaus) waarbij vanwege onbegrepen gedrag een periode van observatie wenselijk is. Tijdens de observatieperiode wordt door middel van multidisciplinair onderzoek antwoord gegeven op de observatievragen, zodat de jeugdige zo goed mogelijk kan worden ondersteund in zijn ontwikkeling.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 0-23 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: <85;
  • problematiek: diverse vormen van gedragsproblematiek waardoor jeugdigen in woon-, dagbestedings- en/of schoolsituatie zijn vastgelopen;
  • hulpvraag: onderzoeken wat er met de jeugdige aan de hand is en wat er nodig is aan zorg en ondersteuning om verder te kunnen.

  Contra-indicaties

  • ontbreken van goede observatievragen;
  • gebrek aan noodzaak voor klinische observatie;
  • zorgvraag van aangemelde cliënt is niet passend bij de zorgvraag van andere jeugdigen die ondersteund worden in het observatiehuis;
  • ontoereikende indicatie voor zeer intensieve behandeling.
 • Hoofddoel:

  • Beantwoording van de gestelde observatievragen zodat de jeugdige zo goed mogelijk kan worden ondersteund in zijn ontwikkeling.

  Subdoelen:

  • verkrijgen van heldere beeldvorming van de jeugdige, zijn ouder(s)/verzorger(s) en zijn omgeving;
  • stabiliseren van de jeugdige;
  • afname van gedragsproblematiek tijdens de observatieperiode;
  • meer balans in draagkracht/draaglast bij ouder(s)/verzorger(s);
  • zo nodig adviseren over passende vervolgzorg.
 • Aard werkzaamheden

  Verrichten van multidisciplinaire diagnostiek naar de aard van de problematiek bij de jeugdige en/of het omliggende systeem. De jeugdige wordt klinisch opgenomen, bij de start vindt een intakegesprek plaats, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld waarin de diagnostiek wordt genoemd/beschreven. Het hypothesetoetsend model wordt hierbij gebruikt. Na 6 weken vindt videoanalyse plaats, multidisciplinair. Elke twee weken vindt er een multidisciplinair overleg plaats. Na 3 maanden is er een tussenevaluatie, na 6 maanden een eindevaluatie.

  Soms gaan jeugdigen tussentijds naar huis/ systeem van herkomst. Dan is inzet van ambulante ondersteuning mogelijk.

  Werkzame elementen

  • klinische opname, waarin de jeugdige zo nodig gedurende 24 uur per dag wordt geobserveerd Overdag gaan kinderen naar school/dagbesteding, waar de observatie wordt voortgezet (is ook onderdeel van het multidisciplinaire team);
  • multidisciplinaire beeldvorming en testdiagnostiek: door het multidisciplinaire team wordt gekeken naar het gedrag van de jeugdige wordt gezamenlijk gezocht naar een passende diagnose en/of verklaring voor het gedrag;
  • proces-diagnostiek: tijdens de observatieperiode wordt een context (structuur, begeleidingsstijl) geïmplementeerd. Wordt tweewekelijks geëvalueerd door het multidisciplinaire team;
  • gesprekken met het betrokken systeem (beeldvormend, informatief);
  • psycho-educatie: aan opvoeder/begeleider over de dynamiek achter de symptomen: beïnvloeden van het gedrag en attitude van opvoeder/begeleider;
  • eventueel inzet van (vak)therapeutische interventies tijdens de observatieperiode;
  • video-interactiebegeleiding: wordt zo nodig ingezet om het team en/of systeem van de jeugdige te ondersteunen bij de complexe zorgvragen en het implementeren van de juiste context;
  • gebruik van het hypothese toetsend model.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  • Ouders/verzorgers zijn bij de start betrokken door middel van een intake gesprek, waarin naar hun observatievragen wordt geïnformeerd. Zij zijn belangrijke informanten voor de professionals in het kader van de diagnostiek (bijv. vroege voorgeschiedenis, huidig gedrag en context, etc.).
  • Ouders/ verzorgers lezen tijdens de observatieperiode mee in de dagrapportage en worden uitgenodigd voor verschillende afstemming- en evaluatiemomenten.
  • Ouders/ verzorgers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de video-analyse om bij te dragen en te leren van de gemaakte beelden.
  • Samen met het ouders/verzorgers wordt gezocht naar passende vervolgzorg.
  • Afhankelijk van de vraag kan er ook in de thuissituatie behandeling/ observatie worden ingezet vanuit het Observatiehuis. Video-interactiebegeleiding kan worden ingezet om in dit proces te ondersteunen.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Voor iedere jeugdige die wordt aangemeld bij het Observatiehuis wordt een eigen plan, op maat, gemaakt.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Jeugdige worden voor de duur van maximaal 6 maanden opgenomen in het Observatiehuis. De begeleidingsintensiteit wordt afgestemd op de zorgbehoeften van alle aanwezige jeugdigen. Ook ‘s nachts is er een professional in het observatiehuisaanwezig. Dit naast de mogelijkheid tot inluisteren/ cameratoezicht.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Gedurende looptijd van het observatietraject kan het gehele multidisciplinaire team worden ingeschakeld ten behoeve van de jeugdige, ouders/verzorgers en zijn netwerk. Omdat elke vraag uniek is, verschilt per jeugdige de inzet van de diverse professionals qua frequentie en intensiteit.

  Onderstaande professionals zijn beschikbaar en (evt. op vraag) betrokken:

  • begeleiders observatiehuis;
  • begeleiders dagbesteding/ onderwijs;
  • sturend behandelaar;
  • psychodiagnosticus;
  • Arts Verstandelijk Gehandicapten;
  • paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist);
  • psychiater (op vraag);
  • systeemdeskundige (op vraag).
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Het basisklimaat is gebaseerd op het pedagogisch basisklimaat zoals dat ontwikkeld is binnen de residentiële jeugdzorg (https://www.nji.nl/Residentile-jeugdzorg-Praktijk-Richtlijnen) en op het Basisklimaat LVB dat is opgesteld voor de begeleiding van jongeren van ’s Heeren Loo regio Groot Emaus.

  Effectiviteit

  Op basis van de ondersteuningsvraag van de jeugdige, zijn ouders/verzorgers en netwerk worden evidence-based interventies ingezet voor de begeleiding en behandeling.Locaties

Aantal gevonden locaties: 1