Logeren en weekenddagopvang

Logeren en weekenddagopvang bieden jeugdigen (vanaf 6 jaar) en volwassenen met LVB, MVB, EVB , EMB en psychosociale problemen een of twee keer per maand een dagdeel, een dag en een nacht of een weekend lang verblijf en begeleiding gericht op een prettige en positieve vrijetijdsbesteding en ontlasting van de ouders/verwanten.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 6 jaar tot 18 jaar (jeugdlogeerhuis) tot in volwassenheid (reguliere open woning)
  • ontwikkelingsniveau/IQ: van (meervoudig) ernstig verstandelijk beperkt tot functionerend op begaafd niveau;
  • problematiek:
   • ontwikkelingsachterstanden op diverse gebieden (sociale en emotionele problematiek, cognitieve ontwikkelingsachterstand, problemen in de zelfredzaamheid);
   • psychische problematiek (zoals ADHD, ASS, ODD, angstproblematiek, hechtings­problematiek);
   • systeemproblematiek (complexe scheidingen, overbelasting van ouders);
  • hulpvraag: ontlasting van ouders/verwanten in het weekend, vergroten van zelfstandigheid van de cliënt en een passende vrijetijdsbesteding in een beschermde context.

  Contra-indicaties:

  • cliënten met extreme agressieregulatie- en/of verslavingsproblematiek waardoor de veiligheid van de cliënt en de omgeving niet meer gewaarborgd is;
  • de thuissituatie van de cliënt is onvoldoende veilig en ontoereikend voor een gezonde ontwikkeling, waardoor weekenddagopvang of logeren niet voldoende is.

  Voor cliënten met ernstige lichamelijke beperkingen (zoals rolstoelgebruik, ernstige problemen met gehoor en zicht) moet de inrichting en begeleiding van de huizen/voorzieningen daarvoor geschikt zijn.

  Voor het logeren zijn en in verband met de overnachtingen extra contra-indicaties:

  • ernstige angst/verlatingsproblematiek bij de cliënt;
  • ernstige slaapproblemen bij de cliënt.

  N.B.: voor kinderen die gebruik maken van een gezinshuis is er specifiek beleid voor logeren opgesteld. Zie ook het kader ‘logeren vanuit een gezinshuis’ op de portal.

 • Hoofddoelen:

  • ontlasting van ouders/verwanten;
  • vergroten van zelfstandigheid;
  • een passende vrijetijdsbesteding in een beschermde context.

  Subdoelen:

  • de cliënt heeft een positieve en plezierige dag of positief en plezierig weekend achter de rug;
  • de cliënt ontmoet (nieuwe) leeftijdsgenoten en doet positieve ervaringen op met anderen;
  • de cliënt doet buiten zijn vertrouwde omgeving nieuwe/andere ervaringen op.
 • Aard werkzaamheden

  De cliënt komt één á twee keer per vier weken:

  • 2 dagdelen (á 4 uur) naar de locatie (weekenddagopvang) of
  • van vrijdagavond tot en met zondagmiddag logeren (logeerhuis of in een reguliere woonlocatie voor 24 uurszorg).

  De weekenddagopvanggroep of een logeerhuis voor jeugdigen bestaat uit 7 cliënten en 2 groepsleiders. Gedurende de dag wordt er gespeeld met de andere jeugdigen die er zijn, worden er activiteiten georganiseerd en wordt er samen gegeten. Het groepsproces wordt door de medewerkers begeleid en bijgestuurd waar nodig. Als de cliënten wat ouder zijn en zij dit wat betreft problematiek en niveau aankunnen, worden zij gestimuleerd om meer zelfstandig te worden.

  Cliënten boven de 23 jaar logeren vaker binnen een reguliere woonlocatie voor 24-uurszorg. Op een woonlocatie logeren gemiddeld 8 cliënten met 1 (of 2) begeleider(s) of is er een logeerplek gecreëerd op een woonlocatie waar andere cliënten permanent wonen.

  Werkzame elementen

  • begeleiding op maat, benaderingswijze aanpassen aan de behoeften van de cliënt;
  • elementen uit competentiegericht werken:
   • dagelijkse routine: vast programma, een duidelijke structuur, huisregels en afspraken. De routine en structuur worden zoveel mogelijk verbeeld middels picto’s, een dagschema en een lijst met regels en afspraken, eveneens ondersteund met picto’s;
   • uitgaan van de vaardigheden van de cliënt;
   • positieve feedback;
   • negeren van ongewenst gedrag en instructies geven voor ander (gewenst) gedrag;
   • modeling (het goede voorbeeld geven in de omgang met anderen);
   • probleemoplossende vaardigheden en zelfstandigheid stimuleren;
  • hulpmiddelen uit Geef mij de Vijf, Ervaar het maar en Op Eigen Benen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders of iemand uit hun netwerk brengen de cliënt naar de weekenddagopvang, het logeerhuis of de woning en halen de cliënt weer op. Er is een korte overdracht bij het brengen en het halen over hoe het is gegaan. Indien de situatie dit vraagt worden ouders/verwanten bevraagd en/of geïnformeerd tijdens het verblijf.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Begeleiding is op maat gezien de grote diversiteit van cliënten die het leuk vinden om naar de weekenddagopvang of het logeerhuis (logeeropvang) toe te komen. Eventuele aanpassingen zijn: vereenvoudigd taalgebruik, een prikkelarme omgeving, rekening houden met de nabijheidbehoefte van de cliënt en passende aanpak bij gedragsproblemen.
  Er kan eventueel 1-op-1 begeleiding geboden worden bij ernstige gedragsproblemen in de groep (afhankelijk van afgegeven indicaties).

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Eén a twee dagen of weekenden per maand, zolang als nodig.

  Weekenddagopvang voor jeugdigen: een dag bestaat uit twee dagdelen van 4 uur. Groepsgrootte is 7 jeugdigen en 2 groepsleiders.

  Bij weekendagopvang binnen een bestaande woongroep is de groepsgrootte gemiddeld 8 cliënten met 1 of 2 begeleiders.

  Logeerhuis: het weekend is van vrijdagavond om 19:00 uur tot en met zondagmiddag 16:30 uur. Groepsgrootte is 7 jeugdigen en 2 groepsleiders. Bij logeren binnen een bestaande woongroep is groepsgrootte gemiddeld 8 cliënten met 1 of 2 begeleiders.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Weekenddagopvang of logeeropvang op bestaande woning:

  • begeleiders niveau MBO- 3 of 4, 1 of 2 medewerkers per 7-8 cliënten, van 9.00 – 17.00 uur;
  • gedragswetenschapper: op consultatiebasis.

  Logeerhuis of bestaande woongroep:

  • begeleiders niveau MBO- 3 of 4, tussen 23.00 en 07.00 slaapdienst (alleen op logeergroep, niet standaard op een reguliere woongroep), overige tijden tussen vrijdagmiddag 17.30 en zondagmiddag 17.00 uur 1 of 2 begeleiders werkzaam.
  • gedragswetenschapper: op consultatiebasis.
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  N.V.T.

  Effectiviteit

  Onderzoek naar effectiviteit van de weekenddagopvang en het logeerhuis is niet bekend.

  Binnen ’s Heeren Loo gelden de weekenddagopvang, het logeerhuis en logeren op een bestaande woning als een ‘best practice’. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers geven terug dat zij blij zijn dat zij kunnen opladen wanneer hun kind/broer/zus in goed handen is en zij tijd kunnen geven aan zichzelf, eventuele andere kinderen en het netwerk. In een overbelast systeem kan deze interventie eraan bijdragen dat een cliënt (langer) thuis kan blijven wonen.

  Bij cliënten jonger dan 23 jaar is de weekenddagopvang of logeren in combinatie met andere interventies (zoals naschoolse dagbehandeling of intensieve ambulante gezinsbehandeling) een goede manier om gezinnen te helpen de balans weer te herstellen en de cliënten meer vaardigheden aan te leren op het niveau dat bij hen past.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 5
Terug naar boven