Samen Stevig Staan

Samen Stevig Staan is een behandelprogramma voor jeugdigen 9 tot 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Doel is vermindering van het probleemgedrag van het kind door de opvoedingsvaardigheden van de ouders en de sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van de jeugdigen te trainen in groepsbijeenkomsten.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 9-16 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: 50-85; 
  • problematiek: jeugdigen met externaliserende gedragsproblemen;
  • hulpvraag: ouders willen opvoedingsvaardigheden leren en kinderen willen leren anders op situaties te reageren.

  Contra-indicaties:

  • ASS-problematiek bij de kinderen; 
  • ernstige verslavings- of psychiatrische problematiek bij ouders.
 • Hoofdoel:

  • vermindering van het probleemgedrag van het kind.

  Subdoelen:

  kindtraining:

  • toename basale communicatieve vaardigheden;
  • positiever zelfbeeld;
  • beter herkennen van basisemoties;
  • tijdig herkennen en omgaan met gevoelens van boosheid;
  • toename sociale probleem oplossingsvaardigheden;

  oudertraining:

  • beter(e) regels stellen;
  • adequater omgaan met gedrag van kind (belonen en straffen);
  • meer positief opvoeden;
  • meer probleem oplossingsvaardigheden.
 • Aard werkzaamheden

  De geprotocolleerde training start met 4 wekelijkse ouderbijeenkomsten waarin ouders werken aan een opvoedingsfundament: kennis hebben van LVB, weten wat van invloed is op het gedrag van het kind, neerzetten van structuur en leren opdrachten geven. Daarna start ook de kindtraining en gaat de oudertraining naar een frequentie van eens per twee weken. Ouders leren technieken voor het versterken van gewenst gedrag en het omgaan met ongewenst gedrag. Thema’s van de kindtraining sluiten hierop aan. Kinderen werken aan basale communicatieve vaardigheden, hun zelfvertrouwen, emoties (met name boosheid) herkennen en vergroten aan de hand van ‘drie handige vragen’ hun probleemoplossingvaardigheden.

  Werkzame elementen

  Samen Stevig Staan richt zich vooral op problemen met het verwerken van sociale informatie en het aanleren van concrete vaardigheden en gedrag.
  Technieken uit de operante en sociale leertheorie:

  • belonen van gewenst gedrag;
  • het oefenen van de technieken;
  • modeling door de trainer.

  De kracht van Samen Stevig Staan is het tegelijkertijd uitvoeren van de oudertraining en de kindtraining. Er is veel aandacht voor de transfer naar de andere leefgebieden van het kind zoals thuis, school en dagbehandeling en de ouderbegeleiding.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijnen Ernstige gedragsproblemen, Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen met gedragsproblemen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders gaan ook zelf hard aan het werk

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  In vergelijking met het oorspronkelijke programma ‘Minder boos en opstandig’ is in Samen Stevig Staan met name de kindtraining aangepast:

  • meer actieve en visueel gerichte oefeningen;
  • meer doe-opdrachten;
  • inzichten vergaren via rollenspel (eerst fout doen dan goed doen);
  • leeftijd kinderen is 9 – 16 jaar in plaats van 8 – 12 jaar.

  In de oudertraining is er:

  • extra aandacht voor eenvoudig aanbieden van structuur in de thuissituatie;
  • psycho-educatie voor ouders omtrent de LVB van hun kind;
  • aandacht voor positieve leerervaringen.

  In zowel de kindtraining als de oudertraining is er:

  • een beperkte hoeveelheid stof per keer;
  • aandacht voor herhaling;
  • extra aandacht voor generalisatie d.m.v. thuisopdrachten, samenvattingen en informeren van het netwerk van de jeugdige (workshop school, andere hupverleners).

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Samen Stevig Staan is een groepsaanbod.
  Aantal kinderen: 3-5 en hun bijbehorende ouders/opvoeders. Het gaat om 10 ouderbijeenkomsten en 12 kindbijeenkomsten

  Sinds 2018 bestaat er ook een individuele variant van Samen Stevig Staan. Zowel ouder als kind krijgen de training individueel aangeboden. Hier wordt alleen voor gekozen wanneer vanuit logistiek oogpunt het organiseren van een groep onmogelijk is.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): 10 ouderbijeenkomsten (gegeven door een behandelaar met systemische kennis en vaardigheden ) en 12 kindtrainingbijeenkomsten (gegeven door een behandelaar met therapeutische kennis en vaardigheden). Co-therapeut (behandelaar met groepsleiderskwaliteiten) participeert bij zowel de kindtraining als de oudertraining en geeft 22 sessies in totaal.
  Aantal minuten per sessie: ouderbijeenkomst: 90 minuten, kindbijeenkomst 75 min.
  Totale tijdsinvestering:

  • 10 ouderbijeenkomsten x 90 minuten x 2 trainers = 1800 minuten = 30 uur;
  • 12 kindtrainingbijeenkomsten x 75 minuten x 2 trainers = 1800 minuten = 30 uur.

  Iedere trainingsbijeenkomst vraagt 60 minuten voorbereidingstijd (kopiëren, programma lezen, spullen klaar zetten, rolverdeling bepalen), verslaglegging en eventuele reistijd van de trainers (in totaal 75 tot 80 uur extra).

 • Setting

  Op locatie van de zorginstelling of op school.

  Professional

  Trainers (maatschappelijk werk/gezinsbehandelaar/ gedragskundige, kindtherapeut en cotherapeut; minimaal hho-niveau) volgen een opleiding van 2 dagen alvorens ze Samen Stevig Staan mogen geven. Certificering geschiedt na het volgen van deze dagen, het geven van de training en de daaraan verbonden telefonische supervisie. Bij de oudertraining gaat de voorkeur uit naar een maatschappelijk werker of gezinsbehandelaar die ervaring heeft in het werken met ouders. De kindtraining wordt bij voorkeur gegeven door een kindtherapeut die ervaring heeft in het werken met groepen en geprotocolleerde trainingen. Voor de co-therapeut gaan de voorkeur uit naar iemand die de kinderen goed kent, zodat er structuur en veiligheid geboden kan worden.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen): een prikkelvrije ruimte voor de kindtraining. Beschikking hebben over geluids- en opnameapparatuur.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Samen Stevig staan is gebaseerd op Minder Boos en Opstanding, dat op haar beurt gebaseerd is op het Coping Power Programma.

  • Wiel, N. van de., Hoppe, A. & Matthys, W. (2003). Minder Boos en Opstandig. Een gedragstherapeutisch programma voor kinderen met disruptieve gedragsstoornissen en hun ouders. Utrecht: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

  Minder Boos en Opstandig is door de Erkenningscommissie Interventies (deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie) op 31 oktober 2014 beoordeeld als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’: onderzoek naar Minder boos en opstandig geeft goede aanwijzingen voor een korte termijn effect op fysiek agressief gedrag en een lange termijn effect op nicotinegebruik, cannabisgebruik en delinquent gedrag bij kinderen van 8-12 jaar.

  Effectiviteit

  Samen Stevig Staan is door de Erkenningscommissie Interventies (deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie) op 28 september 2012 beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.
  Uit onderzoek van Schuiringa (2014) blijkt dat Samen Stevig Staan bij ouders leidt tot een significant grotere toename van positief opvoeden en resulteerde in een verbetering van de ouder-kindrelatie.

  • Schuiringa, H. (2014). Children with mild tot borderline intellectual disabilities and externalizing behavior: Individual characteristics, family functioning and treatment effectiveness. Proefschrift Universiteit Utrecht.
Terug naar boven