Seksuologische hulpverlening: inzet seksuoloog NVVS

Seksuologische hulpverlening is bedoeld voor cliënten met vragen en/of problemen op het gebied van seksualiteit. De diagnostiek en behandeling is gericht op het ervaren van seksuele gezondheid door de cliënt en/of het cliëntsysteem.

 • Indicatiecriteria:

  • Leeftijd: alle leeftijden;
  • Ontwikkelingsniveau/ IQ: alle ontwikkelingsniveaus;
  • Problematiek: vragen en problemen op het gebied van seksualiteit “Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.” (WHO, 2010).
   Problemen rond seksualiteit kunnen zich uiten als:
   • gezonde en ongezonde seksualiteit in verschillende levensfasen;
   • specifieke seksuele problemen bij mannen of vrouwen;
   • relationele aspecten van seksueel functioneren en disfunctioneren;
   • parafilieën (seksuele stoornissen zoals exhibitionisme, pedofilie en sadisme);
   • genderproblematiek;
   • seksuele gevolgen van trauma’s;
   • onbegrepen genitale en (onder)buikklachten;
   • ziekte of lichamelijke handicap met seksuologische co-morbiditeit;
   • psychiatrische/psychologische problemen en seksuele co-morbiditeit;
   • verstandelijke beperking en seksualiteit;
   • seksualiteit en psychofarmaca/medicijnen;
   • seksuele oorzaken en gevolgen fertiliteitsproblemen;
   • seksualiteit en zwangerschap;
   • seksualiteit, anticonceptie en soa;
   • seksualiteit, maatschappij en (sub)cultuur;
  • Contra-indicaties:
   • Geen
 • Hoofddoel:

  • Het ervaren van seksuele gezondheid door de cliënt. “Seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, disfunctie of zwakte. Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Seksuele gezondheid vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen, zonder dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle personen worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.” (WHO, 2010)
 • Aard werkzaamheden

  Seksuele problemen hangen meestal samen met andere lichamelijke en/of psychische en/of relationele problemen. Een seksuologische behandeling door een seksuoloog NVVS bestaat meestal uit een aantal gesprekken waarin, naast uitleg en informatie, met name aandacht is voor die factoren die het probleem veroorzaken en in stand houden. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld bekkenbodemproblemen worden behandeld, een trauma wordt behandeld, een relatieprobleem wordt aangepakt, remmende negatieve opvattingen worden gewijzigd en/of gedragsmatige oefeningen thuis worden gedaan om vaste patronen te doorbreken en nieuwe positieve ervaringen op te doen. Is de seksuoloog ook nog arts, dan kan lichamelijk onderzoek en/of het inzetten van medicatie een onderdeel zijn van de behandeling. Soms worden bepaalde aspecten door andere hulpverleners met speciale expertise behandeld; de seksuoloog blijft dan de regie houden.

  Werkzame elementen

  Seksuologische hulpverlening integreert kennis en kunde van verschillende disciplines en hanteert een bio-psycho-sociaal model. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende systeemtheoretische, gedragstherapeutische, algemeen psychotherapeutische, farmacologische en specifiek seksuologische behandelmethoden.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De in ontwikkeling zijnde richtlijn Seksuele ontwikkeling (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen op seksueel gebied.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Seksuologische diagnostiek en behandeling richt zich op een individu, een stel of een cliëntsysteem (denk aan ouders, begeleiders, collega-behandelaar).

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Het effect van (seksuologische) behandeling neemt toe wanneer wordt afgestemd op de beperkingen en talenten van de betrokken personen. Wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking of NAH zijn de volgende aanpassingen effectief:

  uitgebreidere diagnostiek;
  herhaling;
  communicatie afstemming, eenvoudige taal, beeldmateriaal;
  concreet maken van oefenstof, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen;
  voorstructureren;
  vereenvoudigen;
  netwerk inzetten ten behoeve van generalisatie;
  veilige en positieve leeromgeving.

   Duur, frequentie en vorm van de interventie

   Een behandeling bij de seksuoloog is meestal kortdurend (4-6 gesprekken), maar kan afhankelijk van de problematiek en cliënt/systeemkenmerken ook langer duren.
   De duur en frequentie is afhankelijk van de inhoud van het behandelplan. De intensiteit is wekelijks tot maandelijks.

   Tijdsinvestering van de professional(s)

   Afhankelijk van de vraag en de cliënt/systeemkenmerken zal de behandeling meer of minder tijd vragen. Een sessie duurt doorgaans een uur.

  • Setting

   De behandeling vindt plaats op een behandellocatie van ’s Heeren Loo/Advisium.

   Professional

   Een seksuoloog NVVS is vaak een Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut of arts die gespecialiseerd is in het diagnosticeren en zelfstandig behandelen van seksuele problemen.
   De titel ‘seksuoloog NVVS’ is een kwaliteitskeurmerk. Seksuologen met deze titel hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Seksuologie. De kwaliteitseisen hebben betrekking op opleiding en werkervaring op het terrein van de seksuologie in relatie tot de basisdiscipline van arts of psycholoog. Lidmaatschap van de NVVS biedt de garantie van een netwerk met ruimte voor onderling overleg bij het zoeken naar een oplossing voor een probleem.

   Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

   Andere benodigdheden (bv. materialen):

   • geschikte ruimte voor gespreksvoering;
   • materiaal, zoals voorlichtingsmateriaal en (indien seksuoloog-arts) faciliteiten voor lichamelijk onderzoek.
  • Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

   Binnen seksuologische hulpverlening wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van evidence based interventies voor diagnostiek en behandeling.

   www.nvvs.nl
   - Gijs, L., Aerts, L, Dewitte, M. e.a. (Red.) (2018, 3de druk).
   - Leerboek Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
   WHO (2010). Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Keulen: WHO Regional Office for Europe and BZgA.

    Effectiviteit

    De behandeling wordt gemonitord met een voor- en nameting met een geschikt instrument. Bovendien wordt cliënttevredenheid tijdens en na de behandeling gemeten.

   • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

    Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

    Meer

   • Polikliniek Geldermalsen

    Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

    Meer

   • Polikliniek Tiel

    Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

    Meer

   Terug naar boven