Seksuologische hulpverlening: inzet consulent seksuele gezondheid NVVS

Seksuologische hulpverlening is bedoeld voor cliënten, verwanten, professionals en/of organisaties met vragen en/of problemen op het gebied van seksualiteit. De diagnostiek en behandeling zijn gericht op het ervaren van seksuele gezondheid door de cliënt en/of het cliëntsysteem. De consulent seksuele gezondheid NVVS geeft hiertoe counseling, voorlichting en preventie, ontwikkelt interventies, zet praktijkonderzoek op en geeft adviezen en/of maakt beleid op het gebied van seksuele gezondheid.

 • Indicatiecriteria:

  • Leeftijd: alle leeftijden;
  • Ontwikkelingsniveau/ IQ: alle ontwikkelingsniveaus;
  • Problematiek: vragen en problemen op het gebied van seksualiteit betreffende:
   • gezonde en ongezonde seksualiteit in verschillende levensfasen;
   • specifieke seksuele problemen bij mannen of vrouwen;
   • relationele aspecten van seksueel functioneren en disfunctioneren;
   • genderproblematiek;
   • seksuele gevolgen van trauma’s;
   • ziekte of lichamelijke handicap met seksuologische co-morbiditeit;
   • psychiatrische/psychologische problemen en seksuele co-morbiditeit;
   • verstandelijke beperking en seksualiteit;
   • seksualiteit en zwangerschap;
   • seksualiteit, anticonceptie en soa;
   • seksualiteit, maatschappij en (sub)cultuur.

  Contra-indicaties:

  • Geen
 • Hoofddoel:

  • Het ervaren van seksuele gezondheid door de cliënt. “Seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, disfunctie of zwakte. Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Seksuele gezondheid vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen, zonder dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle personen worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.” (WHO, 2010)
 • Aard werkzaamheden

  Counseling (hulpverlening)
  Een consulent biedt kortdurende laagdrempelige hulpverlening bij vragen en problemen op het gebied van seksualiteit, met name in de vorm van educatie en eenvoudige adviezen. Een consulent kan hierin iets betekenen wanneer bijvoorbeeld de stap naar een seksuoloog te groot is, of niet nodig is. Zijn er rondom genoemde vragen andere lichamelijke of psychische problemen die nog onvoldoende in kaart zijn gebracht, kan een consulent dit niet zelfstandig diagnosticeren of behandelen. Wanneer de consulent constateert dat de problematiek te complex is, of er een langer behandeltraject nodig is, zal hij of zij doorverwijzen naar een seksuoloog NVVS en/of een andere professional.

  Voorlichting en preventie

  Preventie en voorlichting kunnen ook een onderdeel zijn van het werk van de consulent. Consulenten kunnen voorlichting en seksuele vorming geven aan o.a. kinderen, cliënten en patiënten en hun omgeving, maar ook aan professionals. De onderwerpen binnen voorlichting en preventie zijn heel divers. Consulenten hebben iedere hun eigen (basis)discipline en expertise. Enkele voorbeelden hierin kunnen zijn; 'wanneer is iets seksueel grensoverschrijdend gedrag' of 'seksuele gezondheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking' of 'seks en autisme'. Preventie is vaak een belangrijk aspect bij het geven van informatie of voorlichting.

  Praktijkonderzoek

  De consulent kan praktijkonderzoek doen binnen een organisatie op het gebied van seksuele gezondheid. Praktijkonderzoek kan bijvoorbeeld gaan over: ‘durven begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg met de cliënten over seksuele gezondheid te praten'. Uit deze praktijkonderzoeken komen data die door organisaties gebruikt kunnen worden bij het maken van interventies of het kiezen van een bestaande interventie wanneer dit nodig is.

  Advies en maken van beleid

  Adviseren en/ of beleid maken op het gebied van seksualiteit/ seksuele gezondheid binnen instellingen of organisaties behoort tot de werkzaamheden die passen binnen de competenties van een consulent seksuele gezondheid. Een consulent kan een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen, aanpassen/aanscherpen van beleid ten aanzien van het thema seksualiteit/seksuele gezondheid en de implementatie hiervan.

  Werkzame elementen

  • De consulent seksuele gezondheid integreert kennis en kunde van verschillende disciplines en hanteert een bio-psycho-sociaal model bij het afnemen van korte seksuele anamneses. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende specifiek seksuologische behandelmethoden, interventies, en modellen.
  • De consulent verwijst door naar een seksuoloog en/of een ander professional indien een langer behandeltraject nodig is of bij complex problematiek.
  • De consulent maakt gebruikt van bestaande onderbouwde middelen, methodes en modellen bij het maken van beleid, onderzoek en advies. Er kan hierin worden samengewerkt met kennisinstuten voor bestaande en/of verbeterde aanpakken rondom het thema seksualiteit/seksuele gezondheid.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De in ontwikkeling zijnde richtlijn Seksuele ontwikkeling (onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen op seksueel gebied.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Seksuologische consultatie, diagnostiek en behandeling, voorlichting en preventie richt zich op een individu, een stel of een cliëntsysteem (denk aan ouders, begeleiders, collega-behandelaar). Advies en beleid, maar ook voorlichting en preventie richt zich op de instellingen en organisatie met in het oog als belang de cliënt en zijn systeem.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Het effect van (seksuologische) counseling, behandeling, voorlichting en training neemt toe wanneer wordt afgestemd op de beperkingen en talenten van de betrokken personen. Wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking of NAH zijn de volgende aanpassingen effectief:

  • uitgebreidere diagnostiek;
  • herhaling;
  • communicatie afstemming, eenvoudige taal, beeldmateriaal;
  • concreet maken van oefenstof, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen; 
  • voorstructureren;
  • netwerk inzetten ten behoeve van generalisatie;
  • veilige en positieve leeromgeving.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Een behandeling om de seksualiteit van de cliënt in kaart te brengen bij de consulent seksuele gezondheid is meestal kortdurend (4-6 gesprekken). De consulent kan samenwerken met andere disciplines (o.a. seksuoloog, diagnosticus). Afhankelijk van de problematiek en cliënt/systeemkenmerken kan dit ook langer duren. Nadat de seksualiteit is kaart in gebracht kan er een counselingstraject volgen.

  De duur en frequentie van het counselingstraject is afhankelijk van de inhoud van het behandelplan. De intensiteit is wekelijks tot maandelijks.

  Een workshop, training of bijeenkomst is afhankelijk van de vraag, wisselend van 2 uur tot meerdere dagdelen.

  Advies kan zowel gericht zijn aan de professional als aan de organisatie. Afhankelijk van de vraag kan dit in een coaching gesprek van 1 uur met mogelijk herhaling en follow-up gesprekken.

  Advies en beleid ten behoeve van de organisatie richt zich op verschillende taken, o.a. meedenken en schrijven van beleidsstukken, aandragen en uitschrijven van plannen en notie. De tijd die hiervoor draagt is afhankelijk van de vraag.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Afhankelijk van de vraag en de cliënt/systeemkenmerken zal de behandeling meer of minder tijd vragen. Een sessie duurt doorgaans 30 a 45 min voor de cliënt.
  Voor de professional duurt een coaching-, adviessessie doorgaans 45 a 60 min.

 • Setting

  De behandeling vindt plaats op een locatie van ’s Heeren Loo/Advisium.

  Professional

  De consulent seksuele gezondheid NVVS is vaak een psycholoog, verpleegkundige, (bekken)fysiotherapeut, agoog, pedagoog of docent, die counseling geeft, voorlichting en preventie uitvoert en vorm geeft, zelf interventies ontwikkelt, praktijkonderzoek opzet en adviezen geeft of beleid maakt op het gebied van seksuele gezondheid. Een consulent kan cliënten of hun omgeving, maar ook professionals en/of organisaties ondersteunen op het gebied van seksuele gezondheid.

  Alleen de titel ‘consulent seksuele gezondheid NVVS’ staat borg voor kwaliteit die toetsbaar is. Deze titel is een kwaliteitskeurmerk en is merkenrechtelijk beschermd. De seksuologen met deze titel hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Seksuologie. Deze eisen hebben betrekking op opleiding en werkervaring op het terrein van de seksuologie in relatie tot de basisdiscipline van de hulpverlener en biedt ook de garantie van een netwerk waarin veel ruimte bestaat voor onderling overleg bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Een consulent seksuele gezondheid NVVS werkt meestal in een tweedelijnsinstelling (GGD, gezondheidszorginstelling), maar kan ook soms in de eerste lijn werkzaam zijn in een zelfstandige praktijk of adviesbureau.

 • Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):

  • geschikte ruimte voor gespreksvoering;
  • materiaal, zoals voorlichtingsmateriaal en (indien seksuoloog-arts) faciliteiten voor lichamelijk onderzoek.

  Effectiviteit

  De behandeling wordt gemonitord met een voor- en nameting met een geschikt instrument. Bovendien wordt cliënttevredenheid tijdens en na de behandeling gemeten.

 • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Geldermalsen

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Tiel

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven