Taxatiegesprek

Een taxatiegesprek is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen (ontwikkelingsleeftijd vanaf 4 jaar) waarbij sprake is van een vermoeden van seksueel misbruik. Het doel is het verhelderen van de vage (spontane) onthulling van de cliënt.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf circa 4 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: vanaf ontwikkelingsleeftijd 4 jaar;
  • problematiek: vermoeden/melding van seksueel misbruik;
  • hulpvraag: verheldering van het vermoeden.

  Contra-indicaties:

  • heldere directe signalen van een vermoeden van seksueel misbruik van een cliënt (directe signalen, duidelijke spontane onthulling of waarneming door derden). Bel dan direct de politie.
  • eigen cliënt (laten uitvoeren door iemand anders).
  • betrokkene is de vermoedelijke pleger.
 • Hoofddoel:

  • het verhelderen van een vage (spontane) onthulling van een cliënt over een vermoedelijk strafbaar feit: seksueel misbruik.
   (Een vage onthulling is een vage uitspraak die kan wijzen op seksueel misbruik. Het gaat over situaties waarin sprake is van een cliënt die is gedwongen tot seksuele handelingen, of die gezien zijn of haar gebrekkige ontwikkeling of stoornis van geestvermogens niet of onvoldoende in staat is zijn/haar wil te bepalen of kenbaar te maken of weerstand te bieden.)

  Subdoelen:

  • voorbereiding op een eventueel strafrechtelijk onderzoek of ander onderzoek naar de feiten;
  • opstap voor verdere hulpverlening.

  Een taxatiegesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en justitie. Of er een strafrechtelijk onderzoek volgt op het taxatiegesprek, is een vraag die later beantwoord wordt.

 • Aard werkzaamheden

  Het taxatiegesprek wordt gevoerd met een vermoedelijke slachtoffer van een melding met betrekking tot vermeend seksueel misbruik. In geval van wederzijdse beschuldiging van cliënten wordt begonnen met de meest kwetsbare cliënt.
  Het taxatiegesprek wordt gevoerd door daartoe getrainde deskundige volgens het scenariomodel (scenario A; B; C). Het taxatiegesprek wordt met een videocamera opgenomen met toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. De beelden dienen ter ondersteuning van de taxateur om het verslag (gedeeltelijk) verbatim uit te werken. De beelden en de verslaglegging kunnen ook – met toestemming van cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger – gedeeld worden met de politie na het doen van aangifte. Het taxatiegesprek stopt op het moment dat de vage onthulling verhelderd is. Er wordt daarna niet verder doorgevraagd en uitgehoord.
  Het taxatiegesprek wordt uitgewerkt in een verslag. Hierin staat onder andere genoemd de reden van het taxatiegesprek (letterlijke tekst van de onthulling uit het meldformulier), een korte beeldvorming van de cliënt vanuit het elektronische cliëntendossier en de algemene indruk van de taxateur van de cliënt ten tijde van het taxatiegesprek. Vervolgens wordt alleen de ‘free recall’ van de cliënt verbatim uitgewerkt. Voor het overige deel van het gesprek is dat niet nodig. Het verslag geeft een neutraal/objectieve weergave van het taxatiegesprek, het eigen oordeel blijft buiten beschouwing. Er worden geen namen genoemd behoudens de naam van het slachtoffer, de taxateur en de aanvrager. Het verslag eindigt met een conclusie, waarbij er drie mogelijkheden zijn (Heestermans e.a., 2015):

  • De oorspronkelijke vage (spontane) onthulling is verhelderd en er blijkt sprake van seksueel misbruik; 
  • de oorspronkelijke vage (spontane) onthulling is niet verhelderd;
  • de oorspronkelijke (vage (spontane) onthulling is verhelderd en er blijkt sprake van een misverstand.

  Cliënt en wettelijk vertegenwoordigers kunnen – indien gewenst – het taxatieverslag inzien. Het is geen onderdeel van het cliëntendossier. Het is vertrouwelijke informatie en niet inzichtelijk voor derden.
  De taxateur brengt de gedragswetenschapper op de hoogte van de uitkomsten van het gesprek. De gedragswetenschapper informeert manager zorg en persoonlijk begeleider. Bij afwezigheid van de gedragswetenschapper brengt de taxateur de manager zorg op de hoogte. Het kernteam om de cliënt heen zorgt dat wettelijk vertegenwoordigers (met toestemming van wilsbekwame ter zake cliënt) op de hoogte worden gebracht. Zij dragen zorg voor het verder doorlopen van de meldcode.

  Werkzame elementen

  • geprotocolleerd scenariomodel;
  • afgestemd op mogelijkheden en begrip van cliënt;
  • neutrale en niet-oordelende luister- en gesprekshouding van taxateur;
  • open vragen stellen;
  • meerkeuzevragen (second best) altijd 3 opties geven + ‘of iets anders?’

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Cliënt wordt door begeleiding op de woning op de hoogte gebracht en voorbereid op het taxatiegesprek. Na afloop van het gesprek wordt de cliënt door begeleiding opgevangen. Dienstdoende begeleiding krijgt een beknopte overdracht van de taxateur om in te schatten hoe de cliënt het gesprek heeft ervaren en om goed te kunnen afstemmen op de behoeften van de cliënt.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De training die de deskundige heeft gevolgd, is toegespitst op gespreksvoering met mensen met een verstandelijke beperking.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het taxatiegesprek wordt in één keer uitgevoerd en niet herhaald.
  De duur van het gesprek is per cliënt verschillend.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De taxateur dient zich vooraf te hebben ingelezen in de melding en in de beeldvorming van de cliënt. Daarnaast dient de ruimte in orde gemaakt te worden (opstelling camera). De duur van het gesprek kan verschillen. Het verbatim uitschrijven van de free recall en het samenvatten van het verhaal van de cliënt is arbeidsintensief.
  Voor het geheel wordt rekening gehouden met een tijdsinvestering van ongeveer 8 uur exclusief reistijd.

 • Setting

  Het taxatiegesprek wordt uitgevoerd in een behandelkamer of in een neutrale (gespreks)kamer. Het wordt afgeraden om een taxatiegesprek in bijvoorbeeld de slaapkamer van de cliënt te houden.

  Professional

  Universitair opgeleide basispsychologen en orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Getraind in het scenariomodel (scenario A; B; C).

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):

  • een geschikte ruimte voor gespreksvoering (geluidsarm, weinig prikkels, een tafel waar je schuin tegenover elkaar kunt zitten);
  • een videocamera.
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Deze werkwijze is momenteel de gouden standaard en wordt in afstemming uitgevoerd met de politie.

  • VGN (2017). Addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’, www.vgn.nl.
  • Heestermans, M., Bogaard, K. van den & Embregts, P.J.C.M. (2015) Gezegd of gezwegen: diagnostiek bij seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking. Gennep: Dichterbij Kennisn@.

  Effectiviteit

  Er is geen effectonderzoek gedaan naar deze taxatiegesprekken.

 • Polikliniek Leeuwarden

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Monster

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Geldermalsen

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Zwolle

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Harderwijk

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Urk

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Apeldoorn

  Op Groot Schuylenburg is altijd een dokter in de buurt, want je kunt er terecht bij onze eigen polikliniek op het park.

  Meer

 • Polikliniek Julianadorp

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Ede Horalaan

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Tiel

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Auriga (Dordrecht) Orthopedagogisch behandelcentrum

  In dit orthopedagogisch behandelcentrum kunnen kinderen en jongeren terecht met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

  Meer

Terug naar boven