Trainingshuis

Het Trainingshuis is een woonlocatie voor cliënten met een LVB van 16 jaar tot 30 jaar die willen leren om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Door middel van gerichte begeleiding, training en behandeling wordt er aan deze hulpvraag gewerkt.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 16 jaar tot ongeveer 30 jaar (leidend zijn het perspectief van de cliënt en daarnaast de mogelijkheden om door te stromen);
  • ontwikkelingsniveau/IQ: jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende sociaal-emotionele en gedragsproblemen; 
  • problematiek: internaliserende problemen (zoals angst, stemmingsproblemen, negatief zelfbeeld) en externaliserende problemen (emotieregulatieproblemen, oppositioneel gedrag), hechtingsproblematiek en/of ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en ASS); 
  • hulpvraag: ik wil graag (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen.

  Contra-indicaties:

  • ernstige agressieregulatie problematiek;
  • ernstige verslavingsproblematiek; 
  • acute ernstige psychiatrische problematiek.
 • Hoofddoel:

  • het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigenwaarde. Bij enkele cliënten ligt er nog focus op het verminderen van de internaliserende of externaliserende gedragsproblemen en het weer op gang brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Subdoelen zijn o.a. (gebaseerd op de domeinen van Schalock):

  • de copingvaardigheden van de cliënt (probleemoplossings­vaardigheden, sociale vaardigheden, emotieregulatie) zijn vergroot;
  • het sociale netwerk is in beeld en de ondersteuning is versterkt;
  • cliënt heeft een duidelijk toekomstperspectief;
  • de praktische vaardigheden van de cliënt zijn vergroot;
  • cliënt kan zijn leefruimte op orde houden; 
  • cliënt kan (beter) omgaan met geld;
  • cliënt heeft een passende dagbesteding/ passend werk en kan dit vasthouden, 
  • cliënt kan communiceren met derden en relaties aangaan en onderhouden;
  • cliënt is gemotiveerd om gezond te leven en weet wat hij daarvoor moet doen.
 • Aard werkzaamheden

  Het trainingshuis is een trainingswoning, gericht op afbouw van behandeling en het bieden van training en (intensieve) begeleiding. Voorop staat het trainen van de zelfredzaamheid van cliënten. Indien behandeling van toepassing is, is dit gericht op gedragsverandering: leren van emotieregulatievaardigheden, leren/versterken van probleemoplossingsvaardigheden en sociale vaardigheden, vergroten van het zelfvertrouwen, vergroten van de weerbaarheid en vergroten van de zelfredzaamheid.
  In het trainingshuis staat het pedagogisch klimaat centraal. De individuele behandeling is gericht op het behalen van de individuele doelen van de cliënt.

  De ondersteuning bestaat uit drie fases:

  Fase 1: Startfase
  De startfase (8-12 weken) staat in het teken van kennismaken, opbouwen van een werkrelatie met de cliënt en zijn ouders, observatie en motiveren met als doel te komen tot overeenstemming over de individuele behandeldoelen. Hierbij wordt het netwerk van de cliënt zoveel mogelijk betrokken.
  Tijdens het evaluatiegesprek (planbespreking) aan het eind van de eerste fase, worden de hulpvragen en doelen gespecificeerd en worden er met alle betrokkenen afspraken gemaakt voor de veranderingsfase.

  Fase 2: Veranderingsfase
  Tijdens de veranderingsfase (12-18 maanden) wordt gewerkt aan de concrete individuele doelen van de cliënt. Het leren van nieuwe vaardigheden en het vergroten van de zelfsturing en competentie(beleving) staan hierbij centraal. De behandeling is zowel gericht op:

  • het individu: ontwikkelingstaken, coping, oplossingsstrategieën, zelfstandigheid, praktische en sociale zelfredzaamheid;
  • de groep: omgaan met elkaar, samenwerken, omgaan met groepsafspraken en -regels;
  • het systeem: relaties met anderen, psycho-educatie over de problematiek en mogelijkheden van de cliënt.

  In sommige trainingshuizen kent de veranderingsfase verschillende subfasen waarin de rol van de begeleiders door de verschillende fases heen van sturend en initiatief nemend naar een meer coachende rol gaat.
  Na elke zes maanden vindt een evaluatie plaats. Hierin wordt vastgesteld in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn en of deze moeten worden bijgesteld.

  Fase 3: Afrondingsfase

  De afrondingsfase (8-12 weken) staat in het teken van voorbereiding op de vervolgplek van de cliënt.
  Uitstroommogelijkheden kunnen zijn: zelfstandig wonen (al dan niet met ambulante begeleiding) of langdurig wonen met begeleiding op een andere locatie binnen ’s Heeren Loo of bij een andere zorgaanbieder.

  Werkzame elementen

  Er wordt competentiegericht gewerkt. Dit betekent dat begeleiders zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en rekening houden met de ontwikkeltaken waar de cliënt voor staat. De interventies zijn gericht op het versterken van adequaat gedrag, het vergroten van de sociale redzaamheid en de praktische zelfredzaamheid en op het verminderen van niet functioneel of inadequaat gedrag.
  De begeleiders maken daarnaast gebruik van motiverende gespreksvoering. Dit is een gespreksstijl met als doel iemands eigen motivatie en bereidheid om te veranderen te vergroten. De begeleider draagt hierbij geen argumenten voor verandering aan, maar probeert deze argumenten bij de cliënt te ontlokken. De cliënt bepaalt welke richting hij aan zijn leven geeft.
  Naarmate de zelfredzaamheid groter wordt kunnen elementen van Op Eigen Benen ingezet worden, begeleiden met de handen op de rug.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen met bijvoorbeeld Ernstige gedragsproblemen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Een belangrijk onderdeel van de behandeling en begeleiding is het actief betrekken van het sociale netwerk van de cliënt. Tijdens de observatieperiode wordt het netwerk van de jongere in kaart gebracht en wordt samen met de jongere bepaald aan welke doelen met betrekking tot het netwerk zal worden gewerkt, zoals het verbeteren of intensiveren van contact met belangrijke anderen en het netwerk uitbreiden door te leren op een adequate manier contact te maken. Aangemoedigd wordt om belangrijke mensen in het leven van de cliënt bij de planbesprekingen te betrekken.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Meer tijd en herhaling nodig, vaker oefenen van nieuwe vaardigheden, systeem actief betrekken.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het aantal beschikbare plekken op het trainingshuis is afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie. Veelal zijn er 8-10 cliënten woonachtig in een trainingshuis. Wonen in een trainingshuis is tijdelijk. De duur is afhankelijk van het perspectief van de cliënt en de doorstroommogelijkheden. Gemiddeld 15 maanden tot 2,5 jaar.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Er zijn altijd twee groepsleiders (vroege dienst van 7.00-15.00 uur en late dienst van 15.00-23.00 uur) aanwezig op het trainingshuis en in de nacht is er een groepsleider aanwezig (nachtdienst 23.00-7.00 uur). Naast de groepsleiding is er dikwijls overdag een gastvrouw aanwezig.
  Daarnaast kunnen cliënten op indicatie individuele therapie (CGT, EMDR, PMT), familietherapie en/of aanvullende diagnostiek krijgen.
  Er is een gedragswetenschapper en een maatschappelijk werker verbonden aan het trainingshuis.

 • Setting

  Intramuraal, in een woonwijk.

  Professional

  Begeleiders van het trainingshuis hebben een MBO-opleiding (SPW) of HBO-opleiding (SPH, SPV). Zij hebben kennis van LVB, psychiatrie, het pedagogisch basisklimaat, competentiegericht werken, motiverende gespreksvoering, systemisch werken, Op Eigen Benen en de sociale leertheorie.
  Daarnaast is er een gedragswetenschapper met kennis van LVB en psychiatrische problematiek en een maatschappelijk werker verbonden aan de groep.
  Er kan op indicatie een therapeut bij de behandeling worden betrokken.
  Er kan een consult worden aangevraagd bij een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en/of een psychiater/AVG of paramedicus (logopedist, diëtist, fysiotherapeut).

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Beschrijving van de locatie en de hoeveelheid ruimte: pand in een woonwijk met studio’s en appartementen met eigen sanitair en keukenblok. Gezamenlijke ruimte en keuken. Kantoorruimte en slaapruimte voor begeleiders. Berging/garage voor fietsen/brommers/scooters. Tuin.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  • Slot, N.W. & Spanjaard, H.J.M. (2010). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
  • Zoon, M. (2012). Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 24 juli, 2017 van http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/LVB_Wat_werkt.pdf.

  Effectiviteit

  Naar de effectiviteit van trainingshuizen voor cliënten met LVB is (nog) geen onderzoek gedaan.
  Kenmerken van effectieve residentiële jeugdzorg zijn (Boendermaker et al, 2013):

  • mogelijkheid tot volgen van individuele en groepstherapie naast het verblijf in leefgroepen. Dit zijn (vaak cognitief gedragstherapeutische):
   • interventies gericht op het verbeteren van sociale en probleemoplossende vaardigheden en het verminderen van gedragsproblemen en –stoornissen
   • interventies voor het verminderen van internaliserende problemen; 
  • onderwijs dat bij past niveau van de jeugdige;
  • werken met ouders en gezinnen en hen behandeling bieden afhankelijk van de specifieke situatie van de jeugdige en de ouders;
  • zorgvuldige overgang van instelling naar samenleving en nazorg;
   werken met kleinschalige (gezins)huizen met verzorgers of gezinshuisouders die grondig getraind zijn in een gedragsmatige aanpak, volgens de formule van de ‘Teaching Family Home’ (In Nederland bekend onder de naam ‘Kursushuizen’ en de basis van competentievergroting in de residentiële jeugdzorg; Slot en Spanjaard, 2016).
  • Boendermaker, L., Rooijen K., Berg, T. & Bartelink, C. Residentiële jeugdzorg: wat werkt? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
  • Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2016). Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Vierde, geheel herziene druk).
 • Zelfstandig wonen met begeleiding in Arnhem Schuytgraaf

  Meer

 • Appartement voor jongeren met een beperking in Leiden Diamantlaan 172, 176 t/m 184, 198 t/m 206, 220

  Diamantlaan is een appartementencomplex voor jongvolwassenen met en zonder (lichte) verstandelijke beperking. Het appartement of de trainingswoning zorgt ervoor dat jij steeds zelfstandiger kunt wonen.

  Meer

 • Begeleid of zelfstandig begeleid wonen in Julianadorp, Den Helder Doorzwin 2310-2311-2312

  De groepswoning en zelfstandige woningen op Doorzwin zijn voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Alkmaar Kwartelstraat 32-33-34

  Kwartelstraat 32, 33 en 34 zijn eengezinswoningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Schagen De Wetering 27-28-29

  Drie woningen met 24-uurs begeleiding in de nieuwe wijk Hoep-Noord.

  Meer

 • Zelfstandig begeleid wonen in Ermelo Enckerkamp 31k-l

  Begeleid zelfstandig wonen in een eigen studio in Ermelo. Voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Amersfoort Meetpuntlaan 1-33

  Een wooncomplex voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid zelfstandig wonen in Druten Kriekveld 5a-b-c-d-e-f en 7a-b

  Begeleid zelfstandig wonen in een eigen appartement voor (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding Linnenservice in Wekerom Bosuillaan 15

  Een dagbestedingslocatie en vrijetijdsactiviteit voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven