Parttime/deeltijd wonen

Parttime wonen is bedoeld voor cliënten vanaf ± 8 jaar, die de behoefte hebben om gemiddeld 4 dagen per week (dag en nacht) binnen een groepswoning te verblijven en de andere dagen thuis te wonen. Het verblijf op de woning van ’s Heeren Loo is gericht op het ontlasten van het gezin, het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en/of voorbereiding op het uit huis gaan/ elders wonen.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: ± 8 jaar en ouder (geen maximale leeftijd);
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
  • problematiek: naast beperking (VB, EMB) kan er ook sprake zijn van autisme, epilepsie, hechtingsproblematiek, gedragsstoornissen, ADHD. Soms is er ook sprake van een lichamelijke beperking;
  • hulpvraag: divers.

  Contra-indicaties

  • Geen.
 • Hoofddoel:

  • Ontlasten van het gezin of netwerk, vergroten zelfredzaamheid van de cliënt en/of voorbereiding op het uit huis gaan/ elders wonen.

  Subdoelen:

  • ervaren hoe het is om langere tijd (aantal dagen) van huis te zijn;
  • vergroten zelfredzaamheid;
  • aangaan en onderhouden van sociale contacten buiten je eigen netwerk;
  • ontlasting van de ouders en/of het gezin/netwerk.
 • Aard werkzaamheden

  Parttime wonen vindt plaats in groepswoningen. De cliënten met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking wonen gemiddeld 4 dagen per week binnen een woning van ’s Heeren Loo De overige dagen wonen zij thuis. Op sommige locaties wordt dit anders ingevuld, bv. woont de cliënt de ene week bij ’s Heeren Loo en de andere week thuis.

  Parttime wonen kan een opstap zijn naar het volledig wonen. In het huis verloopt alles ‘zo normaal mogelijk’. De cliënten gaan gedurende een parttime woonweek gewoon naar school, dagbesteding of werk. Aandachtspunten in de begeleiding zijn: een respectvolle omgang, het benutten van ontwikkelingsmogelijkheden, het aanbieden van structuur met een consequente benadering, aandacht voor zowel activiteiten als ontspanning en rust en huiselijkheid, veiligheid en hygiëne. Het persoonlijk plan van de individuele cliënt vormt het uitgangspunt voor de begeleiding: de cliënt staat centraal.

  Cliënten en begeleiders zijn betrokken bij buurtactiviteiten. Er wordt 24-uurs zorg geboden door middel van een slaapwacht op de woning en/of uitluistering door centrale nachtdienst op het terrein van de woning.

  Werkzame elementen

  • er wordt met iedere cliënt en ouders/vertegenwoordigers gewerkt vanuit het persoonlijk plan;
  • de cliënten worden begeleid vanuit het principe van een basismethodiek van ’s Heeren Loo (Op eigen Benen, Vlaskamp, Triple C, benaderingswijze ouderen of competentie gericht werken);
  • voor cliënten die veel duidelijkheid en structuur nodig hebben wordt er gebruik gemaakt van de principes van ‘Geef mij de Vijf’;
  • De principes van de ‘driehoekskunde’, werken in de driehoek staan centraal.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen met bijvoorbeeld ADHD.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  De betrokkenheid van ouders en verwanten is intensief omdat de cliënten ook nog thuis wonen.

  Ouders/vertegenwoordigers kunnen o.a. de dagrapportage inzien in het clientdossier, mits de cliënt zelf daar toestemming voor heeft gegeven. Er is regelmatig afstemming over de gang van zaken: samen met de cliënt, ouders/vertegenwoordigers wordt de begeleiding/ondersteuning bij de zorg voor en opvoeding van de cliënt afgestemd. Daar waar nodig kan er ook ondersteuning thuis georganiseerd worden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Er zijn aangepaste kamers en badkamer met een tilsysteem (bij de EMB doelgroep)

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De cliënt woont gemiddeld 4 dagen per week bij ’s Heeren Loo, of om de week . De groepsgrootte is gemiddeld 8 á 9 cliënten.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Op de momenten dat de cliënten op de woonlocatie aanwezig zijn, zijn er 1 of 2 begeleiders aanwezig.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  N.V.T.

  Effectiviteit

  Er is geen onderzoek gedaan naar de uitvoering en effecten van parttime wonen.

  Ouders/vertegenwoordigers geven aan dat hun kind langer thuis kan blijven wonen en zich ontwikkeld, doordat zij ontlast worden in de tussenliggende dagen en hun kind naast het thuis wonen ook andere ervaringen op kan doen. Tevens is het voor jongvolwassenen een mooie opstap naar meer zelfstandig wonen.Locaties

Aantal gevonden locaties: 1