Wetenschappelijk onderzoek

Hoe zorgen we dat het leven van mensen met een verstandelijke beperking steeds beter wordt? Dat mensen zelfstandiger worden, zich gezonder voelen en met meer plezier de dagelijkse dingen doen? Daar doen we veel onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, dan kunnen we ook doen wat werkt. We maken actief werk van (wetenschappelijk) onderzoek en dagen medewerkers uit om zich te ontwikkelen en kennis te delen.

Nieuwe kennis opdoen en vertalen naar de praktijk

Zorgprofessionals van ’s Heeren Loo nemen deel aan langdurige onderzoeksprojecten en Academische Werkplaatsen, uitgevoerd samen met universiteiten en hogescholen. Dit zijn broedplaatsen waarin onze medewerkers samenwerken met academische onderzoekers. Zo ontstaat nieuwe kennis. Die kennis vertalen we naar de praktijk, zodat de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking steeds beter wordt. Uiteindelijk draagt dit bij tot meer kwaliteit van leven.

Voor goede en doelmatige zorg

(Wetenschappelijk) onderzoek heeft een duidelijk doel: de best mogelijke oplossing vinden voor jouw zorgvraag. Ook als die vraag complex is. Waar andere zorgverleners vastlopen, gaan we samen met jou verder. Een ander doel van het (wetenschappelijk) onderzoek is, om de zorg doelmatiger te maken.

Nieuws over wetenschappelijk onderzoek

Lopend onderzoek

Er lopen op dit moment allerlei interessante wetenschappelijke onderzoeksprojecten in de verschillende cliëntgroepen:

Afgerond promotieonderzoek door medewerkers van ’s Heeren Loo

Verschillende collega’s van ’s Heeren Loo hebben de afgelopen jaren een promotietraject afgerond. En de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek heeft ook een aantal promotietrajecten financieel ondersteund.

Jaaroverzicht 2023

Kennis ontwikkelen en kennis delen vinden we belangrijk. De medewerkers van 's Heeren Loo leverden daar in 2023 weer een grote bijdrage aan. Vaak samen met de partners in de 5 academische werkplaatsen.

Bekijk het overzicht van de publicaties en presentaties van 2023.

Cliëntendatabank

Elke dag verzamelen professionals gegevens over individuele cliënten. Gegevens over hun gezondheid, gedrag en welbevinden en over de zorg en ondersteuning die we cliënten bieden. Al die informatie bij elkaar is potentieel interessant voor onderzoek en kennisontwikkeling. Echter, deze informatie is voor onderzoekers nauwelijks toegankelijk. De Cliëntendatabank (CDB) biedt hiervoor een oplossing.

De CDB voegt waarde toe

Zorggegevens registreren we in afzonderlijke systemen, zoals het elektronisch cliëntendossier (ECD) en het huisartseninformatiesysteem (HIS).Deze systemen zijn niet ingericht voor onderzoekers. Zo is de uitwisseling van data met andere systemen onmogelijk. Terwijl deze data heel interessant is voor de beantwoording van multidisciplinaire onderzoeksvragen. Een andere beperking is dat datasystemen ‘historie’ niet consequent vastleggen. Oude informatie kan hierdoor worden overschreven door actuele gegevens. En dat is zonde als we zicht willen krijgen op ontwikkelingen of op het verloop van behandelingen. De CDB lost dit soort belemmeringen niet alleen op, het voegt ook waarde toe aan gegevens. Elke week maakt de CDB een kopie van de aangesloten systemen. De databank dateert de gegevens en legt deze longitudinaal vast. Met inachtneming van geldende wet- en regelgeving over het gebruik van persoonsgegevens.

CDB voor onderzoek én beleid

De CDB is sinds 2014 operationeel. We hebben daarmee de weg geopend naar wetenschappelijk onderzoek dat gebruikmaakt van routinematig geregistreerde gegevens. Dat gebeurde voor het eerst voor het promotieonderzoek van Baukje Schippers (zie pagina 8). Gegevens over toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in ‘s Heeren Loo (en geregistreerd in het ECD) konden op verschillende momenten voor het onderzoek worden ontsloten. De CDB heeft zijn waarde ook al op andere terreinen bewezen. Enkele wapenfeiten:

  • Gegevensverstrekking voor beleidsmedewerkers en onderzoekers van ‘s Heeren Loo, over onderwerpen zoals doelrealisatie, prevalentie van valincidenten en de omvang van de EMB-populatie.
  • In De Data Duiken (1): een onderzoek naar de aard en kwaliteit van de gegevens uit het ECD. Dit heeft aanbevelingen opgeleverd voor een kwalitatief betere en meer efficiënte registratie in het ECD.
  • Een volledig overzicht van de actualiteit van behandelplannen, op verzoek van een zorgverzekeraar.

Academische Werkplaatsen

We hebben een langdurige samenwerking in de vorm van Academische Werkplaatsen met Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. En sinds 2015 nemen we deel aan ‘Sterker op Eigen Benen’ onder leiding van het Radboudumc. Deze academische werkplaatsen verbinden onderzoek en praktijk. Met als doel: meer kennis ontwikkelen voor nog betere zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen en hun naasten.

  • Academische werkplaats Viveon staat voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor doen wij onderzoek en ontwikkelen we bruikbare kennisproducten voor de zorgdriehoek van cliënt, zorgprofessional en verwant. We geloven dat onderzoek pas echt effect heeft als het goed is ingebed in de praktijk. Daarom werken we nauw samen met alle betrokkenen bij het ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen van bruikbare handvatten voor de praktijk. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling én omgeving van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen Viveon doen wij samen met de Vrije Universiteit onderzoek naar thema’s als vrijheid en veiligheid, levensloop en de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Op www.viveon.nl kun je meer lezen over de onderzoeksprojecten en ontwikkelde producten voor de (zorg)praktijk.

  • In 2013 hebben ‘s Heeren Loo en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de academische werkplaats opgericht rondom EMB. De werkplaats leverde al mooie resultaten op: drie promotieonderzoeken van Suzanne Jansen, Petra Poppes en Aafke Kamstra, vijftien internationale publicaties, vijftien presentaties in Nederland en de oprichting van het Expertisecentrum EMB. De academische werkplaats is begin 2019 uitgebreid met de Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

  • We nemen sinds 2015 deel aan de Academische Werkplaats ‘Sterker Op Eigen Benen’. Deze werkplaats richt zich op het ontwikkelen van effectieve eerstelijnszorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Dit door middel van wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. De werkplaats ondersteunt de landelijke tendens waarbij de verantwoordelijkheid voor de zorg steeds komt te liggen bij de eerstelijnszorg. De andere partners van de academische werkplaats zijn Siza, Pluryn, Dichterbij, Philadelphia, Driestroom, Koraal, ORO en de Twentse zorgcentra. Kijk op de gezamenlijk website voor meer informatie: www.sterkeropeigenbenen.nl.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo

Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo ondersteunt, bevordert, stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek. Ze werft fondsen voor het betalen van mensen en middelen. De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Kennis Management (WOK) geeft richting en vorm aan de onderzoeken. Ze verbindt, versterkt en verankert kennis en kunde binnen ’s Heeren Loo.

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad van ’s Heeren Loo ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de onderzoeksprojecten. Daarnaast adviseert deze raad onze organisatie over wetenschapsbeleid en subsidieaanvragen. Ze beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van die subsidieaanvragen voor onderzoek en verwante andere activiteiten en toetst deze aan de doelen van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo. 

De raad bestaat momenteel uit:

Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort

Hoogleraar Transitiepsychiatrie, Universiteit van Maastricht

Prof. dr. Marian Jongmans

Hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht

Prof. dr. Carlo Leget

Hoogleraar Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Dr. Dederieke Maes-Festen

Hoofd van de sectie Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC, Rotterdam.

Prof. dr. Bram Orobio de Castro

Hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam

Wilt u bijdragen?

Heel graag! Met jouw steun help je ons om nog betere zorg te geven en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te vergroten. Je kunt cliënten op verschillende manieren ondersteunen. Deze kun je vinden op de pagina Hoe kan ik helpen.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek heeft een ANBI-status. Dit betekent dat donateurs hun giften aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek – onder bepaalde voorwaarden - kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u ook onderstaande documenten lezen.

Contact

Kunnen we je helpen?

Uitgebreide informatie over ons wetenschappelijk onderzoek en de verspreiding van kennis binnen ’s Heeren Loo vind je in het WOK Jaaroverzicht. Wil je meer weten over wetenschappelijk onderzoek. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op